Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Materiały na podsypkę i do zaprawPobieranie 2.66 Mb.
Strona31/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw


 • Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem klasy nie mniejszej niż CEM I 32,5 R ( mogą być CEM II 32,5 R) odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

 • Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004

 • Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004

2.6. Materiały na ławy


Do wykonania ław betonowych należy stosować beton klasy C 12/15 i klasy ekspozycji XO , wg PN-EN 206-1

Założono zakup i dowóz betonu zatwierdzonego przez Inżyniera z betoniarni wskazanej przez Wykonawcę.3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt


Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 • wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

 • sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe

 • łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski

 • inny jeśli wykonawca uzna za niezbędny do ustawienia krawężnika i obrzeży


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawężników i obrzeży


W/w materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Należy je układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów


Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem – w zależności od warunków atmosferycznych.

Piasek na zaprawę można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.5. WYKONANIE ROBÓT-

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy


Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.


5.3. Wykonanie ław


Wykonanie ław powinno być z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej

Ławy betonowe wykonuje się bez szalowania, a ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Przy ułożeniu betonu pod krawężniki należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione przekładkami ze styropianu ( gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokości ławy, styropian ułożony na całej szerokości ławy) Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiału (np. emulsje bitumiczne, paski papy) po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy. Szalunek można wykonać z desek, akr lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera Budowy.


5.4. Ustawienie krawężników betonowych


5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

 • Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) krawężników podano w dokumentacji projektowej.

 • Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się jednocześnie z wykonaniem ławy betonowej

 • W zależności od pory roku przeprowadzanych robót należy odpowiednio pielęgnować ławy betonowe tak aby nie uległy one osłabieniu i zniszczeniu. Np. w zimie przy przymrozkach zaleca się przykrycie ław geowłókniną, folią; w lecie nie dopuśić do przesuszenia np. poprzez intensywne polewanie wodą ,obsypanie zewnętrznej ściany ławy piaskiem (lub materiałem przepuszczalnym ) i ubicie . Można zastosować inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy.

5.4.2 Wypełnianie spoin

Krawężniki należy układać na styk a spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania . Na łukach o promieniach poniżej 25 m zastosować krawężniki łukowe . W przypadku promieni większych można zastosować krawężniki cięte na miejscu budowy ( max dł. krawężnika 0,50 m ), spoiny między krawężnikami na łukach nie powinny przekraczać 1,5 cm – należy je wypełnić zaprawą. Spoinowanie należy również wykonać na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi dylatacja, jeśli ta pokrywa się w linii prostej ze spoiną między krawężnikami. Spoiny przed zalaniem zaprawą cementowo- piaskową należy oczyścić i zmyć wodą. Po zalaniu w miejscu spoin krawężniki należy oczyścić.

W obu przypadkach do wypełniania spoin można zastosować materiały gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepności i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy.
5.5. Ustawienie obrzeży
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży

Obrzeża ustawić ze „światłem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prac opór i ławę należy pielęgnować w zależności od warunków atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawilżanie w okresie upałów, przykrycie geowłókniną lub innym materiałem w okresie zimowym. Nie należy układać obrzeży w temp. poniżej 5 stopni Celsjusza. Dopuszczalne odchylenie usytuowania obrzeży od projektowanej niwelety 1 cm a w ustawieniu poziomym 5 cm.


5.5.2 Wypełnianie spoin

Spoiny nie powinny przekraczać 5 mm. Przy szczelinie większej niż 0,5 (np. przy łukach )zastosować wypełnienie zaprawą cementowo – piaskową ( 1:3) Spoiny przed zalaniem zaprawą trzeba oczyścić i zmoczyć wodą.

Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość jak i również oczyszczone.

Do wypełniania spoin można zastosować materiały gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepności i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów (wg dokumentów dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych, obrzeży Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm,

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego , kształtu i wymiarów Wykonawca dokonuje na wniosek Inżyniera.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Zagęszczenie podłoża pod ławę powinno być zgodne z pkt 5.2. z częstotliwością 1 raz na 200mb.

6.3.2. Sprawdzenie ław pod krawężniki(obrzeża) i ustawienia krawężników(obrzeży)

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary i zagęszczenie ławy.

Wymiary i zagęszczenie ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:


 • dla wysokości  10% wysokości projektowanej,

 • dla szerokości  10% szerokości projektowanej.

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:

 • dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  2 cm na każde 100 m ( dla obrzeży +/- 5 cm)ustawionego krawężnika,

 • dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika (obrzeża) od niwelety projektowanej, które wynosi  2 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika (obrzeża),

 • równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostką przedmiarową i obmiarową jest: • metr ułożonego krawężnika lub obrzeża

 • metr sześcienny wykonanej ławy betonowej


8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia w/w robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach umowy. Koszt robót towarzyszących i tymczasowych ujęto w cenie jednostkowej jn.9.2. Zakres robót


Cena ustawienia 1m krawężnika betonowego (wystającego, wtopionego, obniżonego, odwróconego ) obejmuje:

 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

 • wykonanie koryta pod ławę, ułożenie podsypki z piasku , zagęszczenie,

 • wykonanie szalunku ( montaż i demontaż szalunku),

 • wykonanie ławy i dylatacji ,

 • ustawienie krawężników jednocześnie z wykonaniem ławy

 • pielęgnacja ław betonowych

 • zalanie spoin zaprawą cementowo- piaskową, wyczyszczenie krawężników po zalaniu spoin

 • przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


Cena ustawienia 1m obrzeża obejmuje następujący zakres robót:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dowiezienie materiału na budowę

- wykonanie rowka, ułożenie podsypki

- zagęszczenie odpowiednich warstw

- wbudowanie obrzeży i ich ew. spoinowanie

-, obsypanie gruntem

- uprzątniecie terenu wykonywania robót

- przeprowadzenie pomiarów i badań podanych w ST
Cena ułożenia 1m3 ławy betonowej pod obrzeża ( w obrębie zjazdów) obejmuje:

- zakup i dostarczenie betonu na budowę

- ustawienie szalunku

- ułożenie ławy

- demontaż szalunku

- pielęgnacja betonu- ew. badania wynikające z ST


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaPN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośćPN-EN13043:2004


Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchuPN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymPN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonuPN-EN 1340 :2004

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badańPN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznychPN-EN 1008:2004


Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonuPN-EN-197-1:2002


Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytkuBN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywaniePN-EN 13139:2003


Kruszywo do zaprawPN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłeBN-64/8845-02

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Uwaga

O zastosowaniu norm można przeczytać w ST D 00.00.00SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


D – 09.01.01. • Zieleń drogowa1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni w związku Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWOIR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

Humusowanie skarp i pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.(Plantowanie i humusowanie warstwą 10cm humusu wraz z obsianiem mieszanką traw, humus z odzysku)


1.4. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: • ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m

wysokości,

 • ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nawozy mineralne i mieszanka traw
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Rodzaj mieszanki trawy należy ustalić z Inżynierem Budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: • ew. sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki) – założono wykorzystanie zdjętego humusu

 • pił mechanicznych i ręcznych,

 • narzędzia ogrodnicze

 • cysterny i węże do podlewania

 • walce ogrodnicze do zawałowania

 • inne jeśli Wykonawca uzna że jest niezbędny.


4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.


5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Humusowanie

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z humusowaniem są następujące: • teren pod zieleń musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

 • przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży - jest to miejsce na ziemię urodzajną (20 cm w tym kompost (ok. 2 do 3 cm)),

 • teren powinien być wyrównany i splantowany,

 • ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą


5.4 Zakładanie trawników

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: • teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

 • przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost

 • przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

 • teren powinien być wyrównany i splantowany,

 • ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

 • przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

 • siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

 • okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września

 • przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

 • po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

 • mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w projekcie zieleni .

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

 • pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

 • następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

 • ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

 • koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

 • chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego.Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

 • wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

 • od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

 • ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.6.2. Krzewy i Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

 •   oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

 • określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

 • wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

 • ilości rozrzuconego kompostu,

 • prawidłowego uwałowania terenu,

 • gęstości zasiewu nasion,

 • prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

 • okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

 • dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

 • prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

 • obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.


7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) - powierzchni zahumusowania i wykonania trawnika
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH ORAZ USTALENIE PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 zahumusowania i wykonania trawnika obejmuje:

 • roboty przygotowawcze:

- dostarczenie humusu z odkładu, ew. zakup i dostarczenie ziemi

- ułożenie humusu i kompostu z wałowaniem

- obsiew i pielęgnacja trawnika

- badania wynikające z ST


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.

PN-G-98011

Torf rolniczy

2.

PN-R-67022

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3.

PN-R-67023

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

5.

BN-73/0522-01

Kompost fekaliowo-torfowy


ROZDZIAŁ V

Postanowienia umowy –

wzór do zaakceptowania


wzór


UMOWA Nr ......... /P-10 /2010
Zawarta w dniu......................2010 r w Dzierżoniowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą na ul. Garbarskiej 2 ;

58-200 Dzierżoniów zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM w imieniu którego działa:

Dyrektor – mgr Waldemar Jaworski
a firmą: .................................................................................

.................................................................................

Zwanym dalej WYKONAWCĄ , w imieniu którego działają :


 1. .................................................................................

 2. .................................................................................

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 2007r Nr 223 poz. 1655. + nowelizacja z dnia 4 września 2008 r opublikowana w Dz. U. nr 171 poz. 1058) oraz z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 5 listopada 2009 r (Dz. U. Nr 206 poz 1591) oraz z 2 grudnia 2009 r (dz. U. Nr 223 poz. 1778).§ 1
Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościskozwanej dalej „przedmiotem umowy” według zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej OST, SST oraz kosztorysie ofertowym. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:
Zakres prac dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2904D obejmuje:

      1. Budowa kanalizacji deszczowej

      2. Budowa przykanalików do wpustów ulicznych

      3. Wykonanie studzienek rewizyjnych

      4. Ułożenie ścieku z jednego rzędu kostki betonowej

      5. Ułożenie krawężników betonowych

      6. Ułożenie obrzeży betonowych

      7. Budowa chodnika z kostki betonowej

      8. Utwardzeni nawierzchni zjazdów na posesję

      9. Wykonanie ist. Podłączeń kd z przyległych posesji do projektowanego kolektora kd.

Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy oraz ponosi koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i terenu przyległego.

 1. Materiały niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy zostaną zakupione i dostarczone przez wykonawcę i będą stanowić jego koszt.

 2. Materiały o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu atestów potwierdzających że jakość wbudowanych materiałów spełnia wymogi opisane powyżej.

 3. Materiały z rozbiórki ( nadmiar humusu, destrukt nawierzchni) stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały na własny koszt oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

 4. Ponadto zakres przedmiotowy obejmuje:

- obsługę geodezyjną w trakcie trwania realizacji robót budowlanych jak i powykonawczą – pomiar

geodezyjny powykonawczy operat kolaudacyjny)

- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej (Atesty, pomiary, badania i inne)

§ 2
Roboty budowlane o których mowa w § 1 będą realizowane w oparciu o dokumentację techniczną OST, SST oraz kosztorys ofertowy wynikający z oferty wybranej w zamówieniu publicznym
§ 3
1.Terminem rozpoczęcia robót będzie następny dzień po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego.

2.Termin wykonania przedmiotu umowy- do 31 sierpnia 2010r.§ 4
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, szczegółowym harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 6
1.Wykonawca realizuje własnym kosztem i staraniem zabezpieczenie remontowanego obiektu wraz z

wymaganym oznakowaniem.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody spowodowane

brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem terenu prowadzonych robót, oraz za inne szkody spowodowane

okolicznościami za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania i zaniechania osób,

którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z

ofertą w kwocie ................................................zł brutto.

Słownie: .................................................................................................................w tym 22 % podatek VAT

.....................zł słownie ................................................................................................ Wyliczony wg stawek zgodnych z obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi zasad obliczania podatku

od towarów i usług na dzień sporządzenia niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po protokólarnym odbiorze robót

określonych w § 1 ust . 1 w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, dokumentów odbiorowych i

rozliczeniowych Zamawiającemu.

3. Należności z tytułu faktur płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto nr...................................

..........................................................................................................................................................................

4. W przypadku zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio zmieniona


§ 8
1. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-

technicznymi robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.


§ 9
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy-36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się :

1) w dniu następnym licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy

2) w przypadku stwierdzenia wad w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

3) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany

3. Zamawiający może dochodzić rozczeń z tytułu gwarancji także po okresie ustalonym w ust 2, jeżeli zgłosi

wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego , to

Zamawiający może zlecić usunięcie ich nowemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.§ 10
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy które wynosi...............................................PLN słownie:.........................................................................................................................................................

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ..........................................

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione najpóźniej w dni u podpisania

umowy


2. Wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na:

1) zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30% wniesionej kwoty zabezpieczenia.

2) zabezpieczenie gwarancji zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70% wniesionej kwoty zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i zostanie zwrócone ( na wniosek wykonawcy ) w wysokości 70% w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym wykonanych robót , 30% w ciągu 14 dni po okresie gwarancji i rękojmi.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której mowa w ust 2 pkt 2 , w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Należna kwota zwracana będzie z odsetkami z tytułu oprocentowania , pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku i koszty prowizji za przelew.§ 11
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:.....................................................................

2. Osoby wskazane w ust 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 12
1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………………………………………….....

2. Osoby wskazane w ust 1 będą działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane


§ 13

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań

określonych w OST i SST

3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST

4) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy

5) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym

postanowieniami pkt. 8 OST.

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robot usunięcie poza teren budowy

wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza , oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót

czystego i nadającego się do użytkowania

7) informowanie Zamawiającego(inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz

terminie obioru robót zanikających w terminach i zakresie określonym w OST i SST.

8) informowanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o problemach lub okolicznościach mogących

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach
§ 14
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób , których mowa w zdaniu poprzednim w

trakcie realizacji przedmiotu umowy , musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego . Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy , gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust 2 nie później niż 7

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/ robotami którejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/ robót

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do nniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 15
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w

§ 7ust 1 umowy , za każdy dzień opóźnienia,

2)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym w

wysokości 2% wynagrodzenia brutto którym mowa w § 7 ust 1 umowy , za każdy dzień opóźnienia,

liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust 2 na usunięcie wad.

3) z tytułu brutto odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 7ust 1 umowy, niezależnie od kary umownej za opóźnienie

4) W przypadku opóźnienia realizacji umowy przekraczającego 30 dni Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7ust 1 umowy niezależnie od kary umownej za opóźnienie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od

umowy nastąpi z przyczyn , o których mowa w § 18 ust 1 umowy.

2) zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 17
1. Wszystkie odbiory ( robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny)

dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w OST i SST.

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad .

3 Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie

okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o

którym mowa w § 10 ust 3.§ 18
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust 1

2) Wykonawca skierował, bez akceptacji zamawiającego , do kierowania robotami inne osoby niż

wskazane w Ofercie Wykonawcy

3) Czynności objęte mniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w

Ofercie Wykonawcy.

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacjąprojektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie

odpowiada.

3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych

robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

2)przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy.§ 19
Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 20
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień , niekorzystnych dla zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych
§ 22
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego
§ 23

1 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz. dla każdej ze stron.2. Umowa zawiera sześć ponumerowanych i parafowanych stron
§ 24
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:


 1. Oferta wykonawcy

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Dokumentacja projektowa zawierająca Ogólną Specyfikację Techniczną D-M-00.00.00. i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 4. Harmonogram robót


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna