Znak sprawy: pk xf 61. 19. 2017 Załącznik nr do siwzPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/3
Data25.02.2019
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3

Znak sprawy: PK XF 261.19.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do Umowy)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury.Objaśnienia użytych skrótów:


Lp.

Skrót

OpisPK

Prokuratura KrajowaRP

Prokuratura RegionalnaPO

Prokuratura OkręgowaPR

Prokuratura RejonowaOPDK

Ośrodek Przetwarzania Danych Prokuratury KrajowejOPDR

Ośrodek Przetwarzania Danych Prokuratury RegionalnejOPDO

Ośrodek Przetwarzania Danych Prokuratury OkręgowejPOPD PK

Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych Prokuratury KrajowejPOPD MS

Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych Ministerstwa SprawiedliwościISO/OSI

ISO Open Systems Interconnection Reference ModelPE

Provider Edge RouterCE

Customer Edge RouterQoS

Quality of ServiceSLA

Service Level AgreementUDP

User Datagram ProtocolVPN

Virtual Private NetworkRTD

Round Trip Delay

Spis treści:

Znak sprawy: PK XF 261.19.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ 1

(Załącznik nr 1 do Umowy) 1


Spis rysunków:Rysunek 1 - Usługa typu A – diagram 6

Rysunek 2 - Usługa typu B - diagram 7

Rysunek 3 Architektura sieci WAN-PROK 12

Rysunek 4 Wariant 1 instalacji routerów CE 13

Rysunek 5 Wariant 2 instalacji Routerów CE 14

Rysunek 6 Wariant 3 instalacji Routerów CE 14

Rysunek 7 Wariant 4 instalacji Routerów CE 15

Rysunek 8 Wariant 5 instalacji Routerów CE 16

Rysunek 9 Redundancja łącza w układzie 2PE-2CE 17

Rysunek 10 Redundancja łącza w układzie 2PE-1CE 18
  1. Definicje

Użytkownik - Zamawiający i jednostki Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość,

Łącze dostępowe – Podstawowe i/lub Zapasowe Łącze Dostępowe

Podstawowe łącze dostępowe (Łącze podstawowe) - łącze transmisji danych, które pozwala na połączenie lokalizacji Zamawiającego z węzłem dostępowym sieci transmisji danych Wykonawcy. Łącze to musi być zakończone w każdej lokalizacji Zamawiającego urządzeniem dostępowym (CE) oraz ewentualnie innymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji łącza (np.: modemy kablowe, multipleksery, itp.),

Zapasowe łącze dostępowe (Łącze zapasowe) - łącze transmisji danych, które pozwala na połączenie lokalizacji Zamawiającego z węzłem dostępowym sieci transmisji danych Wykonawcy. Łącze to musi być zakończone w każdej lokalizacji Zamawiającego urządzeniem dostępowym (CE) w przypadku wymagania jego realizacji w układzie 2PE-2CE lub może być zakończone na urządzeniu dostępowym CE razem z Łączem podstawowym w przypadku jego realizacji w układzie 2PE-1CE oraz ewentualnie innymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji łącza (np.: modemy kablowe, multipleksery, itp.),

Urządzenie dostępowe, Router CE – urządzenie/a w lokalizacji Zamawiającego, dostarczone, zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zarządzane przez Wykonawcę. Urządzenie to stanowi zakończenie łącza dostępowego oraz udostępnia interfejs przyłączeniowy lub interfejsy przyłączeniowe zapewniające podłączenie do urządzeń i sieci lokalnej Zamawiającego oraz realizuje funkcjonalności opisane w OPZ,

OPZ – Załącznik nr 1 do Umowy,

Urządzenie – sprzęt i/lub oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy w celu realizacji wymagań zawartych w OPZ,

Interfejs przyłączeniowy - interfejs w standardzie FastEthernet 10/100 (Eth 10/100) lub GigabitEthernet 10/100/1000 (Eth 10/100/1000) zlokalizowany w urządzeniu dostępowym CE, za pomocą którego Użytkownik w danej Lokalizacji ma dostęp do usługi transmisji danych. Interfejs przyłączeniowy w urządzeniu dostępowym CE jest punktem, w którym świadczona jest usługa transmisji danych o zdefiniowanych przez Zamawiającego parametrach,

Router PE – router brzegowy sieci Wykonawcy umieszczony w węźle sieci Wykonawcy, do którego dołączone jest urządzenie dostępowe (CE) za pomocą łącza dostępowego,

DDoS - (ang. Distributed Denial of Service), rozproszona odmowa usługi – atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów

IP - protokół transmisji danych używany przez systemy informatyczne (ang. Internet Protocol),

LAN - lokalna sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem pojedynczą jednostkę Zamawiającego (ang. Local Area Network),

Lokalizacja - adres zakończenia łącza transmisji danych wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość,

Okno serwisowe – uzgodniony z Zamawiającym przedział czasu przeznaczony
na wykonywanie prac konserwacyjno-modernizacyjnych w sieci Wykonawcy mogący skutkować brakiem dostępu Zamawiającego do usługi transmisji danych; przerwy w dostarczaniu usługi spowodowane oknami serwisowymi Zamawiający traktuje jako zachowanie ciągłości usługi
,

Pasmo transmisyjne IP - dostępna dla Zamawiającego przepustowość łącza wyrażona w kbps lub Mbps, określająca szybkość przesyłania danych w ramach świadczonej usługi transmisji danych mierzona w warstwie 2 modelu ISO/OSI,

QoS - parametry definiujące wymagania jakościowe względem łączy telekomunikacyjnych realizowane przez: kształtowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, nadawanie priorytetów, zarządzanie parametrami jakościowymi, unikanie przeciążeń w sieci, itp. (ang. Quality of Service),

SLA - parametry określające niezawodność i jakość usługi transmisji danych (ang. Service Level Agreement),

Brak dostępności usługi - Awaria lub Usterka; w przypadku występowania wielości Awarii
lub Usterek w krótkich odstępach czasu, brakiem dostępności usługi są również okresy pomiędzy nimi


Awaria - okres przerwy w świadczeniu usługi transmisji danych trwający od chwili wykrycia przez Wykonawcę lub dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, do chwili przywrócenia SLA,

Usterka - okres obniżenia parametrów usługi poniżej SLA, trwający od chwili wykrycia przez Wykonawcę lub dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, do chwili przywrócenia SLA.

Gwarantowana dostępność usługi – gwarantowana przez Wykonawcę określona procentowo liczba godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego podczas których Wykonawca zapewnia działanie łącza bez wystąpienia braku dostępności usługi.

Czas reakcji – okres od wykrycia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Zamawiającego braku dostępności usługi do podjęcia przez Wykonawcę działań naprawczych,

Czas naprawy - okres od wykrycia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Zamawiającego braku dostępności usługi do przywrócenia SLA,

WAN - rozległa sieć transmisji danych Wykonawcy obejmująca swym zasięgiem wszystkich zdefiniowanych Umową Użytkowników Zamawiającego (ang. Wide Area Network),

VPN - struktura logiczna sieci kreowana w ramach fizycznej infrastruktury sieci rozległej Wykonawcy, zapewniająca możliwości zestawiania połączeń pomiędzy użytkownikami sieci transmisji danych w warstwie trzeciej modelu OSI (ang. Virtual Private Network),

Usługa TD – zapewnienie Zamawiającemu możliwości transmisji danych o parametrach SLA w oparciu o zestawione i utrzymywane przez Wykonawcę łącza dostępowe wraz
z niezbędnymi urządzeniami teletransmisyjnymi.


System Monitorowania i Weryfikacji Jakości Świadczonych Usług Zamawiającego (SMZ)– sprzęt i oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy o funkcjonalnościach wyszczególnionych w OPZ w celu monitorowania udostępnionej sieci transmisji danych dla Usługi typu A oraz Usługi typu B.

System Monitorowania Sieci Wykonawcy (SMW)– rozwiązanie służące monitorowaniu udostępnionej sieci Wykonawcy o funkcjonalnościach wyszczególnionych w OPZ zarządzane i utrzymywane przez Wykonawcę

System Bezpieczeństwa Usługi typu B (SBUB)– kompleksowe rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy zawierające niezbędny sprzęt instalowany w punktach styku z siecią Internet oraz w lokalizacjach POPD PK, OPDR, OPDO w celu realizacji wymaganych w OPZ funkcjonalności oraz rozproszonego DMZ w Lokalizacjach POPD PK, OPDR, OPDO.

System Zarządzania Usługi typu B (SZUB)– rozwiązanie umożliwiające scentralizowane kreowanie polityk bezpieczeństwa w ramach Usługi typu B.

System Monitorowania i Korelacji Logów Usługi typu B (SMLB)– rozwiązanie służące gromadzeniu, przeszukiwaniu i korelacji logów z urządzeń utrzymujących odpowiedni poziom zabezpieczeń w ramach Usługi typu B.

2PE-2CE – układ niezwodnościowy pracy instalowanych w Lokalizacjach Routerów CE oraz Routerów PE w którym dwa Routery CE w Lokalizacji podłączone są do dwóch różnych Routerów PE Wykonawcy i udostępniają wspólny wirtualny interfejs w kierunku sieci LAN Zamawiającego.

2PE-1CE - układ niezwodnościowy pracy instalowanych w Lokalizacjach Routerów CE oraz Routerów PE w którym Router CE w Lokalizacji podłączony jest do dwóch różnych Routerów PE Wykonawcy.

Projekt – realizowana Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.


  1. Zakres świadczonych usług
  1. Zamawiający wymaga uruchomienia dwóch niezależnych usług odseparowanych od siebie logicznie: Usługa typu A – WAN-PROK czyli zestawienie dostępowych łączy do jednostek organizacyjnych prokuratury w technologii IP VPN MPLS oraz Usługa typu B – scentralizowany odseparowany od sieci WAN-PROK dostęp do sieci Internet dla wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury. W tym celu Zamawiający wymaga utworzenia dwóch odseparowanych VRF: jeden na potrzeby usługi WAN-PROK (Usługa typ A), drugi na potrzeby dostępu do sieci Internet (Usługa typ B). Wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość będą posiadać możliwość korzystania z Usługi typu A i Usługi typu B. Zestawione łącza transmisji danych muszą umożliwić korzystanie z dwóch niezależnych i odseparowanych od siebie sieci wykreowanych w chmurze MPLS Wykonawcy.

Rysunek 1 - Usługa typu A – diagram


Rysunek 2 - Usługa typu B - diagram  1. Zakres świadczonych usług został opisany w §2 Umowy.
Pobieranie 0.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna