ZałĄcznik nr 8 do siwzPobieranie 167.85 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2019
Rozmiar167.85 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 8 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. okres obowiązywania umowy grupowego ubezpieczenia na życie i okres udzielanej przez wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia)

  1. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie (zwana dalej Umową lub Umową grupowego ubezpieczenia na życie) zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do dnia 31 stycznia 2018 r., jeżeli zostanie spełniony warunek (zawieszający) określony w pkt. 4.1.

  2. Z zastrzeżeniem pkt. 9 i pkt. 10, Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie w okresie ubezpieczenia od dnia

1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2018r., jeżeli zostanie spełniony warunek (zawieszający) określony w pkt. 4.1.


 1. Osoby uprawnione do przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie
  1. Do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie może przystąpić pracownik Zamawiającego, to jest osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie:

   1. umowy o pracę,

   2. mianowania,

   3. wyboru,

   4. umowy cywilnoprawnej,

   5. powołania,

bez względu na czas, na jaki pracownik został zatrudniony przez Zamawiającego, w tym bez względu na to, czy został zatrudniony na czas określony, czy na czas nieokreślony lub bez względu na to, czy został zatrudniony na cały etat, część etatu, albo bez względu na sposób określenia godzin pracy pracownika, a ponadto bez względu na termin powstania stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem, a Zamawiającym.

Lista pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego na dzień 31.05.2014rok stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ „Lista pracowników Zamawiającego” oraz zawiera informacje w zakresie płci, daty urodzenia oraz grupy zawodowej pracowników.  1. Do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie może przystąpić także członek rodziny pracownika, to jest małżonek lub pełnoletnie dziecko pracownika, pod warunkiem, że do Umowy przystąpił również, wcześniej lub wraz z członkiem rodziny pracownika, pracownik Zamawiającego.

  2. Za pełnoletnie dziecko pracownika uznaje się dziecko własne lub przysposobione pracownika.

  3. Pracownik, o którym mowa w pkt. 2.1 jest uprawniony do przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie pod warunkiem, że w dniu doręczenia Zamawiającemu deklaracji przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1., ukończył 18 (osiemnasty) rok życia i nie ukończył 79 (słownie: siedemdziesiątego dziewiątego) roku życia.

  4. Członek rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2. jest uprawniony do przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie pod warunkiem, że w dniu doręczenia Zamawiającemu deklaracji przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1., ukończył 18 (osiemnasty) rok życia i nie ukończył 79 (siedemdziesiątego dziewiątego) roku życia.

  5. Pracownik lub członek rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2, od dnia złożenia deklaracji przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1., zwany jest w niniejszej SIWZ również ubezpieczonym. 1. przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie
  1. Przystąpienie do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie następuje poprzez doręczenie Zamawiającemu wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Deklaracja przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1. powinna zawierać w szczególności imię (imiona) i nazwisko osoby przystępującej do Umowy, wskazanie podgrupy ubezpieczenia, do której przystępuje oraz jej własnoręczny podpis z zastrzeżeniem postanowień art. 78 i 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm). 1. poziom partycypacji
  1. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zostaje zawarta pod warunkiem (zawieszającym) osiągnięcia w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. poziomu partycypacji w wysokości 50 % (pięćdziesięciu procent) pracowników Zamawiającego uprawnionych do przystąpienia do Umowy, którzy złożyli Zamawiającemu deklarację przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1. W przypadku nieziszczenia się warunku, o którym mowa w niniejszym pkt. 4.1., Umowę uznaje się za niezawartą i nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych, a Stronom nie przysługują żadne roszczenia względem siebie wynikające z treści Umowy lub niniejszej SIWZ. Strony Umowy mogą inaczej określić skutki nieziszczenia się warunku w formie Aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

  2. Zmniejszenie się poziomu partycypacji poniżej 50 % (pięćdziesięciu procent) pracowników Zamawiającego uprawnionych do przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, po spełnieniu się warunku, o którym mowa w pkt. 4.1., nie będzie miało wpływu na obowiązywanie, skuteczność, treść oraz wykonywanie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może również stanowić podstawy lub przyczyny wypowiedzenia Umowy grupowego ubezpieczenia na życie przez Wykonawcę.

  3. Wykonawca nie będzie uzależniał możliwości przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie przez członka rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2. od przekroczenia dodatkowego poziomu partycypacji określonego dla małżonków lub pełnoletnich dzieci pracowników.

  4. Zamawiający nie gwarantuje, ani nie zobowiązuje się do doprowadzenia do spełnienia warunku osiągnięcia poziomu partycypacji określonego w pkt. 4.1., ani do utrzymywania takiego poziomu partycypacji po zawarciu Umowy. 1. postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej oraz DODATKOWYCH czynności zamawiającego
  1. Ilekroć w SIWZ będzie mowa o:

   1. składce ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć świadczenie Zamawiającego należne Wykonawcy za cały okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia) za wszystkich ubezpieczonych pracowników i współubezpieczonych członków rodziny pracowników, o których mowa w pkt. 2.2., którzy byli w okresie ubezpieczenia objęci ochroną ubezpieczeniową;

   2. racie składki ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć świadczenie Zamawiającego należne Wykonawcy za jeden miesiąc udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za wszystkich ubezpieczonych pracowników i współubezpieczonych członków rodziny pracownika, o których mowa w pkt. 2.2., którzy byli w tym miesiącu objęci ochroną ubezpieczeniową;

   3. miesięcznej składce ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego lub miesięcznej składce za jednego ubezpieczonego - należy przez to rozumieć świadczenie Zamawiającego należne Wykonawcy za jeden miesiąc udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego pracownika, albo współubezpieczonego członka rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2.;

  2. Zamawiający, jako Ubezpieczający, będzie uprawniony i zobowiązany do wykonywania dodatkowych czynności związanych z Umową grupowego ubezpieczenia na życie, polegających na:

   1. informowaniu pracowników Zamawiającego o możliwości przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie;

   2. udostępnianiu, na żądanie osób uprawnionych, wzoru deklaracji przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa w pkt. 3.1.;

   3. zbieraniu od osób uprawnionych wypełnionych i podpisanych przez nie deklaracji przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa
    w pkt. 3.1.;

   4. sporządzaniu oraz niezwłocznym, nie późniejszym niż pierwszego dnia udzielania ochrony ubezpieczeniowej dla danego ubezpieczonego, przekazywaniu Wykonawcy wykazu osób uprawnionych przystępujących do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie;

   5. sporządzaniu oraz niezwłocznym przekazywaniu Wykonawcy wykazu osób, za które Zamawiający zaprzestaje opłacania miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego, o czym mowa w pkt. 5.9.;

   6. udzielaniu zainteresowanym osobom ubezpieczonym informacji o procedurze realizacji świadczeń i zgłaszania roszczeń z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz wymaganych przez Wykonawcę w tym zakresie dokumentach;

   7. przekazywaniu Wykonawcy raty składki ubezpieczeniowej , na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie do dnia piętnastego danego miesiąca ochrony.

   8. Zamawiający jednocześnie informuje, że zakres obowiązków Zamawiającego w zakresie dodatkowych czynności został opisany wyczerpująco w niniejszym pkt. 5 i Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia z Wykonawcą żadnych dodatkowych umów w tym zakresie.

  3. Po zawarciu Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, Zamawiający wskaże Wykonawcy osobę lub osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za wykonywanie dodatkowych czynności, o których mowa w pkt. 5.2.1. – 5.2.6.

  4. Z tytułu wykonywania dodatkowych czynności, o których mowa w pkt. 5.2.1.-5.2.6. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 8% (ośmiu procent) należnej składki ubezpieczeniowej, bez względu na wysokość wskaźnika szkodowości Umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie obejmuje wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego pośredniczącego przy zawieraniu Umowy.

  5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.4. płatne będzie w trzydziestu sześciu miesięcznych ratach na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe, w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wysokość jednej raty wynagrodzenia będzie stanowiła iloczyn ilości osób ubezpieczonych w danym miesiącu kalendarzowym i wysokości miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego. W przypadku, gdy osoby ubezpieczone będą należeć do różnych podgrup ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 6, wysokość jednej raty wynagrodzenia będzie stanowiła sumę iloczynów ilości osób ubezpieczonych w danym miesiącu kalendarzowym i wysokości miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego wedle jego osobistego zaszeregowania do danej podgrupy ubezpieczenia.

  6. Zamawiający, jako Ubezpieczający, będzie zobowiązany do przekazywania Wykonawcy składki ubezpieczeniowej płatnej w 12 miesięcznych ratach składki ubezpieczeniowej na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie do dnia 15 (piętnastego) danego miesiąca kalendarzowego ochrony. Wysokość jednej raty składki ubezpieczeniowej będzie stanowiła iloczyn ilości osób ubezpieczonych w danym miesiącu kalendarzowym i wysokości miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego. W przypadku, gdy osoby ubezpieczone będą należeć do różnych podgrup ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 6, wysokość jednej raty składki ubezpieczeniowej będzie stanowiła sumę iloczynów ilości osób ubezpieczonych w danym miesiącu kalendarzowym i wysokości miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego wedle jego osobistego zaszeregowania do danej podgrupy ubezpieczenia.

  7. Zamawiający będzie pomniejszał wypłacane ubezpieczonemu pracownikowi wynagrodzenie o kwotę stanowiącą równowartość miesięcznych składek ubezpieczeniowych z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę pracownikowi lub współubezpieczonemu członkowi rodziny tego pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2., na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z tym pracownikiem lub oświadczenia tego pracownika, sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  8. Jeżeli ubezpieczonemu pracownikowi nie przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie lub ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie niższej, niż równowartość należnej od niego miesięcznej składki ubezpieczeniowej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę pracownikowi lub współubezpieczonej osobie, o której mowa w pkt. 2.2. (np. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego lub naukowego), ubezpieczony pracownik zobowiązany będzie ustalić z Zamawiającym zasady oraz sposób i terminy zapłaty Zamawiającemu przez pracownika kwot stanowiących równowartość miesięcznych składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia tego pracownika lub współubezpieczonych członków rodziny pracownika, o których mowa w pkt. 2.2., w terminie najpóźniej do 10 (słownie: dziesiątego) dnia danego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, za który nie jest możliwe pomniejszenie wynagrodzenia zgodnie z pkt. 5.7. Ustalenia, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  9. W przypadku braku lub wygaśnięcia porozumienia lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.7., braku bądź nienależytego wykonywania, albo niewykonywania ustaleń, o których mowa w pkt. 5.8., Zamawiający jest uprawniony zaprzestać opłacania miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego (pracownika lub współubezpieczonego członka rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2), a Umowa grupowego ubezpieczenia na życie rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona za tego ubezpieczonego miesięczna składka ubezpieczeniowa za jednego ubezpieczonego i wyłącznie w zakresie dotyczącym osoby, za którą Zamawiający nie zapłacił należnej miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie Umowy w zakresie dotyczącym pracownika skutkuje również rozwiązaniem Umowy w zakresie dotyczącym współubezpieczonego członka rodziny tego pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2. O skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje Wykonawcę poprzez niezwłoczne doręczenie Zestawienia osób, za które Zamawiający zaprzestaje opłacania miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego. Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu o zapłatę miesięcznej lub miesięcznych składek ubezpieczeniowych za jednego ubezpieczonego za okres po rozwiązaniu Umowy w zakresie dotyczącym osoby wymienionej w Zestawieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 1. podgrupy ubezpieczenia
  1. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie będzie przewidywała dwie podgrupy grupowego ubezpieczenia na życie. Osobie uprawnionej do przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie będzie przysługiwało prawo wyboru podgrupy, do której przystępuje oraz nieograniczone w czasie obowiązywania Umowy prawo zmiany wybranej podgrupy,
   z zastosowaniem okresów karencji określonych w Tabeli nr 1.

  2. Członkowie rodziny pracownika, o których mowa w pkt. 2.2., są uprawnieni przystąpić do dowolnej podgrupy ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 6.1. Wykonawca nie będzie uzależniał prawa wyboru podgrupy ubezpieczenia przez członków rodziny pracownika od spełnienia warunku przystąpienia przez pracownika do tej samej podgrupy, co współubezpieczony członek rodziny pracownika, albo przystąpienia przez pracownika do podgrupy ubezpieczenia z należną wyższą składką ubezpieczeniową.
 1. rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego
  1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej mu w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, składając Zamawiającemu oświadczenie
   w tym zakresie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

  2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1., powinno zawierać w szczególności datę jego złożenia, imię (imiona) i nazwisko ubezpieczonego rezygnującego z ochrony ubezpieczeniowej oraz zostać przez niego podpisane, z zastrzeżeniem postanowień art. 78 i 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

  3. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. wywołuje skutek w zakresie ustania ochrony ubezpieczeniowej wobec ubezpieczonego, który je złożył, z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym pisemne oświadczenie ubezpieczonego zostało doręczone Zamawiającemu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. złożone przez ubezpieczonego pracownika wywołuje również skutek w zakresie ustania ochrony ubezpieczeniowej wobec współubezpieczonego członka rodziny tego pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2.
 1. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 8.2., Zamawiający może wypowiedzieć Umowę grupowego ubezpieczenia na życie w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

  2. Z zastrzeżeniem pkt. 5.9, Umowę grupowego ubezpieczenia na życie uznaje się za wypowiedzianą przez Zamawiającego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została zapłacona ostatnia miesięczna składka za jednego ubezpieczonego lub rata składki ubezpieczeniowej, również w przypadku braku zapłaty przynajmniej jednej miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego lub raty składki ubezpieczeniowej w terminie określonym w pkt. 5.6, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w Umowie lub Ogólnych (Szczególnych) warunkach ubezpieczenia, nie krótszym niż 14 dni. Wypowiedzenie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje w zakresie dotyczącym wyłącznie tego ubezpieczonego, za którego miesięczna składka ubezpieczeniowa za jednego ubezpieczonego nie została zapłacona w dodatkowym terminie wyznaczonym zgodnie ze zdaniem poprzednim z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie w zakresie dotyczącym pracownika jest skuteczne również wobec współubezpieczonych członków rodziny tego pracownika, o których mowa w pkt. 2.2.

  3. Umowa rozwiązuje się w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął termin wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 8.1. lub wraz z upływem dodatkowego terminu, o którym mowa
   w pkt. 8.2.

  4. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana ubezpieczonemu do dnia rozwiązania umowy,
   o którym mowa w pkt. 8.3.
 1. Początek odpowiedzialności
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2., odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia następnego miesiąca, po miesiącu
   w którym ubezpieczony doręczył Zamawiającemu należycie wypełnioną i podpisaną deklarację przystąpienia, o której mowa w pkt. 3.1, pod warunkiem (zawieszającym) zapłacenia przez Zamawiającego, w terminie określonym w pkt. 5.6, miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego w pełnej wysokości, należnej Wykonawcy z tytułu ochrony udzielanej temu ubezpieczonemu.

  2. Odpowiedzialność Wykonawcy nie może rozpocząć się wcześniej, niż w dniu
   spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt. 4.1, chyba że postanowienia szczególne niniejszego Załącznika nr 8 dotyczące wyłączenia stosowania zasady pre existing stanowią inaczej.
 1. Koniec odpowiedzialności wykonawcy
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 8.4. oraz pkt. 10.2, ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę w stosunku do danego ubezpieczonego wygasa:

   1. w chwili zgonu tego ubezpieczonego,

   2. z upływem ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona za tego ubezpieczonego miesięczna składka ubezpieczeniowa za jednego ubezpieczonego, jeżeli miesięczna składka ubezpieczeniowa za jednego ubezpieczonego należna za następny miesiąc nie została zapłacona w dodatkowym terminie, o którym mowa w pkt. 8.2., z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę w stosunku do tego ubezpieczonego zostaje wznowiona z zachowaniem ciągłości w przypadku zapłaty zaległej lub zaległych miesięcznych składek Ubezpieczeniowych za jednego ubezpieczonego przed upływem trzech miesięcy od dnia powstania pierwszej zaległości; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego należnej za pierwszy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu ubezpieczonemu,

   3. z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który Zamawiający zapłacił miesięczną składkę ubezpieczeniową za jednego ubezpieczonego , jeżeli w tym miesiącu ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego z Zamawiającym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.2.,

   4. upływu okresu obowiązywania Umowy grupowego ubezpieczenia na życie.

  2. W przypadku ustania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego pracownika
   z Zamawiającym, ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę wygasa
   w stosunku do tego ubezpieczonego pracownika z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym ustał ten stosunek prawny, pod warunkiem zapłaty należnej miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego za ten miesiąc, w terminie o którym mowa w pkt. 5.6, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę wygasa w stosunku do tego ubezpieczonego pracownika z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym ustał ten stosunek prawny, pod warunkiem zapłaty należnej miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego za ten kolejny miesiąc ochrony, w terminie, o którym mowa w pkt. 5.6.

  3. W każdym przypadku, gdy ustaje ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę wobec ubezpieczonego pracownika, odnosi to również skutek do współubezpieczonego członka rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2.

  4. W każdym przypadku, gdy rozwiązuje się Umowa grupowego ubezpieczenia na życie wobec ubezpieczonego pracownika, odnosi to również skutek do współubezpieczonego członka rodziny pracownika, o którym mowa w pkt. 2.2.
 1. Organizacja komisji lekarskich
  1. Wykonawca zapewni, że komisje lekarskie Wykonawcy będą działały w miejscowości siedziby Zamawiającego i w każdej miejscowości, w której znajduje się zorganizowany oddział Wykonawcy wpisany do stosownego rejestru oraz że będą wydawały orzeczenia po rozpoznaniu sprawy podczas osobistego kontaktu z ubezpieczonym lub przeprowadzeniu badania medycznego jego osoby.

  2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaocznego rozpoznania sprawy i orzekania przez komisję lekarską Wykonawcy na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej.

  3. W przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego orzeczenia komisji lekarskiej Wykonawcy wydanego w trybie, o którym mowa w pkt. 11.2., ubezpieczonemu przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy przed komisją lekarską Wykonawcy w trybie, o którym mowa w pkt. 11.1, a Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby komisja lekarska Wykonawcy ponownie rozpoznała sprawę ubezpieczonego w trybie, o którym mowa w pkt. 11.1 na wniosek ubezpieczonego.

  4. Za komisję lekarską Wykonawcy uznaje się również jednoosobowe rozpoznanie sprawy podczas osobistego kontaktu z ubezpieczonym lub po osobistym przeprowadzeniu badania medycznego, zorganizowane przez Wykonawcę.
 1. ankiety i kwestionariusze medyczne
  1. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować, ani nie wymagać od osób uprawnionych do przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie ankiet, kwestionariuszy, badań medycznych lub innych im podobnych.
 1. postanowienia dotyczące obowiązków wykonawcy w zakresie obsługi programu
  1. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności zapewniać Zamawiającemu bezpłatny dostęp do programu lub systemu oraz narzędzi informatycznych, niezbędnych dla sprawnego wykonywania czynności przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5, zapewniających następującą minimalną funkcjonalność, przez cały okres obowiązywania Umowy i przynajmniej od dnia 01 listopada 2014 roku.

   1. obsługę Umowy grupowego ubezpieczenia na życie poprzez łącza internetowe,

   2. wprowadzanie deklaracji przystąpienia, deklaracji zmian, rezygnacji oraz innych oświadczeń i dokumentów poprzez łącza internetowe,

   3. dokonywanie rozliczeń należnej składki ubezpieczeniowej poprzez łącza internetowe,

   4. generowanie druków wniosków, deklaracji, oświadczeń, rezygnacji lub innych dokumentów niezbędnych do należytego wykonywania Umowy grupowego ubezpieczenia na życie poprzez łącza internetowe.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać szkolenia osoby lub osób wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5.3. w miejscowości Zamawiającego, w zakresie funkcjonalności programu, systemu oraz narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt. 13.1. Szkolenia, o których mowa w zdaniu poprzednim będą przeprowadzane przy pierwszym udostępnieniu Zamawiającemu programu, systemu oraz narzędzi informatycznych, a także na każde wezwanie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca spostrzeże, że Zamawiający nienależycie wykonuje zawartą z nim Umowę w zakresie obowiązków, o których mowa w pkt. 5.2.1 – 5.2.6, jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego oraz wezwać go do zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonywania tych czynności.

  2. Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres obowiązywania Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, bez wezwania, zapoznawać osobę lub osoby wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5.3. z przepisami prawa lub innymi normami, których znajomość jest potrzebna do należytego wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 5.2.1. – 5.2.6.

  3. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, do wskazania osoby lub osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za bieżącą obsługę Umowy grupowego ubezpieczenia na życie.

  4. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia stosownych narządzi informatycznych w celu ułatwienia wprowadzenia danych osobowych ubezpieczonych.

Pobieranie 167.85 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna