Zarządzenie nr …Pobieranie 200.94 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar200.94 Kb.

Zarządzenie nr 4

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno

z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Nadleśnictwa Gościno(Zn. spr. N – 013 – 01/ 12)
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity z Dz. U. nr 12 z 2011 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami), § 22. ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. oraz w oparciu o Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (EO-0100-3/94), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania tekst jednolity „Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gościno”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych zapoznają pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz bezpośredni przełożeni w ciągu czterech tygodni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom do przyjętych ustaleń.

W przypadku dokonania zmian doręczą podległym pracownikom oraz przekażą do stanowiska ds. pracowniczych, celem wpięcia do akt osobowych.


§ 3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.
§ 4.

Tracą moc: • Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z dnia 12 kwietnia 2011r.
  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Gościno;

 • Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z dnia 2 sierpnia 2011r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Gościno regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Gościno.

Otrzymują: Zatwierdzam:

1. Z NADLEŚNICZY

2. K


3. NP mgr inż. Krzysztof Olejnik

4. S


5. NS Zgoda na upublicznienie w BIP

6. NN


7. SA

8. a/a
Załącznik do Zarządzenia Nr 4Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno

z dnia 12 stycznia 2012 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
NADLEŚNICTWA GOŚCINO

(tekst jednolity)I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Gościno, zwany dalej regulaminem organizacyjnym określa podstawy działania nadleśnictwa, jego strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.


§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:Lasach Państwowych lub LP – należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w rozumieniu ustawy o lasach.

DGLP – należy przez to rozumieć Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

RDLP – należy przez to rozumieć Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku.

Nadleśnictwo – należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Gościno.

Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, leśnictwo, zespół stanowisk lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej nadleśnictwa.

BIP – należy przez to rozumieć urzędowy publikator teleinformatyczny mający na celu powszechne udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron
w sieci teleinformatycznej (Biuletyn Informacji Publicznej)

BHP – należy przez to rozumieć bezpieczeństwo i higienę pracy.

Ochrona danych osobowych – ochrona wszelkich przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych, w tym osób zatrudnionych w Nadleśnictwie oraz danych o klientach, przetwarzanych w celu wystawienia faktury lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Tajemnica przedsiębiorstwa – informacja niepodlegająca ujawnianiu, stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

§ 3.


Nadleśnictwo działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.
nr 12 z 2011 r., poz. 59, z późn. zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., a także na podstawie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 4.


Nadleśnictwo udostępnia informacje publiczne na wyodrębnionych stronach Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_goscino oraz prowadzi serwis internetowy pod adresem http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/goscino/info.php?id=41.
II. Struktura organizacyjna

§ 5.


 1. Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Ponosi odpowiedzialność za całokształt działania nadleśnictwa, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

 2. Nadleśniczy realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania przy pomocy zastępcy nadleśniczego, który działa w ramach udzielonych przez nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do unormowań zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 6.

 1. Strukturę nadleśnictwa stanowią:

 1. biuro nadleśnictwa,

 2. leśnictwa,

 3. gospodarstwo szkółkarskie,

 1. W skład biura nadleśnictwa wchodzą:

- Działy:

a) Gospodarki Leśnej, kierowany przez zastępcę nadleśniczego,

b) Finansowo – Księgowy, kierowany przez głównego księgowego,

c) Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

- stanowiska pracy:

a) ds. kontroli – inżynierowie nadzoru,

b) ds. pracowniczych,

c) strażnicy leśni działający w ramach posterunku Straży Leśnej.

§ 7.


  1. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:

   • zastępca nadleśniczego,

   • główny księgowy,

   • inżynierowie nadzoru,

   • kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego,

   • starszy strażnik leśny p.f. komendanta posterunku Straży Leśnej,

   • stanowisko ds. pracowniczych,

   • stanowisko w Dziale Gospodarki Leśnej w sprawach obronności, ochrony informacji niejawnych i bhp,

   • stanowiska w Dziale Gospodarki Leśnej w sprawach administrowania SILP.

    1. Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w ramach działów podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.

    2. Leśniczy podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego.

    3. Podleśniczy i robotnik pomocniczy przydzieleni do pracy w danym leśnictwie – leśniczemu.

    4. Strażnicy leśni podlegają starszemu strażnikowi leśnemu p.f. komendanta posterunku Straży Leśnej.

§ 8.

Schemat organizacyjny, wykaz leśnictw oraz innych jednostek do zadań szczególnych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.III. Zakres zadań: zastępcy nadleśniczego, inżynierów nadzoru, głównego księgowego, kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego, komórek organizacyjnych biura nadleśnictwa, leśniczego i strażnika leśnego.

§ 9.


Zadania wspólne działów oraz samodzielnych stanowisk pracy

 1. Współpraca przy sporządzaniu planu finansowo-gospodarczego.

 2. Prowadzenie ewidencji spraw, gromadzenie i odpowiednie przechowywanie akt, dokumentów i korespondencji oraz terminowe przekazywanie akt do archiwum, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 3. Przygotowywanie danych merytorycznych związanych z aktualizacją BIP i strony internetowej nadleśnictwa.

 4. Bieżąca rejestracja zawieranych umów cywilnoprawnych w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym w Dziale Administracyjno – Gospodarczym.

§ 10.

Zastępca nadleśniczego i Dział Gospodarki Leśnej

 1. Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie
  w zakresie urzadzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiekszania zasobów leśnych, pozyskania drewna i użytków ubocznych, a także sprzedaży tych produktów w stanie nie przerobionym.

 2. Kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i zadaniami realizowanymi przez gospodarstwo szkółkarskie.

 3. Współpracuje z inżynierami nadzoru.

 4. Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu prac związanych
  z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie:

  • nasiennictwa i selekcji,

  • szkółkarstwa,

  • hodowli lasu,

  • ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,

  • łowiectwa,

  • użytkowania lasu, pozyskania i sprzedaży drewna oraz użytków ubocznych,

  • prowadzenia działalnosci marketingowej;

  • sprzedaży drewna na Portalu Leśno Drzewnym i w aplikacji e-Drewno;

  • ewidencji gruntów będących w stanie posiadania nadleśnictwa oraz ich przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego gmin,

  • udostępniania lasu oraz nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – w zakresie powierzonym przez starostę powiatowego,

  • zadań wynikających z dziesięcioletniego planu urządzeniowego,

  • sporządzania danych wyjściowych do naliczenia podatków gruntowych;

  • edukacji przyrodniczo leśnej.

   1. W Dziale Gospodarki Leśnej znajdują się stanowiska zajmujące się sprawami obronności, ochrony informacji niejawnych, bhp i administrowaniem SILP. Pracownicy zajmujący się w/w sprawami podlegają w tym zakresie bezpośrednio nadleśniczemu.

§ 11.

Inżynierowie nadzoru

 1. Inżynierowie nadzoru sprawują kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, w tym kontroli prawidłowości wykonywania w leśnictwach czynności związanych z gospodarką leśną oraz ochroną zasobów, wydają zalecenia
  w formie zapisu w książkach służbowych osób kontrolowanych.

 2. Inżynierowie nadzoru ściśle współpracują z zastępcą nadleśniczego, a także
  z pracownikami Działu Gospodarki Leśnej – na drodze wzajemnych konsultacji.

§ 12.

Główny księgowy i Dział Finansowo – Księgowy

 1. Główny księgowy kieruje gospodarką finansowo-księgową nadleśnictwa.

 2. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 12 z 2011 r., poz. 59, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP (Dz.U. nr 134 z 1994 r., poz. 692).

 3. Realizuje Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
  23 stycznia 2009 r. z późn. zmianami, w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu kont z komentarzem PGL LP.

 4. Ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami).

 5. Działając na podstawie ww. przepisów oraz innych aktów prawnych główny księgowy prowadzi księgowość finansową nadleśnictwa w pełnym zakresie, a w szczególności:

  • na bieżąco rejestruje stan kont stosownie do ogólnych zasad księgowości oraz przepisów szczególnych branżowego planu kont wraz z prowadzeniem i bieżącym aktualizowaniem urządzeń analitycznych wg potrzeb nadleśnictwa;

  • prowadzi sprawy związane z planowaniem finansowym, koordynując sporządzanie planu finansowo-gospodarczego oraz dokonując zmian w tych planach;

  • analizuje realizację planów finansowo-gospodarczych;

  • sporządza sprawozdania finansowe wymagane przepisami;

  • prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą finansową nadleśnictwa oraz współpracuje z bankami obsługującymi rachunki nadleśnictwa;

  • opracowuje okresowe analizy ekonomiczne, sporządza i analizuje kalkulacje cen produktów oraz stawki usług;

  • zapewnia bieżącą, pełną i poprawną ewidencję zdarzeń gospodarczo-finansowych;

  • czuwa nad zabezpieczeniem strony finansowej w zawieranych umowach;

  • czuwa nad terminowym rozliczaniem narzutu na utrzymanie jednostki nadrzędnej, Funduszu Leśnego, podatku dochodowego od osób prawnych i innych rozliczeń finansowych do jednostki nadrzędnej;

  • prowadzi rozliczenia finansowe w zakresie: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatków lokalnych i innych zobowiązań budżetowych;

  • dokonuje rozliczeń finansowych z innymi podmiotami;

  • prowadzi windykację należności;

  • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątku nadleśnictwa, instrukcji inwentaryzacyjnej i instrukcji obrotu pieniężnego;

  • wnioskuje w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;

  • opiniuje protokoły różnic inwentaryzacyjnych w zakresie prawidłowości propozycji rozliczenia w księgach rachunkowych;

  • sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa;

  • załatwia całokształt spraw związanych z rozliczaniem należności wewnątrz-branżowych, zewnętrznych i budżetowych;

  • sprawuje nadzór nad sporządzaniem dokumentacji płacowej i zasiłkowej pracowników nadleśnictwa oraz dokonuje rozliczeń z tytułu potrąceń wynikających z list płac

  • czuwa nad prawidłowym rozliczaniem kart deputatowych;

  • sprawuje kontrole terminowego fakturowania – zgodnie z zawartymi umowami;

  • nalicza odpis na ZFŚS, realizuje wypłatę przyznanych świadczeń i czuwa nad prawidłowym rozliczaniem funduszu;

  • czuwa nad prawidłowym rozliczaniem środków pomocowych uzyskanych przez nadleśnictwa;

  • prowadzi obsługę kasową oraz obroty bezgotówkowe;

  • prowadzi sprawy dotyczące wyboru jednostki do badania rocznego sprawozdania finansowego;

  • śledzi na bieżąco przepisy finansowe i podatkowe, czuwa nad ich prawidłową interpretacją i wdrażaniem;

  • czuwa nad właściwym funkcjonowaniem SILP w zakresie swojego działania (podsystemy: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Gospodarka Towarowa, Infrastruktura – amortyzacja środków trwałych);

  • dokonuje uzgodnień z innymi podsystemami w zakresie ewidencji prowadzonej przez poszczególne podsystemy;

  • sprawdza pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdza dokumenty zgodnie z zakresem czynności oraz instrukcją obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej;

  • wprowadza do BIP informacje finansowe określone zarządzeniem nadleśniczego;

  • analizuje dane finansowe w hurtowni danych i zgłasza ewentualne usterki na stronie błędów.

 6. Główny księgowy uprawniony jest do:

  • wnioskowania i określania trybu wykonywania przez inne komórki kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej niezbędnej do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej;

  • żądania od pracowników innych komórek organizacyjnych informacji i wyjaśnień dotyczących operacji finansowych, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń stanowiących źródło tych informacji i wyjaśnień;

  • żądania od innych pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości;

  • występowania do nadleśniczego z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które leżą w zakresie działania głównego księgowego;

  • podpisywania i zatwierdzania dokumentów wynikających z zakresu czynności i Instrukcji Obiegu Dokumentów i ich kontroli wewnętrznej;

  • wnioskowania o udzielenie kar regulaminowych w stosunku do podległych pracowników nieprzestrzegających regulaminu pracy, przepisów bhp, p.poż. oraz niewywiązujących się z powierzonych obowiązków;

  • ma dostęp do poszczególnych podsystemów bazy danych SILP w nadleśnictwie wg załączonej do zakresu czynności karty uprawnień.

 7. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

 8. Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji księgowej, formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

§ 13.

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego i Dział Administracyjno – Gospodarczy

 1. Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, nadzorem nad majątkiem trwałym, inwestycjami i remontami, przepływem korespondencji oraz organizacją zakładowego archiwum akt.

 2. Dział Administracyjno – Gospodarczy prowadzi sprawy związanie z:

  • prowadzeniem ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych,

  • administrowaniem majątkiem nadleśnictwa oraz jego prawidłowym zabezpieczeniem i wykorzystaniem, w tym bieżącą ewidencją wykonanych prac,

  • zaplanowaniem koniecznych remontów i inwestycji oraz nadzorem nad ich realizacją, w tym również sprawozdawczością w tym zakresie,

  • naliczeniem podatku od nieruchomości,

  • umowami najmu i dzierżawy środków trwałych,

  • zaopatrzeniem pracowników w odzież bhp i posiłki regeneracyjne,

  • realizacją zakupów materiałów wg potrzeb wynikających z planów rocznych.

§ 14.

Leśniczy

 1. Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem i odpowiada za całokształt prac związanych
  z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

 2. Leśniczy wykonuje również zadania związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie
  o lasach.

 3. Odpowiada materialnie za powierzone mienie.

 4. Leśniczemu podlegają bezpośrednio podleśniczy i robotnik pomocniczy przydzielony do pracy w danym leśnictwie.

 5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności służbowej leśniczego, podleśniczego określają imienne zakresy czynności.

§ 15.

Leśniczy ds. szkółkarskich

 1. Leśniczy ds. szkółkarskich kieruje gospodarstwem szkółkarskim.

 2. Do zadań leśniczego ds. szkółkarskich należy prowadzenie spraw związanych
  z prowadzeniem gospodarki nasiennej (zbiór i ocena nasion), gospodarki szkółkarskiej
  i czynności administracyjno – gospodarczych z nią związanych.

 3. Leśniczy ds. szkółkarskich wykonuje również zadania związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności służbowej leśniczego ds. szkółkarskich określa imienny zakres czynności.

 5. Leśniczemu ds. szkółkarskich podlega bezpośrednio kierowca ciągnika przydzielony do pracy w gospodarstwie szkółkarskim.

 6. Gospodarstwo szkółkarskie realizuje zadania związane z:

  • nasiennictwem w zakresie planów rocznych – zbiorem szyszek i nasion, ich oceną, przechowywaniem i przysposobieniem do wysiewu,

  • produkcją materiału sadzeniowego zgodnie z wieloletnim planem produkcji szkółkarskiej ( w ramach określonych corocznym urodzajem nasion),

  • wydawaniem materiału sadzeniowego na własne potrzeby oraz sprzedażą jego nadwyżek odbiorcom zewnętrznym,

  • analizą i wykorzystaniem wyników ekspertyz technicznych i naukowych,

  • usprawnieniem procesów technologicznych.

§ 16.

Starszy strażnik leśny p. f. komendanta posterunku Straży Leśnej

 1. Starszy strażnik leśny p. f. komendanta posterunku Straży Leśnej jest odpowiedzialny za koordynację zadań wykonywanych przez strażników leśnych. Do jego obowiązków należy w szczególności:

  • analizowanie działalności posterunku oraz sytuacji nadleśnictwa w zakresie szkodnictwa, a także przedstawianie jej wyników nadleśniczemu,

  • sporządzanie ramowych projektów planu pracy posterunku i przedstawianie ich do zatwierdzenia nadleśniczemu,

  • prowadzenie dokumentacji prowadzonych spraw sądowych oraz sporządzanie informacji sprawozdawczych,

  • bieżące informowanie nadleśniczego o sprawach, które wymagają pilnej interwencji organów zewnętrznych

 2. Starszemu strażnikowi leśnemu p. f. komendanta posterunku Straży Leśnej podlegają strażnicy leśni. Do ich obowiązków należy:

  • zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona składników mienia nadleśnictwa,

  • przeprowadzanie kontroli legalności pozyskania drewna w leśnictwach oraz
   w lasach nadzorowanych przez nadleśnictwo w ramach porozumienia ze starostwami.

§ 17.

Stanowisko ds. pracowniczych

 1. Stanowisko ds. pracowniczych jest odpowiedzialne za sprawy związane z zatrudnieniem pracowników, a w szczególności za:

  • prawidłowość i kompletność dokumentacji pracowników w zakresie dotyczącym spraw kadrowych i ubezpieczeniowych (emerytalno-rentowych), w tym orzeczeń lekarskich i szczepień profilaktycznych,

  • prowadzenie ewidencji zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach i czasu pracy każdego z pracowników,

  • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

  • analizę wykorzystania urlopów wypoczynkowych,

  • prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników,

 2. Szczegółowe zadania dla stanowiska ds. pracowniczych określone są w zakresie czynności, obowiązków i uprawnień.

§ 18.

Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa zobowiązani są do ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym poprzez niezwłoczne reagowanie na wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

§ 19.


 1. Całość zadań związanych z obsługą prawną wykonuje usługowo w ramach „umowy obsługi prawnej” Kancelaria Radców Prawnych.

 2. Do zadań Kancelarii Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej nadleśnictwa, a w szczególności opiniowanie:

  • zarządzeń i decyzji nadleśniczego o charakterze ogólnym,

  • umów długoterminowych, porozumień i innych zobowiązań o znacznej wartości,

  • rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia,

  • odmowy lub uznania roszczeń zgłoszonych pod adresem nadleśnictwa,

  • spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi w sprawach cywilnych,

  • zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

  • innych dokumentów wymagających zasięgnięcia porady prawnej.


IV. Zasady funkcjonowania nadleśnictwa

§ 20.


 1. Każdy pracownik nadleśnictwa podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za ich właściwe wykonanie. Wyjątkiem są stanowiska w Dziale Gospodarki Leśnej, które w sprawach obronności, ochrony informacji niejawnych, bhp oraz administrowania SILP podlegają nadleśniczemu, a w pozostałych zastępcy nadleśniczego.

 2. Pracownik, który otrzyma polecenia od przełożonego wyższego szczebla, powinien to polecenie wykonać, zawiadamiając o tym – w miarę możliwości jeszcze przed jego wykonaniem – swojego bezpośredniego przełożonego.

 3. W przypadku otrzymania polecenia sprzecznego z obowiązującymi przepisami pracownikowi przysługuje prawo żądania potwierdzenia go na piśmie.

 4. W przypadku czasowego oddelegowania pracownika do pracy w innej komórce organizacyjnej nadleśnictwa lub do innej jednostki, ewentualnie do prac w komisji, pozostaje on w zależności służbowej – w zakresie pełnionych funkcji służbowych – od przełożonego tej komórki lub jednostki, do której został delegowany, lub od przewodniczącego komisji.

 5. Bezpośredni przełożony ustala podległym pracownikom zakres czynności. Zakres ten podlega zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Zakresy czynności wręczane są na piśmie za pokwitowaniem. Kopia zakresu czynności przekazywana jest pracownikowi na stanowisku ds. pracowniczych celem włączenia do akt osobowych.

 6. Z czynności związanej z przekazaniem – przejęciem stanowiska pracy należy sporządzić protokół podpisany przez przekazującego, przejmującego oraz właściwego przełożonego. Dotyczy to stanowisk nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru, kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego, leśniczego, podleśniczego oraz innych osób odpowiedzialnych materialnie.

§ 21.

Korespondencja wychodząca na zewnątrz podpisywana jest jednoosobowo przez nadleśniczego lub jego zastępcę (w ramach kompetencji), z wyjątkiem: • pism i dokumentów, które z mocy innych przepisów wymagają podpisów dwóch uprawnionych osób,

 • korespondencji, z której wynikają zobowiązania majątkowe i która powinna być podpisana także przez głównego księgowego.

§ 22.

Projekty pism i innych opracowań przedkładanych nadleśniczemu do podpisu parafowane są przez pracownika sporządzającego oraz przez jego bezpośredniego przełożonego.


W przypadku opracowywania materiałów przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną parafowane są one przez kierujących komórkami uczestniczącymi w przygotowaniu materiałów i projektów pism.

§ 23.


 1. Cel, zakres i formy sprawowania kontroli wewnętrznej oraz zadania w tym zakresie poszczególnych działów i stanowisk pracy określa regulamin kontroli wewnętrznej, opracowywany i uaktualniany przez głównego księgowego, a zatwierdzany przez nadleśniczego.

 2. Główny księgowy potwierdza dokonanie kontroli wewnętrznej określonej operacji gospodarczej – podpisem złożonym na dokumentach tej operacji.

§ 24.

 1. Zasięgnięciu opini prawnej wymagają m.in. sprawy:

 1. wydanie aktu prawnego o charakterze ogólnym,

 2. indywidualne, skomplikowane pod względem prawnym,

 3. zawarcia umowy długoterminowej, porozumień i innych zobowiązań o znacznej wartości,

 4. rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia,

 5. odmowy lub uznania roszczeń zgłoszonych pod adresem nadleśnictwa,

 6. związane z postępowaniem przed organami orzekającymi w sprawach cywilnych,

 7. zawarcia ugody w sprawach majątkowych.

 1. Wysokość zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt c), winna być określana i korygowana na bieżąco przez głównego księgowego w porozumieniu z głównym księgowym RDLP.

§ 25.

 1. Nadleśniczego zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca nadleśniczego,
  a w przypadku nieobecności zastępcy nadleśniczego – wyznaczony przez nadleśniczego inny pracownik. Osoba zastępująca pełni powierzoną funkcję wyłącznie w czasie nieobecności osoby zastępowanej.

 2. Jeżeli nadleśniczy nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa pełnionego przez zastępcę obejmuje wszystkie zadania i kompetencje nadleśniczego.

 3. Osobę kierującą działem w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik – w uzgodnieniu z nadleśniczym.

 4. Stanowiska samodzielne (inżynier nadzoru, stanowisko ds. pracowniczych), w razie konieczności, zastępuje osoba wyznaczona przez nadleśniczego.

§ 26.

 1. Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współpracy, udzielania sobie wzajemnie pomocy oraz uzgadniania stanowisk przed przedstawieniem ich do akceptacji nadleśniczemu.

 2. Czas pracy oraz zasady dyscypliny pracy w nadleśnictwie określa regulamin pracy nadleśnictwa.

 3. Jednolite zasady postępowania przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych oraz przekazywania akt do archiwum reguluje instrukcja kancelaryjna.

 4. Postępowanie w sprawach, określonych jako tajne lub poufne, normują odrębne przepisy i instrukcje.

§ 27.

Zasady funkcjonowania SILP w Nadleśnictwie 1. SILP funkcjonuje na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych przez DGLP. Na ich podstawie nadleśniczy wyznaczył spośród pracowników dwie osoby zwane dalej administratorami SILP. Wyznaczeni pracownicy swoje obowiązki realizują zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania i zasadami bezpieczeństwa systemu informatycznego w PGL LP, równolegle do swoich obowiązków wynikających
  z zakresu czynności.

 2. Pracownicy Nadleśnictwa, w których zakresie działania znajdują się zagadnienia objęte SILP są zobowiązani do:

  • opanowania umiejętności posługiwania się systemem przynajmniej w zakresie swojego działania,

  • prawidłowego i rzetelnego wprowadzania danych do systemu (przy pomocy informatycznych nośników informacji lub ręcznie),

  • terminowego wprowadzania dokumentów do SILP,

  • zgłaszania wszelkich zauważonych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu SILP.

 1. Bezpośredni przełożony użytkownika SILP odpowiadają za:

  • egzekwowanie znajomości programu użytkowego zgodnego z zakresem czynności podległych pracowników,

  • sprawowanie nadzoru nad działaniami użytkownika, a w szczególności dokonywania wyrywkowej oceny,

  • poprawności formalno-merytorycznej dokumentów wprowadzanych do SILP,

  • zgodności danych w dokumencie z danymi wprowadzanymi do systemu,

  • terminowości wprowadzania dokumentów do systemu.

 2. Administratorzy SILP w zakresie działania systemu informatycznego podlegają bezpośrednio nadleśniczemu.

 3. Wykaz osób uprawnionych do wykonywania funkcji GLOBAL w systemie informatycznym SILP stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego.

§ 28.

Wszyscy pracownicy nadleśnictwa zobowiązani są do: • znajomości przepisów prawnych z zakresu swojego działania;

 • dbałości o mienie Lasów Państwowych,

 • ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym poprzez niezwłoczne reagowanie na wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

 • przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Postanowienia końcowe

§ 29.


 1. Załącznikami do regulaminu organizacyjnego są:

  1. schemat organizacyjny nadleśnictwa wraz z określeniem ilości etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych (załącznik nr 1);

  2. wykaz leśnictw i jednostek do zadań szczególnych (załącznik nr 2);

  3. wykaz osób uprawnionych do funkcji Global (załącznik nr 3).

    1. Kwestie sporne i wątpliwości dotyczące interpretacji postanowień regulaminu organizacyjnego rozstrzyga nadleśniczy.

    2. Szczegółowe uprawnienia pracowników w zakresie uprawnień do kontroli wewnętrznej określa instrukcja obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Gościno.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w tym: Kodeks Pracy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisy wewnątrzbranżowe, w tym zwłaszcza statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

    4. Niniejszy Regulamin organizacyjny przestaje obowiązywać z dniem objęcia nadleśnictwa militaryzacją, w jego miejsce wchodzi w życie Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Gościno – jednostki zmilitaryzowanej.

Zatwierdzam:N A D L E Ś N I C Z Y
mgr inż. Krzysztof Olejnik

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego


Nadleśnictwa Gościno ustalonego zarządzeniem nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z dnia 12 stycznia 2012 r.

Zatwierdzam:N A D L E Ś N I C Z Y
mgr inż. Krzysztof Olejnik

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego


Nadleśnictwa Gościno ustalonego zarządzeniem nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno z dnia 12 stycznia 2012 r.

WYKAZ LEŚNICTW

L.p.

Leśnictwo

Ilość etatów

1.

Leśnictwo Wierzchomino

2

2.

Leśnictwo Strachomino

2

3.

Leśnictwo Bagicz

2

4.

Leśnictwo Grzybowo

2

5.

Leśnictwo Karlino

2

6.

Leśnictwo Włościbórz

2

7.

Leśnictwo Świelubie

2

8.

Leśnictwo Pobłocie

2

9.

Leśnictwo Trzynik

1

10.

Leśnictwo Dębica

1

11.

Leśnictwo Lepino

2

12.

Leśnictwo Słowenkowo

2

13.

Leśnictwo Sławoborze

2

14.

Leśnictwo Ledowo

2

15.

Leśnictwo Rymań

2

16.

Leśnictwo Rzesznikowo

1

17.

Leśnictwo Powalice

2

18.

Leśnictwo Międzyrzecze

1

WYKAZ JEDNOSTEK DO ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH

L.p.

Jednostka organizacyjna

Ilość etatów

1.

Gospodarstwo szkółkarskie

1, R1

Zatwierdzam:

N A D L E Ś N I C Z Y
mgr inż. Krzysztof Olejnik

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego


Nadleśnictwa Gościno ustalonego zarządzeniem nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno
z dnia 12 stycznia 2012 r.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO FUNKCJI GLOBAL

L.p.

Podsystem/ ścieżka

Punkt

(ścieżka dostępu)

Imię i nazwisko oscby uprawnionej do funkcji GLOBAL

1

Planowanie

Pozycje planu

mgr inż. Ewa Olejnik

mgr inż. Maciej Paszkiewicz

Elżbieta Żmijowska

2

Gospodarka towarowa / Przychód-rozchód tow.


Zlecenia

mgr Beata Kokot-Namyślak

Alina Bzduch

mgr Weronika Pietruk

Piotr Grajewski


Korekty faktur VAT

Umowa


Magazyn drewna

mgr Beata Kokot-Namyślak

Alina Bzduch

Zrywka i wywóz drewna

3

Kadry i Płace


WR

mgr Anna Szreder

Helena Dziuba

Kartoteka zarobkowa

4

Finanse i Księgowość / Zarządzanie księgowością


Księgowanie (zespół księgowy)

Henryka Pietruk

inż. Maria Baran

mgr Danuta Krewska

5

Infrastruktura / Amortyzacja


Naliczenie amortyzacji

mgr Weronika Pietruk

Piotr Grajewski

Zatwierdzam:

N A D L E Ś N I C Z Y
mgr inż. Krzysztof Olejnik

Pobieranie 200.94 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna