Zakup I dostawę korpusu stanowiska automatycznej obróbki na potrzeby projektu poir 01. 01. 01 pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”Pobieranie 126 Kb.
Data22.03.2020
Rozmiar126 Kb.


OPACZ, dnia 03.03.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/02/2016 P na

Zakup i dostawę korpusu stanowiska automatycznej obróbki na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt:

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).

 1. Dane Zamawiającego:

APX Technologie Sp. z o.o., ul.Centralna 27, 05-816 Opacz

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 1. Przedmiot zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Korpus stanowiska automatycznej obróbki, 1 szt. wraz z dostawą, posiadający następujące parametry techniczne:

Korpus pełni funkcję szkieletu, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość konstrukcji stanowiska oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia elementów konstrukcyjnych. Urządzenie to wejdzie w skład prototypowego stanowiska obróbczego – będzie wykorzystane na stanowisku automatycznej obróbki. Będą wykonywane na nimi operacje cięcia, toczenia w pierwszym oraz toczenia w drugim mocowaniu. Przedmiot zamówienia winien posiadać następujące cechy:

• Odlew żeliwny, sezonowany.

• Łoże skośne.

• Prowadnice prostokątne, szerokości minimum 70 mm., ulepszane cieplnie.

• W odlewie korpusu wykonane otwory i mocowania pozwalające na zamontowanie silników oraz napędów.

• Długość przejazdów dla prowadnic:- W osi X minimum 260 mm.

- W osi Z minimum 835 mm.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 30.04.2016, Zakład Produkcyjny, Ciencisko 21A, 88-320 Strzelno.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

a) możliwość dostarczanie dwuletniej gwarancji

b) certyfikatu odlewu żeliwnego

c) możliwość potwierdzenia posiadanego doświadczenia

  1. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć (załącznik nr 2):

   1. oświadczenie o możliwości udzielania atestów

   2. Wpis do Krs lub innego rejestru (CEiDG)

   3. oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia

   4. oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ ma cenę zamówienia

   5. oświadczenie, znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

f) brak powiązań kapitałowych i osobowych

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. zał nr 1

  3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.

  4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 14 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.

  5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

 2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej ( skany podpisanych dokumentów) na adres mailowy k.banasik@apx.pl lub osobiście w siedzibie firmy APX Technologie Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania: 10/02/2016 P” lub pocztą na adres siedziby firmy. Termin składania ofert: 11.03.2016 r.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów

1.

Cena netto

80%

Całkowita Cena Zamówienia

waga kryterium: 80%

a) poprzez całkowitą cenę netto zamówienia rozumie się cenę przedmiotu sprzedaży wraz z niezbędnymi kosztami do wykonania zamówienia tj.: koszty transportu, opłaty celne,

rozładunek.

b) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = Cn

Cb x 100 x 80%

gdzie:


C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Całkowita cena zamówienia”

Cn –oznacza najniższą całkowitą cenę zamówienia ofertową spośród ocenianych ofert

Cb – oznacza całkowitą cenę zamówienia oferty ocenianej

2.

Czas realizacji zamówienia

20%

Termin realizacji

waga kryterium: 20%

a) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru matematycznego

G = Gn

Gb x 100 x 20%
gdzie:

G – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „termin realizacji”

Gn – oznacza najniższy „termin realizacji” (liczba pełnych miesięcy) spośród ocenianych ofert

Gb – oznacza „termin realizacji” (liczba pełnych miesięcy) oferty ocenianej


Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena” oraz „termin realizacji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające wymagania techniczne.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena” (C) oraz ilości punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji” (G) według następującego wzoru:

Po= C + G

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania ofert.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.apx.pl.

Po opublikowaniu protokołu do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane, zlecenie realizacji zamówienia lub umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. 1. Pozostałe informacje

  1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Kamila Banasik, tel.(052) 569 14 72 wew.33

  1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Pobieranie 126 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna