Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0.58 Mb.
Strona1/16
Data14.02.2018
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zespół Szkół w Chocianowie

ul. Kolonialna 13

59-140 Chocianów

tel./ fax (076) 81-85-166

chzs@poczta.onet.pl

.
Statut Zespołu Szkół


w Chocianowie

Chocianów 2008


Spis treści:


Nazwa szkoły. 4

Informacje o szkole. 4

Cele i zadania szkoły. 8

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły. 8

Organy szkoły, ich kompetencje, zasady współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi. 11

Organizacja szkoły. 16

Zasady odbywania praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych. 18

Zadania i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej. 19

Zadania Pedagoga Szkolnego 21

Pomieszczenia szkoły. 22

Zadania nauczycieli. 22

Zasady rekrutacji uczniów. 27

Prawa i obowiązki ucznia. 29

Kryteria i zasady oceniania . 29

Postanowienia końcowe . 31

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół w Chocianowie 32

Formy kontaktu nauczycieli rodzicami 41

Regulamin Zespołu Szkół w Chocianowie 50

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chocianowie 54

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie 57

Regulamin Rady Uczniowskiej Zespołu Szkół w Chocianowie 59

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Chocianowie 61

Regulamin Komisji Stypendialnej Zespołu Szkół w Chocianowie 75

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLY 77

Rozdział I


Nazwa szkoły.


§ 1


  1. Zespół Szkół w Chocianowie
  1. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu:

 1. Zespół Szkół w Chocianowie
  Liceum Ogólnokształcące

 2. Zespół Szkół w Chocianowie
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 3. Zespół Szkół w Chocianowie
  Technikum

 4. Zespół Szkół w Chocianowie

Liceum Profilowane

  1. Siedziba szkoły: Chocianów ul. Kolonialna 13 na działce nr 40/7.
   Właścicielem mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół w Chocianowie jest Powiat Polkowicki

Rozdział II


Informacje o szkole.


§ 2


  1. Zespół Szkół w Chocianowie jest jednostką budżetową

  2. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Chocianowie jest Powiat Polkowicki

  3. Szkoła może gromadzić dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych z:

 • Opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej

  • Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

  • Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie

   Inne źródła dochodów mogą być określone w uchwale organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego.  1. Dochody własne mogą być przeznaczone na :

 • Finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów z tytułu udostępnienia dokumentacji przetargowej

 • Cele wskazane przez darczyńcę

 • Cele określone w uchwale organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego

  1. Cykl kształcenia trwa:

 1. W zasadniczej szkole zawodowej 2 lub 3 lata w zależności od zawodu;

 2. W technikum 4 lata; W liceum ogólnokształcącym 3 lata;

 3. W liceum profilowanym 3 lata;


  1. Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach i specjalnościach:

 1. zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa ;

 2. technikum: technik elektronik, technik mechatronik;

 3. liceum ogólnokształcące: według wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym;

 4. liceum profilowane: mechatroniczny, zarządzanie informacją;

  1. Organizacja liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

 1. Liceum ogólnokształcące

  • Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym trzyletnim odbywa się w klasach z rozszerzonym programem nauczania z niektórych przedmiotów.

  • Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organami szkoły, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły. Szczegółowe zasady określają przepisy o ramowych planach nauczania.

  • Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej organizowane są w oddziałach. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organami szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 2 do 4 przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

  • Programy nauczania wyżej wymienionych przedmiotów ustala się dla oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

  • Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

  • Zajęcia z przedmiotów, których program realizowany jest w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

  • Ukończenie liceum jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta średniego wykształcenia ogólnego.

  • Po ukończeniu liceum abiturient ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

  • Liceum wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne, a absolwentom świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego.

 2. Technikum

 • W czteroletnim technikum zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla technikum oraz kształcenia w zawodach realizowane zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach określonymi w odrębnych przepisach.

 • Powyższe zajęcia są organizowane w oddziałach.

 • W zawodzie technik mechatronik szkoła realizuje kształcenie modułowe.

 • Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

 • Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

 • Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, centrum kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

 • Technikum daje wykształcenie ogólne i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwo ukończenia technikum, świadectwo dojrzałości, a także dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

 1. Zasadnicza szkoła zawodowa

 • Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 2 lub 3 lata w zależności od wybranego przez ucznia zawodu. Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dalszą naukę w liceum lub technikum uzupełniającym.

 • Młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami mogą składać egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Egzamin ten jest równorzędny z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 • W zasadniczej szkole zawodowej młodzież kształci się w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów.

 • Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego będące realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej odbywają się w oddziałach. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

 • Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizujące podstawy programowe w poszczególnych zawodach są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. W oddziałach wielozawodowych zajęcia z kształcenia zawodowego odbywają się na kursach koordynowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zasady organizowania kursów określają odrębne przepisy.

 • W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności: szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

 • Zajęcia praktyczne w klasach zasadniczej szkoły zawodowej odbywają się u pracodawców na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą. W oddziałach wielozawodowych zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy na podstawie indywidualnej umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej między pracodawcą a uczniem i jego rodzicami.

 • Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o praktyczną naukę zawodu dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełnienia przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania zawodowego,

  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.


 • Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika w celu praktycznej nauki zawodu obowiązany jest:

  • realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej zamieszczonej w dokumentacji programowej dla danego zawodu,

  • zapewnić osoby szkolące młodocianych, które spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

  1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Kuratorium Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

Rozdział IIIDirectory: zalaczniki -> 697
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
697 -> 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pobieranie 0.58 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna