Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona27/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

6.2Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki AC

 

Lp.


 

Wyszczególnienie badańCzęstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka (przy produkcji do 1000 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 1000Mg2

Właściwości lepiszcza

dla każdej dostawy (cysterny)

3

Właściwości wypełniacza

1 na1000 Mg

4

Właściwości kruszywa

przy każdej zmianie

5

Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

8

Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie

Skład i uziarnienie mieszanek

W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z zawartością kruszyw o wymiarze < 0,063mm; < 0,125mm; 0,063-2mm ; >2 mm ; >5,6mm oraz zawartością kruszywa grubego, to próbka nie może wykazać uziarnienia o więcej niż wartość podanych w tabelach 65-70 umieszczonych w WT -2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.Skład mieszanki ocenia się na podstawie badań z ekstrakcji z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych części próbki. Dopuszczalne odchyłki podaje tabela poniżej:


Oceniany parametr

Granice dopuszczalnych odchyłek, % bezwzględne dla mieszanek MMA wałowanych

A, S

GP, G

Z

Zawartość lepiszcza

0,6-1,0

0,6-1,0

0,6-1,4

Zawartość ziaren <0,063 mm

2,1-3,0

2,1-4,0

3,1-5,0

Zawartość ziaren >2 mm

7,0-10,0

7,0-14,0

5,0-12,0Badanie właściwości asfaltu,

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu

Zawartość lepiszcza w każdej próbce nie może odbiegać od wartości żądanej o więcej niż:


Liczba wyników badań

1

2

3-4

5-8

9-10

>20

AC S

±0,6

±0,55

±0,50

±0,40

±0,35

±0,30

AC W, AC P

±0,50

±0,45

±0,40

±0,35

±0,30

±0,25

Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanek powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru z dokładnością  2oC, a temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.Sprawdzenie wyglądu mieszanki

Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.Właściwości mieszanki

Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna