ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


§ 1 Dostawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ………………………… w ilościach i po cenach stanowiących zał. nr 1 do niniejszej umowy. § 2Pobieranie 308 Kb.
Strona3/3
Data24.02.2019
Rozmiar308 Kb.
1   2   3
§ 1

Dostawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ………………………… w ilościach i po cenach stanowiących zał. nr 1 do niniejszej umowy.


§ 2

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 14 listopada 2012 roku.

 2. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym – magazyn medyczny. Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia (na co najmniej 7 dni przed możliwą planowaną dostawą) z przedstawicielem Zamawiającego tel. (22) 56-90-336/331.

 3. Dostarczenie ……………… do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.

 4. Ryzyko i koszty dostarczenia narzędzi, w tym związane z transportem, ponosi Wykonawca.

 5. Wraz z dostawą Wykonawca załączy instrukcję użytkowania i dezynfekcji.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego
  w zakresie obsługi i użytkowania oferowanego sprzętu. Szkolenie/a powinny być przeprowadzone
  w zakresie niezbędnym do skutecznego przekazania wiedzy.

 7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do udzielania telefonicznych konsultacji
  dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia.


§ 3

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.


§ 4

 1. Wartość brutto umowy wynosi .................... PLN (słownie:...................................) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-124/2012.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności pieniężnych w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Za datę zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 4. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.


§ 5

 1. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

 2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 14 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie
  z żądaniem Zamawiającego.


§ 6

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej: 1. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 umowy;

 2. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy

 3. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną
powyżej karę umowną.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem szkody jak a może powstać w wyniku utraty dotacji skutkiem przekroczenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego narzędzia, będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych.


§ 8

 1. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny (licząc od daty dostawy).

 2. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia, wynikające z normalnego użytkowania – w okresie objętym gwarancją.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu ................, fax .................. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 5. Naprawa gwarancyjna nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy / odbioru narzędzia przez Wykonawcę.

 6. W przypadku, gdy naprawa przekroczy termin 7 dni roboczych, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy,
  o nie gorszych parametrach.


§ 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub od części umowy (Pakietu, jeśli umowa obejmuje więcej niż jeden Pakiet)) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.


§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Pobieranie 308 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu