Zajęcia technicznePobieranie 80.74 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar80.74 Kb.

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznychPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach - klasa I-III

Podręcznik: Urszula Białka; „Zajęcia techniczne” ; Wydawnictwo OPERON

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Uczeń otrzymuje oceny za:


 • prace klasowe (testy, sprawdziany itp.),
 • kartkówki,

 • odpowiedzi ustne,

 • aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie pomocy na zajęcia, gazetki przedmiotowej,
 • prace domowe,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • prace wytwórcze,

 • przygotowanie do zajęć.


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:


 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych;

 • osiąga sukcesy w konkursach międzyszkolnych.
 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem;
 • potrafi stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów i zadań;
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np.: literatura, programy multimedialne.
 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań i problemów;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu podstawowym (czyli treści łatwe do opanowania, które są konieczne dla kontynuowania nauki);
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów z pomocą nauczyciela.
 • ma braki i trudności w gromadzeniu wiadomości ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia;
 • rozwiązuje problemy i zadania typowe teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • nie potrafi rozwiązać problemów i zadań teoretycznych i praktycznych podstawowych nawet z pomocą nauczyciela;Kryteria wymagań w zakresie treści przedmiotowych


 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,

 • biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania,

 • śledzi najnowsze osiągnięcia techniki i prezentuje je na zajęciach;

 • proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie, nietypowe (projektowe, materiałowe);

 • osiąga sukcesy w konkursach z zajęć technicznych szczebla wyższego niż szkolny,

 • systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,

 • twórczo rozwija własne uzdolnienia.
 • opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie,

 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,

 • ambitnie realizuje zadania indywidualne -  zadania praktyczne realizuje samodzielnie, z dbałością i dokładnością; zwracając uwagę na estetykę wykonania, często są to prace autorskie, pomysłowe,

 • poprawnie wykonuje operacje technologiczne,

 • prace wytwórcze staranne, zgodne z projektem,

 • bardzo chętnie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

 • systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,

 • właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia.

 • opanował w dużym zakresie wiedzę określoną w programie,

 • rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,

 • umie wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania prostych zadań wytwórczych,

 • sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

 • ekonomicznie wykorzystuje materiały,

 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

 • w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne,

 • stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy,

 • czasami korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.
 • opanował minimum zakresu wiedzy określoną w podstawie programowej,

 • rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

 • nie zawsze umie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania zadań wytwórczych,

 • stosuje zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy,

 • w większości wypadków stosuje zasady dotyczące organizacji pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,

 • poprawnie posługuje się narzędziami,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy,

 • niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania,

 • rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie.
 • ma braki w opanowaniu wiedzy określonej w podstawie programowej,

 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

 • posługuje się tylko prostymi przyborami i narzędziami – jest świadomy zasad bhp podczas pracy,

 • wykonuje z pomocą nauczyciela proste operacje technologiczne,

 • prace wytwórcze niestaranne,

 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga ukierunkowania,

 • nie korzysta ze źródeł informacji,

 • prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.
 • nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych;

 • jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, materiałów);

 • nie prowadzi dokumentacji (zeszytu, nie realizuje ćwiczeń);

 • nie wykonuje zadań wytwórczych,

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. 1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze.
 1. Wymaga się prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
 1. Uczniowie o otrzymanych ocenach są informowani w sposób jawny i na bieżąco. 1. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu materiału. • sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane dwa tygodnie wcześniej, z podanym zakresem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe zadania na ocenę celującą.
 • kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane;

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową prze­liczaną na oceny cyfrowe według kryteriów:Powyżej 100%

ocena celująca

100% — 95%

ocena bardzo dobra

94%—75%

ocena dobra

74% — 51 %

ocena dostateczna

30% - 50%

ocena dopuszczająca

29% — 0%

ocena niedostateczna
 1. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen z pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od poinformowania o wyniku sprawdzianu na zajęciach dodatkowych.
 1. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzania zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

Podczas dokonywania oceny zwraca się uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność, sprawność intelektualną oraz jego praktyczne działanie): • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu;

 • celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania;

 • przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy;

 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;

 • rozumienie zjawisk technicznych;

 • umiejętność wyciągania wniosków;

 • czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji.

Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe), jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów).

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Wymagania szczegółowe

Dopuszczająca

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Celująca

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

-Z pomocą nauczyciela wymienia sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych zna rodzaje sprzętu przeciwpożarowego.

- wie, jak należy ostrzegać w przypadkach zagrożenia


- poznaje podstawowe przyczyni powstawania pożarów , potrafi określić je i nazwać

-Rozumie pojęcie -,,zagrożenie przeciwpożarowe,, wymienia rodzaje sygnałów alarmowych - zna zasady zachowania się w przypadku zagrożenia
- zna podstawowe przyczyny zagrożeń pożarowych potrafi wskazać przyczyny powstania pożaru – rozróżnia podstawowy sprzęt

gaśniczy
-Rozróżnia i zna informacje zawarte na opakowaniach substancji zagrażających bezpieczeństwu człowieka
- dobiera właściwy sprzęt i odpowiednie środki gaśnicze do rodzaju pożaru

-Rozróżnia środki i sprzęt gaśniczy , który potrafi także nazwać .

Zna większość symboli graficznych

Sygnałów alarmowych
-samodzielnie stosuje odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy i potrafi go nazwać


-Zna i stosuje w stopniu samodzielnym odpowiednie środki gaśnicze do rodzaju pożaru.


Rysunek techniczny

-Zna przybory i narzędzia techniczne, pamięta o normach w piśmie technicznym

- posiada podstawową wiedzę na temat powstawania rzutów, z pomocą nauczyciela wykonuje rysunek techniczny i konstrukcyjny-Zna normy i przybory techniczne, wykonuje proste ćwiczenia techniczne

- wie, że istnieją instrukcje obsługi sprzętu technicznego


- z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje rysunek, zna zasady rzutowania.

-Stosuje normy i przybory potrzebne w rysunku technicznym.

- rozumienie informacje zawarte w instrukcji obsługi .


- posiada elementarne wiadomości o sposobach powstawaniu rzutów, zna etapy wykonania rysunku

-Prace są bardzo dokładne, estetyczne, stosuje normy.

- odczytuje informacje z instrukcji obsługi sprzętu


- analizuje etapy powstawania prac.

-Zna rodzaje pisma technicznego, wykonuje rysunki bardziej skomplikowane.

- stosuje samoocenę pracy.


- potrafi samodzielnie wykonać rzuty prostokątne danej bryły lub figury. Biegle posługuje się pismem technicznym oraz zasadami i sposobami wymiarowania przedmiotów


Planowanie pracy. Proces technologiczny

-   rozumie znaczenie metali w rozwoju cywilizacji

 -   zna pojęcie „ruda"

- wymienia właściwości stali konstrukcyjnej, węglowej

- potrafi rozpoznać przedmioty metalowe

- umie wymienić podstawowe narzędzia

i określić ich przeznaczenie

- wymienia zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami


- wie, w jaki sposób pozyskiwano metale dawniej, a jak obecnie

-   umie określić zastosowanie narzędzi, przyrządów pomiarowych

- zna sposoby łączenia metali (lutowanie, spawanie, nitowanie, klejenie, skręcanie)


-   zna proces otrzymywania stali

-   rozumie problemy ekologiczne związane z wydobyciem rud i jej przeróbką

-   rozumie niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą korozja konstrukcji metalowych


-   zna pojęcie „stop", „stal", żeliwo"

- zna podstawowe stopy i ich zastosowanie

- wymienia zastosowanie metali

-  zna procesy obróbki cieplnej stali

- zna sposoby zabezpieczania konstrukcji metalowych przed korozją- wie jakie są rodzaje metali

jakie są właściwości metali

- umie podać zalety i wady poszczególnych sposobów

- podaje przykłady zastosowań

- wie jak nazywają się narzędzia, przyrządy pomiarowe

- zna technologie wytwarzania metali
Elektrotechnika


-Z pomocą nauczyciela rozróżnia i potrafi nazwać podstawowy sprzęt techniczny i jego zastosowanie
-nauczyciel naprowadza ucznia jak ma prawidłowo przygotować posiłek (higiena, estetyka wykonania, podawania posiłku, kultura ich spożywania).


-Korzysta z wskazówek nauczyciela, rozróżnia podstawowy sprzęt techniczny i elektryczny
- stara się pamiętać o: prawidłowym przygotowaniu posiłku (higiena, estetyka wykonania, podawania posiłku, kultura ich spożywania).

-Rozróżnia podstawowy sprzęt techniczny i elektryczny

- potrafi wskazać sposoby zastosowania.

- zna zasady prawidłowego zastosowania i użytkowania sprzętu
-zna zasady organizacji pracy, pracuje w zespole, estetycznie-Wymienia rodzaje sprzętu technicznego i elektrycznego

-poprawnie potrafi nazwać i zastosować sprzęt do działań praktyczno - technicznych


-zna zasady obsługi sprzętu.

- zna działanie urządzeń technicznych i elektrycznych-Potrafi rozpoznać nazwy narzędzi i przyrządów,

-określa zastosowania poszczególnych narzędzi i przyrządów

przytaczanie nazw regionalnych i gwarowych

-wykonuje zadania praktyczne – stosuje zasady regulaminu pracowni i przepisy BHPKulinaria

Uczeń potrafi:

- wymienić tradycyjne polskie potrawy wigilijne i wielkanocne

- nazwać składniki odżywcze

- wymienić produkty zawierające białka;

- wymienić produkty zawierające tłuszcze;

- wymienić produkty zawierające węglowodany;

- wymienić witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach;

- wymienić warzywa i owoce zawierające najwięcej witaminy C;

- podać przykłady składników mineralnych grup: makroelementów i mikroelementów;

- wymienić informacje zamieszczane na opakowaniach produktów spożywczych, które mają szczególne istotne znaczenie dla zdrowia człowieka;
Uczeń potrafi:

- opisać, jak odżywiał się człowiek pierwotny

- opowiedzieć, jak utrwalano żywność w czasach prehistorycznych.

- zdefiniować pojecie źródła składnika odżywczego;

- porównać swoją masę ciała z normami i wyciągnąć właściwe wnioski; ułożyć jadłospis.

- planować pracę podczas obróbki produktów spożywczych i sporządzania posiłków;

- planować, a potem robić zakupy żywnościowe;

- wymienić kolejne czynności przy obróbce wstępnej, np.: warzyw;

- uwzględnić sezonowość występowania świeżych warzyw i owoców;

-wymienić zasady przechowywania żywności.
Uczeń potrafi:

- ocenić znaczenie odkrycia ognia w życiu człowieka;

- przedstawić samodzielnie nabyte informacje, o tym kto, kiedy i gdzie wprowadził metodę termicznego utrwalania żywności lub inną;

- zdobyć informacje związane ze sztuką kulinarną wybranego kraju europejskiego i przedstawić je w klasie;

zwyczaje żywieniowe swojego regionu.

- wyjaśnić, jaka rolę w organizmie pełnią białka;

- rozróżnić tłuszcze, jako grupę produktów spożywczych i jako grupę składników odżywczych;

- rozpoznać produkty zawierające węglowodany złożone oraz produkty zawierające cukry proste;

- wyjaśnić rolę witamin w organizmie;Uczeń potrafi:

- rozróżnić produkty zawierające tłuszcze;

- wyjaśnić, jakie mogą być konsekwencje niedoboru składników odżywczych w organizmie;

- opisać skutki niedoboru składników mineralnych i błonnika w organizmie;

- wyjaśnić, czym grozi zbyt duża, a czym zbyt mała masa ciała;

- przekonać o potrzebie spożywania pokarmów zgodnie z potrzebami organizmu.

- wyjaśnić pojęcie i rolę tzw. Informacji żywieniowej;

- dowieść korzyści z czytania informacji zawartych na etykietach opakowań produktów;

- wyszczególnić, jak postępować z żywnością w czasie jej kupowania, przenoszenia do domu, przechowywania i sporządzania potraw;Uczeń potrafi:

-objaśnić piramidę żywieniową.

- przygotować i zaprezentować na forum klasy grupowo wylosowany temat związany z informacjami na temat kuchni świata i Polski

- wyjaśnić, na czym polega oznaczanie wartości energetycznej pokarmu;


- przedstawić problem niedożywienia i głodu, zwłaszcza dzieci na świecie.Podstawowe informacje o ruchu drogowym

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje znaki ich znaczenie i zastosowanie na drodze i w ruchu drogowym
Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym odczytuje znaki drogowe i BHP

Z pomocą nauczyciela nazywa i rozpoznaje znaki i sygnały drogowe

- zna elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy rowerem . w ruchu drogowym


Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym odczytuje znaki informacyjnej .i BHP
Zna znaki drogowe i sygnały drogowe , rozróżnia hierarchie ważności znaków.

- potrafi zadbać o stan techniczny roweru.Zna znaczenie znaków drogowych i poleceń, w praktyce stosuje zdobytą wiedzę.


Rozwiązuje testy i krzyżówki. Potrafi samodzielnie wykorzystać w działaniach praktycznych i teoretycznych zdobytą wiedzę .

Ochrona środowiska naturalnego

-   wie, w jaki sposób jest pozyskiwana woda pitna w jego miejscowości

-   potrafi wymienić elementy domowej instalacji wodno­kanalizacyjnej

 


-  rozumie pojęcia oczyszczana i uzdatniana wody

-  wie w jaki sposób dociera woda do naszych mieszkań

 


-  rozumie znaczenie syfonów w domowej instalacji kanaliza­cyjnej

-   zna zasadę działania licznika na wodę

-   rozumie znaczenie oszczędnego zużywania wody

-   potrafi wskazać praktyczne sposoby oszczędzania wody-  rozumie znaczenie oczyszczalni ścieków dla środowiska

-   wie, jakich płynów nie należy wylewać do ścieków

-   rozumie przyczyny obumierania życia w rzekach i jeziorach

 


- zna pozytywne i negatywne czynniki rozwoju techniki

– zna konieczności z segregacji śmieci

– zna zasady recyklingu

i segregacji


Pobieranie 80.74 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna