Zp. 271. 01. 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 0.83 Mb.
Strona1/7
Data24.02.2019
Rozmiar0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ZP.271.01.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą”Nowe Miasto nad Wartą , styczeń 2012

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowe Miasto nad Wartą, ul.Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

tel./fax 61 287 40 14 lub 61 287 40 06 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawierają Załączniki nr 6, 6a, 6b i 6c do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci:

1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych.

7) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

8) Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzoną sferą poznawczą i emocjonalną

9) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, tanecznie, wokalnie)

10) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauki języka obcego

11) Zajęcia dla uczniów mających trudności w opanowaniu nauki języka obcego

12) warsztaty bibliotekarskie dla uczniów szczególnie zainteresowanych czytelnictwem

13) zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie zainteresowanych technologią informatyczną

14) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów mających zaburzenia komunikacji społecznej.

symbol CPV: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne.

2. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są
w załącznikach nr 6, 6a, 6b i 6c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały i pomoce dydaktyczne w pogrupowanych pakietach według załączników nr 6, 6a, 6b i 6c do SIWZ.

3.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – 21 dni od dnia zawarcia umowy.


V. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010r. Nr113, poz.759 z późn. zm.).

  2. Wykonawca składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego.

  3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich instrukcji, załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

  5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.gmina-nowe-miasto.pl

  6. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
   W przypadku wycofywania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy - przed upływem terminu składania ofert, według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "WYCOFANIE".

  7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

  8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zamówienia uzupełniającego, nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  9. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1 spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wymienione w pkt 2 rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
  podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
  z oryginałem wszystkich dokumentów,

 3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,

 4. jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Forma dokumentów i oświadczeń:

1.1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność
z oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.

1.2. Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność


z oryginałem w imieniu wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy wykonawcę prezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7).

1.3. Oświadczenia oraz pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginałów.


2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.3. rozdziału VI będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić
w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust.1 ustawy Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (załącznik nr 3a).
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale VII pkt 4 SIWZ.
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c rozporządzenia, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem


sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI


    1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 1.1., po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez wyjaśnienia.

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: www.gmina-nowe-miasto.pl

  4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

    1. Oświadczenia, wnioski, odwołania, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. Przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu Zamawiającego: 61 287 45 85

    2. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Mariola Bąk – tel./fax 61 287 45 85

Teresa Weber – tel./fax 61 287 52 23 (w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Boguszynie)

Hanna Biegun – tel./fax 61 287 52 93 (w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Chociczy

Róża Doerffer-Jambor – tel./fax 61 286 60 56 (w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Klęce)

Jarosław Wawrzyniak – tel./fax 61 287 52 70 (w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Kolniczkach)
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - nie jest wymagane.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

    1. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

    2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Do oferty należy dołączyć:

3.1. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7.

3.2. Dokumenty wymagane w rozdziale VII SIWZ.

3.3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 4.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy również na oświadczeniach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

5. Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu Wykonawców uznaje się:  1. Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach przedsiębiorców lub rejestrach spółdzielni.

  2. Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  3. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.

  4. Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników chyba, że upoważnienie do występowania w imieniu pozostałych wspólników wynika z załączonej umowy spółki cywilnej.

 1. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczętowane pieczęciami.

 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”;

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

9. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy

adres, telefon

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ

63-040 Nowe Miasto nad wartą, ul.Poznańska 14


„OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONYWYPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ”

nie otwierać przed 13.01.2012 r. godz. 11.00


10. W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

11. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

12. Ofertę można składać osobiście lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego.

UWAGA – za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.


 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 13.01.2012 do godz. 10.30 w sekretariacie
siedziby Zamawiającego – pokój nr 14

2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 13.01.2012 r.


godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 4

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z SIWZ oraz jej załączników. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak koszty dostawy (transportu), wniesienie, ustawienie, podatek VAT

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić wypełniając załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto zamówienia, na realizację którego Wykonawca składa ofertę.

3. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

4. Cenę ofertową należy podać cyfrowo w walucie polskiej PLN.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

2. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował będzie się następującym kryterium oceny:

1/ cena ................................ 100 %

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

KC = (CNAJNIŻSZA/CPORÓWNYWANA) x 100 (max ilość punktów w ocenianej pozycji)Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy.

CNAJNIŻSZA – cena brutto oferty z najniższą ceną.

CPORÓWNYWANA – cena brutto kolejnej porównywanej oferty.


Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,
tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert,

2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne


i prawne,

2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,


o których mowa w pkt 2.1. na stronie internetowej www.gmina-nowe-miasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie


zamówienia należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazanie pełnomocnika lub lidera (w przypadku zawiązania przez Wykonawców konsorcjum).

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA
  Z WYKONAWCĄ


1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

2.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

2.2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i że Zamawiający nie straci dofinansowania

2.3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2.4. ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy


o dofinansowanie.
3. Warunki dokonywania zmian:
3.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
3.2 uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

3.3 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SIWZ.

3.4 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.


4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne


z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

6. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym


w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie jest wymagane.  1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przewidziane dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Directory: nt-bin -> private
private -> Załącznik Nr 2
private -> Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”
private -> Jeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatu
private -> Ostatni zakup
private -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
private -> Przedmowa
private -> Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
private -> Plan odnowy sołectwa
private -> Informacja
private -> Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne

Pobieranie 0.83 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna