Zp/60/2007 Warszawa dnPobieranie 57.48 Kb.
Data25.11.2017
Rozmiar57.48 Kb.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Sprawa nr EZP-252-11/2013

  1. UMOWA GENERALNA NR ………………..


zawarta w dniu .................. 2013 roku pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” ,


a ..........................................................

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników
i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”, znak: ………………. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Wstęp 1. Umowa Generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia grupowego na Zycie pracowników
  i członków rodzin pracowników .

 2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………

 3. W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy jej wykonywaniu.

§ 2 Przedmiot Zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest
  w Załączniku nr 1 i Zał. nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 2. Opisany w SIWZ zakres ochrony i wymagania to warunki minimalne mające zawsze pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy

 3. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zawsze zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz odpowiednie przepisy prawa

 4. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Osoby spełniające kryterium przynależności do grupy mogą
  w dowolnym momencie trwania umowy przystępować do ubezpieczenia lub rezygnować
  z ubezpieczenia

 5. Ubezpieczenie będzie dostępne w dwóch wariantach różniących się jedynie wysokością składki i wysokością świadczeń. Wysokości świadczeń obowiązujące w okresie trwania umowy opisane są w Zał. nr 2 – ofercie.

 6. Miesięczna wysokość składki za jedną osobę wynosi ……. zł w wariancie I i ……… zł w wariancie II.

 7. Wykonawca potwierdza przyjęcie zakresu i warunków ubezpieczenia zawartych w opisie przedmiotu ubezpieczenia poprzez złożenie oferty cenowej.

 8. Złożona oferta cenowa zawiera wszystkie koszty zawarcia umowy ubezpieczenia w tym upusty, prowizje, rabaty.

 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą cenową i oferowanymi świadczeniami ubezpieczeniowymi.

 10. Wystawienie polisy nastąpi na podstawie listy osób przystępujących i deklaracji uczestnictwa przekazanych przez ubezpieczonych.

 11. Podane w ofercie (Zał. nr 2 do SIWZ) ilości osób ubezpieczonych mają znaczenie tylko dla ustalenia oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia.

 12. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty  ……………. PLN i może być zwiększona wyłącznie w przypadku zamówień uzupełniających, o których mowa w rozdziale V SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w powyższej kwocie

 13. Ubezpieczenie obejmuje pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na całym świecie z zastrzeżeniem, że wypłata świadczeń z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych, które miały miejsce poza terytorium RP, następuje w PLN po przedstawieniu dokumentów wymaganych dla danego świadczenia przez Zamawiającego.

 14. Dla świadczeń wypłacanych z tytułu pobytu w szpitalu, na OIOM/OIT oraz z tytułu operacji ubezpieczonego możliwe jest określenie innego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej, zgodnego z zapisami OWU Wykonawcy lub zgodnego z definicjami ujętymi w Zał. nr 1A, Tab. nr 2 powtórzonymi w Zał. nr 2, Tab. nr 3.

§ 3 Okres trwania Zamówienia 1. Przewidywany okres trwania Zamówienia: od …………….. do …………….., tj. 36 miesięcy.

§ 4 Ubezpieczeni i przystępowanie do ubezpieczenia 1. Ubezpieczony: pracownik zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu, mianowania, powołania lub innej umowy cywilno-prawnej oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego (małżonkowie, i pełnoletnie dzieci), którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 roku życia i nie ukończyli 70 roku życia.

 2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

 3. Zaproponowane przez wybranego Wykonawcę warunki ubezpieczenia będą obowiązujące o ile przynajmniej 400 pracowników Zamawiającego/ (ubezpieczającego) zdecyduje się na przystąpienie do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początkowej okresu ubezpieczenia.

 4. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik Zamawiającego, o którym mowa w § 4, pkt 1 niniejszej umowy.

 5. Do ubezpieczenia mogą przystępować również pełnoletni członkowie rodzin pracowników,
  z zastrzeżeniem, że członek rodziny danego pracownika może przystąpić do ubezpieczenia, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił także sam pracownik.

 6. Przez członków rodziny pracownika rozumie się jego małżonka oraz ich pełnoletnie dzieci.

 7. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia,

 8. Wobec ubezpieczonych osób, które ukończyły 70 rok życia w czasie trwania ubezpieczenia Wykonawca nie będzie stosować żadnych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia i wypłacie świadczeń ze względu na wiek

 9. Każda osoba dokonuje swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia w ramach, którego chce być ubezpieczona z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony może dokonać zmiany wybranego wariantu ubezpieczenia. Zmiana wariantu jest skuteczna od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia deklaracji zmiany.

 10. Wykonawca nie będzie wymagał wypełniania przez osoby przystępujące do ubezpieczenia żadnych ankiet medycznych, ani w inny sposób nie będzie zadawać pytań odnośnie stanu ich zdrowia

 11. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia także osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych. Wykonawca może uzależnić przyjęcie do ubezpieczenia tych osób w wybranym Wariancie od tego, czy były one ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie grupowego ubezpieczenia na życie.

 12. Warunkiem udzielenia ochrony dla wymienionych osób w zakresie obowiązującym w aktualnej umowie ubezpieczenia, jest spełnienie kryterium odnośnie terminu przystąpienia do umowy, o którym mowa w § 5 pkt. 1 i 2

 13. Wykonawca/ubezpieczyciel gwarantuje członkom rodzin pracowników Zamawiającego możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na takich samych warunkach jak dla pracowników

 14. Aktualizacja listy ubezpieczonych nie będzie traktowana jako zmiana umowy ubezpieczenia
  i nie będzie wymagała potwierdzania aneksem do umowy.

§ 5 Karencje

 1. Wykonawca wyraża zgodę na zniesienie wszelkich okresów karencji lub wymaganych dla określonych ryzyk okresów stażu w ubezpieczeniu, w tym dotyczących indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, dla pracowników i członków rodzin, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty początku okresu ubezpieczenia. Powyższe dotyczy również osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty uzyskania uprawnienia do przystąpienia do ubezpieczenia, tj.: zatrudnienia u Zamawiającego, zawarcie umowy cywilno – prawnej, powrotu do pracy po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym - w przypadku pracownika, zawarcia związku małżeńskiego - w przypadku małżonka pracownika, ukończenia 18 roku życia - w przypadku dziecka pracownika.

 2. Dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia po upływie trzech miesięcy od daty początkowej okresu ubezpieczenia lub po upływie trzech miesięcy od daty uzyskania uprawienia do przystąpienia do ubezpieczenia, będą obowiązywały okresy karencji zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.

§ 6 Składka  1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej zgodnie
   z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.

  2. Podstawą uiszczenia składki jest lista osób przystępujących i deklaracje uczestnictwa przekazane przez ubezpieczonych.

  3. Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia jest równa sumie składek od wszystkich ubezpieczonych w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia składki od ubezpieczonego w wysokości określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

  4. Płatność składki dokonywana jest miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, jednak składka za pierwszy miesiąc udzielanej ochrony może być przekazana do końca danego miesiąca.

  5. Za datę zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

  6. Każdy pracownik przystępując do ubezpieczenia wyrazi zgodę na comiesięczne przekazywanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie. Składka będzie pobierana
   z wynagrodzenia pracownika

  7. Składka na ubezpieczenie członków rodziny będzie również pobierana z wynagrodzenia pracownika i przekazywana przez pracodawcę.

  8. Nieopłacenie składki lub jej raty w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy,
   co najmniej 7 dniowy termin do zapłaty składki.

§ 7 Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia.

 1. Wykonawca gwarantuje ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji na zasadach ogólnych Warunków ubezpieczenia dla indywidualnej kontynuacji, obowiązujących aktualnie
  u Wykonawcy. Prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje również pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego bądź bezpłatnego oraz ubezpieczonemu
  w stosunku, do którego ustał stosunek pracy lub cywilnoprawny, łączący go z Zamawiającym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 2. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości kontynuacji ochrony przez pracowników na tych samych warunkach, jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia nastąpi zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na inną formę np. kontrakt bądź umowę zlecenia

 3. Przyjmuje się, że suma ubezpieczenia dla ryzyk objętych ochroną w umowie indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia jest równa obowiązującej w ostatnim miesiącu przed opuszczeniem przez ubezpieczonego grupy.

 4. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń może nastąpić na wniosek ubezpieczonego lub osoby kontynuującej ubezpieczenie. Osoba ta zostanie poinformowana przez Wykonawcę o takiej możliwości przed zawarciem umowy indywidualnej kontynuacji.

§ 8 Wypłata świadczeń

 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
  że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie
  w odpowiednim terminie. mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawca lub ustalenie wysokości odszkodowania

 2. Wykonawca wskazuje, że jednostką uprawnioną do prowadzenia procesu likwidacji szkód jest:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Reprezentowane/a przez: ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Osobą/ osobami uprawnionymi i odpowiedzialnymi za kontakt w procesie likwidacji szkód

z Zamawiającym i Brokerem jest/są: ……………………………………………………………………………………………………

 1. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie zebranej, zgodnie z wymogami OWU Zamawiającego ,dokumentacji i w oparciu zapisy SIWZ i OWU wykonawcy.

 2. W przypadku zaległości z tytułu opłacania składek ubezpieczeniowych, Wykonawca nie będzie pomniejszał wysokości świadczenia o wartość zaległości jeżeli ubezpieczony i uprawniony do otrzymania świadczenia są tą sama osobą.

 3. Zamawiający wymaga aby świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodziców, teściów, współmałżonka, dziecka była wypłacana w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku u Wykonawcy kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia oraz wymaganej dokumentacji.

§ 9 Wybrane definicje

 1. Pełnoletnie dziecko: dziecko własne lub przysposobione, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rzecz miało ukończone 18 lat.

 2. Dla potrzeb niniejszego Zamówienia w zakresie świadczenia „osierocenie dziecka”, „śmierć dziecka”, „śmierć dziecka w wyniku NW”, „poważne zachorowanie dziecka” przyjmuje się,
  że „dzieckiem” jest dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego.

 3. Dla potrzeb niniejszego Zamówienia w zakresie świadczenia „Śmierć rodziców ubezpieczonego”, „Śmierć rodziców małżonka” przyjmuje się, że „rodzic ubezpieczonego” oznacza naturalnego ojca, naturalną matkę lub osobę, która dokonała przysposobienia ubezpieczonego lub ojczyma lub macochę ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio naturalny ojciec lub matka z zastrzeżeniem, że w dniu zgonu ojczym lub macocha pozostawali w związku małżeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem ubezpieczonego lub jest wdową/wdowcem po naturalnej matce lub naturalnym ojcu ubezpieczonego, o ile nie wstąpił (a) ponownie w związek małżeński.

 4. Dla potrzeb niniejszego Zamówienia w zakresie świadczeń szpitalnych, operacji przyjmuje się, że świadczeniami szpitalnymi są: wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są również świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin, o ile oferowany przez Wykonawcę czas pobytu w szpitalu spełnia to kryterium.

 5. Dla potrzeb niniejszego Zamówienia przyjmuje się, że świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Świadczenia zdrowotne obejmują również leczenie schorzeń będących skutkiem wad wrodzonych.

 6. Śmierć ubezpieczonego lub uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku przy pracy - wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP, który nastąpił w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych, podczas lub
  w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się ­w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. W zakres zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzą również skutki agresji i przemocy fizycznej ze strony pacjenta Centrum lub osoby odwiedzającej.

 7. Śmierć ubezpieczonego lub uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku komunikacyjnego – śmierć lub uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w którym ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji, a który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego. Za uczestnika wypadku komunikacyjnego uznaje się również ubezpieczonego występującego w charakterze rowerzysty lub pieszego. Ubezpieczony, będący kierowca musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania środkiem lokomocji.

 8. Dla potrzeb niniejszego Zamówienia, wszelkie definicje związane z ruchem powietrznym,
  w tym definicje statku powietrznego i zasady jego eksploatacji są zgodne z zawartymi
  w Ustawie „Prawo Lotnicze”. (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2012r, poz. 933)

 9. Analogicznie do p-ktu 8 wszelkie definicje związane z ruchem wodnym lub lądowym sa zgodne z obowiązującymi w tym temacie aktami prawnymi.

 10. Zwrot kosztów kupna leków lub środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie
  w szpitalu, jest świadczeniem fakultatywnym. Dopuszcza się wypłatę świadczenia max. 3 razy w rocznym okresie ubezpieczenia. Wysokość limitu nie może być mniejsza niż 200 zł. Okres pobytu w szpitalu , warunkujący wypłatę świadczenia musi być taki sam, jak minimalne ilości dni pobytu oferowane w przypadku świadczeń za pobyty w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku.

 11. Zwrot kosztów zakupu leków i środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie
  w szpitalu może być realizowany w następujący sposób:

 1. umożliwienie bezgotówkowego zakupu leków;

 2. zwrot kosztów zakupu leków i środków medycznych po przedstawieniu dowodu zakupu.

 1. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego.

     1. Jeżeli Wykonawca oferuje katalog operacji zgodny z obowiązującymi OWU, podział operacji na kategorie musi być również zgodny z obowiązującymi OWU Wykonawcy. Wysokość świadczenia w danej kategorii musi być taka sama dla każdej z operacji przypisanej dla danej kategorii.

     2. Jeżeli wprowadzenie otwartego katalogu operacji, zgodnego z MIĘDZYNARODOWĄ KLASYFIKACJĄ PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD-9 stanowi odstępstwo od OWU Wykonawcy, zastosowany podział operacji na kategorie ze względu na stopień ich trudności lub ryzyka musi być adekwatny do faktycznego stopnia trudności lub ryzyka oraz musi być zgodny z wiedzą medyczną, która takie poziomy trudności uzasadnia

 2. Poważne zachorowanie - to stan chorobowy ujęty w katalogu i objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Wykaz chorób objętych ochroną ubezpieczeniową obejmuje między innymi: zawał serca, udar mózgu, zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych (by – pass), nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi
  lub w wyniku wykonywania czynności zawodowych, transplantacja organów, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, ciężkie oparzenia, stwardnienie rozsiane.

 3. Trwała niezdolność do pracy: orzeczony przez komisje lekarską stan zdrowia ubezpieczonego, powstały w wyniku wypadku, skutkujący trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie.

 4. Pobyt w szpitalu z tytułu choroby, zawału serca lub udaru mózgu oraz z tytułu wszelkich nieszczęśliwych wypadków.

     1. Okres pobytu w szpitalu, warunkujący wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w wyniku choroby musi wynosić nie więcej niż 3 dni, a w przypadku pobytu w wyniku NW wynosi 1 dzień. Dzień przyjęcia do szpitala i dzień wypisania ze szpitala traktowane są jako dni pobytu w szpitalu i są zaliczane do okresu warunkującego wypłatę świadczenia.

     2. Limit czasu pobytu w szpitalu, za który płacone jest świadczenie, w rocznym okresie ubezpieczenia musi wynosić nie mniej niż 90 dni. Dzień przyjęcia do szpitala i dzień wypisania ze szpitala traktowane są jako dni pobytu w szpitalu i są zaliczane do okresu warunkującego wypłatę świadczenia. Wykonawca oferuje limit czasu do wykorzystania w rocznym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia.

     3. Wysokość świadczenia za pobytu w szpitalu powyżej 14 dni musi wynosić minimum 50% świadczenia wypłacanego w okresie pierwszych 14 dni.

     4. Limit czasu pobytu na zwolnieniu lekarskim, za który płacone jest świadczenie, po uprzednim pobycie w szpitalu nie może być krótszy niż 30 dni. Wykonawca oferuje limit czasu do wykorzystania w rocznym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia.

 5. Ciągłość ochrony ubezpieczeniowej

  1. Wykonawca zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wobec osób, które spełniają kryterium określone w §5, Pkt 1, u których choroby (lub stany, które były ich następstwem) zostały zdiagnozowane lub leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia, o ile osoba ta podlegała ochronie ubezpieczeniowej w omawianym zakresie w umowie funkcjonującej wcześniej u Zamawiającego.

  2. Ciągłość ochrony ubezpieczeniowej dotyczy również świadczeń szpitalnych wobec osób, u których choroby (lub stany, które były ich następstwem) zostały zdiagnozowane lub leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia, o ile osoba ta podlegała ochronie ubezpieczeniowej w omawianym zakresie w umowie funkcjonującej wcześniej u Zamawiającego, w tym świadczeń, których przyczyną są nieszczęśliwe wypadki mające miejsce w poprzednim okresie ubezpieczenia.

  3. Do czasu wystawienia polisy, warunkiem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej jest podpisanie niniejszej umowy oraz złożenie przez Ubezpieczonych w terminie do końca miesiąca, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, deklaracji przystąpienia oraz przekazania w tym terminie składki za dany miesiąc.

  4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy i dotyczyć będzie zakresu ubezpieczenia wynikającego ze złożonej oferty pod warunkiem, że dane ryzyka były objęte ochroną w dotychczas funkcjonującym u Zamawiającego ubezpieczeniu grupowym, a czas pomiedzy zakończeniem tej umowy i zawarciem aktualnej nie przekroczył 30dni.

 6. Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań na terenie Kielc w przypadku orzekania
  o wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie badania i wywiadu lekarskiego przed komisją lekarską (lub przed lekarzem orzecznikiem).

§ 10 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, zmiany umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w k.c oraz w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

 2. w przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy

 3. Wykonawca uchyla się od realizacji Zamówienia bez uzasadnionych przyczyn.

 1. Za ważne powody wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę uważa się wyłącznie:

a. umyślne spowodowanie szkody przez Zamawiającego,

b wyłudzenie lub próbę wyłudzenia przez Zamawiającego świadczenia z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o niniejszą umowę.

c. brak zapłaty składki lub raty składki w wyznaczonym terminie z uwzględnieniem terminu wezwania do zapłaty


 1. Zmiany umowy

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku ustawowego wprowadzenia zmiany stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe Wykonawca będzie mógł w trakcie realizacji umowy zmienić należną wartość za realizowane świadczenie ubezpieczeniowe o wartość stawki podatku.

 3. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do umowy strony uzgodnią zakres i sposób ich wprowadzenia.

 4. W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i Warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji roszczeń i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w umowie, mogą one zostać wprowadzone jeżeli są korzystne dla Zamawiającego, nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w umowie składek i nie naruszają postanowień SIWZ. Wprowadzenie zmian wymaga pisemnej formy akceptacji przez Zamawiającego

 5. Jeżeli wymagany poziom partycypacji w ubezpieczeniu nie zostanie osiągnięty w okresie 3 miesięcy od daty początku ubezpieczenia lub obniży się w późniejszym okresie w czasie trwania umowy, Wykonawca będzie miał prawo zaproponować zmianę warunków ubezpieczenia w formie zmiany wysokości świadczeń. Zamawiający może zaakceptować zaproponowaną zmianę warunków ubezpieczenia lub rozwiązać umowę ubezpieczenia z zastosowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 6. W przypadku zmiany formy prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, wszelkie zmiany w treści umowy będące konsekwencją ww. zmiany zostaną dokonane w formie aneksu.

§ 11 Obowiązki Zamawiającego

 1. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia Zamawiający będzie wykonywał następujące czynności:

a. Informował pracowników o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia;

b. Przyjmował od Ubezpieczonych deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia


i przekazywał je Wykonawcy;

c. Dokonywał potrącenia składek za udzieloną ochronę ubezpieczeniową z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników i przekazywał je na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy;

d. Sporządzał raz w miesiącu i przekazywał Wykonawcy wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia i osób, które przestały być ubezpieczone.

e. Zamawiający powierzy wykonywanie powyższych poszczególnych czynności wybranym pracownikom

§ 12 Postanowienia dodatkowe


 1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

 2. formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę,

 3. wydane przez Wykonawcę ogólne warunki: ubezpieczenia w zakresie ryzyk objętych umową ubezpieczenia, które to warunki obowiązywały w dniu złożenia oferty ubezpieczenia w tym postępowaniu.

 1. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

 2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie realizowana przy udziale i za pośrednictwem Brokera - Konsorcjum w składzie:

a. Świętokrzyskie Biuro Brokerskie – Andrzej Młynarczyk z siedzibą w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 30; NIP 657-001-05-01; Regon 2900073623; - zezwolenie KNF nr 408/98

b. WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o. o., 25- 510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 lok.1003; KRS 0000365620; NIP 959-19-10-950; - zezwolenie KNF nr 1663/10 reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Wojciecha Szczepana Zawiszę; Wiceprezesa Zarządu - Danutę Zapała 1. Kurtaż dla Brokera płacony jest przez Wykonawcę wyłonionego w drodze niniejszego postępowania.

 2. Kurtaż w wysokości 14% liczony jest od wartości składki miesięcznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego i zawiera wszelkie koszty związane z obsługą zawartej umowy, w tym wynagrodzenie dla pracowników Zamawiającego, wykonujących czynności opisane w § 11 niniejszej umowy wskazanych przez Zamawiającego

 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy właściwe dla przedmiotu Zamówienia, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz.1151).

 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Brokera

…………………………………….. ………………………………………

podpis i pieczęć Zamawiającego podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………..podpis i pieczęć Brokera

Pobieranie 57.48 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna