Zadanie 1 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej – koszt planowany)


Zadanie 7 (rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych)Pobieranie 339.68 Kb.
Strona5/6
Data28.10.2017
Rozmiar339.68 Kb.
1   2   3   4   5   6Zadanie 7 (rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych)

Przedsiębiorstwo wytwarza jednorodne wyroby. Cena sprzedaży produktów gotowych wynosi 15 zł a jednostkowy koszt zmienny 10 zł. Koszty stałe ustalono w wysokości 1 200 zł. kwartalnie. Produkcję oraz sprzedaż przedstawia tabela:I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Produkcja (szt.)

300

320

240

350

Sprzedaż (szt.)

300

260

200

280Polecenia:

Dokonać wyceny zapasów i ustalić wynik z działalności w poszczególnych kwartałach.
Zadanie 8 (rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych)

Zakłady przemysłu spożywczego w badanym okresie wyprodukowały 200 000 kg słonych paluszków rybnych. W związku z tą produkcją poniesiono następujące koszty:

1. Koszty produkcji 1 kg paluszków wynoszą:
- materiały bezpośrednie 20 zł

- płace bezpośrednie 10 zł

- koszty zakupu 10% od materiałów bezpośrednich

- zużycie energii 6 zł

- transport sprzedanych produktów 2 zł

2. Koszty produkcji 200 000 kg paluszków za dany miesiąc wynoszą:


- koszty wydziałowe 1 600 000 zł

- koszty zarządu 800 000 zł

- koszty sprzedaży 350 000 zł

Z wytworzonej produkcji sprzedano 80%, przy czym cena 1 kg paluszków wynosiła 60 zł. Na podstawie powyższych danych ustalić: 1. wynik ze sprzedaży w badanym miesiącu,

 2. wynik ze sprzedaży przy założeniu, że całość wyprodukowanych paluszków została sprzedana,

 3. wpływ rozmiarów produkcji i sprzedaży na przyrost/ zmniejszenie zysku.Zadanie 9 (Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Próg rentowności)

Przedsiębiorstwo wytwarza jeden asortyment wyrobu, którego cena sprzedaży wynosi 20 zł a jednostkowy koszt zmienny 10zł. Koszty stałe w miesiącu wynoszą 6 000 zł.

Produkcja i sprzedaż są następujące:


Treść

Styczeń

Luty

Marzec

Produkcja (szt.)

1500

1600

1200

Sprzedaż (szt)

1400

1400

1500

Polecenia:

 1. ustalić wynik finansowy w rachunku kosztów pełnych i zmiennych (dokonać porównania otrzymanych wyników)

 2. ustalić wartościowy i ilościowy próg rentowności

 3. obliczyć względną strefę bezpieczeństwa w styczniu.


Zadanie 10 (Próg rentowności)

Jednostka uzyskała przychód ze sprzedaży 200 sztuk wyrobów w wysokości 160 000zł. Koszty zmienne tej sprzedaży wyniosły 64 000zł a koszty stałe 56 000zł. Oblicz próg rentowności (ilościowy i wartościowy) oraz względną oraz bezwzględną strefę bezpieczeństwa.


Temat 5: ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI

WZORY POMOCNICZE:


Rx – ilościowy próg rentowności

Rw – wartościowy próg rentowności

Mb – marża brutto

jMb – jednostkowa marża brutto
 • Marża brutto (nadwyżka cenowa)

= całkowite przychody ze sprzedaży – suma kosztów zmiennych, albo
= cena sprzedaży (jednego produktu) – jednostkowy koszt zmienny
W skład marży brutto wchodzą zatem: koszty stałe i zysk

 • Stopa marży brutto: (udział marży brutto w jednostkowej cenie sprzedaży)

=marża brutto przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży albo
= marża brutto produktu/ jednostkowa cena sprzedaży, albo

= 1- (jednostkowy koszt zmienny/jednostkowa cena sprzedaży) • Próg rentowności:

  1. wartościowy: koszty stałe / stopa marży brutto

  2. ilościowy: koszty stałe / marża brutto produktu

 • Strefa bezpieczeństwa bezwzględna:
  = przychody ze sprzedaży – wartościowy próg rentowności

 • Strefa bezpieczeństwa względna:

= strefa bezpieczeństwa bezwzględna/ przychód ze sprzedaży
Zadanie 1 (Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej)

Firma „GUMPOL” wytwarza gumki do włosów. Koszty stałe w maju wyniosły 5 000 zł. Wytworzono 15 000 sztuk gumek (do włosów). Jednostkowy koszt zmienny wynosi 0,5 zł za sztukę a cena sprzedaży 1 zł/szt. Ustalić: 1. ilościowy próg rentowności,

 2. wartościowy próg rentowności

 3. względną i bezwzględną strefę bezpieczeństwa,

 4. stopę marży brutto.

 5. wielkość produkcji, która zapewni firmie osiągnięcie zysku netto w kwocie 5 000 zł, przy podatku CIT 19%,

 6. próg rentowności, przy założeniu, że koszty stałe wzrosną o 1 000 zł

 7. próg rentowności, przy założeniu, że koszty zmienne zmniejszą się o 15% (Przy Ks= 6 000 zł)


Zadanie 2 (Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej)

Spółka cywilna zajmuje się produkcją kamizelek kuloodpornych. Przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych Spółka może wyprodukować 5 000 sztuk kamizelek. W okresie rozliczeniowym poniesiono koszty stałe w wysokości


20 000 zł. Cena zbytu kamizelek wynosi 30 zł, a jednostkowe koszty zmienne 18 zł. Określ wynik brutto przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i sprzedaży wszystkich wyprodukowanych kamizelek. Ile wyrobów musi wyprodukować Spółka, aby pokryć wszystkie koszty? Przy jakiej wielkości produkcji i sprzedaży Spółka wejdzie w strefę strat?

Zadanie 3 (Próg rentowności – przekształcenia wzorów)

Względna strefa bezpieczeństwa wynosi 10%. Stopa marży brutto wynosi 20 % a wartościowy próg rentowności 9 000 zł. Ustalić: 1. rzeczywiste przychody ze sprzedaży,

 2. rzeczywistą marżę brutto,

 3. koszty stałe,

 4. koszty zmienne,

 5. zysk.


Zadanie 4 (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej – metoda segmentowa)

W firmie produkcyjnej SEGMENT są wytwarzane szafki na buty trzech typów. Dane dotyczące produkcji zawiera tabela:WYRÓB

A

B

C

Cena sprzedaży (zł/szt.)

64

96

36

Jednostkowy koszt
zmienny

40

44

20

Współczynnik struktury sprzedaży (%)

6 000

16 000

10 000

Koszty stałe

20 000

Na podstawie przedstawionych danych ustalic próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej.

Zadanie 5 (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej – metoda średniej marży brutto)

Na podstawie poniższej tabeli ustalić ilościowy oraz wartościowy próg rentowności dla każdego wyrobu,WYRÓB

A

B

C

D

Cena sprzedaży (zł/szt.)

80

100

60

300

Jednostkowy koszt
zmienny

60

70

40

200

Współczynnik struktury sprzedaży (%)

20%

40%

30%

10%

Koszty stałe

100 000


Zadanie 5 (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej)

W przedsiębiorstwie TATARAK zestawiono następujące informacje, niezbędne do ustalenia progu rentowności.Wyszczególnienie

Asortyment wyrobu

X

Y

Z

Sprzedaż (szt.)

200

300

100

Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt)

80

60

120

Jednostkowy koszt zmienny

50

40

80

Koszty stałe firmy

15 000 zł

Ustalić: wartościowy próg rentowności, strefę bezpieczeństwa, koszty zmienne w punkcie krytycznym oraz aktualną stopę marży brutto.
Temat 6: Krótkookresowe rachunki decyzyjne

Zadanie 1 (optymalizacja produkcji)

Spółka THIN ICE z o. o. produkuje dwa rodzaje specjalistycznych wyrobów: młotki i łomy, których ceny zbytu są następujące: młotek – 84 zł/szt., łom – 62 zł/ szt. Koszty jednostkowe wymienionych produktów kształtowały się następująco: młotek: 48 zł/szt. łom – 38 zł/szt. Produkcja jest ograniczona ilością posiadanych czynników produkcji (według danych z poniższej tabeli)

Treść

Zużycie wyrobu na jednostkę

Czynniki ograniczające

MŁOTKI (M)

ŁOMY (Ł)

Maszynogodziny (mh)

0,20

0,15

4 000

Roboczogodziny (rh)

0,10

0,20

3 000

Na podstawie przedstawionych danych: sformułować funkcję celu, ustalić przy jakich rozmiarach produkcji zysk jest maksymalny i określić jego wielkość.
Zadanie 2 (optymalizacja produkcji)

Przedsiębiorstwo może produkować trzy asortymenty wyrobów: „A”, „B”, „C”. Miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 1000 maszynogodzin (mh). Analiza rynku wykazała ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu A – 2500 szt., B – 3000 szt., C – 4500 szt. Podstawowe informacje o asortymentach ilustruje tabela.


Tabela. Dane charakteryzujące wytwarzane wyroby


Wyszczególnienie

A

B

C

Jednostkowa cena sprzedaży (w zł)

Jednostkowy koszt zmienny (w zł)

Norma czasu wytwarzania (mh)


82

43

0,594

61

0,453

33

0,2Koszty stałe wynoszą 80 000 zł.

Na podstawie powyższych danych określić, który asortyment firma powinna produkować w celu uzyskania maksymalnego zysku.


Zadanie 3 (wytworzyć czy kupić)

Spółka z o. o. EJ-WON w Szczecinie wytwarza kremy ochronne. Opakowania do kremów są dostarczane przez firmę BOOMBOX z Polic w cenie 0,2 zł/sztukę. Przedsiębiorstwo rozważa możliwość produkcji opakowań we własnym zakresie. Inżynierowie produkcyjni przedstawili projekt kosztów związanych z podjęciem takiego przedsięwzięcia (dane dla 1000 sztuk):

Materiały bezpośrednie 100 zł

Płace bezpośrednie 50 zł

Inne koszty bezpośrednie 20 zł

Koszty wydziałowe 20 zł

Razem 190 zł

Do podstawowych kosztów stałych zaliczono amortyzację i koszty utrzymania gotowości maszyn produkcyjnych (wtryskarki, formy) oraz hali produkcyjnej, która powstanie w wyniku adaptacji magazynu. Oszacowane koszty stałe wyniosą 3 000 zł.

Na podstawie danych:


 1. Podjąć decyzję, czy w dalszym ciągu kupować opakowania do kremów czy też rozpocząć własną produkcję

 2. Ustalić, przy jakich rozmiarach produkcji nastąpi zrównanie kosztów nabycia z kosztami własnej produkcji.


Temat 7: Procesowy rachunek kosztów (metoda ABC)
Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów)
W zakładach mleczarskich koszty pośrednie kształtowały się następująco:

 • obsługa techniczna 33 000 zł

 • przemieszczenie materiałów 9 000 zł

 • kontrola jakości 21 000 zł

W tym czasie wytworzono 1 000 kg sera Ekstraserek i 12 000 kostek masła Macmasło, po 250 gramów każda. Jednostkowe koszty bezpośrednie wyniosły odpowiednio 540 zł/kg, i 33,75 zł/szt. W trakcie okresu:

 • wystąpiło 300 przemieszczeń materiałów (180 dotyczy sera, 120 masła)

 • przeprowadzono 280 kontroli (200 dotyczy sera, 80 masła)

 • dokonano 400 konserwacji z czego 240 związanych z produkcją sera, a 160 z produkcją masła.

Ustalić jednostkowy koszt wytworzenia 1 kg sera i 1 kg masła metodą uwzględniającą rachunek kosztów działań (ABC).

Czy produkcja sera i masła jest opłacalna, jeżeli ich cena wynosi odpowiednio 610 zł/kg i 40 zł/szt.


Zadanie 2 (Procesowy rachunek kosztów)

Przedsiębiorstwo sprzętu telekomunikacyjnego na bazie tej samej linii produkcyjnej wytwarza trzy tpy telefonów: "Romeo", BX-13 oraz "Claptrap". Dane związane z ich produkcją i kosztami poniesionymi w ciągu miesiąca przedstawia tabela.


Rozmiary i koszty produkcji telefonów:

Pozycje danych

Ogółem

Typ telefonu

Romeo

BX-13

Claptrap

1. Rozmiary produkcji (w szt.)

1800

600

800

400

2. Koszty materiałów bezpośrednich (w zł.)

66000

12000

40000

14000

3. Koszty płac bezpośrednich (w zł.)

28000

6000

16000

6000

4. Koszty pośrednie, w tym:

- dostaw materiałów

- technicznego przygotowania produkcji

- obsługi

- kontroli

30000


98000

72000


18000

-

--

-

-

-

--

-

--

-


5. Liczba dostaw materiałów

20

6

10

4

6. Liczba serii produkcyjnych

14

4

6

4

7. Liczba konserwacji

36

14

16

6

8. Liczba kontroli

40

16

14

10

Ustalić koszty jednostkowe wytwarzanych telefonów, stosując zasady procesowego rachunku kosztów.


Zadanie 3 (Procesowy rachunek kosztów)

Spółka z o.o. "Orbit" wytwarza cztery typy lamp halogenowych (HL-1, HL-2, HL-3 I HL-4) korzystając z tej samej linii produkcyjnej. Dane związane z ich produkcją przedstawia tabela:

Rozmiary i koszty produkcji lamp


Pozycje danych:

Ogółem

Typ lampy

HL-1

HL-2

HL-3

HL-4

1. Rozmiary produkcji (w szt.)

10000

2000

3000

4000

1000

2. Materiały bezpośrednie (w zł)

40000

10000

12000

10000

8000

3. Płace bezpośrednie (w zł)

20000

7000

6000

5000

2000

4. Koszty pośrednie (w zł)

w tym:


- zaopatrzenie materiałowe

- techniczne przygotowanie produkcji

- obsługa

- kontrola

- zarząd


60000
10000
10000

15000


5000

20000


-

-

-

-

5. Liczba otrzymanych faktur

25

6

10

6

3

6. Liczba uruchomień maszyn

100

20

30

40

10

7. Liczba konserwacji

60

15

25

15

5

8. Liczba kontroli

20

4

6

7

3

Na podstawie przedstawionych danych:

 1. ustalić koszty jednostkowe poszczególnych typów lamp stosując tradycyjną kalkulację doliczeniową (koszty pośrednie rozlicza się w stosunku do płac bezpośrednich (koszty zarządu należy rozliczać w stosunku do technicznego kosztu wytworzenia),

 2. ustalić koszty jednostkowe za pomocą procesowego rachunku kosztów (ABC), przy czym koszty zarządu należy rozliczyć proporcjonalnie do technicznego kosztu wytworzenia,

 3. porównać koszty jednostkowe ustalone za pomocą obu metod.Pobieranie 339.68 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna