ZamawiająCY: miasto białystokPobieranie 1.05 Mb.
Strona1/12
Data24.02.2019
Rozmiar1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ZAMAWIAJĄCY
ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966 211 72 20


w imieniu którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły,

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

Znak postępowania: ZSZ.210/CKP.18.2018SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa mebli szkolnych
w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcejTRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp


ZATWIERDZIŁ:


Białystok, listopad 2018 r.

I. Informacje ogólne


 1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Wiemy więcej – budujemy więcej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.8.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF.

 3. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej pzp.

 4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) – w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, jak również Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 2 SIWZ; w zakresie części, na którą/e jest składana.

 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 13. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 14. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 16. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu następującą procedurę badania i oceny ofert (tzw. „procedurę odwróconą”):

 1. W pierwszej kolejności dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje się oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada złożone oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt V pkt 1 SIWZ, a następnie żąda złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba, że zajdzie przesłanka do unieważnienia postępowania.II. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych, tj. mebli biurowych, warsztatowych i innego wyposażenia pomieszczeń szkolnych, na potrzeby Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku.

 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część A – dostawa mebli biurowych i powiązanego wyposażenia:

 1. krzesła i krzesła obrotowe – 252 szt.;

 2. biurka i stoły – 146 szt.;

 3. szafy i regały – 88 szt.;

 4. tablice korkowe i suchościeralne – 16 szt.;

 5. ławki – 14 szt.;

 6. siedziska – 9 szt.;

 7. antyramy – 6 szt.;

 8. komplety mebli na wymiar – 4 szt.;

 9. wieszaki – 2 szt.;

 10. zestaw nagłośnienia -1 szt.;

Część B – dostawa mebli warsztatowych i powiązanego wyposażenia:

   1. stoły i biurka ślusarskie, laboratoryjne, warsztatowe – 28 szt.;

   2. szafki i regały warsztatowe – 108 szt.;

   3. tablice warsztatowe – 24 szt.;

   4. zawieszki do tablic warsztatowych – 1100 szt.;

   5. apteczki – 10 szt.;

   6. krzesło warsztatowe – 2 szt.

 1. Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące mebli:

 1. cały oferowany asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2017), nieuszkodzony, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Meble powinny być kompletne w całości, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zamawiane meble winny być dostarczone bezpośrednio pod wskazany w SIWZ adres;

 2. Meble biurowe wykonane z płyt wiórowych o grubości 18 mm pokrytych melaminą w klasie higieny E-1. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV lub ABS w kolorze płyty. Wieńce, drzwi, przednie krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm. Wszystkie półki wykończone taśmą PCV z trzech stron, z regulacją wysokości i zabezpieczeniem przed wysuwaniem się. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35 (110 stopni) samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, ramię i puszka zawiasu ze stali niklowanej, otwory pod zawiasy dodatkowo wzmocnione klejem poliuretanowym, zwiększającym miejscową wytrzymałość na wyrwanie. Odległości półek powinny być dostosowane do wysokości segregatorów z regulacją co 32mm. Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 96-128mm. Drzwi szaf zamykane na dwie zasuwki (górna i dolna). Szafy na stopkach z regulacją poziomu od wnętrza szafy. Oferta musi obejmować cały asortyment określony w formularzu cenowym zamówienia odpowiednio dla danej części załącznik nr 2A lub 2B do SIWZ.

 3. Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach mebli w zakresie +- 2 cm;

 4. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kolorystyki mebli i tapicerki siedzisk, w granicach podanej w ofercie grupy cenowej.

 2. Nieuwzględnienie w ofercie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis mebli równoważnych (opisy winny przedstawiać wymiary i wyposażenie oferowanego asortymentu meblowego [ilość półek, sposób ich ułożenia, określenie koloru, rodzaj płyty itp.], z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Przez równoważny należy rozumieć meble o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 4. Oferowane meble winny posiadać certyfikaty dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.

 5. W przypadku, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 6. Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie muszą spełniać meble Zamawiający określił w specyfikacji technicznej sprzętu w kolumnie nr II „Nazwa i specyfikacja techniczna sprzętu”,

  1. dla części A zawartej w załączniku nr 2A do SIWZ,

  2. dla części B zawartej w załączniku nr 2B do SIWZ.

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 2. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostawy.

 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 4. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Do sprzętu, na który producent wystawia pisemne karty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisane karty gwarancyjne.

 2. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimalnej 24-miesięcznej gwarancji. (gwarancja może być dłuższa - długość gwarancji stanowi jedno z ocenianych kryterium);

 3. Dostawa obejmuje: transport i wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych przy ul. Słonimska 47/1 w Białymstoku.

 4. Dostawa może być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00-15.00. Zmiana dni i godzin dostawy i montażu może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.

 6. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów umowy za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.

 7. W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

 8. Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę.

 9. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 39160000-1 meble szkolne,

 • 39121000-6 biurka i stoły,

 • 39113000-7 różne siedziska i krzesła,

 • 39134000-0 meble komputerowe,

 • 39131000-9 regały biurowe,

 • 39151000-5 - meble różne.

Directory: images -> ogloszenia przetargi
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
ogloszenia przetargi -> Załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowy

Pobieranie 1.05 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna