Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona9/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Określenia podstawowe.


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
  1. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5..
   1. Materiały.


Materiał do zasypania ew. rowów i dołów po rozbiórkach ( np. piasek, grunt wg wymagań specyfikacji dotyczącej wykonania robót ziemnych ). Materiał w zależności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998 lub innych wynikających z tych norm

3.Sprzęt.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
  1. Sprzęt do rozbiórki


Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

 • spycharki, jeżeli ich wykorzystanie umożliwiają warunki terenowe

 • ładowarki,

 • samochody ciężarowe,

 • zrywarki,

 • młoty pneumatyczne,

 • piły mechaniczne,

 • koparki.

 • łopaty , taczki grabie, szpadle

 • zawiesia, widły do przewożenia palet, łomy

 • inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny4.Transport.

  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki


 • Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego).
 • Materiały z rozbiórki należy wywieźć z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcę (składowiska, wysypy itp) na odległość do 15 km. Koszt składowania takich materiałów lub/i koszt ich utylizacji należy ująć w odrębnej cenie jednostkowej, chyba ż Zamawiający zadecyduje inaczej. Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy przewieźć na zaplecze budowy lub ułożyć w obrębie rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami (dotyczy kostki betonowej (odzysk70%)). Kruszywa pochodzącego z podbudowy niebitumowanej należy składować na odkładzie ( zgodnie z ilościami podanymi kosztorysie ślepym) w obrębie terenu budowy w celu późniejszego wykorzystania.

 • Założono, że materiał z rozbiórki (np. gruz, materiał z podbudów ( innych niż kruszywo i frezowina), oraz nadmiar robót ziemnych i materiału z podbudów, obrzeża, krawężniki, przepusty, ścieki, wpusty itd.) nie nadające się do ponownego wykorzystania- stają się własnością Wykonawcy i takie materiały należy wywieźć i zeskładować lub/i zutylizować w miejscu określonym prze Wykonawcę.


  • Zdemontowane znaki, bariery, ew. urządzenia małej architektury ( w tym wiaty przystankowe), elementy stalowe itp. są własnością Zamawiającego i należy przewieść je w miejsce po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy, chyba że Zamawiający lub właściciel zrezygnuje z własności na rzecz Wykonawcy.
 • Założono że materiał wbudowany będzie materiałem nowo zakupionym. W przypadku gdy Inżynier Budowy stwierdzi, że niektóre materiały po przesortowaniu (np kostka betonowa, krawężniki, kostka kamienna itp) mogą zostać ponownie użyte np. przy innych inwestycjach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przewieść je na miejsce wskazane przez Inżyniera, w przeciwnym razie na wysypisko odpadów wybrane przez Wykonawcę,


  • W zależności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały rozbiórkowe

mogą być najpierw składowane na odkładzie ( na terenie budowy lub poza nim) a potem wywożone na składowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inżyniera) bądź bezpośrednio mogą być wywożone na składowiska. W punkcie 9 założono, że cena jednostkowa rozbiórki obejmuje wywóz materiału/ gruzu jedynie na odkład tj : załadunek, wywóz i wyładunek, formowanie pryzmy- w obrębie terenu budowy ( jeżeli Zamawiający nie sprecyzuje w dokumentach umowy należy odległość składowania na odkładzie przyjąć do 15 km) . Załadunek z odkładu i wywóz na składowisko/wysypisko bez koszów składowania/utylizacji ujęto w odrębnej cenie jednostkowej . Rozliczenie utylizacji i opłat z tytułu składowania ujęto w D-00.00.00.

 • Na czas trwania budowy należy zdemontować skrzynki zaworów sieci, przewieźć je na teren zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót. Jeżeli nie przewiduje się ponownego wbudowania skrzynek , zdemontowane materiały należy zdać właścicielom mediów w porozumieniu z Inżynierem Budowy.  1. Wykonanie robót.

  1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
  1. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3 , zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby należy wodę odpompowywać ew. założyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inżynierem Budowy.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST dotyczącej robót ziemnych.


6. Kontrola jakości robót.

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
  1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach dotyczącej wykonania koryta.


 1. Przedmiar i Obmiar robót

  1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  1. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest


 • dla nawierzchni - metr kwadratowy

 • dla cięcia istniejącej nawierzchni - metr bieżący

 • dla znaków pionowych drogowych - szt

 • wywóz gruzu /materiału z rozbiórki na składowisko – metr sześcienny9. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczAsowych oraz Podstawa płatności

  1. Ogólne ustalenia dotyczące punktu


Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie jednostki obmiarowej poszczególnych elementów rozliczeniowych podanych niżej:
  1. Cena jednostki obmiarowej


Cena wywozu 1m3 gruzu/ materiału z rozbiórki • załadunek z odkładu i wywóz na składowisko do 15 km zgodnie z pkt. 4.2, wyładunek.

Cena rozbiórki 1m2 obejmuje: • wyznaczenie pow. przeznaczonej do rozbiórki,

 • załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki zgodnie z założeniami pkt 4.2 po uprzednim przesortowaniu

 • wyrównanie podłoża, zagęszczenie i uporządkowanie terenu rozbiórki;

 • oznakowanie i zabezpieczenie robót

 • badania i kontrola wynikające z ST

Cena rozbiórki 1szt znaków obejmuje: • demontaż i montaż 1. Przepisy związane


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-02.03.00
 • NasypyWSTĘP


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych: nasypów w związku z Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.Zakres stosowania ST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują:

 • wykonanie nasypów,

 • dowozu materiału na budowę nasypu z odległości 15km.Określenia podstawowe


1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1- 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 - 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty

1.4.11 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.13 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.14 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:


rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:


d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17 . Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:


E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna