Załącznik nr IIPobieranie 1.83 Mb.
Strona1/10
Data28.12.2019
Rozmiar1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


SPRAWOZDANIE

z realizacji w 2009 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pełni Zarząd Województwa Podlaskiego

Czerwiec 2010 r.


WSTĘP 3

INTRODUCTION 6

1. IDENTYFIKACJA 9

2 . PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 9

2. 1. Realizacja i analiza postępów 9

2.2 Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym 54

2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze 59

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programów operacyjnych (w stosownych przypadkach) 63

2.5 Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) 64

2.6 Komplementarność z innymi instrumentami 64

2.7 Monitorowanie i ocena 73

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy 81

3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY 81

3.1 Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 81

Ponadto powołano zespół ekspercki do pomocy w kwestii oceny zgodności przygotowanej dokumentacji dotyczącej procedury oceny oddziaływania na środowisko w projektach wybranych do realizacji. 86

3.2. Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej 86

3.3. Priorytet III. Rozwój turystki i kultury 91

3.4. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne 94

3.5. Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 97

W związku z koniecznością koordynacji realizacji RPOWP z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), przesunięty został konkurs z gospodarki wodno-ściekowej na przyszły okres sprawozdawczy. Konkurs zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru wniosków z Poddziałania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW. 98

3.6. Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej 100

3.7. Priorytet VII. Pomoc Techniczna 104

4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA 105

5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) 105

6. POMOC TECHNICZNA 106

7. INFORMACJA I PROMOCJA 108
WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w 2009 roku. Dokument przedstawia efekty wdrażania RPOWP oraz wpływ Programu na rozwój województwa podlaskiego.

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5085 z dnia 11 października 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 46/599/07 z dnia 9 listopada 2007 roku) zostało sporządzone przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pełniący obowiązki Instytucji Zarządzającej RPOWP.

Dokument jest jednym z elementów systemu monitorowania i zarządzania pomocą strukturalną dla regionu. Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Został przygotowany w oparciu o system sprawozdawczości i monitoringu przewidziany w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006), a także Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27. 12.2006) oraz Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art.35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 to pierwszy w historii tak duży program finansujący rozwój regionu. Województwo podlaskie ma typowo rolniczy charakter (przerost zatrudnienia w rolnictwie, wysokie bezrobocie i niski stopień towarowości produkcji). W związku z tym strategia programu ma na celu zmianę tej niekorzystnej struktury i przesunięcie pracowników z sektora rolnictwa do gałęzi przemysłu i usług. Przyczyni się do osiągnięcia wyższego tempa rozwoju gospodarczego. Działania te, zgodnie z założeniami programu, prowadzone są przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Konsekwencją dążenia do realizacji opisanego wyżej celu głównego jest różnorakie wsparcie trzech obszarów – potencjałów rozwojowych województwa: inwestycje (wzrost inwestycji zewnętrznych), przedsiębiorcy (wzrost inwestycji wewnętrznych) oraz turystyka (dziedzina gospodarki, w której województwo ma potencjał inwestycyjny – dotychczas nie w pełni wykorzystywany).

W 2009 roku realizacja RPOWP nabrała szczególnego znaczenia. Gospodarkę światową, w tym także gospodarkę regionalną województwa podlaskiego, ogarnął kryzys. Choć region podlaski stosunkowo łagodnie odczuł skutki kryzysu, m.in. dzięki aktywności przedsiębiorstw, zanotowano jednak spadek dynamiki inwestycji oraz wzrost poziomu bezrobocia. Podlascy przedsiębiorcy dążąc do utrzymania możliwie najwyższego poziomu sprzedaży, zdecydowali się na redukcję kosztów oraz zatrudnienia. Poziom bezrobocia zarejestrowanego (wg danych GUS), w porównaniu z sytuacją zanotowaną w 2008 roku, był wyższy prawie o 3 pkt procentowe (wzrost z 9,7 do 12,6 proc.). Według BAEL także nastąpił wzrost, choć mniejszy – poziom bezrobocia w 2008 roku sięgnął 6,4 proc., podczas gdy w 2009 było to już 7,1 proc. W 2009 roku zanotowano także wyraźny spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych wobec lat poprzednich. Tendencja spadkowa ujawniła się już w 2008 roku – wartość nakładów inwestycyjnych osiągnęła niecałe 94 proc. wartości z 2007 roku. W 2009 rok spadek był jeszcze większy: w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku wartość nakładów inwestycyjnych osiągnęła 79 proc. wartości zanotowanej rok wcześniej.

W związku z tym, IZ RPOWP poszukując działań, które mogłyby złagodzić skutki kryzysu gospodarczego, zleciła ekspertyzę pn. „Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych”, którą opracował zespół kierowany przez prof. dr hab. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku. Celem badania była diagnoza sytuacji gospodarczej oraz zdefiniowanie obszarów, w których odpowiednio ukierunkowane środki z RPOWP mogą zahamować, przynajmniej częściowo, niekorzystne trendy wzrostu poziomu bezrobocia i spadku inwestycji. Na podstawie rekomendacji zawartych w analizie, wprowadzono kilka istotnych zmian w procesie wdrażania RPOWP. Jedną z najważniejszych było zastosowanie systemu zaliczkowego wypłaty wsparcia, co obniżyło koszty finansowania inwestycji oraz poprawiło płynność finansową beneficjentów. Zwiększono także środki na dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, uproszczono procedury konkursowe i zwiększono liczbę naborów. Podczas oceny projektów stosowano kryteria promujące zatrudnienie. W efekcie wartość udzielonego dofinansowania EFRR (wartość podpisanych umów o dofinansowanie) to 167 237 233,43 EUR (689 836 864,16 PLN). Łączna wartość projektów, które zdobyły wsparcie, wyniosła 296 930 492,18 EUR (1 224 808 587,19 PLN).

Działania przyspieszające kontraktację wsparcia z RPOWP uzupełniały starania IZ RPOWP, by środki jak najszybciej były wypłacane beneficjentom. Na koniec 2009 r. praktycznie zrealizowano wszystkie płatności na rzecz beneficjentów. Poziom certyfikacji środków wyniósł około 9 proc. łącznej alokacji Programu na lata 2007 – 2013, co oznacza wykonanie założonej prognozy rocznej w ponad 100 proc. W ujęciu kwotowym wartość dofinansowania faktycznie wypłaconego beneficjentom na realizację projektów sięgnęła 40 509 482,48 EUR (162 709 550,98 PLN wartość wypłaconego dofinansowania w części UE). Odniesienie powyższej wartości do ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych w województwie podlaskim w 2009 roku (wg danych GUS było to 244 999 878,78 EUR, tj. 1 010 600 000,00 PLN) pozwala stwierdzić, że ponad 16 proc. wydatków inwestycyjnych została bezpośrednio sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP. Warto jednak zaznaczyć, że stymulacja działań inwestycyjnych w województwie, której źródłem był RPOWP, była zdecydowanie większa. Wartość środków inwestycyjnych zaangażowanych, zarówno przez podmioty prywatne, jak i sferę publiczną, w przedsięwzięcia dofinansowane ze środków RPOWP (wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych we wnioskach o płatność wraz z wkładem prywatnym równa 94 080 875,84 EUR (388 074 204,76 PLN) stanowi aż 38 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych w województwie podlaskim. Choć do powyższej kwoty wliczone są środki prywatne, to niewątpliwie jest to miara faktycznego impulsu dla gospodarki regionu. Można bowiem przypuszczać, że bez dotacji z RPOWP wiele z inwestycji nie zostałoby podjętych lub były rozłożone w czasie. Nawet ta pobieżna analiza pokazuje, że wsparcie z RPOWP pozwoliło w znacznym stopniu złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego. Choć nie udało się odwrócić niekorzystnych tendencji, niewątpliwie dynamika wzrostu poziomu bezrobocia oraz spadku nakładów inwestycyjnych była niższa.

Szczegółowy opis poszczególnych obszarów wsparcia zawarty jest w poniższym sprawozdaniu. Analiza realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem zawarta jest w rozdziale drugim. Zawarte są w nim m.in. informacje dotyczące postępów rzeczowych i finansowych. Opisano w nim najistotniejsze obszary wsparcia oraz objęte pomocą grupy docelowe. Dokonano analizy jakościowej wdrażania programu, w tym poziomu realizacji wskaźników zapisanych w Programie. Jedna z części rozdziału poświęcona jest także zanotowanym istotnym problemom i podjętym środkom zaradczym.

Trzeci rozdział niniejszego sprawozdania opisuje realizację Programu w podziale na osie priorytetowe, z uwzględnieniem zrealizowanych celów oraz zaistniałych problemów.

W piątym rozdziale zawarte są informacje dotyczące realizowanych w regionie dużych projektów.

Szósty rozdział poświęcony jest działaniom z zakresu pomocy technicznej i działań na rzecz wzmocnienia potencjału Instytucji Zarządzającej. Ostatni – siódmy rozdział tematyczny – poświęcono działaniom na rzecz informacji i promocji Programu.

W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4,1249 PLN.

INTRODUCTION

The following report constitutes the summary of the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship (ROP of Podlaskie Voivodship) for years 2007 -2013 in year 2009. The document presents the effects of the implementation of ROP of Podlaskie Voivodship and the impact of the Programme on the development of Podlaskie Voivodship.

The annual report on the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 (approved by the decision of the European Commission No  K(2007)5085 of 11 October 2007 and by the resolution of the Management Boards in Voivodships No 46/599/07 of 9 November 2007) was prepared by the Department of the Managing Authority of the Regional Operational Programmes, acting as the Managing Institution of ROP of Podlaskie Voivodship.

The document remains one of the elements of structural aid monitoring and management system for the region which covers the period from 1st January until 31st December 2009. It was prepared on the basis of reporting and monitoring system provided for in the Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210/25 of 31.07.2006), as well as the Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (OJ L 371 of 27.12.2006) and the Reporting Guidelines issued by the Minister of Regional Development on the basis of Article 35(3) point 6 of the Act of 6 December 2006 on the principles of the development policy (Dz. U. No 227, item 1658, as amended).

Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 is the first in history such a considerable programme funding the development of the region. Podlaskie Voivodship has a typically rural character (the excess of employment in agriculture, high unemployment and low level of marketability of production). Therefore, the strategy of the programme aims at changing this unfavourable structure as well as the shift of employees from agricultural sector to industry and service branches. This will contribute to achieving higher rate of economic development. These actions, according to the principles of the programme, are pursued with respect and preservation of natural and cultural heritage of the region. The consequence of pursuing the implementation of the main aim, which was described before, is diverse support of three areas - development strategies of the voivodship: investments (growth of external investments), entrepreneurs (growth of internal investments) and tourism (branch of industry, in which the voivodship has investing potential – not fully exploited so far).

In 2009 the implementation of ROP of Podlaskie Voivodship has become increasingly relevant. Global economy, including regional economy of Podlaskie Voivodship, seized crisis. Although podlaskie region relatively mildly felt the effects of the crisis, partially thanks to activities of enterprises. However, the decline of the investment dynamics as well as growth of the level of unemployment was reported. Entrepreneurs from Podlaskie Voivodship seeking to maintain possibly high level of sales, decided to reduce the costs as well as employment. The level of unemployment registered (according to CSO data), in comparison to the situation recorded in 2008, was higher by almost 3 percentage points (increase from 9,7 to 12,6 percent). According to LFS there has also been slighter increase of unemployment – in 2008 level of unemployment reached 6,4 percent, while in 2009 it reached 7,1 percent. In 2009 a considerable decrease of the dynamics of the investment expenditure was also reported in comparison to previous years. Downward trend revealed as early as in 2008 – the value of investment expenditure reached less than 94 percent of the value from year 2007. In 2009 the decrease was even more considerable: in the first three quarters of year 2009 the value of investment expenditure reached 79 percent of the values reported a year before.

Therefore, Managing Institution Regional Operational Programme for Podlaskie Voivodship (MI ROPPV) searching for measures, which could mitigate the effects of economic crisis, commissioned expertise ‘The type of supported projects as part of ROPPV in the context of occurring economic changes’, which was elaborated by the team guided by prof. dr hab. Bogusław Plawgo from the University in Białystok. The aim of the research was the diagnosis of the economic situation as well as defining areas in which properly directed resources from ROPPV can curb, partially at least, unfavourable trends of increase of unemployment level and the decrease of investments. On the basis of recommendations included in the analysis, a few significant changes were introduced in the process of implementing ROPPV. One of the most important changes was the application of the system of advance payments support, which lowered the cost of financing investments and improved the financial stability of beneficiaries. Also measures for funding guarantee and loan funds were increased, competition procedures were simplified and the number of recruitment was increased. During evaluation of the projects, criteria promoting employment were used. As a result, the value of granted funding by EFRR (value of signed agreements for funding) amounts to 167 237 233,43 EUR (689 836 864,16 PLN). Total value of projects, which received support, is 296 930 492,18 EUR (1 224 808 587,19 PLN).

Activities accelerating contracting support from ROP of Podlaskie Voivodship were complemented by efforts of ROP of Podlaskie Voivodship, so that beneficiaries could receive resources as fast as possible. At the end of 2009 almost all payments for beneficiaries were executed. The level of certification of measures ammounted to 9 percent of total allocation of the Programme for years 2007 – 2013, which means implementation of intended annual predictions in more than 100 percent. From a coverage amount perspective, the value of funding actually paid to beneficiaries for the implementation of the projects reached 40 509 482,48 EUR (162 709 550,98 PLN value of paid EU part funding). The reference of the value to total value of investment expenditures in Podlaskie Voivodship in 2009 (according to CSO data it was 244 999 878,78 EUR, which means 1 010 600 000,00 PLN) which allows to state that more that 16 percent of investment expenditures was directly funded from the resources of European Fund of Regional Development as part of ROPPV. However, it is worth noticing that stimulation of investing activities in the voivodship, originated by ROPPV, was much greater. The value of investing resources involved by private operators, as well as public sphere, in projects funded from the resources of ROPPV (value of eligible expenses listed in payment requests together with private contribution equals 94 080 875,84 EUR (388 074 204,76 PLN), which is 38 percent of total investment in Podlaskie Voivodship. Although private resources were included in the above amount, undeniably it is a measure of real impulse for the economy of the region. It can be assumed, that without the funding of ROPPV many investments would not be undertaken or would be spread in time. Even that superficial analysis presents that the support of ROPPV allowed to alleviate the effects of a slow down in the economy to a large extend. Even though unfavourable trends could not have been reversed, undeniably the dynamics of unemployment growth and investing expenditures was lower.

A detailed description of particular support areas is included in the report. The analysis of the implementation of the Programme in the period covered by the report is presented in the second chapter. It includes, among other things information on the tangible and financial progress. Also, the most essential areas of support, as well as target groups which receive aid were described in the chapter. Qualitative analysis on the implementation of the programme was executed, including the implementation level of indicators recorded in the Programme. One part of the chapter is dedicated to recorded essential problems and undertaken remedies.

The third chapter of this report describes implementation of the Programme divided into priority axes, including implemented aims as well as problems which occurred.

Chapter five contains information concerning implementation of large projects in the region.

Chapter six is devoted to technical aid activities and operations for strengthening the potential of Managing Institution. The last – seventh thematic chapter – is dedicated to activities for the concern of information and promotion of the Programme.

In the report the following euro exchange rate was used: 1 EUR = 4,1249 PLN.

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

1. IDENTYFIKACJA
PROGRAM OPERACYJNY

Cel: Konwergencja

Obszar kwalifikowany: Polska – Województwo Podlaskie


Okres programowania: 2007-2013

Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO014

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Rok sprawozdawczy: 2009

Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący: 24 czerwiec 2010 r.

2 . PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

2. 1. Realizacja i analiza postępów


2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego:

Informacja znajduje się w załączniku nr 1 a (realizacja celu głównego RPOWP), 1 b (wskaźniki kontekstowe dla województwa podlaskiego) oraz 1 c (realizacja wskaźników Programowych, KSI oraz własnych IZ). Dodatkowe tabele wskaźnikowe przedstawiają pełen obraz wskaźników realizowanych przez beneficjentów. Wskaźniki IZ zostały wprowadzone w celu uszczegółowienia wskaźników KSI. Ponadto mają na celu usystematyzowanie wyboru przez beneficjentów wskaźników, które daje większą możliwość agregacji danych. Ma to na celu zwiększenie możliwości oceny oddziaływania Programu na region.

2.1.2. Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe powinny być wyrażone w euro)

Informacja znajduje się w załączniku nr 2.

2.1.3. Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy

Informacja znajduje się w załączniku nr 3.

2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe

Dominującą grupą projektów w Programie pod względem obszaru docelowego, w którym realizowano przedsięwzięcia, jest infrastruktura drogowa z Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej w Działaniu 2.1. Rozwój transportu drogowego, gdzie podpisano 54 umowy na łączną wartość dofinansowania 57 014 274,34 EUR (235 178 180,21 PLN – jest to najwyższa wartość podpisanych umów we wszystkich osiach priorytetowych). Najwyższa wartość dofinansowania wyniosła w projekcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938” i stanowiła kwotę 10 694 219,14 EUR (44 112 584,52 PLN), natomiast najniższa 50 268,91 EUR (207 354,22 PLN). Beneficjentami w powyższej dziedzinie są głównie jednostki samorządu terytorialnego. Tak intensywne wdrażanie powyższych projektów związane jest z wieloletnimi zaniedbaniami województwa podlaskiego w tym zakresie. Poprawa jakości sieci dróg z pewnością przyczyni się do zmiany postrzegania naszego regionu, który jest granicą zewnętrzną UE.

Pod kątem liczby realizowanych projektów, najwyższy wynik osiągnięto w Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, w której podpisano 181 umów. W ramach I Osi Priorytetowej nie przewiduje się realizacji dużych projektów w rozumieniu rozp. 1083/2006. Najwyższa wartość dofinansowania wyniosła w projekcie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” i stanowiła kwotę 10 921 640,72 EUR (45 050 675,79 PLN), natomiast najniższa 3 221,90 EUR (13 290,00 PLN). Beneficjentami w powyższej dziedzinie są głównie przedsiębiorstwa.

Pod względem liczebności dominują inwestycje relatywnie nieduże tj. o wartości poniżej 2 mln PLN. Zaledwie 4 projekty dotyczyły inwestycji o wartości ponad 7 mln PLN, przy czym należy tu pamiętać o kryterium demarkacji, zgodnie z którym inwestycje o dużym potencjale innowacyjnym o wartości powyżej 8 mln nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWP.


W ramach III Osi Priorytetowej dz. 3.2 czyli wsparciu inwestycyjnym przedsiębiorstw z branży turystycznej nie przewiduje się realizacji dużych projektów w rozumieniu rozp. 1083/2006. Należy zauważyć, iż branża turystyczna jest branżą wysokonakładową i wartość inwestycji jest tu zdecydowanie większa niż w konkursach dla pozostałych sektorów. Zdecydowana większość projektów zakontraktowanych opiewa na inwestycje o wartości ponad 7 mln PLN., z czego 3 są ponad 9 mln PLN, a jeden z projektów ma wartość blisko 14 mln PLN.

Głównymi grupami docelowymi, które są beneficjentem środków UE są przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia w ramach Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie oraz w Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Natomiast jst jest głównym beneficjentem projektów w ramach pozostałych osi priorytetowych.

W konkursie w ramach Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej, wsparcie mogły uzyskać fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które następnie udzielają pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom. Konkurs w tym zakresie został rozstrzygnięty pod koniec 2009 roku, efektem czego jest podpisanie 4 umów w 2010 r. na kwotę dofinansowania 20 600 608,98 EUR (84 975 452 PLN). Z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, według danych na dzień 30 kwietnia 2010 r., skorzystało 12 beneficjentów (w tym 5 beneficjentów z funduszu poręczeniowego).

Jako wyłączona sektorowo w ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw jest branża turystyczna. Na dofinansowanie projektów z tego obszaru w ramach alokacji na konkurs ogłoszony w listopadzie 2009 r. przewidziano 10 mln EUR. Ponadto w roku 2009 zawarto 4 umowy do projektów wyłonionych w ramach edycji konkursu z 2008 r. Wsparcie ze środków UE wyniosło 2 818 984,78 EUR (11 628 030,31 PLN).Analiza projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętych już konkursów wskazuje pewne prawidłowości jeżeli chodzi o branże i obszary wsparcia. Wynikają one w dużej mierze ze specyficznych uwarunkowań regionalnych. Zestawienia porównawcze danych z konkursów z lat 2008 i 2009 zamieszczono poniżej.

Wykres nr 1

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi DiscovererWykres nr 2

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer

Zauważyć należy, iż główną grupą, do której kierowane jest wsparcie jest sektor MŚP, tylko tej kategorii przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na projekty inwestycyjne. Duże przedsiębiorstwa mogą aplikować o środki na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, jednak w strukturze w ujęciu wartościowym jest to bardzo niewielki odsetek, ponieważ maksymalna kwota dofinansowania na 1 podmiot wynosi tylko 14 545,81 EUR (60 000 PLN).

Wykres nr 3 Struktura zawartych umów o dofinansowanie, ze względu na wielkość przedsiębiorstwaŹródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer

Jeśli chodzi o osie priorytetowe II-VI (bez Działania 3.2), największą liczebnie i wartościowo pomoc otrzymały jednostki samorządu terytorialnego. Spośród umów zawartych do końca roku 2009 umowy z jst stanowiły liczbowo 75,4% (92 umowy) a wartościowo 81% 94 301 934,11 EUR (388 986 048 PLN).

Najwięcej środków w ramach RPOWP – 32% alokacji czyli 203 586 523 EUR (ponad 839 000 000,00 PLN), przeznaczono na realizację działań dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej, z czego znaczną część - 66% środków przeznaczono na rozwój transportu drogowego. W związku ze specyfiką Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, 100% beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, z którymi na realizację zadań z zakresu infrastruktury transportowej podpisano 55 umów na wartość dofinansowania 65 306 837,55 EUR (269 384 174,21 PLN).W ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury w Działaniu 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu alokacja wyniosła 12,8% całej alokacji RPOWP. W większości przypadków beneficjentem były jst, z którymi podpisano 18 umów, 1 umowa dotyczy renowacji kościoła natomiast w kolejnym przypadku beneficjentem jest muzeum. Wartość dofinansowania na podstawie zawartych umów wyniosła 23 455 755,28 EUR (96 752 644,96 PLN). W ramach ww. Działania - 4 projekty, na które podpisano umowy znajdowały się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu realizowane są projekty dotyczące zarówno promocji turystycznej (np. promocja województwa podlaskiego) jak i projekty infrastrukturalne polegające m.in. rewaloryzacji barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku, realizacji bulwarów nad rzeką Supraśl, na budowie lub modernizacji obiektów turystyczno-sportowych takich jak pływalnie, boiska, hale widowiskowo-sportowe.
Wykres nr 4 Podział projektów ze względu na wsparte dziedziny w Działaniu 3.1:

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer

W ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, na którą przeznaczono 10% alokacji środków EFRR na RPOWP realizowanych jest 5 projektów: 2 dotyczą gospodarki wodno-ściekowej i 3 ochrony przyrody. Trzy projekty realizowane są przez jst, 1 projekt przez stowarzyszenie i 1 przez przedsiębiorstwo komunalne. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3 819 211,32 EUR (15 753 864,79 PLN).
W ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, na dofinansowanie którego przeznaczono 3,14% alokacji EFRR, podpisano 18 umów (wszystkie w roku 2009) o wartości dofinansowania wynoszącej 9 929 500,45 EUR (40 958 196,42 PLN). Z czego, 14 umów zawarto z jst na realizację projektów z zakresu poprawy jakości bazy edukacyjnej i kształcenia z wyłączeniem edukacji na poziomie wyższym. Na realizację zadań z zakresu rozbudowy i doposażenia bazy dydaktyczno-badawczej dotyczącej edukacji zawarto 3 umowy ze szkołami wyższymi.

W ramach Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej na które przeznaczono 2,99% alokacji EFRR na RPOWP, podpisano 16 umów (z czego w roku 2009 – 3) o wartości dofinansowania wynoszącej 6 930 621,92 EUR (28 588 122,37 PLN). Umowy realizowane są przez szpitale i zakłady opieki zdrowotnej głównie w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.


W ramach Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, na dofinansowanie którego przeznaczono 1,87% alokacji EFRR, podpisano 8 umów (wszystkie w roku 2009) o wartości dofinansowania wynoszącej 7 323 264,83 EUR (30 207 735,10 PLN), w tym projekt kluczowy: „Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu "Narew"” o wartości dofinansowania wynoszącej 1 957 623,21 EUR (8 074 999,99 PLN). Działanie 6.3. charakteryzowało się największą różnorodnością Beneficjentów; w ramach tego działania, dofinansowanie otrzymały projekty dotyczące infrastruktury z zakresu kultury złożone przez jst, muzea, kościoły i filharmonię. W ramach RPOWP w osiach priorytetowych II-VI dominują projekty małe i bardzo małe. Jedynym projektem, który zakwalifikować można do kategorii dużych - zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 jest projekt dotyczący budowy lotniska regionalnego.
Wykres nr 5 Liczba i rodzaj Beneficjentów realizujących Działanie 6.3:

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer

W części sprawozdania 2.1.6 oraz 3 znajdują się szczegółowe dane odnośnie liczby realizowanych projektów, ich wartości na poziomie RPOWP oraz poszczególnych osi priorytetowych, a także procentowego poziomu wykorzystania alokacji przyznanej na lata 2007-2013.

W ramach Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów, natomiast informacje dotyczące Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna znajdują się w pkt 6 sprawozdania oraz w załączniku II c.
Pobieranie 1.83 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna