Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona1/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ZDP/DT/343/P- 15/2010

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do zadania pn.:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”

CPV – 45233000-9


CPV- 45100000-8

CPV- 45200000-9
Wykaz dokumentów
Rozdział I – Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II – Formularz oferty i formularze załączników do oferty

Rozdział III – Załączniki dotyczące wiarygodności Wykonawcy

Rozdział IV – Przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Rozdział V – Postanowienia umowy – wzór do zaakceptowania


Wykonał ...................................................
Zaakceptował……………………………….
Zatwierdzam:

..............................................

Podpis dyrektora jednostkiROZDZIAŁ I

Instrukcja dla wykonawców


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie


58-200 Dzierżoniów , ul. Garbarska 2

telefon /Faks / 074 / 8313129 , 8320770

e-mail : centrala@zdp.dzierzoniow.pl

adres strony internetowej: www.zdp.dzierzoniow.pl 1. Tryb udzielania zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 2007r Nr 223 poz. 1655. + nowelizacja z dnia 4 września 2008 r opublikowana w Dz. U. nr 171 poz. 1058) oraz z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 5 listopada 2009 r (Dz. U. Nr 206 poz 1591) oraz z 2 grudnia 2009 r (dz. U. Nr 223 poz. 1778).


 1. Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”. Zakres prac obejmuje:

      1. Budowa kanalizacji deszczowej

      2. Budowa przykanalików do wpustów ulicznych

      3. Wykonanie studzienek rewizyjnych

      4. Ułożenie scieku z jednego rzedu kostki betonowej

      5. Ulożenie krawężników betonowych

      6. Ułożenie obrzeży betonowych

      7. Budowa chodnika z kostki betonowej

      8. Utwardzeni nawierzchni zjazdów na posesję

      9. Wykonanie ist. Podłączeń kd z przyległych posesji do projektowanego kolektora kd
  1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w rozdziale IV „ Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”

  2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania

oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez

Zamawiającego. 1. Opis części zamówienia, jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. , o których mowa w art. 67 ust.1

pkt. 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3, oraz okolicznościach , po których zaistnieniu będą one udzielane

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego. 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający nie

dopuszcza do składania oświadczeń i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. 1. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie:

do 31 sierpnia 2010.

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę:

10a posiadają uprawnienia do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

10b posiadają wiedze i doświadczenie

10c dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10d spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

10.1 Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji robót objętych zamówieniem - załącznik Nr 2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ( tj. od dnia 1 czerwca 2005r do dnia 31 maja 2010 r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – zrealizował min 2 zadania w zakresie budowy i /lub przebudowy, i/lub remontu chodników o wartości min 200 000 (słownie: dwieście tysięcy ) PLN brutto – każde zadanie Wykonawca załączy referencje potwierdzające że w/w roboty zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.

10.2 Wykonawca posiada w swojej dyspozycji sprzęt do wykonania zadania - załącznik nr 3:Wykonawca musi posiadać podstawowy potencjał sprzętowy do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Sprzęt i urządzenia będące w dyspozycji Wykonawcy przeznaczone do wykonywania robót mają być zgodne z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wymagane do wykonania zadania jednostki są wymienione w poszczególnych SST.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: min. jedna osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.


  1. Potencjał ekonomiczno – finansowy Wykonawca musi wskazać:

   1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  2. Wykonawca winien oświadczyć , że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania

10.5. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust.2 PZP, dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2,5,7,10, §2 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226 poz. 1817) a także oświadczenie złożone na podstawie art. PZP, ze Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust 1 pkt 2 PZP.

10.6 Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywa się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w pkt. 10 wg. Zasady spełnia/nie spełnia.

 1. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy do oferty należy dołączyć:

  1. Aktualny dokument z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


  1. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1

pkt. Od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.


  1. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1

pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub uzyskał zgodę

na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert


  1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie

społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.


  1. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia – na druku wg załącznika nr 1 pkt II )

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć  1. Kopia opłaconej Polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

  1. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia - z ostatnich 5 lat - na formularzu

stanowiącym załącznik Nr 2 .

  1. Kosztorys ofertowy.

  2. Wykaz niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu, jakimi dysponuje wykonawca załącznik nr 3.

  3. Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ci oraz informacją o podstawie dysponowania do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4

  4. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ze zapoznał się z dokumentacją techniczną i przeprowadził wizję w terenie – załącznik nr 5.

  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy stanowiący załącznik Nr 1 pkt. 1)

Pozostałe dokumenty

  1. - Dowód wpłacenia wadium.

  2. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z wypełnionym i podpisanym kosztorysem ofertowym

  3. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6.

  4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 11.1- 11.5, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 11.1-11-5.zatępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11.18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , w celu potwierdzenia

spełnienia warunków , dokumenty wymienione w pkt. 11.1-11.6 winny być przedłożone przez każdego

Wykonawcę . W celu potwierdzenia spełnienia warunków –dokumenty wymienione w pkt. 11.7 oraz 11.9

powinien przedłożyć każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 11.8, 11.9, 11.10,

11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród

Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia

spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wini ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia.

11.19 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11.20 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub
nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert:

a) Oświadczenia, zapytania, 'zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców oraz


odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji
za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień,
zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli


wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść
odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy


udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ;

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,


zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich
Wykonawców;

d) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści


specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP;

e) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest


niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację
taką na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego
i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

f) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający


nie przedłuża terminu składania ofert.

2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:

a) Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi
Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań
i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;

b) Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym


i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty,

c) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom którzy


złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
Zamawiającego.


 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następującą, osobę:

Zbigniew Gorączko telefon 074 8313129

Sylwester Tuszyński, telefon 074 8313129


 1. Wymagania dotyczące wadium;

14.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 złotych (słownie:
- dwa tysiąc złotych 00/100)

14.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniężnej - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym


że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 1. gwarancjach bankowych,

 2. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego w BS o/ Dzierżoniów 93 9527 0007 0026 1078 2000 0005.

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć


nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie ZDP Dzierżoniów. Kopię dokumentu, należy
dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 5.

5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty,


natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium".

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty


najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium


niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed


upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi


na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa wart. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien
zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium


zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi


z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

12. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została


uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz


Zamawiającego w przypadku, gdy:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy),

 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. Termin związania ofertą;

15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert .

15.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą.

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o którym mowa w pkt 15.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

  1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

  2. Wykonawca złoży tylko jedna ofertę , zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

  3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w niniejszej SIWZ oraz winna zawierać niżej wymienione dokumenty

16. 3.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo.

16.3.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych

dokumentów złożonych wraz z ofertą.

16.3.3 Kosztorys ofertowy.

16.3.4 Wykaz stawek i narzutów.

16.3.5 Wykaz materiałów przewidzianych do użycia przez wykonawców do robót.

16.3.6. Harmonogram robót.


  1. Wraz z ofertą w tym samym opakowaniu , winny być złożone

16.4.1Oświadczenie i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane w postanowieniu pkt 11.

16.4.2 Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia

  1. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami , zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ., bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

  2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę . Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisywania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 16.12 i 16.13 Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  6. Oferta będzie napisana w języku polskim , na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem . Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

  7. Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo, którym mowa w pkt. 16.8 – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  9. Każda zawierająca jakakolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Każda poprawka w treści oferty , a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie ,uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez Wykonawcę

  10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna by umieszczona informacja o ilości stron.

  11. Dokumenty, które dotyczą danych których Wykonawca nie może ujawnić, to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane - należy je opisać „Tajne”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4

  12. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 orginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, (np. koperta) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego na adres ; Zarząd Dróg Powiatowych 58-200 Dzierżoniów ul. Garbarska 2 i posiadać oznaczenie:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”


Nie otwierać przed dniem 10.06.2010. godz. 12.30”


  1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty . Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta , a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”.

  2. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treść i SIWZ.

Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania

i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem , że pytanie wpłynie do

Zamawiającego co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert o którym mowa w pkt. 18.

17.2. Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych 58-200 Dzierżoniów ul. Garbarska 2

17.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi

jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego


 1. Miejsce i termin składania ofert;

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ( sekretariat ).

  2. Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2010r. do godz.1200

  3. Otwarcie ofert – dnia 10.06.2010r o godz. 1230 ( siedziba Zamawiającego)

  4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwierane.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny;

19.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie „przedmiaru robót” załączonego do opisu technicznego SIWZ na formularzu kosztorysu ofertowego .

  1. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

  2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)

  3. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

20.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami :

Lp

KRYTERIUM

CENA

1

Cena

100%

Kryterium cena oferty 100%.

Kolejne ceny będą odnoszone do najniższej według wzoru:

[(Cn : Cb) x punkty]=

Cn – najniższa cena

Cb – cena badanej oferty

Oceny ofert dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę , iż oferta nie odrzucona , zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.


  1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały złożone

Oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty , do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności , o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców , którzy:

   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

   2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 1. Otwarcie i ocena ofert.

  1. Zamawiający powoła komisję przetargowa do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert

  1. Otwarcie ofert jest jawne.

  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną : nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  3. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa.

   1. Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców , w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust 1 -4 ustawy Pzp.

   2. Dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą okoliczności określone w art. 89. ust 1 ustawy Pzp.

  4. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

  1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisja przetargową ) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz za wyjątkiem pkt. 21.8 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

   1. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
    poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
    niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, pod warunkiem, iż Wykonawca w terminie 3 dni od
    dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia
    zgody oferta zostanie odrzucona.

- o poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona. 1. Udzielenie zamówienia;

. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo


adres zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznana punktację w każdym
kryterium oraz łącza punktację,

 1. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 2. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.

2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 a, na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami, jest


zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie
wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty droga faksową (ew. poczta
elektroniczną) lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w


terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono
żadnego Wykonawcy.

5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23


ust. 4 ustawy PZP, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed
podpisaniem umowy.

6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej


podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.


 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

23.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone w:Pieniądzu na rachunek w BS o/ Dzierżoniów 93 9527 0007 0026 1078 2000 0005.

   1. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

   2. Gwarancjach bankowych.

   3. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

   4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5.pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

  1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

-70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego

-30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 1. Środki ochrony prawnej określone zostały w Prawie Zamówień Publicznych

25 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone wart. 179 198 ustawy.

2. Odwołanie:

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego


podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych


na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

2.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania


poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo


dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180


ust. 2.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego


stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie


przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień,


których wartość jest mniejsza nlż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.

3.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania


ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię


odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

3.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia


otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami


postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.

3.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie


później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności


z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.

3.11. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środ-


ków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

4. Skarga do sadu.

4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczeqo przysługuje skarga


do sądu.

4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy


z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania


Zamawiającego.

4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia


Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
25. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie
26. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy.


 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
  oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej
  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
  wprowadzenia.

2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
  w szczególności:

a.1) klęski żywiołowe;

a.2) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury
powietrza poniżej O st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

a.3) niewypały i niewybuchy;

a.4) wykopaliska archeologiczne;

a.5) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, głazy narzutowe itp.);

a.6) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe,


w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych
obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),

 1. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

b.l) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;b.2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

 1. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
  niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu
  materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg
  dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

 1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana
  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 1. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
  przedmiotu umowy;

 2. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
  zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
  kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 3. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robót,

 1. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
  głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
  dotychczasowych założeniach technologicznych;

 2. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie
  podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
  (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania
  przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

 3. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
  materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2.3. Zmiany osobowe:

 1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
  legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
  budowlane;

 2. zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

 3. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
  o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
  umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
  przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do
  wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą
  być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

 4. zmiany osób do nadzorowania robót.

2.4. Pozostałe zmiany:

 1. zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
  kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
  zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
  Wykonawcę;

 2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

 3. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku
  wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
  zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
  poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

 4. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa wart. 357.1 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa wart. 397 ksh;

 5. inna niż wymienione "siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
  zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
  i dokumentacją.

 1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej
  określonych;

 2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
  nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
  podwykonawców);

 3. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;


ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

Formularze załączników do oferty

..................................................

/pieczęć wykonawcy/Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna