Zasady przyznawania I rozliczania dotacji z budżetu Województwa


Uzyskiwanie informacji w zakresie konkursuPobieranie 464.21 Kb.
Strona3/6
Data14.02.2018
Rozmiar464.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

1.5. Uzyskiwanie informacji w zakresie konkursu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie realizacji zadań publicznych jest prowadzona przez departamenty/kancelarie/delegatury Urzędu oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” odpowiednio do merytorycznego obszaru ich działania.

Niezbędne dane kontaktowe zamieszczane są w ogłoszeniach konkursowych. Adresy i numery telefonów wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu znajdują się ponadto na stronie internetowej http://ikt.mazovia.pl - „Interaktywna książka teleadresowa”. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów osób, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w poszczególnych departamentach/kancelariach/delegaturach Urzędu/wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Kontakt”.

2. Procedura konkursowa2.1. Ogłoszenie konkursu


Departamenty/kancelarie Urzędu oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne ogłaszające otwarte konkursy ofert sporządzają harmonogram realizacji konkursu obejmujący terminy:

 1. ogłoszenia konkursu,

 2. powołania Komisji konkursowej,

 3. przeprowadzenia oceny formalnej,

 4. uzupełniania lub poprawiania ofert i składania zastrzeżeń,

 5. przeprowadzenia oceny merytorycznej,

 6. rozstrzygnięcia konkursu,

 7. zawarcia umów z wybranymi oferentami.

Harmonogram powinien zawierać terminy pozwalające na możliwie szybkie rozstrzygnięcia konkursów


z uwzględnieniem ewentualnych możliwych opóźnień wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń.
Terminy, w których jest przewidywane:

 1. uzupełnianie lub poprawianie ofert i składanie zastrzeżeń,

 2. rozstrzygnięcie konkursu

podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.
Zgodnie z Ustawą termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

Ogłoszenie konkursu ofert zawiera informację o: 1. rodzaju zlecanego zadania;

 2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

 3. zasadach przyznawania dotacji;

 4. terminach i warunkach realizacji zadania;

 5. terminie i formie składania ofert;

 6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

 7. zrealizowanych przez Województwo w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy;

 8. możliwości ujęcia w kalkulacji wyceny przewidywanych kosztów pochodzących z wkładu własnego rzeczowego oferenta;

 9. obowiązku ujęcia w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego;

 10. obowiązku ujęcia w ofercie dodatkowych oświadczeń, nie wynikających z wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wymaga zaopiniowania i akceptacji przez Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie „Zasad organizacji posiedzeń Zarządu Województwa Mazowieckiego”. Na etapie opiniowania ogłoszenia konkursowego przez Pełnomocnika projekt ogłoszenia konkursowego jest przesyłany Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która może zgłosić uwagi i propozycje do ogłoszenia.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obligatoryjnie jest publikowane:


  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;

  2. na stronie internetowej www.mazovia.pl;

  3. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”;

  4. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz jego delegatur;

  5. na stronie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl;

  6. na stronie internetowej www.mcps.com.pl, w przypadku konkursów realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Ogłoszenie może zostać zamieszczone również w dzienniku o zasięgu co najmniej regionalnym oraz na innych stronach internetowych administrowanych przez właściwy merytorycznie departament/kancelarię lub wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną.
 1. Wynikający z ww. ustawy co najmniej 21-dniowy termin składania ofert jest okresem, w którym odbywa się przyjmowanie ofert, a także udzielanie informacji zainteresowanym aplikowaniem o środki z budżetu Województwa. W tym czasie oferenci mogą wycofać złożoną ofertę i złożyć ją ponownie po dokonaniu ewentualnych poprawek i zmian.


2.2 Ocena formalna

Pracownik departamentu/kancelarii/delegatury/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi lub wykonujący zadania w zakresie objętym konkursem, na prośbę oferenta udziela informacji na temat konkursu i warunków formalnych, które oferta powinna spełniać. Może również pomóc w sprawdzeniu czy została ona przygotowana zgodnie z wymogami formalnymi i czy załączono do niej wszystkie wymagane załączniki. Dane kontaktowe pracowników zawarte są w pkt. VIII Ogłoszenia konkursowego.Pracownik w żadnym wypadku nie może sporządzać oferty w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w merytoryczną treść oferty.

 1. Ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i oferenta, określonych w ogłoszeniu, dokonywana będzie przez pracowników departamentu/kancelarii/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej prowadzącej konkurs na „Karcie oceny oferty”, której wzór jest określony w rocznym programie współpracy. Każda oferta, w celu uniknięcia pomyłek, jest sprawdzana przez dwóch pracowników.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w konkursach, prowadzonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w ich siedzibie), w jego delegaturach oraz na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl. W wykazie zostanie zamieszczona informacja o rodzaju popełnionych błędów i uchybień formalnych oraz o możliwości, trybie i terminach składania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.


Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.
Wykaz błędów formalnych wraz ze wskazaniem możliwości składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej oraz sposobu uzupełnienia i poprawiania.
Błędy formalne powodujące odrzucenie oferty

Lp.

Rodzaj błędu formalnego

Informacja o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia błędu formalnegoOferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta jest złożona na niewłaściwym formularzu i/lub forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym jest realizowany konkurs

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą oferenta

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta.

Brak możliwości uzupełnienia oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej
Uchybienia wymagające uzupełnienia lub poprawienia pod rygorem odrzucenia oferty

Lp.

Rodzaj uchybienia formalnego

Informacja sposobie o uzupełnienia lub poprawienia uchybienia formalnegoOferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty

Do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty

Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III. oferty

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty

Oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty
2.3. Ocena merytoryczna

Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) powoływana uchwałą Zarządu do każdego konkursu ofert.

Tryb powołania i zasady działania komisji jest określany w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Komisja liczy do 8 osób. W jej skład wchodzą:


  1. dyrektor lub z-ca dyrektora departamentu lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej właściwej merytorycznie – przewodniczący komisji;

  2. od dwóch do trzech pracowników właściwego merytorycznie departamentu lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – wyznaczonych przez dyrektora departamentu lub dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

  3. w sytuacji, gdy postępowanie konkursowe jest przeprowadzane w Urzędzie – przedstawiciel Departamentu Organizacji wyznaczony przez Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu;

  4. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

Osoby, o których mowa, w pkt 4, wybierane są przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały z listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, dostępnej na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl.


Na wniosek dyrektora departamentu/kancelarii lub dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem wyłącznie doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Członkowie Komisji zobowiązani są do obiektywnej oceny ofert. Jeżeli pomiędzy członkiem Komisji a oferentem zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest on zobowiązany do poinformowania Komisji o powyższym i podlega wyłączeniu z pracy Komisji.


Z pracy Komisji wyłączeni są w szczególności członkowie Komisji związani z oferentem (obecnie lub w przeciągu ostatnich trzech lat) stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują/uzyskiwali przychód, będący członkami organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów oferenta; będący członkami podmiotu składającego ofertę; wolontariuszami wykonującymi świadczenia na rzecz oferenta, itp.


 1. Kryteria brane pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej przedstawione są w ogłoszeniu. Ocena merytoryczna jest dokonywana na „Karcie oceny oferty”, której wzór jest określony w ww. rocznym programie współpracy. Podpisują się pod nią dokonujący oceny członkowie komisji konkursowej.

Przewodniczący Komisji organizuje jej pracę w sposób umożliwiający jej członkom udział w posiedzeniach komisji poprzez uzgodnienie terminu jej posiedzeń, zapoznanie się z ofertami, które wpłynęły na konkurs, w szczególności poprzez udostępnienie im w tym celu pomieszczenia w siedzibie departamentu/kancelarii/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej członków komisji.

 1. W przypadku, gdy oferent realizował już wcześniej zadania finansowane lub współfinansowane z budżetu województwa, przy ocenie oferty będzie również brana pod uwagę rzetelność i terminowość (odpowiednio nierzetelność i nieterminowość) wykonywania dotychczasowych zadań oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.Oferty oceniane są w skali od 1 do 100 punktów. Na podstawie wyrażonej w punktach opinii Komisji, ustala się listę rankingową ofert proponowanych do dofinansowania.
Możliwe jest określenie w ogłoszeniu konkursowym limitu punktów przyznawanych w toku oceny merytorycznej, poniżej którego oferta nie będzie opiniowana do uzyskania dotacji.

2.4. Wybór ofert

Konkurs rozstrzyga Zarząd w formie uchwały, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji. Sprawozdanie zawiera w szczególności:  1. wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;

  2. wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia (w załączniku do sprawozdania);

  3. informację o wyłączeniu się członków komisji z jej prac ze wskazaniem powodów tego wyłączenia;

  4. opis przyjętego trybu i zasad pracy komisji, w tym tryb i zasady prowadzenia oceny merytorycznej ofert;

  5. zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji dla ofert wybranych (w załączniku do sprawozdania);

  6. wskazanie przesłanek, którymi kierowała się komisja przy określaniu proponowanej kwoty dotacji.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się: 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;

 2. na stronie internetowej www.mazovia.pl;

 3. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert - Rozstrzygnięcia”;

 4. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz jego delegatur (informacje o rozstrzygnięciu konkursów, prowadzonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w ich siedzibie);

 5. na stronie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl;

 6. na stronie internetowej www.mcps.com.pl, w przypadku konkursów realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu mogą być fakultatywnie publikowane na stronach internetowych administrowanych przez właściwy merytorycznie departament lub wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną.


Ponadto oferenci, którym przyznano dotację, zostają powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zawiera w szczególności nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, ocenę punktową oferty oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana m.in. wówczas, gdy:

 1. Komisja zarekomenduje jej zmniejszenie ze względu na zawyżenie przez oferenta kosztów realizacji zadania lub przez uwzględnienie w nim kosztów niekwalifikowalnych;

 2. łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez podmioty, których oferty uzyskały rekomendacje Komisji do otrzymania dotacji, przekracza wysokość środków przeznaczonych w ramach konkursu na wsparcie/powierzenie zadań.

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent nie będzie związany złożoną ofertą. Rezygnacja z realizacji zadania powinna zostać złożona na piśmie w terminie 14 dni od momentu poinformowania o przyznaniu dotacji i być podpisana przez osoby uprawnione. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.


Jeżeli przyczyną zmniejszenia dotacji nie było zawyżenie kosztów realizacji zadania lub zamieszczenie w kosztorysie kosztów niekwalifikowalnych, wówczas oferent może negocjować zmniejszenie zakresu zadania.
W stosunku do uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługują środki odwoławcze.


Directory: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”

Pobieranie 464.21 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu