Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w ChocianowiePobieranie 0.58 Mb.
Strona12/16
Data14.02.2018
Rozmiar0.58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół
w Chocianowie
  1. Cele i zadania Rady Rodziców:

 1. Wspieranie działalności statutowej szkoły a w szczególności:

  1. współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły
   w celu ciągłego doskonalenia metod i warunków nauki w szkole;

  2. współpraca w pracy wychowawczej szkoły a w szczególności
   z wychowawcami klas;

  3. pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych;

  4. udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej uczniom z rodzin o niskich dochodach;

  5. udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych.

 1. Prowadzenie działalności finansowej w zakresie:

  1. gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców;

  2. pozyskiwanie sponsorów dla finansowania zakupów i inwestycji przekraczających możliwości budżetowe szkoły;

  3. organizowanie imprez dochodowych;
 1. Prowadzenie działalności związanej z wyrabianiem wśród rodziców poczucia współodpowiedzialności za całość procesu dydaktyczno - wychowawczego.
  1. Wybór Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców każdej klasy wybranych na zebraniach klasowych. Każda klasa reprezentowana jest przez 1 przedstawiciela.

 2. Rada Rodziców spośród siebie wybiera prezydium, które z kolei na pierwszym swoim zebraniu wybiera:

  1. przewodniczącego Rady Rodziców;

  2. zastępcę przewodniczącego;

  3. skarbnika.

 3. Wybory całego prezydium odbywają się co roku. W pozostałych latach odbywają się tylko wybory uzupełniające.

  1. Kompetencje organów Rady Rodziców.

 1. Walne zebranie Rady Rodziców odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym
  w trakcie których rada:

  1. przeprowadza wybory prezydium lub wybory uzupełniające do niego;

  2. ustala wysokość składki rodziców;

  3. dokonuje rozliczenia finansowego prezydium udzielając lub nie udzielając absolutorium;


  1. Prezydium Rady Rodziców jest organem wykonawczym rady i wykonuje jej uchwały. Jest odpowiedzialne za gospodarkę finansową oraz wszystkie działania wynikające z uchwał rady
   i niniejszego regulaminu. Do zadań prezydium należy:

 1. stała współpraca z wszystkimi organami. szkoły;

 2. zbieranie składek rodziców oraz określenie sposobu ich wydatkowania;

 3. prowadzenie rozliczeń finansowych;

 4. wspieranie działań samorządowych uczniów i rodziców;

 5. angażowanie jak największej liczby rodziców do pracy na rzecz szkoły.
  1. Prezydium lub działający w jego imieniu przewodniczący wydaje opinie o nauczycielach ubiegających się o awans zawodowy

Rozdział IV

Regulamin Rady Uczniowskiej Zespołu Szkół w Chocianowie
  1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

  2. Uczniowie szkoły wybierają do Rady Uczniowskiej swoich przedstawicieli w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.

  3. Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

  4. Cele i zadania Rady Uczniowskiej:

 1. Nadzoruje respektowanie podstawowych praw uczniowskich.

 2. Reprezentuje ogół uczniów wobec wszystkich organów szkoły.

 3. Organizuje życie kulturalne uczniów.

 4. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski dotyczące wszystkich istotnych problemów życia szkoły.

 5. Wybiera spośród nauczycieli opiekuna rady.

 6. Współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, jest koordynatorem imprez szkolnych przez nie organizowanych.

 7. Przedstawia swoje propozycje do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.  1. Zasady i tryb wyboru członków Rady Uczniowskiej.

 1. Kadencja członków Rady Uczniowskiej trwa od momentu wyboru do czasu ukończenia przedostatniej klasy, nie dłużej jednak jak trzy lata.

 2. Członek rady może być odwołany:

  1. na własną prośbę;

  2. gdy otrzyma ocenę niedostateczną okresową lub roczną;

  3. gdy otrzyma wotum nieufności od rady lub klasy która wysunęła jego kandydaturę;

  4. gdy narusza w sposób rażący Regulamin Szkoły;

  5. gdy nie wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez radę. 1. Kandydatów do Rady Uczniowska mają prawo wysuwać:

   1. ich macierzyste klasy;

   2. organizacje młodzieżowe działające na terenie szkoły;

   3. grupy międzyklasowe po zebraniu na liście popierającej co najmniej 30 podpisów;
 1. Wybory zarządza i mianuje komisję wyborczą Rada Uczniowska na swoim ostatnim zebraniu grudniowym.

 2. Wybory do Rady Uczniowskiej odbywają się raz na trzy lata. W pozostałych latach odbywają się wybory uzupełniające.

 3. Komisja wyborcza ustala i ogłasza publicznie terminarz wyborów składający się
  z terminów:

   1. zgłaszania kandydatów;

   2. wywieszenia list wyborczych;

   3. wyborów;

   4. ogłoszenia wyników.
 1. Kandydaci na członków Rady Uczniowskiej prowadzą kampanię wyborczą na własny koszt. Komisja wyborcza przydziela kandydatom określony czas na prowadzenie kampanii wyborczej przez radiowęzeł szkolny. Kampanii wyborczej nie wolno prowadzić w ostatnich 24 godzinach przed głosowaniem

 2. Komisja wyborcza nadzoruje przebieg wyborów i orzeka o prawidłowości przebiegu głosowania. Po zakończeniu głosowania komisja liczy oddane głosy
  i w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia głosowania ogłasza jego wyniki.
  1. Struktura organizacyjna i zasady działania Rady Uczniowskiej.

 1. Przewodniczącego Rady Uczniowskiej wybiera spośród siebie Rada Uczniowska na pierwszym zebraniu po wyborach.

 2. Na swoim pierwszym zebraniu Rada Uczniowska wybiera zarząd w skład którego wchodzą oprócz przewodniczącego:

  1. zastępca przewodniczącego;

  2. skarbnik

  3. sekretarz;

  4. przewodniczący sekcji

  5. rzecznik praw uczniowskich.

 1. Zasadnicza działalność rady odbywa się w sekcjach. Ilość oraz skład sekcji rada określa każdorazowo na pierwszym zebraniu po wyborach.

 2. Do pracy w Radzie Uczniowskiej mogą być zapraszani z głosem doradczym uczniowie nie należący do rady 1. Rada Uczniowska dysponuje swoim funduszem pochodzącym z:

  1. kwot uzyskanych za wykonaną pracę przez uczniów;

  2. dochodów uzyskanych z organizacji różnych imprez;

  3. opłat za zagubione legitymacje szkolne;

  4. darowizn.

  5. o wydatkach z funduszu rady decyduje ona sama po akceptacji opiekuna.
 1. Rada informuje ogół uczniów o swojej działalności.

 2. Zebrania zarządu oraz plenarne rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

Directory: zalaczniki -> 697
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
697 -> 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pobieranie 0.58 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna