Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona19/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

WSTĘP


Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB)

1.1 Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: oczyszczenia i skropienia warstwa konstrukcyjnych, w ramach ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.
  1. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni:

 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych ( podbudowa z kruszywa łamanego )
  1. Określenia podstawowe

 • Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.


 • Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w ST dotyczącej podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni bitumicznych

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
 1. materiały

  1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
  1. Emulsja asfaltowa kationowa


Do połączeń między warstwowych należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT EmA-99. .

 1. sprzęt

  1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
  1. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni


Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,

 • sprężarek,

 • zbiorników z wodą,

 • szczotek ręcznych.

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

 • temperatury rozkładanego lepiszcza,

 • ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

 • obrotów pompy dozującej lepiszcze,

 • prędkości poruszania się skrapiarki,

 • dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/- 10% od ilości założonej.

Skrapiarka winna być typu ciśnieniowego z termicznie izolowanymi zbiornikami. Użycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione. Skrapiarka winna zapewnić jednolitość spryskiwania na całej szerokości warstwy przy wydajności od 0,4 do 2,0 kg/m2 pod ciśnieniem od 4,5 do 13,4 kg/ m2. Skrapiarka winna być wyposażona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane układy pozwalające na prawidłowe dozowanie lepiszcza.

 1. transport

  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.
  1. Transport lepiszcza


Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

 1. wykonanie robót

  1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

.

  1. Przygotowanie podłoża – oczyszczenie


Podłoże powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwłaszcza gdy w-wa wiążaca oddana jest wcześniej do ruchu. Resztki wody należy usunąć sprężonym powietrzem. W przypadku powstania plam olejowych – należy spróbować zebrać część oleju przez posypanie b. drobnym piaskiem tak aby olej został wchłonięty . W przypadku penetracji oleju w głąb w-wy bitumicznej należy usunąć uszkodzony fragment i uzupełnić nową mieszanką. Stare łaty z asfaltu lanego należy usunąć i wypełnić nową mieszanką.

Nierówności podłoża w zależności od klasy drogi powinny wynosić :
Lp

Drogi i place

Maksymalne dopuszczalne nierówności ( mm)

w. ścieralna

w. wiążąca

podbudowa asfaltowa

1

Droga kl. A, S, GP

4

6

9

2

Doga kl. G, Z

6

9

12

3

Droga kl. L,D, parking, place

9

12

155.3.1 Skropienie podłoża

Przed rozłożeniem mieszanki , podłoże należy skropić kationową emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym ( jeżeli wyrazi zgodę Inżynier Budowy) w ilości ustalonej poniżej
 

Lp.

Podłoże do wykonania warstwy

z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową

2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

od 0,5 do 0,7

3

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

od 0,2 do 0,5

 Połączenie nowych warstw

5

6


Podbudowa asfaltowa

od 0,3 do 0,57

Asfaltowa warstwa wiążąca

od 0,1 do 0,3

Jeżeli przy przygotowaniu i czyszczeniu podłoża użyto wody , to skropienie można wykonać dopiero po wyschnięciu powierzchni podlegającej kropieniu

Skrapianie lepiszczem należy wykonać przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudnodostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową ) .

Skropienie powinno być równomierne , a ilość lepiszcza zgodna z założoną tolerancją (+- 10 % ) .

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepiszcza należy usunąć przez posypanie ich gorącym piaskiem i zeszczotkowanie .

Skropieniu podlega podbudowa z kruszywa , podbudowa asfaltowa i w-wa wiążąca.

Przed ułożeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę konstrukcyjną przed uszkodzeniem dopuszczając na niej tylko niezbędny ruch budowlany. W razie stwierdzenia uszkodzeń powierzchni Wykonawca zobowiązany jest je naprawić

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:


 •       8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

 •       2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

 •       0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.


Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:

a) do skropienia podbudowy z kruszywa łamanego: • kationowe emulsje wolnorozpadowe K3,lub nadstabilne K4; o lepkości 2-6 E ( ciekłe) o zawartości asfaltu 54-66 % (m/m) – najczęściej rozcieńczane z wodą 1:1;

 • upłynnione asfalty średnioodparowalne ( ma lepsze zdolności przenikania w podbudowę niż emulsja)

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstwy wiążącej asfaltowej

 • kationowe emulsje szybkorozpadowe np. K1-50,K1-60 o lepkości 2-6 E ( ciekłe) o zawartości asfaltu 40-60 % (m/m)

 • upłynnione asfalty szybkoodparowywalne

 • asfalty drogowe 160/220 lub 250/330 wg PN-EN 12591, tylko za zgodą Inżyniera.


Uwaga. Ważne jest oczyszczenie każdej z w-w bitumicznych z pyłu gdyż emulsje szybko i średnio rozpadowe na pyłach tworzą tzw. kożuch, który powoduje nieskuteczne łączenie międzywarstwowe

Emulsje powinny posiadać aprobaty techniczne wydane w oparciu o EmA-99 Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe, wyd.IBDiM, Warszawa 1999 r.

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego wartości. Należy je przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem . Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spełniać wymagania PN-EN 12591:2004. Ponadto, w przypadku stosowania emulsji do złączania warstw asfaltowych wykonywanych z asfaltu 35/50, zaleca się wykonywać je z asfaltu 50/70 lub z asfaltu 35/50.

Wystarczająco duża lepkość emulsji (dostosowana do odpowiedniej temperatury) powoduje, że podczas skrapiania emulsja nie spływa z nawierzchni. 1. kontrola jakości robót

  1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
  1. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.  1. Pobieranie 2.66 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna