Zarządzenie Nr 25/2002Pobieranie 41.25 Kb.
Data25.01.2018
Rozmiar41.25 Kb.

KD-011-63/04
Zarządzenie Nr 25/2002

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie

Instrukcji Gospodarki Kasowej
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j .t. Dz. U. Nr 76 z 2002 r, póz. 694 z późn. zm.) wprowadzani Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Parku Narodowym i Gospodarstwie Pomocniczym przy Świętokrzyskim Parku Narodowym.


 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.

 2. Traci moc zarządzenie Nr 6/96 z dnia 26.04.1996 r. oraz zarządzenie Nr 6/00 z dnia 18.11.2000 r.

Otrzymuj ą do wiadomości i stosowania postanowień Instrukcji:
 1. Teresa Grzej szczyk - starszy księgowy

 2. Wiesława Sydon - starszy księgowy

 3. Bogdan Hajduk - komendant Straży Parku

 4. Agata Czeplina-Miernik - kustosz Muzeum

 5. Stanisław Kuroś - leśniczy O.O. Góra Chełmowa

 6. Paweł Miernik - leśniczy O.O. Św. Krzyż

 7. Tomasz Ponikowski - leśniczy O.O. J. Dół

 8. Ryszard Mazur - leśniczy O.O. Dąbrowa

 9. Ryszard Metysek - leśniczy O.O. Dębno

 10. Mirosław Wiśniewski - leśniczy O.O. Podgórze

 11. Paweł Krzos - leśniczy O.O. Św. Katarzyna

 12. Dariusz Zbroszczyk - leśniczy O.O. Klonów

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Inż. Andrzej Szczocarz

Załącznik Nr 1.

do Zarządzenia Dyrektora

Nr 25/2002

z dnia 30.12.02 r.INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ

I. Postanowienia ogólne
l. Podstawę prawną niniejszej Instrukcji stanowią obowiązujące aktualnie przepisy:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. Nr 76 z 2002 r., póz. 694 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, póz. 858 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, póz. 1333).

l. Ilekroć w instrukcj i j est mowa o:
 • wartościach pieniężnych - należy przez to rozumieć krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle oraz inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,

 • jednostce obliczeniowej (j-°-) ~ oznacza jednostkę zastosowaną do określenia limitu gromadzonych (przechowywanych) i transportowanych wartości pieniężnych, która stanowi 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał wg obwieszczenia GUS.

2. Wartości pieniężne podlegają przechowywaniu w warunkach zapewniających właściwą ochronę przed zagarnięciem, kradzieżą, utratą bądź zniszczeniem.II. Pomieszczenie kasowe i odpowiedzialność kasjera.


 1. Kasa stanowiąca pomieszczenie do przechowywania wartości pieniężnych jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu, o okratowanym oknie i drzwiach anty włamaniowych Gerda. Pomieszczenie kasy jest zabezpieczone w dwa systemy alarmowe - przeciwwłamaniowe, a operacje kasowe dokonywane są przez oddzielenie wykonane z szyby antywłamaniowej.

 2. Kasjerem może być osoba mająca co najmniej średnie wykształcenie, nienaganną opinię a także nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Przejęcie - przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności komisji wyznaczonej przez głównego księgowego lub w obecności głównego księgowego. Kasjer w dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej składa deklarację odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych, transportu gotówki. Kasjer powinien posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory ich podpisów.III. Ochrona wartości pieniężnych w kasie.


 1. Wartości pieniężne powinny być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę.

 2. Wartości pieniężne należy przechowywać:

 • w kasie stalowej, przymocowanej trwale do podłoża lub ściany, jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza 0,3 j.o.

 • w szafie stalowej przymocowanej trwale do podłoża lub ściany, jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza l j.o.

 • w szafie stalowo — betonowej, jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza 10 j.o.

 • w szafie pancernej, jeżeli stan wartości pieniężnych nie przekracza 20 j.o.IV. Ochrona wartości pieniężnych w transporcie.


 1. Transport wartości pieniężnych odbywa się samochodem służbowym, wyposażonym w łączność wewnętrzną i zewnętrzną.

 2. Pracownikowi przewożącemu wartości pieniężne należy przydzielić:

  • jednego uzbrojonego konwojenta, jeżeli kwota transportowanych wartości wynosi do 5 j.o.

  • dwóch uzbrojonych konwojentów, przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 5 do 15 j.o.

  • trzech uzbrojonych konwojentów, jeżeli kwota transportowanych wartości pieniężnych przekracza 15 j.o.

 1. Potrzebę konwoju wartości pieniężnych zgłasza komendantowi Straży Parku Główny Księgowy, Kustosz Muzeum lub leśniczy Obwodu Ochronnego.

 2. W samochodach przewożących wartości pieniężne nie mogą być równocześnie transportowane inne ładunki oraz nie mogą być w nich przewożone osoby nie uczestniczące w tym transporcie.

 3. Pojazd ma być kierowany najbliższą i najbezpieczniejszą trasą, za co odpowiada konwojent.

 4. Konwój wartości pieniężnych wykonują pracownicy Straży Parku wyposażeni w broń służbową, wyznaczeni przez Komendanta Straży Parku ( zał. Nr l.).V. Gospodarka kasowa.


   1. W kasie parku może znajdować się:

  • niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki,

  • gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków,

  • gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy parku,

  • gotówka przechowywana w formie depozytu, otrzymana od osób prywatnych.
   1. Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie dla zaspokajania bieżących potrzeb oraz częstotliwości przekazywania gotówki do banku ustali Dyrektor Parku uwzględniając warunek zabezpieczenia i możliwości odprowadzania na r-ek bankowy (zał. Nr 2.)

   2. Gotówkę podjętą z r-ku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków przeznacza się na cel określony przy jej podjęciu.

   3. Bieżące wpłaty gotówki do kasy odprowadzane są na właściwe rachunki bankowe, a wpłaty na rzecz innych jednostek odprowadza się na rachunki bankowe tych jednostek. Przy odprowadzaniu gotówki do banku należy określić źródło przychodu z którego pochodzi wpłata zgodnie z klasyfikacją budżetową.VI. Obroty kasowe i ich dokumentowanie.


 1. Kasjer powinien posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi oraz wzory podpisów.

 2. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi:

  • przychodowe dowody kasowe wystawia się w 3-ch egzemplarzach. Oryginał egzemplarza przychodowego dowodu kasowego przeznaczony jest dla księgowości, drugi egzemplarz - kopia stanowi pokwitowanie wpłaty gotówki dla wpłacającego, a trzeci egzemplarz pozostaje w bloku.

  • przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecania wypłaty lub wpłaty. Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych dowodów kasowych wystawianych przez kasjera.

  • w dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłaty lub wpłaty gotówki wyrażonych cyframi i słownie. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie błędnych przychodów lub rozchodów dowodów kasowych.

  • wpłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie na formularzach „Dowód wpłaty - KP". Formularze przychodowych dowodów księgowych musza być ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji w okresie każdego roku sprawozdawczego. Liczba formularzy w każdym bloku powinna być poświadczona przez głównego księgowego lub osobę upoważnioną. Na okładce

  • każdego bloku należy odnotować:

  • numer kart bloku formularzy (od nr .......... do nr)

  • okres, w którym korzystano z bloku formularzy (od dnia .... do dnia .....).

  • bloki formularzy przychodowych dowodów kasowych mogą być wydawane osobom upoważnionym za pokwitowaniem w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

   1. Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, to znaczy na podstawie:

 • dowodów wpłat na własne rachunki bankowe, przy czym fakt dokonania wpłaty powinien potwierdzać stempel banku na dowodzie wpłaty,

 • faktur, rachunków,

 • list wypłat dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych,

 • własnych źródłowych dowodów kasowych (np. w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia)

 • zastępczych dowodów wypłaty - kasa wypłaci.

 • źródłowe dowody kasowe wypłat gotówki powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i foramlno - rachunkowym.

Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis i datę. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty kierownik jednostki.

 • gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór na rozchodowym dowodzie kasowym w sposób trwały atramentem lub długopisem, podając cyframi oraz słownie kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis,

 • przy wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer obowiązany jest sprawdzić tożsamość odbiorcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu oraz wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę, a także określenie wystawcy dokumentu,

 • źródłowe dowody kasowe wystawione w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia, powinny określać termin do którego zaliczka ma być rozliczona,


VII. Ewidencja obrotów kasowych w raporcie kasowym.


   1. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wypłaty zostały zaewidencjonowane.

 • wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, dokonywanych w danym dniu, powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego sporządzonego przez kasjera, który prowadzi raporty kasowe - Raport Kasowy RK,

 • wypłaty z list płacy mogą być ewidencjonowane w raporcie kasowym w kwocie równej sumie ogółem wypłat,

 • gotówka znajdująca się w kasie do wypłaty z listy płac w okresie nie ^" przekraczaj ącym 7 dni traktowana j est j ako depozyt,

 • w razie nie dokonania pełnego rozchodu gotówki z kasy, kasjer jest obowiązany przyjąć nie podjęte wypłaty z list płac na podstawie przychodowego dowodu kasowego oraz wpisać go do raportu kasowego,

 • dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym zbiorczo na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych.

 1. W przypadku, gdy liczba wpłat i wypłat gotówki w poszczególnych dniach jest niewielka, raporty kasowe mogą obejmować okresy kilkudniowe z tym, że należy sporządzać raport kasowy na koniec każdego miesiąca:

  • zapisy w raporcie kasowym sporządzonym za okresy kilkudniowe powinny być

  • dokonane chronologicznie z podziałem na poszczególne dni dokonywania wpłat lub wypłat,

  • po wpisaniu do raportu kasowego wpłat i wypłat za dany dzień lub za dany okres i ustaleniu gotówki w kasie za dzień (okres) kasjer podpisuje raport i przekazuje jego oryginał wraz z dowodami kasowymi za pokwitowaniem głównemu księgowemu lub osobie przez niego upoważnionej,

 1. Rozchodu gotówki z kasy nieudokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się przy ustalaniu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

 2. Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu otrzymane od działających w jednostce związków zawodowych i PKZP, a także pracowników jednostki, zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki ścisłego zarachowania.

 3. Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer. Ewidencja ta musi zawierać:

  • numer kolejny depozytu,

  • określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki jej kwotę,

  • określenie jednostki, której własność stanowi depozyt,

  • datę i godzinę przyjęcia depozytu,

  • datę i godzinę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia

  • depozytu i podpis kasjera.VIII. Postanowienia końcowe.


   1. Inwentaryzacja kasy odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej.

 1. Za stosowanie się do postanowień Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej odpowiedzialny jest kasjer oraz za ochronę wartości pieniężnych w kasie i podczas transportu również kustosz Muzeum, leśniczowie Obwodów Ochronnych i Komendant Straży Parku.

 2. Ustalone zasady gospodarki kasowej dotyczą obrotu środkami pieniężnymi budżetu i gospodarstwa pomocniczego.

  • kasa służy do przechowywania wartości pieniężnych budżetu i gospodarstwa pomocniczego, z tym że prowadzona jest oddzielnie dokumentacja.

 1. Niniejsza Instrukcja obowiązuje od dnia 01.01.2003 r.

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Inż. Andrzej Szczocarz

Załącznik Nr l

do Instrukcji Gospodarki

Kasowej
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 129, póz. 858 z późn. zm.)- ustalam zasady transportu i przechowywania wartości pieniężnych.


 1. Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2002 roku (komunikat Prezesa GUS - M.P. Nr 55, póz. 756 z dnia 13.XI.2002 r.) wynosiło - 2.095,81 zł.

 2. Jedna jednostka obliczeniowa: 120 x 2.095,81 zł. = 251.497,20 zł.

 3. Przechowywanie wartości pieniężnych:

  • w kasetce stalowej, przymocowanej trwale do podłoża lub ściany , jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza 0,3 j.o. - 75.449,16 zł.

  • w szafie stalowej przymocowanej trwale do podłoża lub ściany jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza l j.o. - 251.497,20 zł.

  • w szafie stalowo - betonowej, jeżeli zapas wartości pieniężnych nie przekracza l O j .o. -2.514.972,00 zł.

  • w szafie pancernej, jeżeli stan wartości pieniężnych nie przekracza 20 j.o. -5.029.944,00 zł.

 1. Transport wartości pieniężnych:

 • przy ochronie jednego konwojenta, jeżeli kwota transportowanych wartości wynosi do 5 j.o.-1.257.486,00 zł.

 • przy ochronie dwóch konwojentów, przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 5 do 15 j.o. 1.257.486,00 zł.- 3.772.458,00 zł.

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Inż. Andrzej Szczocarz


Załącznik Nr 2.

do Instrukcji Gospodarki

Kasowej


 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, póz. 1333) oraz Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej - ustalam stały zapas gotówki w kasie na realizację bieżących wydatków w wysokości 8.000 zł. w tym dla działalności:
  • budżetu - 3.000 zł.

  • gospodarstwa pomocniczego - 5.000 zł.
 1. Wpłaty gotówki do kasy z tytułu dochodów budżetowych, własnych oraz na rzecz innych jednostek należy odprowadzać na właściwe rachunki bankowe:

  • w związku z tym, że Świętokrzyski Park Narodowy i Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym posiada rachunki bankowe w NBP i Kredyt Banku w Kielcach (odległość 35 km), a jednostka posiada odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia kasy, co pozwala na właściwą ochronę wartości pieniężnych, ustalam następujący sposób odprowadzania środków na rachunki bankowe:

     • wpływy gotówki do kasy przekraczające kwotę 0,1 j.o. tj. 25.149,72 zł. należy odprowadzić w dniu następnym.

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Inż. Andrzej SzczocarzWykaz osób

uprawnionych do dysponowania środkami pieniężnymi i zatwierdzania dowodów kasowych do wypłaty

Imię i nazwisko Stanowisko Wzór podpisu
1. inż. Andrzej Szczocarz Dyrektor

2. mgr inż. Wojciech Świątkowski Z-ca dyrektora

3. mgr inż. Andrzej Sosnowski Nadleśniczy

4. Zofia Woj teczek Gł. księgowy5. Halina Gałek Z-ca gł. księgowego

Pobieranie 41.25 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna