Zadanie 1 Księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności I zobowiązań wPobieranie 39.69 Kb.
Data18.12.2017
Rozmiar39.69 Kb.


Zadanie 1 (Księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności i zobowiązań w walucie obcej z wykorzystaniem II wariantów)

Firma „Bocian” dokonuje operacji eksportowych i importowych z kontrahentami z całego świata. Na dzień 31 grudnia 20XX roku w swoich księgach posiadała rozrachunki przedstawione w tabeli. Na dzień 31.12.20XX dokonała wyceny swoich należności po kursie średnim NBP obowiązującym w tym dniu.
Pozycja

Wartość w walucie obcej

Kurs na dzień powstania należności/

zobowiązańWartość w PLN

Kurs na dzień 31.12.20XX

Wartość bilansowa na dzień 31.12.20XX

Różnica kursowa

Należności w EUR

200

4,1

PLN/EUR

4,2

PLN/EUR
Zobowiązania w EUR

300

4,3

PLN/EUR

4,2

PLN/EUR
Należności w USD

500

3,9

PLN/USD

3,8

PLN/USD
Zobowiązania w USD

800

3,85

PLN/USD

3,8

PLN/USD

Polecenie

Ująć różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej w dwóch wariantach.Wariant I

Ujęcie różnic kursowych bezpośrednio przez konto przychodów i kosztów finansowych.

W wariancie tym powstałe różnice kursowe zalicza się bezpośrednio do przychodów lub kosztów finansowych. Konta te powinny być wydzielone syntetycznie lub analitycznie, gdyż różnice kursowe z wyceny bilansowej nie stanowią kosztów i przychodów dla celów podatkowych.Wariant II

Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej z zastosowaniem konta rozliczeniowego.

W wariancie tym różnice kursowe powstałe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konto rozliczeniowe różnic kursowych, natomiast na moment bilansowy saldo tego konta w zależności od znaku przenoszone jest w przychody lub koszty finansowe. W ten sposób zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmuje się w przychodach finansowych nadwyżkę dodatnich różnic nad ujemnymi, a w kosztach finansowych nadwyżkę różnic ujemnych nad dodatnimi.


Zadanie 2 (Kompensata rozrachunków)
Spółka „Wróbelek” posiada nieuregulowane rozrachunki z kontrahentem zagranicznym „Wrona” w dolarach amerykańskich:

a) zobowiązanie

wartość dostawy zgodnie z fakturą 5.000 euro

kurs waluty z dnia powstania zobowiązania 3,9 zł/euro

kwota zobowiązania …………..
b) należności

wartość sprzedaży 5.000 euro

kurs waluty z dnia powstania należności 3,8 zł/euro

kwota należności od kontrahenta zagranicznego …………..


Spółki „Wróbelek” i „Wrona” postanowiły dokonać kompensaty wzajemnych rozrachunków.
Polecenie

Zaksięgować kompensatę i powstałe w wyniku jej różnice kursowe.


UWAGA

Wierzytelności stanowiące przedmiot kompensaty wycenia się po niższym kursie waluty, według którego została wyceniona dana należność lub zobowiązanie w momencie ich powstania.


Powstałe przy kompensacie różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów podatkowych.

Kompensata jest formą zapłaty, a więc do rozliczenia wzajemnych rozrachunków przyjmuje się kurs faktycznie zastosowany, czyli wynikający z umowy o kompensacie.

Różnice ustalone dla celów bilansowych będą różnicami podatkowymi.

Zadanie 3 (wycena bilansowa należności i zobowiązań)
Spółki „Piotruś” na dzień bilansowy 20XX r. posiadała następujące stany należności i zobowiązań w walutach obcych:


 1. zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego „Igor” w kwocie 20.000 EUR (kurs z dnia powstania zobowiązania wyniósł 3,6 zł/EUR,

 2. należność od zagranicznego odbiorcy towarów „Wiktor” w kwocie 50.000 EUR (kurs z dnia powstania należności 3,70 zł/EUR),

 3. kredyt na finansowanie budowy środka trwałego w kwocie 80.000 EUR (kurs z dnia zarachowania kredytu 3,90 zł/EUR), na dzień bilansowy nie zakończono budowy środka trwałego, a dotychczas poniesione wydatki wyniosły 240.000 zł.

Polecenia: 1. Zaksięgować powstałe operacje gospodarcze.

 2. Wycenić należności i zobowiązania na dzień bilansowy. Ująć na kontach powstałe różnice kursowe. Średni kurs euro na dzień bilansowy roku 20XX ogłoszony przez NBP wyniósł 4,1724 zł/EUR..


Zadanie 4 (rozchód waluty z rachunku walutowego)
W 20XX r. Spółka „Piotruś” miała wpływy walut po następujących kursach:

a) 600 EUR po 4,40 zł/EUR

b) 400 EUR po 4,30 zł/EUR

c) 1.000 EUR po 4,20 zł/EUR


Stan waluty na 31 października 20XX r. wynosił 2.000 EUR. Saldo konta „Rachunek walutowy” na ten dzień wynosiło: 8.560.
W listopadzie20XX r. zapłacono przelewem za zobowiązanie z tytułu dostaw i usług Spółce „Igor” 1.200 EUR. Faktura za zakupione towary (kalkulatory) została zaksięgowana w październiku 20XX r. według kursu 4,40 zł/EUR.

Stan waluty na 31 grudnia 20XX roku wynosi 800 EUR. Średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień wynosi 4,25 zł/EUR.


Zgodnie z polityką rachunkowości rozchód waluty z rachunku walutowego jednostka wycenia według:

WARIANT I - metody FIFO

WARINAT II - metody LIFO

WARIANT III - metody kursów przeciętnych (średnich)


POLECENIA

 1. Zaksięgować powstałe operacje gospodarcze i dokonać wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego w trzech wariantach.


Zadanie 5 (rozrachunki zagraniczne regulowane z wykorzystaniem rachunku złotowego)
Na koniec roku obrotowego 20XX w księgach rachunkowych jednostki „Piotruś” figurują następujące salda:

 1. Należności od kontrahenta „Tygrys” 80.000 euro według kursu 4,20 zł/euro z dnia powstania salda 336.000 zł,

 2. Zobowiązanie wobec dostawcy „Pantera” 110.000 euro według kursu 4,26 zł/euro z dnia powstania salda 468.600.

Na dzień bilansowy31.12.20XX r. kurs średni NBP wynosi 1 euro 4,28 zł/euro.

W miesiącu lutym 20XX+1 r. należność została uregulowana, a zobowiązanie zapłacono.

Operacje przeprowadzono wykorzystując w tym celu rachunek złotowy spółki „Piotruś”.

„Piotruś” odsprzedał bankowi, z którym współpracuje, otrzymaną od kontrahenta „Tygrys” walutę według kursu 4,30 zł/euro.Następnie „Piotruś” uregulował wobec kontrahent „Pantera” zobowiązanie, korzystając z usług banku, z którym współpracuje. Kurs sprzedaży euro z dnia zapłaty wynosił 4,32 zł/euro.
Polecenia:

 1. Ująć rozrachunki na kontach.

 2. Dokonać wyceny rozrachunków na dzień bilansowy.

 3. Zaksięgować uregulowanie rozrachunków.


Zadanie 6 (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów źródło: ZM)
Spółka „Mysz" w maju 20XX r. dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów we Francji. Faktura została wystawiona przez kontrahenta zagranicznego w dniu wydania towaru, tj. 20 maja 20XX r., na kwotę: 50.000 EUR. Kurs średni ogłoszony dla euro przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury zakupu wynosił: 3,9205 zł/EUR (tabela 96/A/NBP/20XX z 19 maja 20XX r.).
Zaksięgować wymienione operacje gospodarczePobieranie 39.69 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna