Znak sprawy : WPobieranie 286.5 Kb.
Strona1/7
Data30.05.2018
Rozmiar286.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 28 / 09

Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pobraniowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura otwartaDostawa

Pakiet I – doposażenia narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy .

Pakiet II – sprzętu artroskopowego przez okres 12 miesięcy.

Pakiet III - oprzyrządowania do diatermii i sprzętu medycznego firmy ERBE Polska Sp. z. o. o. – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.

Kod CPV 33000000-0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. ŚląskieKRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS TREŚCI:I. Opis przedmiotu zamówienia 3

II. Termin wykonania zamówienia 3

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 4

IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 5

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 6

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z  Wykonawcami 7

VII. Termin związania ofertą 7

VIII. Wymagania dotyczące wadium 7

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert .Wymagania i zalecenia ogólne: 7

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 9

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 9

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego 11

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 11

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 12

XVI. Pozostałe informacje 12

Załącznik nr 1 do SIWZ 14

Załącznik nr 2 do SIWZ 22

OFERTA 22

O Ś W I A D C Z E N I E 24 1. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

Pakiet I – doposażenie narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego .

Pakiet II – sprzęt artroskopowy .

Pakiet III - oprzyrządowanie do diatermii i sprzętu medycznego firmy ERBE Polska Sp. z. o. o.

Kod CPV 33000000-0


1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 Pakiet I – III do niniejszej SIWZ.

2. Warunki wykonania zamówienia:

2.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

2.2. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych dopuszczających do używania przedmiot zamówienia w służbie zdrowia.

3. Termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I i II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy.

4.Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

7.Miejsce wykonania zamówienia : magazyn główny w siedzibie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9 Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg Pakietu I – III .

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

 1. Termin wykonania zamówienia


Wymagany termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I, II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy


 1. Directory: old -> ogloszenia
  ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
  ogloszenia -> Dostawa endoprotez, zestawów I wszczepóW, implantów ortopedycznych dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej
  ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
  ogloszenia -> Znak sprawy : W
  ogloszenia -> Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) I implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki
  ogloszenia -> Nazwa, adresy I punkty kontaktowe
  ogloszenia -> Supra brokers ® F178 Wrocław, dnia 09. 07. 2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im
  ogloszenia -> Odpowiedzi na pytania do siwz oraz dodatkowe informacje do siwz nr 34/04/08/2009/NO/Częstochowa
  ogloszenia -> Częstochowa, dn
  ogloszenia -> Nazwa przetargu

  Pobieranie 286.5 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu