Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0.58 Mb.
Strona16/16
Data14.02.2018
Rozmiar0.58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
fair- play - umiejętność poszanowania przeciwnika.

 • Kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych fizycznie

 • Obserwacja właściwości psychicznych uczniów, temperamentu, charakteru, dominacji
  i ambicji-nadawanie właściwego kierunku zachowań przez perswazję, zachęcanie, rozmowę, atrakcyjność.

 • Przyzwyczajanie uczniów do dostosowania własnych zachowań do reguł pracy zespołowej, zastosowanie zasady - najpierw pomyśl, potem zrób.

 • Kształtowanie świadomości, że zdrowie człowieka jest wartością społeczną odpowiedzialność za zdrowie własne i cudze (samoochrona, wzajemna pomoc, asekuracja).

 • Wyrabiane w uczniach kontrolowania własnych zachowań, panowania nad sposobami przejawiania własnych zachowań i uczuć.

 • Ukształtowanie motywacji do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, przez: stwarzanie warunków do przeżywania stanów wewnętrznego zadowolenia
  i twórczego niezadowolenia (samokontrola, ocena i kontrola, kara i nagroda).

 • Współdziałanie uczniów w kontroli i ocenie realizacji zadań programowych.
  1. Wyrabianie w uczniach nawyku przestrzegania ustalonych norm postępowania
   w działaniu zespołowym - ukazywanie wartości zespołowego działania.

  2. Kształtowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za siebie i innych- pełnienie roli zawodnika, sędziego, działacza, kibica.

  3. Kształtowanie postawy poszanowania cudzej i własnej godności.

  4. Dostrzeganie i ocenianie przez uczniów działań swoich i innych dotyczących zachowania
   i doskonalenia zdrowia ( higiena osobista, pomieszczeń, miejsca ćwiczeń, sposobu spędzania wolnego czasu, zapobiegania powstawaniu i korekcja wad postawy).

  5. Dokonywanie przez uczniów systematycznej samooceny, własnego działania
   w sferze kultury fizycznej, podejmowanie decyzji podnoszenia wymagań wobec siebie, ukształtowanie w uczniach świadomości ideału własnej osoby w kulturze fizycznej w celu samodoskonalenia.
   1. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

  1. Kształtowanie solidarności ludzkiej w obliczu zagrożenia i obowiązku niesienia pomocy potrzebującym.

  2. Kształtowanie powinności ochrony zdrowia własnego i innych.

  3. Kształtowanie poszanowania prawa i instytucji życia społecznego.

  4. Kształtowanie postaw humanitarnych.

  5. Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa.

  6. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

  7. Kształtowanie odpowiedzialności i poszanowania dóbr kultury.

  8. Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka (humanizmu).

  9. Kształtowanie wrażliwości na krzywdę ludzką.
   1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

  1. Samodzielne i odpowiedzialne korzystanie z zawansowanych możliwości środków, narzędzi i metod TI;

  2. Samodzielny i odpowiedzialny dobór źródeł informacji, metod dostępu do nich oraz środków TI do wykonywanych zadań i wykonywanych problemów;

  3. Wykorzystanie TI do komunikacji i prezentacji swoich osiągnięć;

  4. Wykorzystanie TI przy tworzeniu własnego warsztatu pracy intelektualnej;

  5. Wykorzystanie możliwości TI w różnych dziedzinach kształcenia i życia;

  6. Przygotowanie do przystosowywania się do szybko zmieniającego się świata technologii

  7. Krytyczna ocena możliwości TI i korzystanie z niej;

  8. Przygotowanie do życia i podejmowania odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie informacyjnym.   1. PRZYSPOSOBIENIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  1. Uświadomienie młodzieży istotnych procesów zachodzących w okresie dorastania oraz konieczności kierowania własnym rozwojem.

  2. Uświadomienie związków między dojrzewaniem do młodości a dojrzewaniem psycho­-moralnym człowieka.

  3. Wyrabianie prawidłowej samooceny i refleksyjnego podejścia do samego siebie, własnych możliwości, uzdolnień, potrzeb, aspiracji, dążeń, działań.

  4. Uświadomienie wartości koleżeństwa, przyjaźni, miłości w życiu jednostki
  1. Kształtowanie kultury w wyrażaniu uczuć w kontaktach z innymi, prawidłowych poglądów na temat życia erotycznego oraz przekonania o humanizacji życia seksualnego.

  2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i godności osobistej w życiu erotycznym oraz rozumienia szczególnie istotnej roli pierwszych kontaktów seksualnych młodzieży.

  3. Zrozumienie roli rodziny w zaspokajaniu potrzeb jej członków. Świadome rodzicielstwo

  4. Kształtowanie umiejętności współżycia w rodzinie.

  5. Uczenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów dnia codziennego. Zagrożenia w rodzinie.

  6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dom rodzinny.

  7. Uczenie racjonalnej organizacji życia rodzinnego.

  8. Uświadomienie młodzieży celowości sięgania po fachową literaturę i innych form pomocy w życiu człowieka.
   1. RELIGA

  Dla nauczyciela religii głównym celem wychowawczym jest pouczanie, kształtowanie jasnych pojęć oraz przekonań religijnych. Za pośrednictwem tych osiągnięć katecheta usiłuje zbliżyć się do celu ostatecznego - do religijnego ukształtowanie ucznia.


   1. BHP

  1. Przestrzeganie czasu pracy, regulaminu, ustalonego porządku, ładu i czystości.

  2. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

  3. Przestrzeganie zasady współżycia społecznego.

  4. Odpowiedzialność za powierzone mienie, narzędzia i sprzęt.

  5. Kultura obsługi klienta.
   1. PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  1. Wyrabianie szacunku do pracy, odpowiedzialności za powierzone maszyny i urządzenia.

  2. Wdrożenie do oszczędnego wykorzystania materiałów w budowie maszyn.

  3. Wyrobieni poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.'

  4. Budzenie zainteresowania postępem technicznym w zakresie stosowania nowych technik wytwarzania, nowych materiałów narzędziowych, nowych rozwiązań konstrukcyjnych, narzędzi skrawających.

  5. Wdrożenie do przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy.

  6. Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu w języku technicznym, np. przy omawianiu własności urządzenia.

  7. Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu typowych problemów.

  8. Kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w poszerzaniu wiadomości o nowości związane z postępem technicznym.

  9. Zwracanie uwagi na ekologię, recykling, odnawialne źródła energii, kompatybilność elektromagnetyczną.

  10. Kształtowanie postaw zmierzających do ochrony zdrowia - unikanie i zmniejszanie skutków promieniowania elektromagnetycznego (w tym rentgenowskiego, laserowego, mikrofalowego).

  11. Ochrona przed typowymi chorobami zawodowymi z grupy zawodów elektronicznych.

  12. Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
  1. Utrwalanie i rozwijanie postaw związanych z kulturą techniczną, dbałością o sprzęt pracowni;

  2. Motywowanie do nauki języków obcych (dokumentacje, opisy schematów elektr., obsługa przyrządów).

  3. Systematyczność i porządek w przeprowadzanych ćwiczeniach.

  4. Rozwijanie zainteresowań elektronicznych (korelacja treści nauczania kilku przedmiotów zawodowych ).

  5. Przestrzeganie przepisów bhp i regulaminu pracowni.

  6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie -cenny sprzęt pracowni.

  7. Kształtowanie postaw aktywnego udziału w zajęciach.

  8. Rozumienie specyfiki zawodów grupy elektronicznej w aspekcie rynku pracy i stworzenie warunków do trafnego wyboru przyszłego zawodu.


  Directory: zalaczniki -> 697
  zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
  zalaczniki -> Szanowna Pani
  zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
  zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
  zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
  zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
  zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
  zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
  697 -> 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Pobieranie 0.58 Mb.

  Share with your friends:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna