ZatwierdziłPobieranie 1.18 Mb.
Strona1/12
Data03.07.2018
Rozmiar1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Zamawiający

Gmina Iława

reprezentowana przez Wójta Gminy Iława
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „specyfikacją”


sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

zwanej dalej „ustawą”, pod nazwą:


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

GMINY IŁAWA

WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

z podziałem na następujące części:


CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
GMINY IŁAWA


WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY GMINY IŁAWA
CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY IŁAWA

ZatwierdzamWójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

Postępowanie zamieszczone w BZP – ogłoszenie nr …. z dnia ……
Iława, dn. 30 listopada 2011 r.
Rozdział I - Nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Gmina Iława reprezentowana przez Wójta Gminy

Adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława

Kontakt: telefon: (089) 649 24 18, faks: (089) 649 48 82

Strona internetowa: http://www.gmina-ilawa.pl

E-mail: gmina@gmina-ilawa.pl

Numer identyfikacyjny: REGON: 510742899, NIP: 744-16-60-841

Dni i godziny pracy Urzędu Gminy w Iławie:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek- piątek: 7:15 – 15:15

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy.

 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796)

  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1795)

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:

  1. część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 3. ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia

 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  1. część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance.1.3. część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował.

2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:

Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”, dotyczący części I zamówienia

Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława”, dotyczący części II zamówienia

Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława”, dotyczący części III zamówienia

Załącznik nr 4: „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”, dotyczący części I, II i III zamówienia

Załącznik nr 5: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, dotyczący części I zamówienia

Załącznik nr 7: „Wykaz pojazdów”, dotyczący części II zamówienia

Załącznik nr 8: „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych”,

Załącznik nr 9: „Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)”.

3.1. W załącznikach nr 1, 1a, 1b i 7 do niniejszej specyfikacji został przedstawiony majątek i ilość ubezpieczonych osób wg stanu na dzień 30.09.2011 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2012 r. mienia i osób wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w tym nowozakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100 – 4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400 – 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400 – 4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom

5.1. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia


 1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2012 r.,

z możliwością odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione od dnia wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Assistance, o których mowa w pkt.3.

 2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia z dniem wygasania dotychczasowych umów.


Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,
   a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub – gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; w szczególności pod uwagę będą brane oferty wykonawców, którzy:

 1. złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

 2. potwierdzą brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w złożonym w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy
  z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, każdy
  z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
  o której mowa w pkt 1.1., natomiast łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 1.2 – 1.4.

 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu
  o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa
  w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.


Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

 2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

  1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

  2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 a do niniejszej specyfikacji;

  3. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do niniejszej specyfikacji;

  2. aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 2.1., 3.1. i 3.2., a wspólnie – oświadczenie wymienione w pkt 2.2 niniejszego rozdziału. Przepisy pkt 4 - 4.1. stosuje się odpowiednio.

 6. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.

 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.


Rozdział VII - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.

 3. Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

 4. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania.

 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

  2. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
   o którym mowa w pkt. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/ilawa_gmina_wiejska/

 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego, podany w dziale I specyfikacji.

 8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zmieści się na stronie internetowej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/ilawa_gmina_wiejska/ . Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  1. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy stosuje się odpowiednio.

 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Andrzej Brach tel. (089) 649 08 13, 600 915 196

Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w godzinach pracy Urzędu Gminy w Iławie.W sprawach merytorycznych Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Michał Kożuchowski, tel. (56) 658 42 70.
Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
Rozdział IX - Termin związania ofertą


 1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert


 1. Przygotowanie oferty

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą wybraną lub wszystkie części zamówienia.

  2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.

  4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

  6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

   1. oświadczenie oraz dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   2. formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę,

   3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
    w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
    o udzielenie zamówienia,

   4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

  8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.7.3. i 1.7.4 powinno być przedstawione
   w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

  9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem
   z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
   i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane bez pełnomocnika.

  10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

  11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.

  12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

  13. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje
   w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić
   w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.


 2. Pobieranie 1.18 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna