Zaproszenie do składania ofert zadaniePobieranie 223 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar223 Kb.Barlinek, dnia 14 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zadanie:

W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc


w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej


z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
aprasza do przedkładania ofert
w ramach zadania: Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności
i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:


 • usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – kurs operatora koparko-ładowarki

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Al. 1 Maja 6

74-320 Barlinek


2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.3. Przedmiot zamówienia:

CPV:

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Operator koparko ładowarki” przygotowującego do pracy w zawodzie Operator koparko-ładowarki oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie Operator koparko-ładowarki dla 6 uczestników.

  1. Miejsce realizacji usługi: województwo zachodniopomorskie

  2. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 30 września 2018 r.

  3. Czas trwania szkolenia: 145 godzin dydaktycznych (60 minut) zajęć na 1 UP, razem 870 h

  4. Program szkolenia/kursu zawierający: temat szkolenia/kursu, szczegółowy program szkolenia/kursu, łączną liczbę godzin praktycznych i teoretycznych szkolenia/kursu, częstotliwość
   i miejsce odbywania zajęć, termin realizacji szkolenia/kursu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy

Szczegółowy Program szkolenia/kursu musi obejmować m.in. następujące tematy zajęć edukacyjnych:

 • Zasady BHP

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi koparko-ładowarki,

 • przekazanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy koparko-ładowarek, ich rodzaje, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do: oceny stanu technicznego koparko ładowarki przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, bezpiecznej obsługi maszyny, optymalnego wykorzystania maszyny, identyfikacji zagrożeń występujących przy obsłudze koparko ładowarki, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora koparko ładwarki,

 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiających operatorowi: wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie
  i innych, wykonanie operacji w rzeczywistych warunkach pracy,

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących przy obsłudze maszyny,

 • nabycie umiejętności sterowania koparko ładowarką.

Zobowiązania Wykonawcy:

  1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia/kursu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas uczestnictwa w szkoleniu/kursie.

  2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia dostarczyć do zamawiającego kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem NNW uczestnika szkolenia/kursu.

  3. zapewnienie badań lekarskich, w tym badania psychologiczne dla operatorów koparko-ładowarki

  4. niezwłocznie dostarczenie do Zamawiającego kopi dokumentu potwierdzającego odbycie badań lub innego dokumentu potwierdzającego

  5. zapewnienie specjalnej odzieży roboczej dla każdego (6 os.) UP, komplet wg poniższej specyfikacji, tj.:

 • kamizelka odblaskowa - materiał fluorescencyjny, dwa poziome pasy odblaskowe
  o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471,
  zapięcie na rzep, duża wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie i ścieranie oraz wysoka odporność ogniowa,

 • Spodnie ochronne ogrodniczki ok.- 65% poliester, 35% bawełna, - gramatura 295-300 g/m2 , - gumka w pasie w tylnej partii - możliwość regulacji w pasie dzięki guzikom oraz długości za pomocą szelek, - liczne kieszenie: jedna na klatce piersiowej zapinana na rzep, dwie po bokach, z tyłu dwie zapinane na rzep, na nogawce na narzędzia oraz kieszeń boczna zapinana na rzep - dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe, - końcówka do przypięcia kluczy

 • Koszula flanelowa: Dostępna różna kolorystyka, np.: - niebieska w czarną kratę, - czerwona w czarną kratę, -zielona w czarną kratę, Koszula wykonana z flaneli. 100% bawełna, - gramatura ok. 170g/m2, - kurczliwość ok. 4%, - pełna rozmiarówka, - zapinana na guziki ,- kat. 1, - Normy: EN340

 • Obuwie ochronne typu półbut - Półbuty bezpieczne skórzane lub zamszowe, perforowane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności, absorbcja energii w części piętowej, podeszwa antypoślizgowa, obuwie antyelektrostatyczne, podeszwa odporna na oleje, węglowodany i rozpuszczalniki, odporność na zginanie > 60,000 zgięć

Normy: EN 20345, S1P SRC, CE, EN ISO 2011,

 • Kask ochronny - - materiał skorupy: z tworzywa HDPE lub polipropylen - materiał zawieszenia: polietylen - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 55-62 cm, - możliwość dołączenia paska mocującego pod brodą - przystosowany do użytkowania wraz z opcjonalnymi akcesoriami takimi jak: ochronniki słuchu, osłony twarzy - przeznaczony do stosowania z akcesoriami: - spełnia wymagania normy EN397, - użytkowność: 5 lat

 • Rękawice skórzane - Dostępne rozmiary: 7, 8, 9, (M, L,), Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry. - skóra licowa w jasnych kolorach - wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w ciemnym, np. granatowym kolorze, - całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry (wykazują większą wytrzymałoś i odporność na przetarcia,- zastosowanie: do ogólnych prac mechanicznych

 • Na każdy asortyment dostawca powinien posiadać certyfikat lub deklarację zgodności

 • Na wszystkich materiałach należy umieścić w widocznym miejscu logotypy: Nazwa zadania, logo Funduszy Europejskich i UE – zgodnie ze wzorem otrzymanym od Zamawiającego załącznik nr 6 do umowy
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim Uczestnikom szkolenia/kursu materiałów dydaktycznych i produktów na szkolenie oraz przygotowania i przekazania Uczestnikom szkolenia/kursu, w pierwszym dniu szkolenia/kursu, kompletu materiałów szkoleniowych obejmujących program szkolenia/kursu.

  2. Szkolenie/kurs musi zakończyć się egzaminem końcowym przeprowadzonym przez niezależną instytucję/komisję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie Operator koparko ładowarki o którym mowa w pkt. 3 niniejszego zaproszenia.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w egzaminie swojego przedstawiciela. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie egzaminu
   z wyprzedzeniem 7 dni.

  4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu przebiegu egzaminu końcowego Uczestników szkolenia/kursu wraz z wykazem Uczestników którzy podeszli do egzaminu.

  5. Na zakończenie szkolenia/kursu Uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632) lub inne równoważne wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zamówienia:

  1. Czas trwania szkolenia/kursu – przeciętnie 8 godzin zajęć dydaktycznych dziennie z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

  2. Usługa szkoleniowa winna być wykonana:

 • w dostosowanych ilościowo i jakościowo pomieszczeniach, z uwzględnieniem bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

 • w lokalach wyposażonych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny i niezbędne pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

  1. Wykonawca winien zagwarantować Uczestnikom szkolenia/kursu w każdym dniu zajęć catering
   w postaci:

 • ciepłych i zimnych napojów (w szczególności kawa, herbata, woda mineralna) i poczęstunku (np. ciastka, pączki, bułki słodkie, kanapki itp.) – w czasie przerw kawowych (minimum 3 przerwy),

  1. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia miejsca szkolenia/kursu, a także wszelkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia/kursu oraz materiałów szkoleniowych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy na realizację szkolenia/kursu.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy
   z pracownikami projektu „Pojezierze w pracy”.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniu/kursie wszystkich Uczestników Projektu (min. 80% frekwencja na zajęciach) oraz bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestników, rezygnacjach Uczestników, problemach przez nich zgłaszanych.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym programem oraz w terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli przez Zamawiającego oraz inne uprawnione instytucje, realizacji zamówienia na jego każdym etapie m.in. poprzez możliwość kontroli dokumentacji oraz nieplanowanych wizytach monitoringowych podczas zajęć.
 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę częściową albo wariantową oferta zostanie odrzucona.


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy (Oferenci), którzy:

5.1.1. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiła kopia potwierdzenia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wystawionego przez organ dokonujący wpisu.

5.1.2. Dysponują lub będą dysponować na czas realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 trenerem z obszaru tematycznego wskazanego w „Opisie przedmiotu zamówienia”, zdolnym/mi do wykonania zamówienia i spełniającymi łącznie poniższe warunki:

5.1.2.1. trener/rzy posiadają wykształcenie w kierunku pokrewnym związanym z tematyką szkolenia.

5.1.2.2. trener/rzy posiadają co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny spełnienia w/w warunków będzie stanowiło oświadczenie Oferenta złożone wg Załącznika nr 3 do zaproszenia wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi:

 1. posiadanie wymaganego wykształcenia (np. dyplom, świadectwo),

 2. posiadanie wymaganego doświadczenia

  1. Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na etapie badania ofert.

 1. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

6.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny – „Cena” 100 %.

6.2. Zamawiający przyzna punkty w kryterium cena z zastosowaniem następującego wzoru:


Najniższa cena za 1 uczestnika spośród

złożonych prawidłowych ofert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100% x 100

Cena za 1 uczestnika badanej oferty


6.3. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

6.4. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty otrzymają taka samą ilość punktów, Zamawiający wystąpi do Wykonawców, którzy złożyli takie oferty o złożenie ofert dodatkowych lub zaprosi do negocjacji cenowych. Oferty dodatkowe, lub oferty złożone w drodze negocjacji cenowych nie mogą przedstawiać ceny wyższej niż oferty złożone w toku postępowania. 1. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Ofertę należy przygotować na Formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, dołączając dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. oraz:

 1. dokument potwierdzający formę prawną Wykonawcy w tym sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji (aktualny wydruk: z KRS – osoby prawne, z CEDIG – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Osoba fizyczna nie nieprowadząca działalności gospodarczej jest zwolniona z w/w obowiązku,

 2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część została podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, która nie jest uwidoczniona w dokumentach wymienionych w lit a).

  1. Każda strona Oferty (załączniki stanowią integralną część oferty) musi być parafowana, a w wyznaczonych miejscach podpisana przez Oferenta (Wykonawcę).

  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta w odpowiedzi na niniejsze postępowanie.

  3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień oferty.

 1. Termin realizacji umowy

Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia do maksymalnie 30.09.2018 r.

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

9.1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania, przygotowaną na formularzu ofert stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w wersji elektronicznej (skan PDF) na adres e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00 z tytułem e-maila: POJEZIERZE W PRACY – koparko ładowarka lub pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek z dopiskiem na kopercie: POJEZIERZE W PRACY – koparko ładowarka

9.2. W przypadku, gdy oferta została podpisana przez osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby.

  1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta a tytuł zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub

„ WYCOFANIE”.

  1. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 1. Pozostałe wymogi i warunki dotyczące postępowania

  1. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  2. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Oferenta o złożeniu najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

  4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w razie potrzeby, dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty.

  5. Zamawiający wymaga wskazania w Formularzu oferty kwoty brutto za 1 uczestnika szkolenia/kursu oraz łącznej sumy realizacji zadania.

Cena ta zawiera:

   1. wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający, z tytułu udziału Uczestnika
    w szkoleniu/kursie w tym koszty cateringu oraz zaświadczeń i certyfikatów

   2. wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z tytułu przeprowadzenia egzaminów

oraz

   1. wskazania instytucji która przeprowadzi egzamin sprawdzający nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie Operator koparko ładowarek.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podawania przyczyny.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia osoby pełniącej funkcję trenera pod warunkiem, że nowy trener będzie spełniał warunki udziału w postepowaniu dotyczące kadry. Zmiana trenera wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków.

  3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej w wyniku postępowania umowy z Wykonawcą w następujących przypadkach:

   1. zmiany Umowy o dofinansowanie projektu pn.: Pojezierze w pracy

   2. zmiany formy prawnej działalności

   3. zmiany terminu realizacji umowy.

  4. Wykonawca zobowiązany jest oznakować wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji przedmiotu zamówienia informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, według wytycznych Zamawiającego. 1. Wyłączenia z udziału w postępowaniu

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku wystąpienia powiązania, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie wykluczany z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:

 1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną.

 4. Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym instytucji, która przeprowadzi egzamin sprawdzający nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie Operator koparko ładowarki zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 5. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 1. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w tym do udzielania wyjaśnień co do treści zapytania ofertowego jest: Ewa Stolarska e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

Załączniki: 1. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik nr 1

 2. Formularz Oferty – załącznik nr 2

 3. Wykaz osób – załącznik nr 3

 4. Wzór Umowy– załącznik nr 4


Pobieranie 223 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna