ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPobieranie 308 Kb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar308 Kb.
1   2   3
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

ZP - 124/2012

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200.000 EURO

……………………………………………ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne
Warszawa, wrzesień 2012 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 1 do formularza oferty - Formularz specyfikacji cenowej
Załączniki Nr 2a i 2b do formularza oferty - Oświadczenia:

a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy


Uwaga:

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej stronie Zamawiającego www.bielanski.med.pl


1. Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35.

Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

Konto bankowe: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie: 93 8213 0008 2006 0803 3426 0001

NIP: 118-14-17-683 Regon: 012298697
2. Oznaczenie postępowania.

2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP-124/2012.

2.2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Tryb postępowania.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn zm.).

3.2. `Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawu operacyjnego do wykonywania operacji


w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
; CPV 33162200-5

4.2. Opis przedmiotu zamówienia opisuje załącznik Nr 2


5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

5.1. Termin realizacji umowy - do dnia 14 listopada 2012 roku..


6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt 6.2 niniejszej SIWZ.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie uszczegółowionych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać.

b) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa


w punkcie 7.1.1 niniejszej SIWZ.

6.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie uszczegółowionych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać.

b) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa


w punkcie 7.1.1 niniejszej SIWZ.

6.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie uszczegółowionych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać.

b) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.1.1 niniejszej SIWZ.

6.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie uszczegółowionych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać.

b) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w punkcie 7.1.1 niniejszej SIWZ.

6.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 SIWZ, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na zasadzie spełnia – nie spełnia.7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.1. W zakresie wykazania spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2a do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie);7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2b do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);8. Inne dokuemnty:

8.1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

8.1.1. oryginalne materiały producenta (wyciągi z katalogów) pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oferowanych narzędzi i na tej podstawie dokonania oceny zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia


i jednoznacznego stwierdzenia, iż oferta podlega lub nie podlega odrzuceniu, jako niezgodna
z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia spełnienia parametrów przez oferowane narzędzia poprzez wezwania Wykonawcy do dostarczenia wzorów zaoferowanych narzędzi jak i do skorzystania z informacji producenta zamieszczanych na powszechnie dostępnych stronach internetowych.

W dokumentach należy oznaczyć zaoferowany asortyment z podaniem pozycji której dotyczy.

8.1.2. dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

W dokumentach należy oznaczyć zaoferowany asortyment z podaniem pozycji której dotyczy.8.2. Inne dokumenty.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż


6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


UWAGA: Powyższy dokument jest pożądany w celu weryfikacji ważności złożonej oferty.

8.2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 składa równoważny dokument, na podstawie którego Zamawiający będzie miał możliwość stwierdzenia ważności oferty.8.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy


w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.3.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty wskazane w pkt 7.1.2, oraz 8 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowania prawne do reprezentowania fimry lub umocowanego Pełnomocnika).

8.3.3 Oświadczenie oraz dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1. oraz 8.2. SIWZ, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

8.3.4 Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.3.5 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.3.6 Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na dowolną liczbę pakietów.

9.2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9.4. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.


9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.4.3. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków wymienione w pkt 7 i 8.

9.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9.9. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.


9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji


w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
ZP-124/2012. Nie otwierać przed dniem 21 września 2012 r., godz. 11:00”.

9.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.


10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80, w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do dnia 21.09.2012 roku, do godziny 10:30.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie

porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2. Pytania należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Dział Zamówień Publicznych

11.3. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.

11.6. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:

11.7.1. Janusz Kurek, Piotr Bela e-mail: zp@bielanski.med.pl; zampub3@bielanski.med.pl;

Fax: 0 22 56 90 247.

11.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

fax: 022 569 02 47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

11.9. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pok. Nr 106, w dniu 21 września 2012 r., o godzinie 11:00.
14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteri a:
1. cena - 95 %

2. okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) - 5 %
1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 100 x 95%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.
2. W kryterium „okres gwarancji” wyrażonej w miesiącach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg następującej reguły:
Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Przyznanie punktów w tym kryterium uwarunkowane jest udzieleniem gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów


Punkty przyznane za pozostały okres gwarancji wyliczone zostaną wg wzoru:
okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej = najdłuższy okres gwarancji x 100 x 5%

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, do wyliczenia punktów w kryterium „okres gwarancji” Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.


15.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z obu kryteriów.

15.3. Każdy pakiet podlega osobnej ocenie.

15.4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.


15.5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

15.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.


17. Udzielenie zamówienia.

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.
18. Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

19.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o cenę jednostkową netto


i przedstawiona w składanej Ofercie;

19.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu do magazynu zamawiającego, koszty napraw gwarancyjnych w tym koszty ewentualnego sprzętu zastępczego dostarczonego na czas naprawy w okresie gwarancji.

19.3. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.


20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Z

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

ałącznik nr 1 do SIWZ
ZP -124/2012
OFERTA

na dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji
w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.bielanski.med.pl) zgłaszamy akces na dostawę narzędzi chirurgicznych zgodnie z przedstawioną ofertą, po cenach jednostkowych określonych w formularzu specyfikacji cenowej w wysokości: …………………………………… złotych brutto, w tym VAT ................... złotych,

2. Oferta obejmuje następujące pakiety: ……………………………………………………

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom ………………………….


...................................................................................................................................................

7. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.

8. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest ..............................................................

fax: ……………......................…; e-mail: ……………………………………………,

9. Nasze konto bankowe .......................................................................................................

10. Nasz REGON ....................

................................... .....................................................................................

(data) (pieczęć i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

wystepowania w imieniu wykonawcy)

..............................................................

(Pieczęć oferenta)Załącznik nr 1 do oferty
FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-124/2012 na dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:Lp.Asortyment


Numer katalog.


Jedn.

miary


Ilość
Cena jedn.

netto


Wartość nettoVAT

(%)


VAT

(zł)


Wartość

brutto

1.
2.
..RAZEM
Słownie w złotych brutto ....................................................................................................................


Uwaga. Brak w formularzu specyfikacji cenowej danych dotyczących numerów katalogowych/innych oznaczeń identyfikujących oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.

................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy)Załącznik nr 2a do ofertyOŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-124/2012) oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z póżn. zm.):


  1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie.

  2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy)


Załącznik nr 2b do oferty

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:na dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego
w Warszawie
(ZP-124/2012) oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.
................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw operacyjny do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.Lp.

Asortyment

Jedn. miary

Ilość

1

Rektoskop operacyjny 1

1.1.

Optyka endoskopowa z wałeczkowym układem optycznym – kompatybilna z tubusami i nasadkami rektoskopowymi o dwóch długościach roboczych wynoszących 7,5 cm oraz 15 cm. Kąt patrzenia optyki 30 stopni, średnica 5mm, długość 21cm, okular kątowy, autoklawowalna

szt.

1

1.2.

Tubus rektoskopu operacyjnego z rączką, długość robocza 7,5cm, średnica 40mm, podłączenie typu LUER do ewakuacji dymu, autoklawowalny

szt.

1

1.3.

Nasadka rektoskopowa dokręcana do tubusu rektoskopu długości 7,5cm, wyposażona w:

- 1 wejście z zapięciem do optyki,

- 1 niezależne podłączenie typu LUER do insuflacji CO2,

- 1 kanał do spłukiwania soczewki czołowej z przyłączem typu LUER,

- 2 porty dla narzędzi 5mm,

- 1 port dla narzędzi do 12mm, porty instrumentowe wyposażone w silikonowe zawory. Autoklawowalnaszt.

1

1.4.

Obturator kompatybilny z oferowanym tubusem rektoskopu długości 7,5cm, autoklawowalny

szt.

1

1.5.

Tubus rektoskopu operacyjnego z rączką, długość robocza 15cm, średnica 40mm, podłączenie typu LUER do ewakuacji dymu, autoklawowalny

szt.

1

1.6.

Obturator kompatybilny z oferowanym tubusem rektoskopu długości 15cm, autoklawowalny

szt.

1

1.7.

Nasadka rektoskopowa dokręcana do tubusu rektoskopu długości 15cm, wyposażona w:

- 1 wejście z zapięciem do optyki,

- 1 niezależne podłączenie typu LUER do insuflacji CO2,

- 1 kanał do spłukiwania soczewki czołowej z przyłączem typu LUER,

- 2 porty dla narzędzi 5mm,

- 1 port dla narzędzi do 12mm, porty instrumentowe wyposażone w silikonowe zawory. Autoklawowalnaszt.

1

2

Rektoskop operacyjny 2

2.1.

Optyka endoskopowa z wałeczkowym układem optycznym – kompatybilna z tubusem i nasadą rektoskopową o długości roboczej wynoszącej 20 cm. Kąt patrzenia optyki 30 stopni, średnica 5mm, długość 28cm, okular kątowy, autoklawowalna

szt.

1

2.2.

Tubus rektoskopu operacyjnego z rączką, długość robocza 20cm, średnica 40mm, podłączenie typu LUER do ewakuacji dymu, autoklawowalny

szt.

1

2.3.

Obturator kompatybilny z oferowanym tubusem rektoskopu długości 20cm, autoklawowalny

szt.

1

2.4.

Nasadka rektoskopowa dokręcana do tubusu rektoskopu długości 20cm, wyposażona w:

- 1 wejście z zapięciem do optyki,

- 1 niezależne podłączenie typu LUER do insuflacji CO2,

- 1 kanał do spłukiwania soczewki czołowej z przyłączem typu LUER,

- 2 porty dla narzędzi 5mm,

- 1 port dla narzędzi do 12mm, porty instrumentowe wyposażone w silikonowe zawory. Autoklawowalnaszt.

1

InstrumentariumKontener plastikowy do przechowywania i sterylizacji instrumentów o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż: 532x254x165mm

szt.

1Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, perforowany, z matą silikonową, wymiary wewnętrzne pojemnika nie mniejsze niż: 520 x 246 x 120 mm

szt.

2Wkład kleszczy laparoskopowych; bransze skierowane do dołu, szerokość branszy 4,8 mm, wieloząbkowe, 1 bransza ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych; bransze do dołu, bransze z ząbkami 2x4, 1 bransza ruchoma; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm

szt.

1Tubus do kleszczy laparoskopowych, metalowy,izolowany, z przyłączem LUER-Lock do mycia, średnica zewnętrzna płaszcza nie większa niż 5 mm, długość 36 cm, kompatybilny z wkładami kleszczy laparoskopowych

szt.

3Uchwyt instrumentów laparoskopowych, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, z możliwością podłączania koagulacji monopolarnej

szt.

2Kleszcze laparoskopowe typu Parrot-Jaw, jedna bransza ruchoma, bransze dystalnie zgięte w dół i do prawej, śred. 5mm, izolowane, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka plastikowa, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne

szt.

1Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 8 mm, długość 300 cm, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego diatermią chirurgiczną Valleylab

szt.

1Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, bransze dystalnie zagięte do dołu, długie o szerokości 5 mm, długość robocza 36 cm, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka plastikowa, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu

szt.

1Nożyczki laparoskopowe, zagięte, ząbkowane, jedna bransza ruchoma, bransze dystalnie zgięte w dół i do prawej, śred. 5mm, izolowane, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka plastikowa, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne

szt.

1Rurka ssąca z koagulacją monopolarną zakończona igłą, podgięta w dół w części proksymalnej i dystalnej, izolowana, gwint do podłączenia zaworu, autoklawowalna, średnica 5mm, długość 33cm

szt.

1Uchwyt z zaworem typu Trumpet, do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi o średnicy 5mm, autoklawowalny, rozbieralny do mycia

szt.

2Rurka ssąca z koagulacją monopolarną, izolowana, gwint do podłączenia zaworu, autoklawowalna, średnica 5mm, długość 36cm

szt.

1Uchwyt z zaworem dwudrożnym do ssania i płukania, do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi o średnicy 5mm, autoklawowalny, rozbieralny do mycia

szt.

1Popychacz węzłów, dwustronny (otwarty i zamkniêty),średnica 5 mm, długość 36 cm

szt.

1Klipsownica o średnicy płaszcza 10 mm, długość 36 cm, do zastosowania z klipsami tytanowymi typu PILLING rozmiar średni

szt.

1Klipsy tytanowe (Hemoclip Weck), średnie, 10 magazynków po 25 szt.

szt.

1Trokar laparoskopowy, średnica 11 mm, długość 10,5 cm, wyposażony w gwóźdź piramidalny oraz zawór wielofunkcyjny z klapką, autoklawowalny

szt.

1Ramię przegubowe do mocowania rektoskopu do stołu operacyjnego, kształt typu „U”, zasięg ramienia sztywnego min. 30cm, maksymalny zasięg min. 65 cm, min. 3 przeguby fiksowane jednym pokrętłem, klamra chwytna do instrumentu regulowana w zakresie min. 1-17mm, autoklawowalny

szt.

1Trzymak igły, bransze zakrzywione w lewo, ergonomiczna pistoletowa rączka, zapinka z możliwością dezaktywacji (praca bez zapinki), wzmocnione bransze chwytne, średnica 5mm, długość robocza 43cm, autoklawowalny

szt.

1Wkład nożyczek laparoskopowych typu METZENBAUM; ostrza zakrzywione, długość 12 mm, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm

szt.

3Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długie, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36cm, autoklawowalne

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych typu KELLY; bransze preparacyjne, długie, 2 bransze ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm

szt.

2Wkład kleszczy laparoskopowych typu BABCOCK; bransze okrągłe, 2 bransze ruchome; średnica 10 mm, długość robocza 36 cm

szt.

3Tubus do kleszczy laparoskopowych, metalowy,izolowany, z przyłączem LUER-Lock do mycia, średnica zewnętrzna płaszcza nie większa niż 10 mm, długość 36 cm, kompatybilny z wkładami kleszczy laparoskopowych

szt.

2Uchwyt instrumentów laparoskopowych do zastosowania z tubusami, metalowy, ze zwalnianą zapinką, obrotowy, nieizolowany

szt.

2Elektroda haczykowa, monopolarna, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu,średnica 5 mm, długość robocza 33 cm

szt.

1Igła iniekcyjna, z przyłączem typu LUER-lock, średnica igły 1,2 mm, średnica tulei 5 mm, długość 36 cm

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych; bransze okienkowe, atraumatyczne, 2 bransze ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych; bransze typu "Szczęki Aligatora", 2 bransze ruchome; średnica 5 cm, długość robocza 36 cm

szt.

1Kleszcze laparoskopowe, średnica 5mm, izolowane, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne

szt.

1Kleszcze laparoskopowe typu „Aligator”, średnica 5mm, izolowane, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne

szt.

1Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica maksymalna 5 mm, długość minimalna 36cm

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych jelitowych; bransze atraumatyczne, 2 bransze ruchome; średnica 10 mm, długość robocza 36cm

szt.

1Wkład kleszczy laparoskopowych typu „ROCE-OLMI”; bransze zakrzywione, okienkowe, 1 bransza ruchoma; średnica maksymalna 5 mm, długość robocza min. 36 cm

szt.

1Redukcja 11 / 5 mm, typu nasadka na trokar

szt.

2Uszczelka typu kapturek trokara o wymiarach 60/13

szt.

5Smar silikonowy do zaworów kurkowych

szt.

2Olej do konserwacji instrumentów w butelce o pojemności min 50 ml

szt.

1Szczoteczka do czyszczenia płaszczy tubusów laparoskopowych, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 35 cm

szt.

2Olej w sprayu do konserwacji narzędzi

szt.

1


Wymagania techniczne i jakościowe

Narzędzia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, dobrej jakości, o wysokiej trwałości, ergonomiczne oraz muszą posiadać możliwość:  1. sterylizacji w autoklawach parowych w temperaturze 1340 C,

ponadto:

  1. połówki nożyczek muszą być łączone centralnie za pomocą śrub, a nie za pomocą nitów.

  2. narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie (tłoczone lub grawerowane) symbolem SzB 124/12.

(Powyższe wymogi dotyczą narzędzi wielorazowego użytku, o ile da się zrealizować te zapisy, np. niemożność grawerowania na igłach, przewodach, itp.).


Gwarancja

  1. Wykonawca udziela min. 24-miesięcznej gwarancji na zaoferowane narzędzia. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania – w okresie objętym gwarancją.

  2. Naprawa gwarancyjna nie może przekroczyć terminu 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy / odbioru narzędzia przez Wykonawcę.

  3. W przypadku, gdy naprawa przekroczy termin 7 dni roboczych, Wykonawca winien zapewnić sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach.

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………… r. w Warszawie pomiędzySzpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 01-809, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
a

………………………… z siedzibą w ……………………………………, prowadzącą działalność na podstawie ………………………………………………pod nr ………………, NIP: …………………, REGON: ………………………,

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP–124/2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu operacyjnego do wykonywania operacji w technice mikrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.Pobieranie 308 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu