ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona9/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

POLE 32 – Pozycja

W tym polu podać należy kolejny numer danej pozycji towarowej w odniesieniu do całkowitej liczby deklarowanych towarów, w sposób wskazany wcześniej w opisie Pola 5.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, tzn. wypełniane jest tylko jedno pole „Opis towarów”, to zarówno w Polu 32 jak i w Polu 5, koniecznym jest wpisanie cyfry 1.
POLE 33 - Kod towaru

Należy podać kod danej pozycji towarowej, w sposób opisany w Części IV Instrukcji.


POLE 34 - Kod kraju pochodzenia

W Polu 34a, przy pomocy kodów określonych w Części IV Instrukcji, wpisać należy kod kraju pochodzenia towarów. „Kraj pochodzenia” zdefiniowany został w Tytule II Rozdziale IIUnijnego Kodeksu Celnego.


Pola 34b nie wypełnia się.

POLE 35 - Masa brutto (kg)
Należy wpisać masę brutto towarów opisanych w odpowiednim polu 31, wyrażoną w kilogramach.
Przez masę brutto rozumie się masę towarów z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników, kontenerów oraz materiałów wypełniających.
W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje kilka rodzajów towarów (kilka pozycji towarowych), całkowitą masę brutto wpisuje się jedynie w pierwszym Polu 35 zgłoszenia celnego..
Masę brutto większą niż 1 kg również podaje się do trzech miejsc po przecinku.

Uwaga! Wyjątkiem od powyższej zasady są towary wprowadzane transportem przesyłowym (np. ropa naftowa), których masa, w szczególności w zgłoszeniach zbiorczych, może przekraczać dopuszczalną ilość znaków podawanych w polach 35 i 38 zgłoszenia celnego. W takim przypadku można podać masę w pełnych kilogramach przy zastosowaniu następujących zasad zaokrąglania:

  • od 0,001 do 0,499: zaokrągla się w dół do najbliższego kg (np. 1 dla przesyłki o wadze 1,328 gramów),

  • od 0,500 do 0,999: zaokrągla się w górę do najbliższego kg (np. 2 dla przesyłki o wadze 1,728 gramów).


Uwaga! W przypadku ropy naftowej na masę brutto składają się:

  • masa ropy naftowej, oraz

  • balast, który stanowią: woda, sole kwasu solnego (chlorki) i zanieczyszczenia mechaniczne.POLE 36 – Preferencje
W polu tym wpisuje się informację o taryfowym traktowaniu towarów. W przypadku, gdy pole to wykorzystywane jest zgodnie z wykazem pól wypełnianych w poszczególnych procedurach (Część I, Sekcja B niniejszej Instrukcji) pole to musi zostać wypełnione, nawet jeśli, zgłaszający nie wnioskuje o preferencje taryfowe.
W przypadku, gdy zgłaszający wnioskuje o zastosowanie zwolnienia od cła pole to także podlega wypełnieniu poprzez wpisanie kodu „100” (rodzaj stosowanego zwolnienia od cła precyzowany jest przez zgłaszającego w drugiej części Pola 37 poprzez podanie kodu uszczegóławiającego procedurę np. „C14”). Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku braku cła na podstawie zawartych przez Unię umów o unii celnej (są trzy takie umowy: z Turcją, San Marino i Andorą), w Polu tym należy wpisać kod preferencji rozpoczynający się od cyfry „4” z Wykazu A umieszczonego w IV Części Instrukcji.
Pola tego nie należy wypełniać w przypadku wymiany handlowej pomiędzy częściami obszaru Unii, w których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru, w których przepisy te nie są stosowane, lub w handlu między częściami obszaru Unii, w których przepisy te nie są stosowane.

W procedurach specjalnych:uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną pole to wypełnia się tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy prawa unijnego.


Pole to należy wypełnić wpisując kod określony w Części IV Instrukcji.
Informujemy, iż wykaz kodów (ich kombinacji) stosowanych przy wypełnianiu tego pola wraz z przykładami i wyjaśnieniami jest regularnie publikowany w serii C Dziennika Urzędowego UE.

POLE 37 - Procedura
Wykorzystując odpowiednie kody z Części IV Instrukcji podać należy przy każdej pozycji towarowej kod procedury celnej lub przeznaczenia celnego, do której towary zostały zgłoszone.

Pole składa się z dwóch części. W pierwszej części dwie pierwsze cyfry oznaczają procedurę wnioskowaną, a dwie następne procedurę poprzednią.

Na jednym zgłoszeniu celnym towary mogą być obejmowane jedną i tą samą wnioskowaną procedurą, natomiast taka zgodność nie musi zachodzić w przypadku poprzedniej procedury.

Przykład:

Na jednym zgłoszeniu celnym mogą zostać zgłoszone pozycje towarowe, z których jedna w pierwszej części Pola 37 ma przypisany kod procedury 4051 (dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym), druga 4071 (dopuszczenie do obrotu po procedurze składowania celnego ), a trzecia 4053 (dopuszczenie do obrotu po procedurze odprawy czasowej).

Druga część pola wykorzystywana jest dla szczegółowego określenia procedury unijnej.POLE 38 - Masa netto (kg)

Należy podać masę netto towaru opisanego w Polu 31, wyrażoną w kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.Stosuje się zasady wyrażania masy i zaokrąglania podane w opisie Pola 35.

W przypadku procedury dopuszczenia do obrotu podanie tych danych nie jest obowiązkowe jeżeli przedmiotem zgłoszenia są towary korzystające ze całkowitego zwolnienia z należności przywozowych.


Uwaga! W przypadku ropy naftowej na masę netto składa się masa brutto pomniejszona o balast.

W przypadku transportu przesyłowego ropy naftowej tarą jest balast, a nie opakowanie towaru, które z uwagi na specyfikę obrotu towarowego, nie występuje.

POLE 39 – Kontyngent
Podać należy sześciocyfrowy numer porządkowy kontyngentu taryfowego, lub plafonu taryfowego, o które wnioskuje zgłaszający.
W szczególnym przypadku, gdy zgłaszający wnioskuje o zastosowanie dwóch kontygentów taryfowych, lub dwóch plafonów taryfowych, ewentualnie kontyngentu taryfowego i plafonu taryfowego (rzadki przypadek przewidziany jednak w prawie unijnym), należy podać numery porządkowe obu wnioskowanych kontygentów taryfowych lub plafonów taryfowych.
POLE 40 - Deklaracja skrócona / Poprzedni dokument
Używając odpowiednich kodów z Części IV Instrukcji, w tym polu podać należy dane dotyczące deklaracji skróconej oraz poprzedniego dokumentu, które zostały użyte w Państwie Członkowskim przywozu.

Gdy zgłoszenie składane jest z zastosowaniem metod informatycznych wymagane jest również podanie numeru ewidencyjnego nadanego dokumentowi w odpowiednim systemie (jeśli oczywiście taki został temu dokumentowi nadany).

W przypadku zgłoszenia składanego bez zastosowania metod informatycznych, jeżeli istnieje konieczność wpisania danych odnoszących się do więcej niż jednego dokumentu, w polu tym należy wpisać "Różne - 00200" i dołączyć wykaz tych danych do zgłoszenia.

W przypadku, gdy w drugiej części Pola 1 wpisano kod D (zgłoszenie przed przedstawieniem towaru) należy podać dane poprzedniego dokumentu o ile są one znane zgłaszającemu w momencie składania zgłoszenia.
Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna