Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Do Zarządu Dróg PowiatowychPobieranie 2.66 Mb.
Strona2/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

OFERTADo Zarządu Dróg Powiatowych

w Dzierżoniowie

ul. Garbarska 2

58-200 Dzierżoniów
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

MY NIZEJ PODPISANI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

działający w imieniu i na rzecz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę brutto………………………………………………………………………….................................PLN

netto………………………………………………………..................................PLN, VAT-……………………

słownie złotych brutto……………………………………………………………………....................................

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, 1. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2010r od dnia podpisania umowy i przekazaniu placu budowy.

 2. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy

 3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości...........................................…………………….PLN w formie………………………………………………………………………………………………………………….

 5. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% zł w następującej formie/formach:

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści określonej w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą , na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od…….do……-niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierowana poniższy adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów.

 4. OFERTĘ niniejszą składamy na …………..stronach

 5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty , stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……… stronach

-…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


__________________dnia__________

_________________________

/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

................................................../pieczęć wykonawcy/
Formularz 2.1
KOSZTORYS OFERTOWY

L.p

Podstawa

wyceny

Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych

Jednostka

Cena

jednostkowa

Wartość

nazwa

ilość

1

2

3

4

5

6

7

__________________dnia__________

_________________________

/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

..................................................

/pieczęć wykonawcy/Formularz 2.2

Wykaz stawek i narzutów
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania : „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”. Oświadczam, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty


Pozycja

Wyszczególnienie czynników produkcji

Jednostka

Stawka jednostkowa w złotych

1

2

3

4

1

ROBOCIZNA ( R )

r-g
2

MATERIAŁY ( M )

------------

-------------------------

2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


3

SPRZĘT ( S )

-------------

-------------------------

3.1


3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


3.7


3.8


3.9


4

Koszty pośrednie ( Kp ) do R+S

%
5

Zysk kalkulacyjny ( Z )

%Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach robót/lub kosztorysie ofertowym. Określone przez Wykonawcę w „Wykazie” narzuty, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyższe od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

__________________dnia__________

_________________________

/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

..................................................

/pieczęć wykonawcy/

Formularz 2.3

Wykaz materiałów przewidywanych do użycia przy wykonywaniu robót

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania : „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

Oświadczam , że przy realizacji robót zostaną użyte wymienione w poniższej tabeli materiały.


L. p

Nazwa materiału

Jednostka

Cena za jednostkęUwaga: Określić nazwy i ceny wszystkich materiałów przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym


__________________dnia__________

_________________________

/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

..................................................

/pieczęć wykonawcy/

Formularz 2.3

Harmonogram robót

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko

Oświadczam , że planuję wykonać roboty zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram powinien zawierać • wykaz podstawowych robót

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia zgodne z wymaganiami niniejszej SIWZ

__________________dnia__________

_________________________

/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ROZDZIAŁ III

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE

WIARYGODNOŚCI WYKONAWCY

Załącznik Nr 1

PKT I


OŚWIADCZENIE

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

Oświadczenie z art 22 ost.t ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w


ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy


prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia;

 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej .

_______________dnia___________


( pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy )Załącznik Nr 1

PKT II.
OŚWIADCZENIE

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”Oświadczenie z § 2 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grodnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 22 poz. J817).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na


podstawie art. 24 ust. 1 ustawv - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z
2007 r" Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.) .

_______________dnia___________

( pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy )

Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy ________________________


Adres wykonawcy ________________________

DOŚWIADCZENIE
Składający ofertę w przetargu na zadanie pn. „„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

Oświadczam , że moja firma zrealizowała w ostatnich 5 latach tj. od dnia 1 czerwca 2005r do dnia 31 maja 2010r r. zrealizowała roboty rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego przetargu tj. co najmniej.......................................................................................................................................................Nazwa i adres Zamawiającego

Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę

Miejsce wykonania robót

Zakres robót


Czas realizacji

Początek

Miesiąc

rok

Koniec

Miesiąc

rok

1

2

3

4

5
UWAGA: Załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień

Uwaga ! Oferta nie posiadająca potwierdzenia w/w minimum 3 robót nie będzie rozpatrywana – podlega odrzuceniu jako nie spełniająca warunków

_______________dnia___________

( pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy )Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy ________________________


Adres wykonawcy ________________________
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna