Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o oPobieranie 0.59 Mb.
Strona1/8
Data23.11.2017
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego
CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Program Funkcjonalno-UżytkowyZakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Polska


Tel.

+48 68 479 46 26

Fax.

+48 68 479 46 36

e-mail

zzo@marszow.pl
http://www.marszow.pl/Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

(Znak Sprawy)AS.ZZO.271.12.2012


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem. Lubsko, ul. Złota, Działki nr 93/32, 93/24.

Projekt ten, wsłfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
NAZWA PROJEKTU:

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

POIS.02.01.00-00-004/09-00


NAZWA KONTRAKTU:

Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

AS.ZZO.271.12.2012CZĘŚĆ III

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Polska


NIP 9282010639

Regon 080226740

KRS 0000297754

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 9 357 450,00 PLN

tel.: +48 68 479 46 26

fax.: +48 68 479 46 36

e-mail: zzo@marszow.pl ;

http://www.marszow.pl


AKTUALIZACJA OPRACOWANIA:
dr Jacek Kurzawa

mgr inż. Jacek Brochocki

mgr. inż. Zofia Lewandowska

mgr. inż. Marta RadeckaNazwy i kody robót wg CPV

kody i nazwa zamówienia wg. CPV

grupa robót

klasa robót

kategoria robót

 

74200000-1

 

 

Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

 

74220000-7

 

Usługi architektoniczne i podobne

 

 

74222000-1

Usługi projektowania architektonicznego

 

 

74222100-2

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 

 

74222300-4

Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

 

 

74224000-5

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

 

74230000-0

 

Usługi inżynieryjne

 

 

74232000-4

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8

 

Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

45210000-2

 

Roboty budowlane w zakresie budynków

 

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych,

45220000-5

 

Roboty inżynieryjne i budowlane

 

45222000-9

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45223000-6

Konstrukcje

45230000-8

 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

 

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45260000-7

 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

 

45261000-4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0

 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

 

45310000-3

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

45311000-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

 

45312000-7

Instalowanie systemów alarmowych i anten

 

45314000-1

Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

 

45316000-5

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

 

45317000-2

Inne instalacje elektryczne

Spis zawartości:

A.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia 9

A.1.1.1. Geneza Projektu 9

A.1.1.2. Cele realizacji 10

A.1.1.3. Zakres Kontraktu 10

A.1.1.3.1.Projektowanie 10

A.1.1.3.1.1.Wymagana dokumentacja 11

A.1.1.3.1.2.Błędy w Dokumentach Zamawiającego 19

A.1.1.3.2.Budowa i Urządzenia 20A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 21

A.1.2.1. Zamawiający 21

A.1.2.2. Lokalizacja 23

A.1.2.3. Dojazd do Placu Budowy 23

A.1.2.4. Stan prawny terenu objętego Zamówieniem 23

A.1.2.5. Warunki geotechniczne 23

A.1.2.6. Warunki klimatyczne 25

A.1.2.7. Zagospodarowanie terenu 26

A.1.2.8. Zaopatrzenie w media 28

A.1.2.9. Posiadana dokumentacja projektowa 28

A.1.2.10. Posiadane decyzje administracyjne 29

A.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 29

A.1.3.1. Zagospodarowanie przestrzenne 29

A.1.3.2. Ogólne wymagania 29

A.1.3.3. Minimalne wymagania technologiczne 30A.2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów 31

A.2.1.1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektów 31

A.2.1.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektów 32

A.2.1.3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 32

A.2.1.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych 33

A.2.1.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych 34

A.2.1.6. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wyposażenia 37

A.2.1.7. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej 37

A.2.1.8. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 38

A.2.1.9. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji 38

A.2.1.9.1. Instalacje wodociągowe 39

A.2.1.9.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej 39

A.2.1.9.3. Wyposażenie sanitarne 39

A.2.1.9.4. Instalacje grzewcze 39

A.2.1.9.5. Instalacje wentylacji 40

A.2.1.9.6. Instalacje energetyczne 40

A.2.1.9.7. Instalacja teleinformatyczna 40

A.2.1.9.8. Instalacja telewizji przemysłowej 40

A.2.1.9.9. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej 41

A.2.1.9.10. Instalacja elektronicznego systemu bezpieczeństwa 41

A.2.1.9.11. Instalacje uziemiająco – odgromowe 41

A.2.2. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów 41

A.2.2.1. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie Stacji Przeładunkowej Odpadów 42

A.2.2.1.1.Hala do przeładunku odpadów 42

A.2.2.1.1.1.Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do instalacji przeładunku odpadów 43

A.2.2.1.1.2.Wymagania techniczne dla maszyn i urządzeń 44

A.2.2.1.2.Waga samochodowa - najazdowa 47

A.2.2.1.3. Kontener wagowego i zaplecze socjalne 49

A.2.2.1.4.Boksy magazynowe 49

A.2.2.1.5.Drogi i place technologiczne 49

A.2.2.1.6.Parking dla samochodów osobowych 50

A.2.2.1.7.Separator substancji ropopochodnych - węglowodorów 50

A.2.2.1.8.Zbiornik na wody deszczowe i roztopowe 50

A.2.2.1.9.Zbiornik na ścieki sanitarne 51

A.2.2.1.10.Zieleń 51

A.2.2.2. Połączenia z sieciami zewnętrznymi 52

A.2.2.2.1.Przyłącze wodociągowe 52

A.2.2.2.2.Przyłącze energetyczne 53

A.2.2.3. Sieci na terenie Zakładu 53

A.2.2.3.1.Sieci wodociągowe 53

A.2.2.3.1.1.Sieć wodociągowa dla celów socjalno-bytowych 53

A.2.2.3.2.Sieci kanalizacyjne 53

A.2.2.3.2.1.Sieć kanalizacji sanitarnej 54

A.2.2.3.2.2.Zbiornik ścieków komunalnych 54

A.2.2.3.2.3.Zbiornik ścieków technologicznych 54

Dla potrzeb gromadzenia ścieków technologicznych z dróg, placów oraz boksów magazynowych przewiduje się zbiornik żelbetowy. Pojemność zbiornika zostanie określona na etapie sporządzania projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 54

A.2.2.3.2.4.Kanalizacja deszczowa 54

A.2.2.3.3.Sieci energetyczne 55

A.2.2.3.3.1.Sieć rozdzielcza n. n. 55

A.2.2.3.3.2.Sieć oświetlenia terenu i moniotoring 55

A.2.2.3.4.Ochrona p.poż. i zagadnienia BHP w instalacjach elektrycznych 55

A.2.2.3.5.Instalacje wewnętrzne – wodne, sanitarne, elektryczne 55

A.3.1. Część ogólna 56

A.3.1.1. Prawo dostępu do Placu Budowy 56

A.3.1.2. Organizacja Robót 56

A.3.1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 56

A.3.1.4. Ochrona środowiska 57

A.3.1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 57

A.3.1.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 57

A.3.1.6.1.Zaplecze biurowe z salą narad 58

A.3.1.6.2.Zaplecze socjalno bytowe 58

A.3.1.6.3.Toalety przenośne 58

A.3.1.6.4.Parking 58

A.3.1.7. Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy 58

A.3.1.8. Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy 58

A.3.1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni oraz drogi tymczasowe 59

A.3.1.10. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń 59

A.3.1.11. Szkolenia 59

A.3.1.12. Tablica informacyjna i pamiątkowa 60

A.3.2. Wyroby budowlane 61

A.3.2.1. Wymagania ogólne 61

A.3.2.2. Wymagania szczegółowe 62

A.3.2.2.1.Źródła uzyskania materiału (gruntu) 62

A.3.2.2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 62

A.3.2.2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 63

A.3.2.2.4.Zasady wykorzystania gruntów 63

A.3.3. Sprzęt 63

A.3.4. Transport 63

A.3.4.1. Wymagania ogólne 63

A.3.4.2. Wymagania szczegółowe 63

A.3.5. Wykonanie robót 64

A.3.5.1. Wymagania ogólne 64

A.3.5.2. Wymagania szczegółowe 64

A.3.5.2.1. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót 64

A.3.5.2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy 64

A.3.5.2.3. Wykopy 65

A.3.5.2.3.1.Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 65

A.3.5.2.3.2.Odwodnienia robót ziemnych 65

A.3.5.2.3.3.Wykopy 65

A.3.5.2.3.4.Odwodnienie wykopów 66

A.3.5.2.4. Roboty fundamentowe 66

A.3.5.2.5. Roboty konstrukcyjne – mury i konstrukcje stalowe 67

A.3.5.2.6. Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjne, energetyczne 67

A.3.5.2.7. Instalacje wewnętrzne – wodne, sanitarne, elektryczne 67

A.3.5.2.8. Montaż instalacji technologicznych 67

A.3.5.2.9. Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze 67A.3.6. Kontrola jakości 68

A.3.7. Odbiór robót 68

A.3.7.1. Wymagania ogólne 68

A.3.7.1.1. Odbiory 68

A.3.7.1.1.1. Rodzaje odbiorów 68

A.3.7.1.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 68

A.3.7.1.1.3. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa wystawienia Świadectwa Płatności 69

A.3.7.1.1.4. Odbiór końcowy – przejęcie całości Robót 69

A.3.7.1.1.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 69

A.3.7.1.1.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego 70

A.3.7.1.2. Gwarancje 71

A.3.7.1.3.1. Gwarancje technologiczne 71

A.3.7.1.3.2. Gwarancje jakości Robót 71

A.3.7.2. Wymagania szczegółowe 72

A.3.7.2.1. Próby odbiorowe 72

A.3.7.2.2. Próby końcowe 73

A.3.8. Dokumenty odniesienia 73

B.1.1. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 75

B.1.2. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 77

B.4.1. Mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych 84

B.4.2. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych 85

B.4.3. Rzut linii technologicznej do przeładunku odpadów Stacja Przeładunkowa Odpadów 86

B.4.4. Informacje dotyczące warunków geotechnicznych Stacja Przeładunkowa Odpadów 87

B.4.5. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej lokalizacji Stacji Przeładunkowej 88

B.4.6. Informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 89

B.4.7. Informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej 90

B.4.8. Informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 91

B.4.9. Raport o oddziaływaniu na środowisko 92

B.4.10. Decyzje w sprawie wydzielenia działek 93

B.4.11. Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji skala 1: 1000, Inwentaryzacja powykonawcza studni odgazowujących i otworów obserwacyjnych skala 1: 1000 94

A. Część opisowa
  1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia


  1. Pobieranie 0.59 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna