Załącznik nr do Ogłoszenia lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoPobieranie 37.63 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar37.63 Kb.Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
LISTA WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA
w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYP nr 8 (Infrastruktura społeczna)

Lp.

Warunek

TECHNICZNE

1

Suma kontrolna wniosku o udzielenie wsparcia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 (weryfikacja na podstawie Potwierdzenia przesłania wniosku w GWA).

2

Złożono wersję papierową i elektroniczną Biznes Planu/Studium Wykonalności/Analizy wykonalności projektu.

3

Złożona dokumentacja jest kompletna i wypełniona zgodnie z zasadami wskazanymi w Ogłoszeniu o naborze (dotyczy wniosku o udzielenie wsparcia oraz wszystkich niezbędnych załączników).
Lp.

Warunek

Definicja

FORMALNE

1

Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia

Wnioskodawca jest zgodny z typem beneficjenta i spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

2

Operacja spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości operacji oraz maksymalnego poziomu wsparcia


Wartość wydatków kwalifikowalnych operacji nie jest mniejsza niż minimalna i/lub większa niż maksymalna wartość określona w SZOOP lub/i Ogłoszeniu o naborze.

Całkowita wartość operacji jest zgodna z zapisami SZOOP lub/i Ogłoszenia o naborze.

Poziom wnioskowanego wsparcia nie przekracza pułapu lub/i kwoty określonych w SZOOP lub/i Ogłoszeniu o naborze.

Wnioskodawca wniósł minimalny wymagany wkład własny wskazany w Ogłoszeniu o naborze.

Wnioskowana wartość wsparcia nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy).

W przypadku operacji objętej pomocą publiczną poziom wsparcia nie przekracza pułapu wynikającego z przepisów dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy).3

Wniosek dotyczy rodzaju operacji, który może zostać dofinansowany w ramach konkursu/działania

Typ operacji jest zgodny z SZOOP i Ogłoszeniem o naborze.

Działalność Wnioskodawcy dotycząca operacji nie jest działalnością wykluczoną z możliwości uzyskania wsparcia.

Operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.


4

Termin i okres realizacji operacji jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPOWP

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji jest zgodny z zapisami Ogłoszenia o naborze.

Operacja nie została ukończona lub zrealizowana, zgodnie z Art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013 - przed złożeniem wniosku.5

Grupa docelowa spełnia warunki konkursu/działania

Grupa docelowa jest zgodna z katalogiem grup docelowych wskazanych w SZOOP.


6

Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, które zostały wskazane w Ogłoszeniu o naborze.Lp.

Warunek

Definicja

MERYTORYCZNE

1

Spójność informacji wykazanych w dokumentacji aplikacyjnej

Informacje niezbędne do dokonania oceny operacji i sposobu jej realizacji zawarte w złożonej dokumentacji są jednoznaczne i spójne.


2

Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

Wnioskodawca wiarygodnie uzasadnił konieczność realizacji operacji.

Operacja jest zgodna z celem(-ami) określonym(-nymi) w RPOWP 2014-2020/SZOOP, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników.

Wnioskodawca wiarygodnie uzasadnił potrzebę finansowania operacji środkami publicznymi.


3

Kwalifikowalność wydatków

Wskazane wydatki kwalifikowane operacji są zgodne z zasadami finansowania operacji w ramach działania/konkursu.

Wskazane wydatki kwalifikowane operacji są identyfikowalne i wystarczająco szczegółowe.

Wydatki kwalifikowalne operacji są niezbędne do realizacji celów operacji.

Operacja nie jest współfinansowana z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego- nie zachodzi podwójne finansowanie operacji.

Planowany zakres i warunki stosowania cross-financingu są zgodne z zapisami SZOOP (jeśli dotyczy).


4

Wykonalność techniczna operacji

Wnioskodawca posiada niezbędne prawa własności, pozwolenia, decyzje OOŚ, licencje itp. niezbędne do realizacji operacji, a w przypadku braku konieczności przedkładania przedmiotowych dokumentów na etapie aplikowania uprawdopodobnił ich uzyskanie ).

Harmonogram realizacji operacji jest racjonalny i wykonalny.
5

Wykonalność finansowa operacji

Prognozy finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu o naborze i nie zawierają istotnych błędów rachunkowych.

W prognozach finansowych prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy operacji i uzasadniono przyjęte wielkości (wartość przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów).

Zapewniona jest płynność finansowa realizacji operacji.


6

Trwałość operacji

Wnioskodawca uwiarygodnił utrzymanie trwałości operacji.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele operacji zostaną utrzymane po zakończeniu realizacji oraz że operacja nie będzie poddana znaczącym modyfikacjom.7

Zgodność operacji z zasadami horyzontalnymi

Wpływ operacji na realizację wszystkich zasad horyzontalnych (zrównoważony rozwój, równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny, współpraca) wymienionych w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz w RPOWP na lata 2014-2020 jest neutralny lub pozytywny.

8

Pomoc publiczna

Przeprowadzono test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikowano operację pod względem występowania pomocy publicznej.

Zastosowano właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe w przypadku, gdy operacja jest objęta pomocą publiczną.Wnioskodawca i operacja spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych.).Lp.

Warunek

Definicja

SPECYFICZNE – TYP nr 8 (Infrastruktura społeczna)

1

Zapotrzebowanie na usługi społeczne

Działania obejmują swoim zasięgiem obszar, w ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb.

2

Charakter inwestycji

Inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej służą realizacji celów dotyczących włączania społecznego i walki z ubóstwem.

Pobieranie 37.63 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna