Zespół Przychodni Lekarskich olk w ToruniuPobieranie 152.41 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar152.41 Kb.

ZZ-K-1152- 33/2017 Wrocław, 19.06.2017 r.


    1. S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I


KONKURSU OFERT W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU

w zakresie kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.


Podstawa prawna:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.),

- art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793).
Udzielający zamówienia:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU, 50-233 Wrocław ul. OŁBIŃSKA 32
Adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32

50-233 Wrocław

tel. – (071) 79 84 682 / 614 / p. Zertina Pluta

fax sekretariat – (071) 329 36 89

strona internetowa: www.spzoz-mswia.wroclaw.pl
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w następujących ogólnodostępnych miejscach:


 • strona internetowa: www.spzoz-mswia.wroclaw.pl

 • na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu,
        1. WARUNKI OGÓLNE

§ 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez Oferentów, a także zasady przeprowadzenia konkursu.


§ 2

Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu


z siedzibą przy ul. Ołbińskiej 32, zwany dalej „Udzielającym zamówienie”.
§ 3

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a/ kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym;

b/ lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ginekologii dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego zamówienia, świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich oraz ordynowanie leków, konsultacje w Izbie Przyjęć oraz w oddziałach szpitalnych (w przypadku świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii również świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, w Pracowni Endoskopowej i w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz konsultacje anestezjologiczne pacjentów wyznaczonych do planowych zabiegów operacyjnych w dniu następnym. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać w/w świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia).

c) udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w pkt „b” co najmniej 10 godzin tygodniowo.

I. Świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław:
2.Kwalifikacje:
- lekarz specjalista chirurgii ogólnej,

- lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

- lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- lekarz specjalista ginekologii,


II. Czas trwania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 03.07.2017 r. do 31.12.2018 r.
III. Świadczenia zdrowotne będą udzielane osobom objętym profilaktyczną opieką zdrowotną przez Udzielającego zamówienia.

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: 1. Szpital MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław.
     1. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ( OFERENT) § 5

Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.).

§ 6

 1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się
  ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty oraz innych dokumentów, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego zamówienie. Oferent składa w jednej kopercie ofertę na wybrany lub wybrane rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz inne wymagane dokumenty.

 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. W razie niemożności osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych Oferent zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Zastępstwo może pełnić wyłącznie osoba spełniająca warunki przewidziane dla Oferenta w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.  1. WYMAGANE WARUNKI FORMALNE SKŁADANEJ OFERTY


§ 7

I. Składana oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 i ofertę cenową wg załącznika Nr 2 złożoną w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

II. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków konkursu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy i wyraża zgodę na zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami tej umowy w przypadku wybrania jego oferty oraz że nie był karany ani nie jest prowadzone wobec niego żadne postępowanie karne – załącznik Nr 3.

2. Kopię aktualnego dokumentu wydanego przez właściwy organ stwierdzający wpis do właściwego rejestru:

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

- zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub księga rejestrowa.

3. Kopię dokumentów nadania numeru NIP i numeru REGON.

4. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza:


 • Odpis (kopię) dyplomu ukończenia studiów medycznych;

 • Odpis (kopię) prawa wykonywania zawodu;

 • Odpis (kopię) dyplomu specjalizacji;

5. Zobowiązanie ( pkt 4 załącznika nr 3) do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY § 8


 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach stanowiących załączniki do szczegółowych warunków konkursu ofert. Oferent wypełnia ofertę tylko na wybrany przez siebie rodzaj świadczenia.

2. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, wskazane jest napisanie oferty na komputerze.

3. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty powinno być załączone wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia umowy).

4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę upoważnioną /pełnomocnika /.

5. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do dokonania korekty (Oferenta lub upoważnionego pełnomocnika).

6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

8. Koperta powinna być zaadresowana do Udzielającego zamówienie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: „Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych oraz kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu”.

9. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty oraz numer kolejny w rejestrze ofert.

10. Oferty przesłane drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

11. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przez upływem terminu składania ofert. Udzielający zamówienia odnotowuje wycofanie oferty w rejestrze ofert.

12. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz


z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.


    1. TRYB OTWIERANIA OFERT


§ 9

 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powoła komisję konkursową.

 2. Komisja składać się będzie co najmniej z trzech osób, spośród których Udzielający zamówienie wyznaczy Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

  1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

  2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

  4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

4. Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu w sytuacji, o której mowa w ust. 3 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji Konkursowej.

5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 10

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. w dniu 22.06.2017 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia i oświadczenia do protokółu.

3. Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom, które z ofert będą brały udział w konkursie, a które zostają odrzucone.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w „Szczegółowych Warunkach Konkursu” tj.:

- oferty zawierające nieprawdziwe informacje,

- Oferent nie podał w ofercie ceny świadczeń,

- Oferent nie złożył formularza ofertowego,

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

5. Komisja konkursowa wzywa Oferentów do uzupełnienia dokumentów, jeśli oferta zawiera braki formalne lub jeśli Oferent nie przedstawił wymaganych dokumentów i wyznacza termin dostarczenia dokumentów lub usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru większej ilości ofert odpowiadających potrzebom Udzielającego zamówienia w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych.

7. Udzielający zamówienie zaprosi w formie pisemnej lub telefonicznie wybranych Oferentów do podpisania umów.


§ 11

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

- cena za udzielanie świadczeń. / 70 % /

- kwalifikacje zawodowe Oferenta, / 10 % /

- doświadczenie zawodowe Oferenta, w razie takich samych kwalifikacji decyduje dłuższy staż pracy, / 10 %/

- dyspozycyjność w udzielaniu świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia. / 10 % / (do oferty należy dołączyć propozycję harmonogramu udzielania świadczeń)§ 12

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

3) wykaz zgłoszonych ofert,

4) informację czy oferty odpowiadały warunkom określonym w konkursie,

5) informację ile ofert nie odpowiadało warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie,

6) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,

8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej,

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

10) podpisy członków Komisji.     1. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

§ 13

Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


§ 14

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent


może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu w 7 dni od daty jej złożenia.

4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa informuje niezwłocznie w formie pisemnej pozostałych oferentów i Udzielającego zamówienia.

5. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu – ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostaje podane na stronie SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7. Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.

8. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. 1. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.     1. ZAWARCIE UMOWY

§ 15

1. Udzielający zamówienia zawiera umowy z oferentami, których oferty wybrano w konkursie, w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień zawartych w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.


     1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w „Szczegółowych warunkach konkursu” mają zastosowanie przepisy :

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.),

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz.U.2016.1793).

- kodeksu cywilnego.Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oferta cenowa.

 3. Oświadczenie oferenta.

 4. Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wraz z załącznikami.

Poniżej wzory dokumentów do pobrania.


Załącznik nr 1
 1. Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii/chirurgii ogólnej/ortopedii i traumatologii narządu ruchu/ginekologiiDane Oferenta:
1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………………………………

2. Siedziba: …………………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………..................................................………………………………………………………………..

……………….....................................................................................................................................................

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: .........................................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................……………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………………….

Do oferty załączam:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)
(podpis Oferenta)

niewłaściwe skreślić


Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii/chirurgii ogólnej/ortopedii i traumatologii narządu ruchu/ginekologii
1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie za kierowanie i zarządzanie Blokiem Operacyjnym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii/chirurgii ogólnej/ortopedii i traumatologii narządu ruchu/ginekologii

wynosi:


........................ zł brutto, słownie zł ..................................................................................................,

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)
(podpis Oferenta)

niewłaściwe skreślić
Załącznik nr 3
 1. Oświadczenie oferenta:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków postępowania i nie zgłaszam zastrzeżeń .

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z wzorem umowy i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku wybrania mojej oferty.

3. Oświadczam, że nie byłem/am/ karany /a/ i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k. ).

4. Zobowiązuję się do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego.

5.Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)
(podpis Oferenta)


WZÓR UMOWY

UMOWA NR …………/Wr/2017

zawarta w dniu …………………………...


Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia”, reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Agatę Lisiewicz - Kaletę

a

lek. med. ............................, wykonującą/ym indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr ………..i wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą .........................................., REGON ........................................., NIP ..................................... zwaną/ym w treści umowy „Przyjmującym zamówienie”.


§1

1.Przedmiotem umowy jest kierowanie i zarządzanie Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ginekologii.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania:

a/ lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ginekologii dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego zamówienia, świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich oraz ordynowanie leków, konsultacje w Izbie Przyjęć oraz w oddziałach szpitalnych (w przypadku świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii również świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, w Pracowni Endoskopowej i w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz konsultacje anestezjologiczne pacjentów wyznaczonych do planowych zabiegów operacyjnych w dniu następnym. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać w/w świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia). Udzielanie świadczeń zdrowotnych nie mniej niż 10 godzin tygodniowo.

b/ kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym, na warunkach określonych w niniejszej umowie w celu osiągnięcia zakładanych efektów.

3.Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego zamówienie określa załącznik nr 1


do niniejszej umowy.

4. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 694) i  zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami.


§ 2

 1. Świadczenia zdrowotne wymienione w § 1 Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie osobiście.

 2. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie może opuścić miejsca wykonywania świadczenia.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem umowy, postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej przy respektowaniu praw pacjenta oraz zachowaniem ochrony danych osobowych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, oraz standardami postępowania i zachowaniem właściwych procedur medycznych.

 4. W celu zapewnienia prawidłowej opieki nad pacjentami Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest ściśle współpracować z personelem Szpitala MSWiA we Wrocławiu i stosować się do procedur przyjętych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.


§ 3

 1. Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz osób uprawnionych zgodnie z umowami zawartymi przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z innymi podmiotami z uwzględnieniem § 1.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń, o których mowa w § 1 nieprzerwanie przez okres obowiązywania umowy na warunkach w niej określonych.

 3. Osobą nadzorującą należyte wykonywanie niniejszej umowy będzie Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

 4. Z uwagi na rodzaj i charakter usług będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązek udzielania świadczeń nieprzerwanie oznacza konieczność zagwarantowania przez Przyjmującego zamówienie zastępstwa przez osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia na okres jego nieobecności bez względu na przyczynę tej nieobecności oraz uprzedniego pisemnego zawiadomienia Udzielającego zamówienia o tej nieobecności i o osobie zastępcy, chyba że w danej sytuacji wcześniejsze zawiadomienie nie jest możliwe. Naruszenie obowiązku pisemnego zawiadomienia Udzielającego zamówienie o nieobecności, może spowodować naliczenie kary umownej, o której mowa w § 14 umowy.

 5. Z uwagi na rodzaj i charakter usług będących przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za prawidłową, całodobową organizację i udzielanie świadczeń zdrowotnych w Bloku Operacyjnym. W przypadkach konieczności podjęcia niezwłocznych ze względu na zdrowie pacjenta działań medycznych, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się każdorazowo stawić się osobiście w Szpitalu na wezwanie osób z nim współpracujących. W przypadku niemożności osobistego stawienia się, Przyjmujący zamówienie wyznacza zastępcę do wykonania działań medycznych, posiadającego stosowne uprawnienia.

 6. Z uwagi na rodzaj i charakter usług będących przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do uczestniczenia w zebraniach ordynatorów i kierowników medycznych komórek organizacyjnych z Dyrektorem SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz pracach komitetów i komisji funkcjonujących u Udzielającego zamówienia. W przypadku niemożności osobistego stawienia się, Przyjmujący zamówienie wyznacza zastępcę, który występuje w jego imieniu.


§ 4

 1. Dla realizacji świadczeń objętych niniejszą umową Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie dostęp do tych środków znajdujących się
  w dyspozycji Udzielającego zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a/ pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem wymagań jakimi powinny te pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w odpowiednich przepisach,

b/ możliwości nieodpłatnego, ciągłego wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych dla pacjentów,

c/ nieodpłatnego zaopatrzenia w leki i środki farmaceutyczne określone w receptariuszu szpitalnym, oraz w krew i preparaty krwiopochodne,

d/ nieodpłatnego zaopatrzenia w niezbędny sprzęt jednorazowy i inne materiały konieczne do prawidłowego udzielania świadczeń jak opatrunki, bielizna, środki dezynfekcyjne, druki, itp.e/ pomieszczenia socjalne.

 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się utrzymywać wymienione w ust. 1 rzeczy
  w należytym stanie technicznym oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń.

 2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych w danej dziedzinie usług medycznych świadczonych przez pracowników Udzielającego zamówienia i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego zamówienia.

 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest posiadać odpowiednią, wymaganą przepisami obowiązującego prawa, medyczną odzież ochronną, oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu,
  i zobowiązuje się używać sprzęt, aparaturę i inne środki w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP oraz dołoży najwyższej staranności przy jego eksploatacji.

 5. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną niewłaściwym użytkowaniem aparatury i sprzętu medycznego.


§ 5

 1. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.

 2. Ordynowanie leków musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na drukach określonych przez NFZ oraz przepisami wewnętrznymi Udzielającego zamówienia.

 3. Przyjmujący zamówienie nadzoruje ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych przez osoby zatrudnione w Bloku Operacyjnym.

 4. Przyjmujący zamówienie może ordynować te środki farmaceutyczne i materiały medyczne, które są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach prawa.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wypisywania recept lekarskich zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia, będące następstwem wystawiania recept,
  w sposób niezgodny z przepisami prawa.


§ 6

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych,
  o których mowa w niniejszej umowie przy współpracy innych osób zatrudnionych lub współpracujących z Udzielającym zamówienia, w taki sposób, by nie obniżając jakości świadczeń prowadzić racjonalną i ekonomiczną gospodarkę środkami farmakologicznymi, materiałami i sprzętem jednorazowego użytku, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz w zakresie zlecenia badań dodatkowych konsultacji, transportów sanitarnych i itp. Przyjmujący zamówienie sprawuje nadzór i nad takim udzielaniem świadczeń oraz ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za nieprawidłowe wykonanie umowy.

 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyłączenia ze stosowania określonych procedur medycznych, w szczególności generujących wysokie koszty. W takim przypadku ich zastosowanie wymaga pisemnej zgody Udzielającego zamówienia.

 3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do kierowania na badania, konsultacje
  i zabiegi rehabilitacyjne jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione. Przyjmujący zamówienie w pierwszej kolejności kieruje pacjentów do pracowni i poradni, na które SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub posiada podpisane umowy w danym zakresie z innymi podmiotami.

 4. Przyjmujący zamówienie ma prawo kierować osoby uprawnione na leczenie uzdrowiskowe.


§ 7

 1. Przyjmujący zamówienie nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy udzielać świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala osobom nie będących pacjentami Udzielającego zamówienia.

 2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa pobierania od pacjentów opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanych w ramach niniejszej umowy. Stwierdzenie, naruszenia powyższego zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.


§ 8

 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przedstawić Udzielającemu zamówienia uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową, wydane przez odpowiednie organy.

 2. O utracie uprawnień o których mowa w ust. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Udzielającego zamówienia.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych, wykorzystując aktualną wiedzę medyczną i umiejętności fachowe oraz z uwzględnieniem postępu nauk medycznych, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania rozpowszechniania i leczenia chorób, z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki lekarskiej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia.

 5. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania i procedur medycznych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu dotyczących w szczególności: zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, dni i godzin udzielania świadczeń w Szpitalu.


§ 9

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej udzielanych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dokumentacja medyczna stanowi własność Udzielającego zamówienie. Wykonanie kopii dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie może nastąpić wyłącznie za zgodą Udzielającego zamówienie.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania procedur zapobiegania zakażeniom obowiązującym w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach przedmiotu umowy w zakresie jakości udzielanych świadczeń, posiadanych kwalifikacji i harmonogramu udzielanych świadczeń oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793).

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie w zakresie udzielanych świadczeń, w tym kontroli prowadzonej przez uprawnione przez niego osoby w zakresie:

a/ sposobu udzielania świadczeń,

b/ gospodarowania mieniem zakładu,

c/ prowadzenia dokumentacji medycznej.
§ 10


 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do udzielania świadczeń.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych obowiązujących u Udzielającego zamówienia.


§ 11

1.Przez czas obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu, z uwzględnieniem chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia oc wynosi równowartość w złotych kwoty 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz kwoty 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku utraty ważności polisy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedłożyć Udzielającemu zamówienia przed upływem ważności polisy, kopię nowej polisy.

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia i osoby trzeciej, za szkodę wyrządzoną w trakcie bezpośredniego udzielania świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, o ile powstała z jego winy, w tym współwiny, a w szczególności za zaniedbanie lub błąd w sztuce lekarskiej.

3. Strony niniejszej umowy ponoszą odpowiedzialność solidarną, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638 ze zm.) za szkodę wyrządzoną osobom trzecim w trakcie bezpośredniego udzielania świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem tej umowy. Jednakże za szkody wyrządzone przez Przyjmującego zamówienie z jego winy Przyjmujący zamówienie w stosunku do Udzielającego zamówienie odpowiada do pełnej wysokości szkody wraz z odsetkami i innymi kosztami.

4. W przypadku roszczenia odszkodowawczego osoby trzeciej z tytułu zdarzenia medycznego dotyczącego świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, Udzielający zamówienie ma prawo zawrzeć z osobą trzecią ugodę pozasądową w celu zadośćuczynienia roszczeniom odszkodowawczym tej osoby, po konsultacji z Przyjmującym zamówienie.

5. W przypadku podzlecenia przez Przyjmującego zamówienie, usług będących przedmiotem umowy zastępcy, Przyjmujący zlecenie ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działań bądź zaniechań zastępcy. Wyłącza się stosowanie art. 429 k.c., za wyjątkiem zastępców, którzy posiadają z Udzielającym zamówienie umowę o świadczenie tego samego rodzaju usług zdrowotnych co Przyjmujący zamówienie.

6. Każda ze stron obowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą o wystąpieniu osoby trzeciej z roszczeniem odszkodowawczym za szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 12

1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek udzielania świadczeń osobiście, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej przy respektowaniu praw pacjenta oraz z zachowaniem ochrony danych osobowych.

2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Przyjmującego zamówienie, strony dopuszczają czasową nieobecność Przyjmującego zamówienie, pod warunkiem że Udzielający zamówienia będzie miał możliwość zapewnienia ciągłości pracy w Bloku Operacyjnym.

3. Strony dopuszczają także czasowe zastępstwo Przyjmującego zamówienie przez innego lekarza w przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Przyjmującego zamówienie.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Udzielającego zamówienia, co najmniej 30 dni przed planowaną nieobecnością.

5. W sytuacjach nagłych, których Przyjmujący zamówienie nie mógł przewidzieć wcześniej, zobowiązany jest powiadomić Udzielającego zamówienia niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny niemożności udzielenia świadczeń.

6. Przyjmujący zamówienie i osoba zastępująca ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Udzielającego zamówienie.

7. Osoba zastępująca musi spełniać wymagania stawiane Przyjmującemu zamówienie w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.§ 13

1. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie:

- …….. zł brutto (słownie zł.: ……………) miesięcznie za kierowanie i zarządzanie Blokiem Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ginekologii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

W przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń miesięczne wynagrodzenie powinno zostać podzielone przez liczbę dni miesiąca, w którym nastąpiła przerwa w udzielaniu świadczeń. Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn dziennej kwoty x liczba dni danego miesiąca.

2. Rozliczanie udzielanych świadczeń następować będzie w okresach miesięcznych. Wzór rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie i dostarczonego Udzielającemu zamówienia do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu udzielania świadczeń, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w terminie zapłaty do dnia 26 w miesiącu otrzymania faktury. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury Udzielającemu zamówienia, zapłata za wykonane świadczenia nastąpi w ciągu 15 dni od otrzymania faktury.

4. Do faktury Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest załączyć wykaz udzielonych świadczeń (załącznik nr 2) pod rygorem nie wypłacenia wynagrodzenia w terminie. W przypadku udzielonych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ginekologii Ordynator oddziału (w zależności od specjalności) powinien potwierdzić wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

5.W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 4, Przyjmujący zamówienie ma prawo żądać od Udzielającego zamówienia ustawowych odsetek.§ 14

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych na następujących zasadach i wysokościach:

1/ Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy w wysokości do 5.000,00 zł (słownie zł.: pięć tysięcy).

2/ Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości dwóch średnich miesięcznych wynagrodzeń, przysługujących Przyjmującemu zamówienie przed datą rozwiązania umowy.

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie przez Udzielającego zamówienia kary umownej z przysługującego wynagrodzenia.
§ 15


 1. Umowa została zawarta na okres od dnia 03.07.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

 2. Umowa może zostać rozwiązana za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron.

3. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

- przez jedną ze stron – gdy druga strona rażąco narusza postanowienia umowy,

- naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień niniejszej umowy, a w szczególności odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową, udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

- utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy lub zawieszenia tych uprawnień,

- popełnienia przez Przyjmującego zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, który uniemożliwia dalszą realizację umowy przez Przyjmującego zamówienie,

- trwałego zaprzestania przez Udzielającego zamówienia działalności w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy,

- gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonanie albo nastąpi taka zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, która wykluczy możliwość kontynuowania umowy.
§ 16


 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz informacji i danych pozyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie jej wykonywania jak i po jej zakończeniu.

 2. Naruszenie w/w obowiązku spowoduje odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie za wyrządzone szkody dla Udzielającego zamówienia według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.


§ 17

 1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienia, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 3. Zmiana umowy z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.


§ 18

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygają polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Udzielającego zamówienia.§ 19

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia, ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016.1638).§ 20

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. DZ. U. 2016.1638) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793).


§ 21

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część umowy.


§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Udzielającego zamówienia i 1 egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie.


PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego zamówienie.
§ 1

Przyjmujący zamówienie odpowiada za właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie Bloku Operacyjnego pod względem medycznym, administracyjnym, ekonomicznym i gospodarczym.

§ 2


 1. Przyjmujący zamówienie odpowiada za prawidłowy tok pracy w Bloku Operacyjnym, dyscyplinę pracy i nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę osób zatrudnionych w oddziale i współpracujących na innej podstawie niż umowa o pracę.

 2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Udzielającego zamówienia o każdym wykroczeniu przeciwko ustalonym zasadom:

 1. Przyjmujący zamówienie nadzoruje sposób udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 3


 1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w szczególności do:

  1. kierowania i nadzoru nad całością pracy Bloku Operacyjnego,

  2. zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Bloku Operacyjnego;

  3. ustalania programu operacji w uzgodnieniu z ordynatorem Oddziału Anestezjologii i I.T.;

  4. akceptowania przedstawionego przez ordynatorów oddziałów programu operacji pod kątem czystości sal operacyjnych oraz zabezpieczenia w środki służące do wykonywania zabiegu operacyjnego,

  5. dbania o należyte zaopatrzenie i konserwację sprzętu i materiałów operacyjnych,

  6. kontroli sterylizacji i jej aparatury w obrębie bloku operacyjnego,

  7. podejmowania, w trybie obowiązującym w Zakładzie, działań w celu zapewnienia zasobów wymaganych dla realizacji zadań Bloku Operacyjnego;

  8. przestrzegania obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów związanych
   z prowadzoną działalnością;

  9. analizowania potrzeb Bloku Operacyjnego i przedkładania ich Udzielającemu zamówienia;

  10. dbania o racjonalną, dostosowaną do stawianych zadań politykę kadrową, w tym związaną z doskonaleniem umiejętności, aktualizacją wiedzy i rozwojem zawodowym;

  11. ustalania miesięcznych grafików pracy personelu zatrudnionego w Bloku Operacyjnym,

  12. kontroli jakości dokumentacji, jej przepływu i bezpieczeństwa i sprawozdawczości;

  13. dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów wydzielonych dla potrzeb działalności Bloku Operacyjnego;

  14. przedkładania do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Głównego Księgowego wszystkich projektów decyzji rodzących skutki ekonomiczne;

  15. nadzorowania i podejmowania skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie zabiegów;

  16. nadzorowania stanu techniczno – funkcjonalny infrastruktury stanowiącej środowisko opieki związanej z działalnością Bloku Operacyjnego;

  17. znać oraz skuteczne i efektywne realizować kontrakty i umowy zawarte przez Zakład, w części mającej zastosowanie do działalności Bloku Operacyjnego;

  18. analizować i planować działalność dla celów kontraktowania świadczeń zdrowotnych i analizować realizację kontraktów;

  19. analizować i kontrolować wynik finansowy oddziału;

  20. nadzorować stan epidemiologiczny Bloku Operacyjnego, podejmować działania profilaktyczne, eliminować i analizować incydenty epidemiologiczne oraz właściwe prowadzić wymaganą dokumentację dotyczącą zagadnień epidemiologicznych;

  21. zgłaszać do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych lub Udzielającemu zamówienia wszystkich przypadków zakażeń szpitalnych, obserwacji, spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie;

  22. współpracować z Naczelną Pielęgniarką w zakresie wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowej opieki pielęgniarskiej oraz działań średniego personelu medycznego oraz personelu pomocniczego podejmowanych w obszarze działań Bloku Operacyjnego;

  23. nadzorowania przestrzegania zasad BHP i p/poż. przez podległy personel;

  24. współpracy z kadrą kierowniczą Zakładu w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez Zakład;

  25. współpracy z kadrą kierowniczą innych podmiotów medycznych, konsultantami i kadrą kierowniczą organów samorządowych i państwowych, w zakresie dotyczącym Bloku Operacyjnego;

  26. udzielania wyjaśnień dotyczących skarg i zażaleń na działalność Bloku Operacyjnego;

  27. planowania i nadzorowania prawidłowego rozliczania czasu pracy podległego personelu;

  28. przestrzegania obowiązującego prawa i norm etycznych;

  29. branie udziału w opracowaniu istotnych warunków zamówienia dotyczącego aparatury, sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania Bloku Operacyjnego.

  30. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za:

  1. racjonalne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie majątku i środków Bloku Operacyjnego,

  2. realizację, efektywność i skuteczność działania, w tym szczególnie za realizację odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej, kontraktów i umów stanowiących źródło finansowania działalności Zakładu,

  3. dobór personelu lekarskiego,

  4. bezpieczeństwo pracy podległego personelu i bezpieczeństwa pacjenta,

  5. współpracę z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

  6. prawidłowe prowadzenie, kompletnej, czytelnej i odpowiednio podpisanej dokumentacji medycznej wewnętrznej i zewnętrznej Bloku Operacyjnego;

  7. za realizowanie zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi przepisami, w tym regulaminem zamówień publicznych.PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

……………………………………… …………………………………………..Załącznik nr 2
Rozliczenie udzielonych świadczeń zdrowotnych:

Rozliczenie za miesiąc .................................................................................................................


Imię i nazwisko –
Kierowanie i zarządzanie Blokiem Operacyjnym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …………………………………………………………………………………………………………
1. Wynagrodzenie przysługujące w danym miesiącu …………………………………………..

…………………………………………………………………...................................................


..........................................................................

(podpis Przyjmującego zamówienie)

..................................................................................

(Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu)Pobieranie 152.41 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna