Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robótPobieranie 2.66 Mb.
Strona8/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1- 7: przepisy związane ).


7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarową i obmiarowa


Jednostką przedmiarową i obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie.


8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót


Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. rozliczenie robót towarzyszących i tymczasowych oraz PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


 • wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów)

 • uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

 • wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

 • wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

 • wyznaczenie urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń podziemnych – jeśli takie występują

 • wykonanie pomiarów bieżących. w miarę postępu robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 • zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto­graficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
  i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow­nictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(dział dziesiąty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )


Uwaga: Powyższe akty prawne mogą być nieaktualne. Mając na myśli słowo „Ustawy” należy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych • Instrukcje i akty związane z obsługą geodezyjną
  1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

  2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.

  3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.

  4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.

  5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.

  6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.

  7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-01.02.02


1. Wstęp


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) bądź o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy i wywozem humusu oraz usunięciem krzaków w związku w ramach: Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.

1.2 Zakres stosowania


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy i wywozem humusu wykonywanych w ramach robót zgodnie z pkt 1.1

  1. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST D—00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

  1. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D—00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5
 1. MATERIAŁY

2.2. Ziemia urodzajna


Humus przeznaczony do późniejszego wykorzystania nie może być zagruzowana, przerośnięty korzeniami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie.

 1. SPRZĘT

  1. Wymagania ogólne dotyczące


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D—00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 3.

  1. Sprzęt do zdjęcia humusu


Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

 • łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

 • koparki z szeroką łyżką, ładowarki ( spycharki lub równiarki tylko w miejscach możliwych do wykorzystania takiego sprzętu) i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość. 1. TRANSPORT

  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D—00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
  1. Transport humusu


Humus należy przemieszczać z zastosowaniem ładowarek lub przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

 1. WYKONANIE ROBÓT

  1. Ogólne zasady wykonywania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D—00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

Teren drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.


  1. Zdjęcie warstwy humusu


Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, ew. sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Humus przeznaczony do dalszego użytkowania należy składować w odległości do 1 km od miejsca wbudowania.

W przypadku występowania w rzeczywistości humusu w mniejszej ilości niż zakłada kosztorys ślepy( przedmiar), Wykonawca zobowiązany jest pozyskać z dokopu lub zakupić humus do wykonania zieleni. W przypadku nadmiaru humus niewykorzystany przy odnowie drogi zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inżyniera (bądź Zamawiającego) na odl. nie dalej niż 15 km. Inżynier oceni ilość i jakość zdjętego humusu zhałdowanego w pryźmie.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem sprzętu wymienionego w pkt 3.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli, mała powierzchnia), należy stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

W projekcie nie przewidziano wykorzystania darniny. Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa odnawianej trasy drogowej jest pokryta darniną, można ja wykorzystać za zgodą Inżyniera budowy do umocnienia skarp, wtedy darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem humusu 1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  1. Ogólne zasady jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.
  1. Kontrola usunięcia humusu i darniny


Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i wykonania trawnika.
 1. Przedmiar i OBMIAR ROBÓT

  1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymaganie ogólne” pkt. 7.
  1. Jednostka obmiarowa


Jednostką przedmiarową i obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu (o grubości wynikającej z dokumentacji projektowej)
 1. ODBiór ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Odbiorowi podlega zdjęta warstwa humusu i darniny oraz wykonana zieleń
 1. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczsowych oraz Podstawa płatności

  1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.0000. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie jednostki obmiarowej elementu rozliczeniowych podanych niżej:
  1. Cena jednostki obmiarowej

 • Cena zdjęcia 1 m3 warstwy humusu obejmuje:

 • ew. ścięcie traw i zdjęcie darminy

 • zdjęcie humusu, załadunek i wywóz humusu do ponownego wykorzystania na odkład na odl. do 1 km

 • kontrola wynikająca z ST
 • Cena wywozu 1m3 humusu stanowiąca nadmiar obejmuje:

- załadunek i wywóz nadmiaru humusu na odl. 15 km na miejsce wskazane przez Inżyniera Budowy

 1. PRZEPISY ZWIĄZANE.


Brak.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-01.02.04
 • Rozbiórka elementów dróg


1. Wstęp


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) bądź o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach: Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.

1.2 Zakres stosowania ST.


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
  1. Zakres robót objętych ST.


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic:

 • rozbiórka zjazdów o nawierzchni betonowej wraz z wywozem gruzu,

 • cięcie i rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem gruzu,

 • rozbiórka i ponowny montaż znaków drogowych pionowych po zakończonych robotach budowlanych

  1. Pobieranie 2.66 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna