Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów Siedziba: 90-549 Łódź, ulPobieranie 1.03 Mb.
Strona1/19
Data12.02.2020
Rozmiar1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Postępowanie numer: PN/380/ZP/U/2013


Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Siedziba: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego

numer sprawy: PN/380/ZP/U/2013

na:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 130 000 EUR.

Specyfikację zatwierdził:

mgr inż. Joanna Pulińska-Gdulewicz

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

SP ZOZ USK im. WAM

UM w Łodzi - CSW

(Specyfikacja płatna 20,00 PLN – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie papierowej)
Łódź, dnia 21 czerwca 2013 r.I Spis treści

Spis treści:


Strona tytułowa………………………………………………………………………………………….………………….….. 1

I Spis treści…………………………………………………………………………………….…………………………………... 2

II Informacje ogólne……………………………………………………………………………….……………..……….…….. 3

III Opis przedmiotu zamówienia………………………………………………………………………………………….…… 4

IV Termin i miejsce wykonania umowy………………………………………………………………..……………….…. 4

V Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych

warunków…………………………………………………………………….…………………………..….……………………. 5

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ……………………………….… 6

VII Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego……………….………………..…………………..….. 7

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów……………………………………………………………………………………………….….. 8

IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami……………………..………………………….…. 8

X Wymagania dotyczące wadium………………………………………………………………………………………….… 9

XI Termin związania ofertą………………………………………………………………………………….……….….……... 10

XII Opis sposobu przygotowania oferty…………………………………………………………………………………..….. 10

XIII Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert…………………………………………………….……………..…. 11

XIV Sposób obliczenia ceny……………………………………………………………………………………………..……..… 12

XV Opis kryteriów sposobu oceny ofert…………………………………………………………………………….…….... 12

XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego……………………………………………………………………….…. 13

XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.…………………….….………..… 14

XVIII Wzór umowy..……………………………………………………………………………………………….……………..…... 14

XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej …………………………………………………………………………..…. 14

XX Załączniki………………………………………………………..……………………………………………………….…..….. 14

Załącznik numer 1 – Charakterystyka Zamawiającego…………………………………………….….. 16

Załącznik numer 2 – Opis oceny zakresu pokrycia ubezpieczeniowego …………………….….. 24

Załącznik numer 3 – Opis wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia ………………… 28

Pakiet Nr 1 ……………………………………………………………………………… 30

Pakiet Nr 2 …………………………………………………………………………….. 33

Pakiet Nr 3 …………………………………………………………………………….. 37

Załącznik numer 4 – Opis wymagań fakultatywnych ……….…………………………………….….. 44

Pakiet Nr 1 …………………………………………………………………………….. 44

Pakiet Nr 2 …………………………………………………………………………….. 44

Pakiet Nr 3 …………………………………………………………………………….. 47

Załącznik numer 5 – Proponowana treść klauzul ubezpieczeniowych……………….………….. 48

Załącznik numer 6 – Formularz oferty ubezpieczeniowej ….……………………………………….. 55

Załącznik numer 7 – Formularz cenowy.…………………………………….…………………………….. 62

Załącznik numer 8 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu …….. 64

Załącznik numer 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ………………………….. 65

Załącznik numer 10 – Wzory umów …………………………………………………………………….…… 67

Pakiet Nr 1 …………………………………………………………………………..… 67

Pakiet Nr 2 …………………………………………………………………………….. 70

Pakiet Nr 3 …………………………………………………………………………….. 74

Załącznik numer 11 – Wykaz wykonanych usług ubezpieczenia…………………….…………….. 79

Załącznik numer 12 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia……………… 80

Załącznik numer 13 – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu….…………………………..……. 81Załącznik numer 14 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej ……………..…. 82

II Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000,00 EUR.

 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
  z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm.). Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. zm.). W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
  z późn. zm.).

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Specyfikacja płatna 20,00 PLN – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej.

 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
         1. USK”, „USK im. WAM – CSW”, „Zamawiający”, „ubezpieczający”, „ubezpieczony”, „Szpital” lub „Placówka” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.
       1. Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Ustawa”, „uPzp” lub „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ.
Wykonawca”, „Ubezpieczyciel” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

 1. Dane Zamawiającego:

 1. NIP: 727-23-92-503

 2. REGON: 471208164

 3. KRS: 0000016979

 4. Numer Księgi Rejestrowej: 000000018538

 5. Konto bankowe: POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 6. Nr konta bankowego: 15 1240 3060 1111 0010 3759 4858

 7. Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych.

 8. Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie: Dział Zamówień Publicznych.

 9. Telefon i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel./faks: (42) 6393621, faks: (42) 6393621 (-458)

 10. Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

 11. @mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: m.serwach@skwam.lodz.pl

 12. Znak Postępowania: PN/380/ZP/U/2013 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 13. Brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym w przygotowywaniu procedury przetargowej
  i pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego w oparciu o ustawę Pzp, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261, przy ulicy Jaracza 19, zezwolenie PUNU: 73/97, NIP: 725 – 14 – 48 – 931, REGON: 471486288, KRS: 0000114536.
Pobieranie 1.03 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna