Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia rPobieranie 337.7 Kb.
Strona1/8
Data28.11.2017
Rozmiar337.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

oznaczenie sprawy: ZP/4/2016

Z A T W I E R D Z A M

KOMENDANT

26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
wz ppłk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI

dnia … .01.2016rSPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

o wartości zamówienia poniżej równowartości 135 000 euro
Usługi nieregularnego przewóz osób dla

26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych


(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)


ZEGRZE 2016

ROZDZIAŁ I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: SKARB PAŃSTWA26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Numer telefonu: 48 261 883 895

Numer faksu: 48 261 883 868

Adres strony internetowej: www.26wog.wp.mil.pl

Adres e-mail: jw480902@wp.mil.pl; j.zurowska@wp.mil.pl

Godziny urzędowania:od poniedziałku do czwartku od 700 – 1530, w piątek od 700 – 1300.

Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu: • poniedziałek – od godz. 1400 do godz. 2000

 • wtorek, piątek – od godz. 900 do godz. 1500

 • środa, czwartek – od godz. 1200 do godz. 1800ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
  na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości 135 000 euro.

 2. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: ZP/4/2016. Wykonawcy
  we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
  nr 18412 - 2016 w dniu 27.01.2016 r.

 4. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego (Biuro Przepustek) oraz na stronie internetowej www.26wog.wp.mil.pl.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nieregularnego przewozu osób dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

 2. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w lokalizacjach: Zegrze, Białobrzegi gmina Nieporęt, Przasnysz, Warszawa-Wesoła, Kazuń i Modlin, Legionowo i może objąć teren całego kraju.

 3. W celu właściwego wykonania usługi Zamawiający wymaga:

 1. posiadania co najmniej 6 autobusów, wyposażonych w:

 • co najmniej 55 miejsc siedzących dla pasażerów,

 • uchylne oparcia siedzeń z zagłówkami,

 • sprawną klimatyzację,

 • ogrzewanie postojowe,

 • pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.

 1. posiadania co najmniej 4 busów wyposażonych w:

 • co najmniej 20 miejsc siedzących dla pasażerów,

 • uchylne oparcia siedzeń z zagłówkami,

 • sprawną klimatyzację,

 • ogrzewanie postojowe,

 • pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera,

 • luki bagażowe lub zabudowaną w sposób stały przyczepkę.

 1. pojazdów sprawnych technicznie nie starszych niż 10 lat, posiadających aktualne okresowe badania techniczne, (data pierwszej rejestracji nie później niż w 2005 roku).

 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia.

 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień KOD CPV:

 • 60140000-1 transport osób.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 31.12.2016 r.

 2. Miejsce wykonania zamówienia teren Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Usługa przewozu obejmować będzie następujące lokalizacje jako miejsca rozpoczęcia lub/i zakończenia:

 1. Jednostka Wojskowa 5699, ul. Makowska 1, 06-300 Przasnysz,

 2. 26 WOG, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,

 3. Jednostka Wojskowa 4539, 4019, Centrum Operacji Cybernetycznych, Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi,

 4. Jednostka Wojskowa 1230, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła,

 5. Jednostka Wojskowa 2189, ul. Leśna 3 , 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki oraz ul. Wojska Polskiego 1 Kazuń

 6. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, ul. Leśna 4d, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki,

 7. Jednostka Wojskowa 1523, ul. Leśna 3, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

 8. 26 WOG GZ ul. Generała Broni Tadeusza Buka 1, 05-119 Legionowo

 9. 26 WOG GZ ul. Bociańskiego 1, Komorowo, 07-310 Ostrów Mazowiecka

ROZDZIAŁ V

OFERTY WSPÓLNE

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania
  i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

 5. Wszelkie informacje i korespondencję kierowaną przez Zamawiającego
  do pełnomocnika, uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.

 6. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.

 7. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

 1. dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

 2. jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot,

 3. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu,

 4. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Zamawiający, dopuszcza również poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera - pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym także do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych w jego imieniu dokumentów.

 1. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej:

 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

 2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

 3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 1. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

 2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ VI

PODWYKONAWCY I ZASADY WPROWADZENIA PODWYKONAWCÓW

 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę określenia zakresu podwykonawstwa zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Brak informacji o których mowa w zał. nr 5 lub jego niezałączenie, będzie rozumiane przez Zamawiającego, jako realizacja zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie.

 4. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy
  z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia
  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz by spełniał warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności opisanych w art. 24 ustawy Pzp:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt 2.1.

2.2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

W celu wykazania spełnienia warunków Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt 2.2.


 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonej do oferty: • aktualnej licencji na przewóz osób wydanej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 500.000,00 zł zgodną z przedmiotem zamówienia, (Załącznik nr 7 do SIWZ). Do wykazu wykonanych usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane. Dowodami są: 1. poświadczenie wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonana,

 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w zakresie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku zamówień realizowanych, zrealizowana część zamówienia musi potwierdzać spełnienie warunku wymaganego doświadczenia.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje: 1. co najmniej 6 autobusami, wyposażonymi w:

 • co najmniej 55 miejsc siedzących dla pasażerów,

 • uchylne oparcia siedzeń z zagłówkami,

 • klimatyzację,

 • ogrzewanie postojowe,

 • pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.

 1. co najmniej 4 busami wyposażonymi w:

 • co najmniej 20 miejsc siedzących dla pasażerów,

 • uchylne oparcia siedzeń z zagłówkami,

 • klimatyzację,

 • ogrzewanie postojowe,

 • pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera,

 • luki bagażowe lub zabudowaną w sposób stały przyczepkę.

 1. pojazdami sprawnymi technicznie nie starszymi niż 10 lat, posiadającymi aktualne okresowe badania techniczne, (data pierwszej rejestracji nie później niż w 2005 roku).

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wykazu pojazdów (Załącznik nr 8 do SIWZ).

 1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) (Załącznik nr 9 do SIWZ). 1. sytuacja ekonomiczna:

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum – 500 000,00 zł.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych
  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ.

 2. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

 3. Wymagania dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W zakresie warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia (wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) - warunek musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (także każdy ze wspólników spółki cywilnej), natomiast w zakresie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełnianie warunków oceniane będzie łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z uwagą, że warunkiem wiedzy i doświadczenia musi wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców w całym zakresie opisanym przez Zamawiającego.

 4. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 niniejszego Rozdziału będzie dokonana w oparciu o treść złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń.

 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia - nie spełnia".

 6. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

ROZDZIAŁ VIII


Pobieranie 337.7 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna