Zrób to sam



Pobieranie 28.13 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar28.13 Kb.

ZRÓB TO SAM!

Zadania

1.


Czy inflacja zmienia sposób spełniania przez pieniądz funkcji: a) Środka płatniczego? b) Środka mierzenia wartości? c) Środka gromadzenia oszczęd-ności? Odpowiedzi uzasadnij; podaj przykłady.

2.


W ciągu roku w Hipotecji wytworzono jedynie 400 chlebów po 3 gb każdy. W obiegu znajduje się 600 jednostek pieniądza. a) Oblicz szybkość obiegu pie-niądza w tej gospodarce. b) Co znaczy ta liczba; przedstaw jej ekonomiczną interpretację. c) Co wspólnego z szybkością obiegu pieniądza w gospodarce mają: (i) Nominalna stopa procentowa? (ii) Częstotliwość, z jaką dokonywane są wypłaty wynagrodzeń? (iii) „Ucieczka od pieniądza”? (iv) Rozpowszechnienie się bankomatów i kart kredytowych?

3.


a) Za pomocą równania wymiany Fishera przedstaw główną tezę zwolenników ilościowej teorii pieniądza. b) Dlaczego obserwacja rzadko potwierdza opinię, że ceny zmieniają się tak jak ilość pieniądza w gospodarce? c) Załóżmy, że szybkość obiegu pieniądza w gospodarce nie zmienia się. Dlaczego możliwe jest, że ceny pozostaną stałe, mimo ciągłego wzrostu podaży pieniądza w gospodarce?

4.


a) Czy istnienie renty emisyjnej jest równoznaczne z nałożeniem na społe-czeństwo podatku inflacyjnego? (i) Załóż, że trwa hiperinflacja. (ii) Załóż, że ceny się nie zmieniają. b) Kto przejmuje dochody z podatku inflacyjnego i renty emisyjnej? c) Zaproponuj odpowiedni mechanizm, który umożliwi przejmowanie dochodów z renty emisyjnej i podatku inflacyjnego.

5.


a) Wykonaj rysunek z obiema krzywymi Phillipsa. Posługując się nim wskaż: b) Krótkookresowe skutki pozytywnego szoku popytowego. c) Długookreso-we skutki negatywnego szoku popytowego. d) Skutki trwałego zwiększenia tempa wzrostu nominalnej podaży pieniądza z 5% do 10%.

6.


a) Czym inflacja popytowa różni się od inflacji kosztowej? (Wskaż po jednej przyczynie takiej inflacji). b) Na rysunku z modelem AD/AS pokaż: (i) Inflację popytową. (ii) inflację kosztową. c) Które z tych zdarzeń stanowi argument na rzecz tezy o kosztowym, a które argument na rzecz tezy o popytowym charakterze inflacji. (i) Rząd zaakceptował wzrost czynszów komunalnych, elektryczności i gazu. (ii) W pierwszym półroczu banki udzieliły o 70% więcej kredytów na zakup samochodów niż przed rokiem. (iii) Deficyt budżetu zwiększył się trzykrotnie. (iv) Susza spowodowała duży spadek produkcji w rolnictwie.

7.


„Monopolizacja i wysokie cła mogą spowodować jednorazowy wzrost cen części dóbr, lecz przy twardej polityce pieniężnej powinien on zostać zneutralizowany wolniejszym wzrostem innych cen lub nawet ich spadkiem”. a) Jak się nazywa zjawisko, w przypadku którego zdarzenia mogą przebiegać właśnie w ten sposób? b) Szczegółowo opisz łańcuch przyczyn i skutków, o który chodzi w zacytowanej opinii.

8.


W tablicy są pokazane zmiany stopy bezrobocia i stopy inflacji w Hipotecji w latach 1996–2004 (w %). a) Kiedy chodziło o szok popytowy, a kiedy o szok podażowy? Co to były za szoki? b) Wskaż ich możliwe przyczyny. c) Jak zmienił się indeks cierpienia w Hipotecji między 1996 a 2004 r.?





1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Inflacja (%)

Bezrobocie (%)

5

3

9

7

7

7

5

5

10

4

11

3

9

3

8

5

7

6

Źródło: „Hypothetian Bulletin of Statistics” 2005, nr 2.

9.


O jaki rodzaj szkód powodowanych przez inflację chodzi: a) W 1997 r. kre-dyt na zakup mieszkania był w Polsce tak drogi, że mało kto odważył się go wziąć; w dodatku jego oprocentowanie zmieniało się co chwila! b) Na począt-ku lat dziewięćdziesiątych XX w. polski telekom wprowadził automaty telefo-niczne na żetony; ceny żetonów szybko rosły. c) Po styczniu 1990 r. Kowal-scy nadal oszczędzali w dolarach i w efekcie ich oszczędności szybko stopnia-ły o połowę. d) Chcąc pozbyć się pieniędzy, w grudniu 1989 r. Nowak „wystał” w kolejce bardzo brzydki dywan, który do dzisiaj leży zwinięty na strychu. e) Do końca 1996 r. praktycznie zakończono denominację w Polsce.

10.


W Hipotecji stopa opodatkowania wynosi 20% dochodu przekraczającego 2000 gb. Nominalny roczny dochód Hipotecjusza z lokat oszczędnościowych w Bank of Hypothetia wynosił 4000 gb; po roku indeksacja odsetek wypłacanych przez bank sprawiła, że wzrósł on dwukrotnie. a) Ustal, jak zmieniła się nominalna i realna wartość podatku płaconego przez Hipotecjusza. b) Jak wpłynie to na skłonność Hipotecjan do oszczędzania? c) A teraz odpowiedz na pytania (a) i (b), zakładając, że próg podatkowy został zindeksowany.

11.


Jak sądzisz, czy te grupy społeczne skorzystały, czy też straciły z powodu in-flacji, która w latach dziewięćdziesiątych XX w. trwała w Polsce? Odpowie-dzi uzasadnij. a) „Sfera budżetowa” (np. emeryci, pielęgniarki, wiejscy nau-czyciele). b) Właściciele bankowych wkładów walutowych, w latach 1989-1991 przechowujący w tej formie swoje oszczędności. c) Posiadacze wygod-nych mieszkań w centrum Warszawy, Krakowa, Poznania w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. d) Właściciele przechowywanych w domach oszczędności złotowych w latach 1989-1991.

12.


Początkowo nominalna podaż pieniądza, ceny i płace nominalne rosną w sta-łym tempie π1. Potem bank centralny zmniejsza tempo wzrostu nominalnej podaży pieniądza. a) W jakim tempie rosną płace i ceny bezpośrednio po tej operacji? Dlaczego? b) Jak wpływa to na wielkość realnej podaży pieniądza? c) Pokaż tę sytuację na rysunku z obiema krzywymi Phillipsa. d) Na tym samym rysunku pokaż skrajne scenariusze rozwoju sytuacji w długim okresie.

13.


a) W jaki sposób wiarygodność polityki antyinflacyjnej państwa wpływa na powodzenia operacji hamowania inflacji? b) Co to znaczy, że aby zwiększyć tę wiarygodność, państwo może „wyrzucić kierownicę”? (Wskazówka: pamiętasz rozdział pt. Formy rynku?). Podaj przykład takiego „wyrzucenia kierownicy”.

14.


Przyjrzyj się rysunkowi poniżej i wskaż okres po II. wojnie światowej, w którym w Polsce trwała: a) Inflacja galopująca. b) Inflacja pełzająca. c) Inflacja czysta. d) Deflacja. e) Dezinflacja. f) Hiperinflacja. g) Inflacja korekcyjna. h) Inflacja jawna. i) Inflacja ukryta. Za każdym razem uzasadnij swoje opinie.
Inflacja w Polsce, 1950-2000 (poprzedni rok = 100).


93,7/1954 97,6/1955 99,0/1956

99,9/1971

200,8/1983

141,9/1953

685,8/1990
Źródło: Dane GUS.




Pobieranie 28.13 Kb.

Share with your friends:




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna