ZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnychPobieranie 60.9 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar60.9 Kb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Józefa PiłsudSkiego w Zakliczynie
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

I FINANSÓW
Technik hotelarstwa

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341 [04].

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia programów kształcenia zawodowego

24 05/T-5, SP/MEN/1998.02.24________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2010/2011

WYMAGANIA EDUKACYJNE
DZIAŁ I Wprowadzenie do rachunkowości i finansów

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

 • uczeń zna pojęcie rachunkowości,

 • uczeń wyliczy podstawowe cechy rachunkowości,

 • uczeń scharakteryzuje funkcje rachunkowości,

 • uczeń wymieni podstawowe zasady rachunkowości,

 • uczeń wskaże obowiązujące źródła regulujące przepisy w zakresie rachunkowości,

 • uczeń wyjaśni definicję pieniądza,

 • uczeń wymieni cechy pieniądza,

 • uczeń zna formy pieniądza,

 • uczeń omówi funkcje pieniądza,

 • uczeń omówi pojęcie finansów,

 • uczeń przedstawi klasyfikację finansów,

 • uczeń wymieni funkcje finansów,

 • uczeń wymieni elementy systemu finansowego.

 • uczeń oceni znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej,

 • uczeń omówi zasady, których powinna przestrzegać prawidłowo zorganizowana rachunkowość,

 • uczeń określi, które zasady są najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania podmiotu gospodarczego,

 • uczeń dokona analizy polskiego prawa bilansowego,

 • uczeń wyjaśni na czym polega forma pieniądza realnego i bezgotówkowego,

 • uczeń wyjaśni jaki pieniądz określany jest mianem pieniądza światowego i co to oznacza,

 • uczeń potrafi scharakteryzować poszczególne funkcje finansów,

 • uczeń przedstawi organizację aparatu finansowego w Polsce,

 • uczeń dokona analizy polskiego prawa finansowego.


DZIAŁ II Majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • dokonać klasyfikacji majątku w ujęciu rzeczowym i finansowym,

 • wyjaśnić co rozumie pod pojęciem aktywa trwałe,

 • przedstawić klasyfikację aktywów trwałych,

 • zdefiniować pojęcia: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe,

 • wyliczyć cechy środków trwałych,

 • zdefiniować aktywa obrotowe,

 • przedstawić klasyfikację aktywów obrotowych,

 • zdefiniować pojęcia: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,

 • wyjaśnić co rozumie pod pojęciem kapitał własny oraz zobowiązania,

 • przedstawić klasyfikację kapitałów własnych,

 • wymienić rodzaje zobowiązań,

 • zdefiniować pojęcie bilans,

 • określić cel sporządzania bilansu,

 • wyjaśnić na czym polega zasada równowagi bilansowej oraz ciągłości bilansowej,

 • omówić budowę bilansu,

 • przedstawić zasady obowiązujące podczas sporządzania bilansu,

 • zdefiniować pojęcie inwentaryzacja,

 • wymienić metody i rodzaje inwentaryzacji,

 • charakteryzować zakres i zadania inwentaryzacji.

Uczeń umie:

 • podać przykłady do poszczególnych grup aktywów trwałych,

 • podać przykłady do poszczególnych grup aktywów obrotowych,

 • dokonać porównania aktywów trwałych i aktywów obrotowych i wskazać różnice,

 • wymienić przykłady kapitałów własnych oraz zobowiązań,

 • omówić znaczenie kapitałów własnych oraz zobowiązań w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa,

 • identyfikować i przyporządkowywać określone składniki majątkowe do prawidłowych grup aktywów trwałych i obrotowych,

 • identyfikować i przyporządkowywać przykłady źródeł finansowania do odpowiednich grup kapitałów własnych oraz zobowiązań,

 • zastosować zasadę ciągłości bilansowej oraz równowagi bilansowej,

 • sporządzić bilans przedsiębiorstwa,

 • ocenić użyteczność informacji zawartych w bilansie,

 • sporządzić bilans wybranego podmiotu gospodarczego,

 • ustalać metodę inwentaryzacji poszczególnych składników majątku,

 • dokonywać wyboru rodzaju inwentaryzacji w konkretnej sytuacji,

 • rozliczać arkusz spisu z natury.


DZIAŁ III Operacje gospodarcze a bilans i konto księgowe

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:
 • zdefiniować zdarzenie gospodarcze, operację gospodarczą,


 • przedstawić podział operacji gospodarczych,

 • odróżnić operacje bilansowe od wynikowych,

 • omówić operacje bilansowe aktywne, pasywne oraz aktywno-pasywne

 • zdefiniować pojęcia: konto, księgowanie, obrót konta, saldo konta,

 • omówić budowę konta teowego,

 • dokonać klasyfikacji kont księgowych,

 • określić rodzaje obrotów konta,

 • określić rodzaje sald końcowych,

 • wyjaśnić kiedy występuje saldo debetowe a kiedy kredytowe.

Uczeń umie:

 • podać przykłady zdarzeń oraz operacji gospodarczych bilansowych i wynikowych,

 • wyjaśnić na czym polega różnica między zdarzeniem gospodarczym a operacją gospodarczą,

 • w praktyce zastosować zasadę podwójnego zapisu,

 • ustalać obroty na koncie księgowym,

 • ustalać saldo końcowe na podstawie określonych zapisów na koncie księgowym,

 • określić rodzaj otrzymanego salda końcowego.


DZIAŁ IV Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • zdefiniować pojęcia: dokument księgowy, dowód księgowy,

 • przedstawić podstawowy podział dowodów księgowych,

 • wymienić elementy prawidłowo sporządzonego dowodu księgowego,

 • omówi etap segregowania, kontroli i dekretowania dowodów księgowych,

 • scharakteryzować sposoby oraz terminy przechowywania dokumentów księgowych.

Uczeń umie:

 • podać przykłady dowodów księgowych uwzględniając wybraną klasyfikację dowodów księgowych,

 • wyjaśnić na czym polega w praktyce prawidłowa kontrola dokumentów księgowych,

 • dekretować wybrane dokumenty księgowe,

 • charakteryzować wybrane dokumenty księgowe,

 • sporządzać wybrane dokumenty księgowe.

DZIAŁ V Zasady funkcjonowania kont bilansowych + Podstawy księgowości syntetycznej i analitycznej

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • omówić schematy funkcjonowania kont bilansowych aktywnych, pasywnych i aktywno- pasywnych,

 • określić jakie saldo końcowe może występować na poszczególnych rodzajach kont bilansowych,

 • wyjaśnić na czym polega zasada podwójnego zapisu na koncie księgowym,

 • określić zasady obowiązujące w zakresie ewidencji składników na koncie księgowym,

 • wyjaśnić cel sporządzania zestawienia obrotów i sald w przedsiębiorstwie,

 • omówić budowę zestawienia obrotów i sald,

 • wymienić czynności związane ze sporządzeniem zestawienia obrotów i sald,

 • określić celowość łączenia i dzielenia kont księgowych,

 • wymienić przykłady kont, które mogą podlegać podziałowi oraz łączeniu,

 • wyliczyć przesłanki dotyczące powstania błędów księgowych,

 • dokonać klasyfikacji sposobów poprawiania błędów księgowych,

 • wymienić sytuacje, w których można zastosować korektę, storno czarne częściowe, storno czarne całkowite i storno czerwone.

Uczeń umie:

 • otworzyć konto na podstawie danych z bilansu otwarcia,

 • dokonać ewidencji operacji gospodarczych na kontach,

 • zastosować w praktyce zasadę podwójnego zapisu,

 • ustalić obroty na koncie księgowym,

 • obliczyć saldo końcowe oraz określić jego rodzaj,

 • wymienić zalety i wady zestawienia obrotów i sald kont księgowych,

 • sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgowych,

 • dokonać łączenia lub dzielenia kont,

 • zna i stosuje w praktyce zasady funkcjonowania konta powstałego w wyniku łączenia lub dzielenia,

 • poprawić błędy księgowe.

DZIAŁ VI Zasady funkcjonowania kont wynikowych

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • zdefiniować pojęcie konto wynikowe,

 • omówić zasady funkcjonowania kont wynikowych,

 • omówić koszty sklasyfikowane w zespole 4 i 5 (układ rodzajowy i kalkulacyjny),

 • przedstawić zasady dotyczące ewidencji kosztów,

 • dokonać klasyfikacji przychodów,

 • omówić schemat związany z ewidencją składników na kontach przychodów,

 • podać definicję kalkulacji,

 • wymienić i scharakteryzować rodzaje rozliczeń występujących w działalności hotelarskiej,

 • księgować operacje dotyczące zakupu na podstawie faktury VAT,

 • zdefiniować pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe oraz zyski i straty nadzwyczajne,

 • wyjaśnić kiedy występuje zysk a kiedy strata nadzwyczajna,

 • wymienić przykłady przychodów i kosztów operacyjnych, finansowych oraz zysków i strat nadzwyczajnych,

 • wyjaśnić zasady ewidencji na kontach kosztów i przychodów,

 • zdefiniować pojęcia: wynik finansowy, podatek dochodowy, zysk netto, strata, zysk brutto,

 • wyjaśnić sposób wyznaczania wyniku finansowego przedsiębiorstwa metodą statystyczną i księgową.

Uczeń umie:

 • ewidencjonować operacje na kontach wynikowych,

 • ewidencjonować koszty na kontach zespołu 4,

 • rozliczać koszty układu rodzajowego w układ kalkulacyjny,

 • ewidencjonować przychody na prawidłowych kontach księgowych,

 • dokonywać kalkulacji cen,

 • rozliczać usługi hotelarskie,

 • zinterpretować saldo końcowe konta „Roz. z tyt. VAT”,

 • obliczyć wynik na sprzedaży,

 • księgować przychody i koszty operacyjne, finansowe oraz zyski i straty nadzwyczajne,

 • ewidencjonować zyski i straty nadzwyczajne,

 • obliczyć wysokość podatku dochodowego,

 • wyznaczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa metodą statystyczną i księgową.

DZIAŁ VII Podstawy ewidencji środków pieniężnych i rozrachunków

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń:

 • określa czym jest obrót pieniężny,

 • rozróżnia dokumenty dotyczące rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,

 • wie co to jest obrót gotówkowy,

 • sporządza z pomocą nauczyciela dokumenty dotyczące rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,

 • zna pojęcie weksla i jego części składowe,

 • potrafi wypełnić weksel i zna jego rodzaje,

 • podaje podstawowe konta, na których księgowane są operacje kasowe,

 • ewidencjonuje proste operacje kasowe,

 • zna różnicę w księgowaniu zaliczek na materiały lub podróż służbową od zaliczek na wynagrodzenia,

 • pod kierunkiem nauczyciela ewidencjonuje rozliczenia za pośrednictwem banku,

 • rozróżnia dokumenty rozliczeniowe,

 • zna pojęcia należności i zobowiązań,

 • zna pojęcie rozrachunków i roszczeń oraz ich przykłady,

 • potrafi krótko scharakteryzować rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, publiczno-prawne, z tytułu wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki z pracownikami oraz pozostałe rozrachunki,

 • wypełnia z pomocą nauczyciela dokumenty rozliczeniowe,

 • zna zasady ewidencji i kwalifikacji rozrachunków,

 • ewidencjonuje proste przykłady powstawania i regulacji rozrachunków.

Uczeń:

 • zna i potrafi zastosować wszystkie dokumenty dotyczące obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,

 • wskazuje plusy i minusy poszczególnych rozliczeń bezgotówkowych,

 • sporządza samodzielnie dokumenty dotyczące rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,

 • potrafi ułożyć i zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące obrotu pieniężnego, gotówkowego i bezgotówkowego,

 • zna zasady wystawiania i dekretowania różnych dokumentów,

 • wypełnia samodzielnie dokumenty rozliczeniowe,

 • potrafi rozwiązywać szczegółowe zadania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, publiczno-prawnych, z tytułu wynagrodzeń, pozostałych rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków,

 • dokonuje wyboru odpowiednich kont rozrachunkowych w zależności od sytuacji,

 • zna zasady naliczania wynagrodzeń.


DZIAŁ VIII Graficzne i techniczne formy księgowości

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • wymienić różne formy prowadzenia ewidencji księgowej,

 • wymienia rodzaje komputerowych programów księgowych,

 • określić przeznaczenie Subiekta, Rewizora i Gratyfikanta,

 • z pomocą nauczyciela obsługiwać podstawowe moduły w/w programów,

 • z pomocą nauczyciela sporządzać i drukować różnego typu zestawienia i sprawozdania.

Uczeń umie:

 • określić wady i zalety różnych form prowadzenia ewidencji księgowej,

 • samodzielnie dobrać program do ewidencji przykładowych zdarzeń gospodarczych,

 • samodzielnie obsługiwać podstawowe moduły szkolnych programów księgowych,

 • samodzielnie sporządzać i drukować różnego typu zestawienia i sprawozdania.


DZIAŁ IX Sprawozdawczość finansowa

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń umie:

 • zdefiniować sprawozdawczość oraz sprawozdania finansowe,
 • wyjaśnić pojęcie rachunek zysków i strat i bilans,


 • omówić budowę sprawozdań,

 • wymienić zasady obowiązujące podczas sporządzania rachunku zysków i strat,

 • wymienić etapy sporządzania rachunku zysków i strat,

 • z pomocą nauczyciela sporządzać bilans, rachunek zysków i strat,

 • wymienia wskaźniki stosowane przy analizie pionowej i poziomej sprawozdań,

 • z pomocą nauczyciela przeprowadzić analizę pionowa i pozioma bilansu oraz analizę wskaźnikową,

 • wymienić rodzaje oraz określić do czego służą wskaźniki finansowe.

Uczeń umie:

 • samodzielnie sporządzić sprawozdania finansowe,

 • dostrzec zależności pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami i wyciąga z nich wnioski,

 • określić optymalne wielkości wskaźników,

 • przeprowadzić analizę pionowa i pozioma bilansu oraz analizę wskaźnikową i sformułować na ich podstawie wnioski na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uczeń, który otrzymuje ocenę:

DOPUSZCZAJĄCĄ – spełnia wymagania podstawowe w co najmniej 50%,

DOSTATECZNĄ – spełnia wymagania podstawowe w 100%,

DOBRĄ – spełnia wymagania podstawowe w 100% oraz wymagania ponadpodstawowe w co najmniej 50%,

BARDZO DOBRĄ – spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe w 100%.

Pobieranie 60.9 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna