Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszankiPobieranie 2.66 Mb.
Strona28/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów mieszanki AC

Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

Zgodność z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu 4m łatą i klinem co 25m

Graniczne wartości podano w tabelach niżej

3

Równość poprzeczna warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

jw

4

Spadki poprzeczne warstwy*)

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5% pod warunkiem zachowania spadku podłużnego

5

Rzędne wysokościowe warstwy

Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm.

6

Ukształtowanie osi w planie *)

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm.

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

nie może być mniejsza od projektowanej o więcej niż 10%

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza
9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość
10

Wygląd warstwy

ocena ciągła
11

Zagęszczenie warstwy

Jedna próbka do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

Inżynier może zawęzić bądź rozszerzyć częstotliwość w/w badań i pomiarów jeśli uzna to za konieczne (np. uzasadnione wątpliwości co do wykonania robót) .Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy nie powinny być większe niż podane w tablicy

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe podano niżej:
Równość podłużna :


Klasa drogi

Maks. nierówności podłoża pod w-wę ,mm
wiążącą

podbudowy

A, S, GP,

6

9

G

8

10

Z,L,D

9

12


Równość poprzeczna :

Klasa drogi

Maks. nierówności podłoża pod w-wę ,mm


wiążącą

podbudowy

ścieralna

A, S, GP,

6

9

4

G

8

10

6

Z,L,D

9

12

7


Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane. Złącza w konstrukcjach wielowarstwowych powinny być przesunięte względem siebie o 15 cm.Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy ściekach drogowych, opornikach i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 5mm do 10 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem.Wygląd warstwy

Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękań. Ewentualne l luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z poniższą tabela
Warstwa

Typ i wymiar mieszanki

Grubość zagęszczonej warstwy technologicznej

cm


Wskaźnik zagęszczenia %

Zawartość wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie % v/v

Podbudowa

AC 16P

5-14

≥98

4-10

AC 22P KR1-4

7-14

4-10

Wiążąca

AC 11W

4-10
AC 16W KR 1-2

5-10

3-6

AC 16W KR 3-6

5-10

4-7

Ścieralna

AC 5S

2-4

≥97

1-4

AC8S

2-4

≥97

AC 11S KR1-2

3-5

≥98

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z próbki pobranej z mieszanki lub pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza graniczne wartości o 2,0% v/v – dla AC P i AC W oraz 1,5 % dla AC S.

Przy odbiorze nawierzchni należy ocenić właściwości przeciwpoślizgowe. Dla drogi G miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni 60 km/h wynosi 0,42.


7.przedmiar i obmiar robót

7.1Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2Jednostka przedmiarowa i obmiarowa


Jednostką przedmiarową/ obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy

8.ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i WT Nawierzchnie Asfaltowe ( lub dokumentów normowych ) dały wyniki pozytywne.


9.Rozliczenie robót towarzyszących i tymczasowych oraz podstawa płatności

9.1Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia w/w robót i podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące w/w zagadnień podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ułożenia 1m2 warstwy bitumicznej (w-wy wiążącej , w-wy ścieralnej) • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

 • zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

 • posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, uszczelnienie bitumiczną taśmą styku ze ściekiem

 • ułożenie taśmy bitumicznej na styku w-w ścieralnych, posypanie grysem i zawałowanie

 • rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

 • obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

 • uprzątnięcie terenu robót.

Skropienie i oczyszczenie ujęto w odrębnej ST.
10.przepisy związane

Normy


. PN-EN 12591:2002

. PN-S-04001:1967Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. PN-S-96025:2000


Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania


. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 536:2002

Maszyny Drogowe. wytwórnie mieszanek mineralno- asfaltowych . Wymagania bezpieczenstwa

Pakiet norm PN-EN 13108-x

Mieszanki mineralno-asfaltowe …………

Uwaga

Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania właściwych wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy

Inne dokumenty

 • Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

 • Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
 • K.Błażejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa
 • K. Błażejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKŁ Warszawa
 • WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008 (Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych)
 • WT-1 Kruszywa 2008 (Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych)
 • WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 (Kationowe emulsje asfaltowe na droga publicznych)SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHD- 05.03.23


 • Ściek z kostki betonowej

 • Nawierzchnia z kostki betonowej
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna