Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotamiPobieranie 2.66 Mb.
Strona15/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach powyżej powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.6.5 Ogólne zasady sprawdzenia wykonanych dokopów, odkładów, wykopów

6.5.1 Sprawdzenie wykonania dokopów ( ew. ukopów)


Sprawdzenie wykonania dokopu ( ew. ukopu) polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

6.5.2 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu


Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
   1. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.


7.Przedmiar i Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót


Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  1. Przedmiar i Obmiar robót ziemnych

Jednostka przedmiarowe i obmiarowi są zgodne.

Jednostką obmiarową i przedmiarową jest:


 • wykonanego wykopu – m3 (metr sześcienny)

 • nasypu właściwego: m3 (metr sześcienny)

 • wywóz gruntu pochodzącego z wykopów nie nadającego się do wbudowania– m3 (metr sześcienny)

 • dowóz gruntu nasypowego - m3 (metr sześcienny)

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczAsowych oraz Podstawa płatności


Ogólne ustalenia dotyczące punku 9 podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST D 00.00.00, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych.


Zakres wykonania robót
Cena wykonania 1m3 wykopów obejmuje:

 •  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • oznakowanie robót,

 • wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład (do ponownego wbudowania), obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek

 • załadunek i transport urobku z wykopu nie nadającego się do wbudowania na odkład a potem na składowisko lub bezpośrednio na składowisko + koszty składowania i /lub utylizacji.

 • ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnień, pompowanie, inne rozwiązania)

 •   profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

 •   zagęszczenie powierzchni wykopu,

 •   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

 • rekultywację terenu.

Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje:

 •  prace pomiarowe,

 • wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp

 • wstępne zagęszczenie gruntu

 • profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,

 • wyprofilowanie skarp ew. ukopu i dokopu,

 • rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,

 • ew. odwodnienie terenu robót,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.


Cena zagęszczenia 1m3 nasypu obejmuje: wszelkie czynności związane z zagęszczeniem warstw nasypu do uzyskania wymaganych parametrów określonych w DT, ST i normach.
Cena dowozu 1m3 gruntu nasypowego obejmuje

 • zakup i dostawa materiału nasypowego do miejsca wbudowania


PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998


Geotekstylia -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

Uwaga. W ST D00.00.00 podano warunki zastosowania norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-03.02.01
 • Kanalizacja deszczowa


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania


i odbioru robót w ramach budowy: Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1. Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu. dla których istnieje pewność. że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu­dowlanej.
l.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej ze wszystkimi jej elementami, a mianowicie: • kolektor główny kanalizacji deszczowej z rur betonowych typu Wipro o śr. DN 500 mm,

 • przykanaliki z rur PVC-U Ø 200 mm,

 • wpusty deszczowe boczne na studzienkach betonowych Ø 500 mm wraz z częścią osadczą min 60 cm,

 • studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm,


1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami


i Specyfikacją Techniczną D-00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz z określe­niami przyjętymi w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo­ Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAl, odpowiednimi normami oraz określeniami poda­nymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

 • Pojęcia ogólne

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków opadowych.

1.4.2. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.5. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.4.6. Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.

1.4.7. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.8. Kanał nieprzewłazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m.

1.4.9. Kanał przewłazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m.
Urządzenia uzbrojenia sieci

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.13. Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.14. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.15. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości,
w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy.

1.4.16. Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.17. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Elementy studzienek

1.4.18. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki,1.4.19. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.20. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.21. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.22. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.23. Skrzynka wpustu deszczowego – element żeliwny przeznaczony do odbioru ścieków opadowych, składający się z korpusu oraz kratki zamykającej wlot wpustu.

1.4.24. Pierścień odciążający – element żelbetowy przenoszący obciążenia od ruchu pojazdów , na którym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub właz kanałowy.

1.4.25. Osadnik – element wpustu, krąg żelbetowy usytuowany poniżej wlotu przykanalika , zakończony kinetą, służący do zbierania zanieczyszczeń.

1.4.26. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.27. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp .

1.4.28. Dren francuski – dren ułożony w korycie w otulinie z geowłókniny ułożonej z zakładem.

1.4.29. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5mm do 63mm.

1.4.30. Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non woven ), aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.31. Materiał mineralny nie lasujący się materiał mineralny naturalny lub łamany.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5 .Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z do­kumentacją projektową postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kana­lizacyjnych SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5.


1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: • projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
  03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane­go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1133) dla przedmiotu zamówienia, dla którego wy­magane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • projekt wykonawczy (jeżeli taki powstał) w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk­cjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072).

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamó­wień publicznych) sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek­towej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra­mu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072).

 • dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08. poz. 953 z późno zmianami).

 • dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

 • protokoły odbiorów częściowych końcowych i robót zanikających z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.

 • dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumenta­cji robót
  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3. pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016
  z późniejszymi zmianami).

 • Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania: „Budowa chodnika wraz odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko” w zakresie wymienionym
  w punkcie 1.1.


2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SSTWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.0. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające: • oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni­zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską apro­batą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Eu­ropejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję Europej­ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

 • deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
  i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub

 • oznakowanie znakiem budowlanym „B” co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo­wiązkowemu oznakowaniu CE dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor­mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany".

 • deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
  i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub

 • aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.
2.1. Rury kanałowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie następujących materiałów: • rury PVC-U klasy „S” z rdzeniem litym o sztywności obwodowej SN8, łączone na uszczelki w zakresie średnic: ø 200 oraz kształtki,

 • rury żelbetowe kielichowe typu „Wipro”, łączone na uszczelki gumowe w zakresie średnic DN 500 mm zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-83/8971-06.00,

 • beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1do podbudowy,

 • piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004,

 • beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.
  1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z elementów betonowych, łączonych na uszczelki gumowe. Elementy prefabrykowane studni wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego o nasiąkliwości poniżej 4%(W8) oraz mrozoodporności F50. Zwieńczenie – płyta pokrywowa betonowa. Dno studni prefabrykowane z osadzonymi tulejami pod króćce dostudzienne. Stopnie złazowe typu ciężkiego – żeliwne. Przykrycie studzienek – włazy żeliwne 600 mm, samoblokujące z wypełnieniem betonowym, w klasie B-125 kN, dwu lub czterootworowe. Włazy muszą zostać osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Studzienki zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie abizolem P + G.

 1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana
z: kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 lub bloczków betonowych.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45; W-8 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07. 1. Łączenie prefabrykatów

Kręgi łączyć na uszczelki gumowe dostarczane przez producenta.

 1. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych
o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 .

 1. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego
o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. lub z elementów typowych w systemie producenta.

 1. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

 • włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane w korpusie drogi,

 • włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane poza korpusem drogi.

 1. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005.

 1. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych

 • Komora robocza

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz
z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

 • Komin włazowy

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 .
2.3. Studzienki ściekowe

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne

Jako zwieńczenie wpustów zastosowano wpusty boczne (kombinowane), do montażu w chodniku klasy D 400


z zawiasem oraz rusztem uchylnym. Ruszt uchylny musi być zabezpieczony przed kradzieżą.

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-EN 124:2000. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-ISO 8062:1997. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające


i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane


z betonu wiórowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.2.3.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.2.3.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 .2.3.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 .


3. Sprzęt i maszyny

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SSTWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzyst­nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza­niom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwe­stora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i go­towości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora
o swoim zamia­rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można zastosować następujący sprzęt:

- koniecznie należy zastosować jedno i dwupłytową zagęszczarkę,

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu,

- koparka gąsienicowa 0,25-0,6m3,

- koparki 0,25 - 0,60m3,

- spycharka 100KM,

- sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać ręcznie lub z zastosowaniem spycharek. Zagęszczenie warstw gruntu należy wykonywać wibratorami jedno- i dwupłytowymi. Przy stosowaniu innego sprzętu do zagęszczania warstw, grubość tych warstw dostosować do użytego sprzętu.


3.2. Sprzęt do robót montażowych i pompowania wody

Do robót montażowych można wykorzystać następujący sprzęt:

- pompa odwadniająca, zatapialna, elektryczna,

- zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA,

- agregat prądotwórczy 38kVA,

- betoniarka,

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót.
4. Transport i składowanie

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w SST WIORB D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.4.1. Transport rur kanałowych

Elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem


i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l m.

Sposób pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowany do środka transportu, jak np. kolej, samochody ciężarowe. Rury o różnych średnicach mogą być ekonomicznie transportowane dzięki możliwości wsunięcia rury o mniejszej średnicy do rury o większej średnicy, tzw. metoda „rura w rurze", przy czym „rura wsunięta" musi swobodnie leżeć, a nie wisieć na taśmach stalowych.

4.2. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach l ,2 m i l ,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Podczas transportu należy przestrzegać następujących zasad:


 • przewozić studzienki wyłącznie samochodami skrzyniowymi w ułożeniu poziomym lub pionowym;

 • podczas załadunku i rozładunku chronić końce wlotów i wylotu przed uszko­dzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej oraz wózka widłowego;

 • niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek z samochodu;

 • studzienki transportowane luzem zabezpieczyć przed obciążeniem o burty;

 • transport oraz prace przeładunkowe nie mogą być prowadzone w tempe­raturze poniżej - 15oC;

 • studzienki nie należy przeciągać po podłożu lecz należy ja przenosić.

 • Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu


w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Mieszanki betonowe można również wykonać na placu budowy.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731 -08.4.8. Transport gruntu z wykopów

Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki z przyczepami ). Przykładowo:

- samochód skrzyniowy 5-10t,

- samochód samowyładowczy 5-10t.4.9. Składowanie

4.9.1. Rury PVC oraz betonowe WIPRO

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw sztucznych PVC-U Wavin Buk k/Poznania, kielichowe, łączone na uszczelkę gumową winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Składowane elementy i rury nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem.

Rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych
o szerokości nie mniejszej niż 0,l m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 3 m dla rur o większych średnicach.

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur po podłożu.

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenie rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, wkładki).

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Przy składowaniu rur, złączek i kształtek należy przestrzegać zasad obowiązujących przy transporcie a ponadto: • jeżeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe układać w sztaplach możliwie niskich, tak aby unikać mechanicznego zdejmowania górnych pakietów i rozpinania pakietów na górze sztapli;

 • rury układać oddzielnie średnicami, przez co unika się przekładania;

 • przy wysokim składowaniu pakietów starannie i gęsto ustawiać podparcia ( max odległość 1,5m);

 • rury luzem można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple o wysokości do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co 1m i dodatkowo spinanymi górą;

 • elementy, tj. złączki i kształtki, przechowywać w folii w zacienionym miejscu;

 • w okresach znacznego nasłonecznienia zapewniać liniowe ułożenie rur.

 • Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur.

 • Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

4.9.2. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać l,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Przy składowaniu studzienek należy przestrzegać następujących zasad: • składować w położeniu poziomym na wyrównanym podłożu lub na pod­kładach drewnianych
  o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i rozmieszczo­nych w odstępach od 1 m do 2 m;

 • przechowywać w miejscach zadaszonych zabezpieczających przed szko­dliwym działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych;

 • dopuszcza się przechowywanie studzienek na otwartych placach, jednak­że czas przechowywania nie powinien przekraczać jednego roku.


4.9.3. Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej


z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.4.9.4. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.4.9.5. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach


o wysokości maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść miedzy nimi, gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed przewróceniem.

4.9.6. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.


5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST D-00,00,00 "Wymagania ogólne" pkt 5.5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowaną oś przewodu – miejsca spięć z istniejącą siecią powinien wyznaczyć w terenie geodeta


z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych Punkty na trasie należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Kołki – świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodetę. Ponowne odtworzenie punktów będzie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.2. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanego kanału, a przed rozpoczęciem wykopów, należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia, które należy wpisać do dziennika budowy. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezzwłocznie powiadomić autorów opracowania i Inspektora nadzoru. Niezbędnym jest zawiadomienie użytkowników sieci uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN – 83 /8836-02, PN - /B- 06050 i BN - 72 / 8932-01/22.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić
w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5cm. W przypadku pojawienia się wody gruntowej lub opadowej, należy sączkami  100 sprowadzić ją do studni 1000 z pompą i wypompować do najbliższego odbiornika.

Założono 100% wymiany gruntu zasypki na piasek.5.3. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie mechaniczne lub ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Urobek w rejonie istniejących rur wydobywać szczególnie ostrożnie. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane ze spadkiem, z uwzględnieniem posadowienia istniejących rurociągów. Cały urobek powinien być wywieziony w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru - Inwestora. Założono że 90% prac wykonanych zostanie mechanicznie, a pozostałe 10% ręcznie.


5.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Proponowane przez Wykonawcę metody zabezpieczenia wykopów, na czas budowy kanalizacji muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywania robót. Zaleca się stosowanie obudowy wyszczególnione w projekcie lub stalowe prefabrykowane dobrane odpowiednio do głębokości wykopu i obciążenia naziomu. Stosowane zabezpieczenia prefabrykowane muszą posiadać certyfikat UDT.


5.5. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, o naturalnej wilgotności
i wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN – 86 /B- 02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu rury
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu ). W gruntach nośnych grubość warstwy zabezpieczającej istniejące podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Podłoże naturalne powinno być zabezpieczone przed:

 • rozmyciem przez płynące wody opadowe i powierzchniowe ,

 • obniżenie poziomu wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m poniżej poziomu naturalnego,

 • naporem wody zawartej w gruncie przez wykonanie pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,20 m.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.
Podłoże wzmocnione powinno być wykonane w przypadku zalegania gruntów innych niż te, które wymieniono powyżej. W obrębie przebudowy kanalizacji z uwagi na budowę geologiczną może wystąpić konieczność wymiany gruntu pod rurociągiem. Zaleca się w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych wymianę gruntu
o miąższości 0,5m pod rurociągiem.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: • podłoże piaskowe – przy naruszeniu gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych ( gliny, iły ), mikroporowatych i kamienistych;

 • podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo- piaskowe:

- przy gruntach nie nawodnionych słabych i ściśliwych ( muły , torfy )

- przy gruntach wodonośnych ( nawodnionych w trakcie robót odwadniających ) • w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne przewodów:

 • jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopów przy gruntach zbitych i skalistych;

 • mieszane – złoże z podłoży ww. – przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych
  i nasypowych.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20m.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi, wykonanego wzmocnionego podłoża od ustalonego na łatach celowniczych w kierunku osi przewodu, nie powinna przekraczać 5cm. Różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące odchylenie od przewidywanego w projekcie spadku, nie powinny przekroczyć w żadnym punkcie +/- 2cm. Badanie podłoża wzmocnionego należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.


5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ( strefa rury) ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 0,3m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty wg PN 86/ B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złączami. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać zgodnie z PN–68 B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem


i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu, jeżeli jest to grunt piaszczysty , w przeciwnym wypadku następuje wymiana gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN – 72/ 8932-01 dla dróg


w nasypie o ruchu ciężkim i b. ciężkim. Z uwagi na występujące grunty gliniaste założono wymianę gruntu
w 100% objętości wykopów.

Zakres uziarnienia gruntów do wykonania obsypki

Średnica nominalna DN [mm] Znamionowy wymiar kruszywa [mm]

100 – 150 2 – 10;

200 – 300 2 – 14 ;

350 – 600 5 – 50;

Zakres uziarnienia do wykonania podłoża i zasypki

Średnica nominalna DN [mm] Znamionowy wymiar kruszywa [mm]

100 2, 5, 10

150 2, 5, 10

200 2, 5, 10, 14

300 2, 5, 10, 14,

350 2, 5, 10, 14, 20

400 2, 5, 10, 14, 20

500-800 2, 5, 10, 14, 20, 40

Obsypkę należy wykonać z gruntów sypkich (żwir, pospółka, kruszywo łamane) o uziarnieniu od 2 do 40 mm do wysokości górnego sklepienia rury. Obsypkę należy wykonać zagęszczając ją systematycznie warstwami


o grubości 15-20 cm lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do przemieszczenia rury w gruncie.
5.7. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.


W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %, dla kanałów i kolektorów przelotowych -l % (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %).

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od l ,0 do l ,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr l z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 10 mm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
5.7.1. Ogólne warunki układania kanałów

Montaż kanałów wykonać przed wykonaniem podbudowy chodnika (drogi), zachowując zasadę budowy od najniższego punktu.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 10m.

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu rur należy opuścić ręcznie lub mechanicznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd, w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemia po środku długości rury/
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać >20 mm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: • wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

 • wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną (piaskiem) 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem EPDM.

Niedopuszczalne jest przy montażu rur uderzanie ich nawet przez podkładkę.

Niedopuszczalne jest przeciąganie oraz przetaczanie rur po podłożu.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z placu budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Montaż rur prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
5.8. Studzienki kanalizacyjne

5.8.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: • studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

 • wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

 • studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu
  i przygotowanym fundamencie betonowym,

 • studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
  w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: • komory roboczej,

 • komina włazowego,

 • dna studzienki,

 • włazu kanałowego,

 • stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki wykonywać bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny


z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051 -02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051 -0 l.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.8.2. Komory przelotowe i połączeniowe

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane indywidualnie, złożone z następujących części: • komory roboczej,

 • płyty stropowej nad komorą,

 • komina włazowego średnicy 0,8 m,

 • płyty pod właz,

 • włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:

Wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od l ,80 do 2,0 m, długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach kanału: minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału.

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych.


5.8.3. Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie


z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 0,15 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Współczynniki zagęszczenia powinny wynosić:

-dla warstwy o grubości l ,0 m od korony zasypu - 0,96,

-poniżej ww. warstwy - 0,90.

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne. Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu
2,0 m. Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm materiału wypełniającego wykop. Do wstępnej obsypki wokół rury można stosować wypełnienie o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
5.10. Studzienki ściekowe (wpusty)

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: • głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji Projektowej;

 • głębokość osadnika min 0,6m;

 • średnica wewnętrzna studzienki ściekowej 0,50m.

Elementy studzienek wykonane są jako prefabrykaty z rur betonowych. Krata wpustu wykonana z żeliwa, uchylna w klasie min. D-400.
5.11. Próba szczelności

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002/Ap.1:2007.

Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek.

W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infil­trację wód gruntowych (po ustabilizowaniu się zwierciadła wody grun­towej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki).

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na eksfiltrację. Badanie polega na pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności.

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap.1:2007 wymaga:


 • zamknąć specjalnymi korkami (balonami) końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5m wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólnospławnych i deszc­zowych a o 0,3m - przy kanałach ściekowych poniżej rzędnej włazu,

 • napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny,

 • pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wyko­nany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrząda­mi gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%.

Wynik testu jest idealny, jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy


w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej rury i studzienek w ciągu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 5.1.
6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: • zgodności z Dokumentacją Projektową,

 • wykopów otwartych,

 • podłoża naturalnego,

 • zasypu przewodu,

 • podłoża wzmocnionego,

 • materiałów,

 • ułożenia przewodów na podłożu,

 • szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltracje,

 • zabezpieczenia przewodu,

 • studzienek.

6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych, bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.2. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy,
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

6.3. Badanie podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grani podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności
z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni spodu konstrukcji nawierzchni chodnika, terenu.

6.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

6.6. Badanie nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

6.7. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do l cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

6.8. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.9. Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością l cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu
w planie i w profilu. badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.10. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

6.11. Badanie szczelności odcinka przewodu na inflitrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

6.12. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST ­


w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu i średnicy. Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu


i dna studni. Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.
7.1. Obmiar robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z za­gęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru są:


 • wykopy i zasypka - m3,

 • umocnienie ścian wykopów - m2,

 • wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).


8. Odbiór robót zanikowych

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.0. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru tech­nicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowe­go dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.
8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót/ dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/8-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;

• Dziennik Budowy;

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.


8.1.1. Zakres

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/,

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

• izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.8.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów. Wymagane jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
8.1.2. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

• protokoły badań szczelności całego przewodu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo bu­dowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia o:


 • wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warun­kami pozwolenia na budowę,

 • doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy
  i sąsiadującej z budową nieruchomości.


9. Podstawa płatności

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0.

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: • określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

 • ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty monta­żowe sieci kanalizacyjnych uwzględniają:

 • przygotowanie stanowiska roboczego,

 • zakup, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 • obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 • przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

 • wykonanie robót ziemnych,

 • wykonanie stosownych zabezpieczeń wykopów – szalowanie i odwodnienie,

 • zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,

 • wykonanie prób szczelności,

 • koszty badań,

 • koszty piasku do podsypki, obsypki i zasypki wraz z jego transportem,

 • wpięcia, połączenia i podłączenia do istniejących rurociągów,

 • transport nadmiaru urobku, z załadunkiem i wyładunkiem, wraz z kosztami składowania i utylizacji,

 • usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

 • doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacji deszczowej do stanu pierwotnego.

 • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej
  z aktualizacją mapy zasadniczej.


9.1. Objazdy, przejazdy

9.1.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 • opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

 • ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projek­tem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

 • opłaty za zajęcia terenu,

 • przygotowanie terenu,

 • konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna­kowań,

 • tymczasową przebudowę urządzeń obcych.


9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów

 • oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono­wych, poziomych, barier i świateł,

 • utrzymanie płynności ruchu publicznego.


9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów

 • usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,

 • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. Przepisy związane
10.1.Ustawy

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późno zm.).

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.).

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).


10.2. Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie syste­mów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa­niem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określe­nia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
  i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. ­w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpie­czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie infor­macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposo­bów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu­dowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozpo­rządzenie
  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szcze­gółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko­nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).


10.3. Normy

 • PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

 • PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

 • PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

 • PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji. badania typu. znakowanie, sterowanie jakością.

 • PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część I Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 • PN-ISO 8062:1997 Odlewy- System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę skrawaniem.

 • PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

 • PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

 • PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji gra­witacyjnej.

 • PN--B-02480:1986 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".

 • PN-B-03020:1981 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
  i projektowanie".

 • PN-68/B-06050:1999" Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

 • odbiorze".

 • PN-EN 1610:2002 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

 • PN-86/B-01802:1986 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia."

 • PN-B-24620”1998/Az1:2004 -„Lepik masy i roztwory asfaltowy stosowany na zimo".

 • PN-EN 13043:2004 - „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu".

 • PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjny

 • PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.

 • PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kładu ziarnowego. Metoda przesiewania.

 • PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

 • PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

 • PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

 • PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

 • PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczenia odporności na rozdrabianie.

 • PN-B 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja- Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

 • PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

 • PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.


10,4. Normy branżowe

 • BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne."

 • BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

 • BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne."

 • BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".

 • BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

 • BN-72/8932-01 - "Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

 • BN-83/8971-06.02 - "Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, Cs."

 • BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe
  i żelbetowe.

 • BN-88/6731 -08 – „Cement. Transport i przechowywanie”.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna