Zarząd województwa mazowieckiegoPobieranie 0.95 Mb.
Strona1/16
Data06.11.2017
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia..............................

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOOpis systemu zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013

sierpień 2008 r.

1.OGÓLNE INFORMACJE 5

1.1.Informacje przedłożone przez: 5

1.2.Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: 5

1.3.Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli) 6

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej) 12

1.3.2. Organy pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie pośredniczącym) 12

1.3.3. Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie poświadczającym) 13

1.3.4 Instytucja audytowa i organy audytowe (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji audytowej i organach audytowych) 13

2.INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 14

2.1. Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje 14

2.1.1 Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji zarządzającej upoważniającego do pełnienia funkcji 14

2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą 16

2.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez instytucję zarządzającą (funkcje, organy pośredniczące, forma delegacji) 172.2. Organizacja instytucji zarządzającej 19

2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk) 21

Komórki organizacyjne UMWM wykonujące czynności kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego 30

2.2.2 Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji zarządzającej/organów pośredniczących (data i odniesienie) 30

2.2.3 Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. A) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006). 31

2.2.4. Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) 45

2.2.5 Postępowanie z wnioskami o płatność 46

2.2.6.Opis sposobu przekazywania informacji przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 50

2.2.7. Zasady kwalifikowalności ustanowione przez państwa członkowskie i mające zastosowanie do programów operacyjnych 51

2.3. Jeżeli instytucja zarządzająca i certyfikująca zostały wyznaczone w ramach tego samego organu należy opisać, w jaki sposób zapewniono rozdzielenie funkcji 51

2.4. Zamówienia publiczne, pomoc państwa, równość szans i przepisy dotyczące ochrony środowiska 52

2.4.1. Instrukcje i wytyczne wydane na temat obowiązujących przepisów (data i odniesienie) 52

Wykaz dokumentów służących realizacji Programu 52

2.4.2 Środki mające na celu zapewnić spełnienie wymogów obowiązujących przepisów, np: kontrole zarządzania, kontrole, audyt 542.5. Ścieżka audytu 56

Przepływy finansowe.- Schemat przepływów finansowych i certyfikacji w ramach RPO WM 602.6 Nieprawidłowości i kwoty odzyskane 63

2.6.1. Odwołanie do dokumentów: 63

2.6.2 Opis procedur (wraz z wykresem) mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28 64

3. ORGANY POŚREDNICZĄCE 69

3.1.Organ pośredniczący i jego główne funkcje 69

3.1.1 Wyszczególnienie głównych funkcji i zadań organów pośredniczących 693.2 Organizacja każdego organu pośredniczącego 69

3.2.2 Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników organu pośredniczącego (data i odniesienie) 79

3.2.3 Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji (jeżeli nieopisano w pkt 2.2.3) 80

3.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (jeżeli nie opisano w pkt 2.2.4) 80

3.2.5 Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o zwrot (jeżeli nie opisano w pkt 2.5.1) 80

4. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA (rozdział 4 zał. XII do Rozporządzenia 1828/2006) 81

4.1 Instytucja certyfikująca i jego główne funkcje 81

4.1.1 Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji certyfikującej 814.2 Organizacja instytucji certyfikującej 85

4.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek 85

4.2.2. Procedury pisemne opracowane w IC 90

4.3 Poświadczanie deklaracji wydatków 90

4.3.1Opis procedury, zgodnie z którą deklaracje wydatków są sporządzane, poświadczane i przedkładane Komisji 90

4.3.2 Opis kroków podejmowanych przez Instytucję Certyfikującą w celu zapewnienia, że wymogi określone w art. 61 rozporządzenia (WE) nr1083/2006 są spełnione 93

4.3.3 Uzgodnienia dotyczące dostępu Instytucji Certyfikującej do szczegółowych informacji na temat operacji, weryfikacji i audytu będących w posiadaniu Instytucji Zarządzającej, organów pośredniczących i Instytucji Audytowej 984.4 System księgowy 99

4.4.1. Opis systemu księgowego, który należy wprowadzić i stosować jako podstawę służącą poświadczaniu wydatków do Komisji Europejskiej 99

4.4.2. Poziom szczegółowości systemu księgowego: 100

4.5 Kwoty odzyskane 101

4.5.1. Opis systemu służącego zapewnianiu szybkiego odzyskania pomocy wspólnotowej 101

4.5.2 Uzgodnienia dotyczące prowadzenia księgi dłużników oraz odejmowania odzyskanych kwot od wydatków, które maja być zadeklarowane KE 101

5. INSTYTUCJE AUDYTOWE 102

5.1 Opis głównych zadań i wzajemnych relacji Instytucji Audytowej i instytucji jej podporządkowanych 102

5.2 Organizacja Instytucji Audytowej i instytucji jej podporządkowanych 104

5.2.1 Schematy organizacyjne (w tym liczba przypisanych etatów) 104

5.2.2 Rozwiązania w zakresie zagwarantowania niezależności 107

5.2.3 Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 107

5.2.4 Opis procedur monitorowania wdrażania rekomendacji/zaleceń i środków korygujących wynikających z raportów audytowych/informacji pokontrolnych 107

5.2.5 Opis procedur (jeśli dotyczy) dotyczących nadzoru Instytucji Audytowej nad działalnością instytucji audytowych jej podporządkowanych 1085.3 Roczne sprawozdanie audytowi i deklaracja zamknięcia 108

5.3.1 Opis procedur dotyczących przygotowania rocznego raportu o kontroli, rocznej opinii i deklaracji zamknięcia 1085.4. Wyznaczenie koordynującej instytucji audytowej 111

5.4.1 Opis roli koordynującej instytucji audytowej, jeśli dotyczy 1116. SYSTEM INFORMATYCZNY (ART. 60 LIT. C) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006) 111

6.1. Opis systemu informatycznego wraz ze schematem (centralny, wspólny czy zdecentralizowany z połączeniami między systemami) 111


Pobieranie 0.95 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna