ZałĄcznik nr 6(85)


POLE 17 - Kraj przeznaczeniaPobieranie 2.9 Mb.
Strona8/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

POLE 17 - Kraj przeznaczenia

W polu 17a wpisuje się podany w Części IV Instrukcji kod kraju zgodnie z następującymi zasadami:

a) w przypadku formalności dotyczących dopuszczenia do obrotu, w tym końcowego przeznaczenia i wprowadzenia do obrotu krajowego, podać kod Unii dla Państwa Członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej. Jednakże w przypadku gdy w chwili sporządzania zgłoszenia celnego wiadomo, iż towary zostaną wysłane do innego Państwa Członkowskiego po zwolnieniu, należy podać kod tego ostatniego państwa członkowskiego;

b) w przypadku formalności dotyczących procedury uszlachetniania czynnego podać kod Unii dla Państwa Członkowskiego, w którym odbywa się pierwszy etap przetwarzania;

c) w przypadku formalności dotyczących odprawy czasowej podać kod Unii dla Państwa Członkowskiego, w którym towary mają zostać użyte po raz pierwszy;

d) w przypadku formalności dotyczących składowania celnego podać kod Unii dla Państwa Członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej.


Pola 17b nie wypełnia się.
Uwaga! W przypadku gdy procedurą wnioskowaną podaną w Polu 37 zgłoszenia jest procedura „42” albo „63”, to w polu 17a jako kraj przeznaczenia nie może być wpisany kod PL (Polska).

POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy przybyciu
W pierwszej części pola należy podać oznakowanie środków transportu, na których towary są bezpośrednio załadowane, przy ich przedstawianiu urzędowi celnemu podczas wypełniania formalności w miejscu przeznaczenia.
Jeżeli ciągnik i przyczepa mają różne numery rejestracyjne, w pierwszej części pola podać należy numery rejestracyjne ciągnika i przyczepy.
Pierwszej części pola nie wypełnia się natomiast przy wymianie towarowej z zagranicą w obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów stałymi urządzeniami przesyłowymi. Drugiej części pola nie wypełnia się.

W zależności od stosowanego środka transportu, mogą być wpisane następujące szczegóły dotyczące ich identyfikacji:
środek transportu

sposób identyfikacji

transport morski i śródlądowy

nazwa statku

transport lotniczy

numer lotu i jego data (w przypadku, gdy brak jest numeru lotu, podać numer rejestracyjny samolotu)

transport drogowy

numer rejestracyjny pojazdu

transport kolejowy

nr pociągu (lub jeżeli nie jest możliwe nr listu przewozowego CIM)

POLE 19 - Kontener (Kont.)

Przy pomocy odpowiedniego kodu podanego poniżej, wskazać sytuację przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii.
Należy wpisać następujące kody (n1):
0 - dla towarów nieprzewożonych w kontenerze,

1 - dla towarów przewożonych w kontenerze.POLE 20 - Warunki dostawy
W pierwszej części pola należy wpisać, przy pomocy odpowiednich pozycji i kodów podanych w Części IV Instrukcji dane odnoszące się do warunków dostawy wynikających z umowy handlowej.
Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach niż przewiduje kontrakt, to należy podać symbol faktycznych warunków dostawy.
W drugiej części pola należy podać nazwę miejsca, w którym następuje według faktycznych warunków przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.

W trzeciej części wpisać należy podany w Części IV Instrukcji odpowiedni kod odnoszący się do miejsca wpisanego w drugiej części pola.


Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach, to należy złożyć odrębne zgłoszenia celne dla każdego warunku dostawy. Cechą odróżniającą jest tylko pierwsza część pola, tj. na jednym

zgłoszeniu celnym mogą zostać zgłoszone towary na warunkach dostawy CIP Warszawa i CIP Poznań. W takim wypadku w drugiej części pola należy wpisać nazwę miejsca przeniesienia obowiązku ponoszenia kosztów właściwego dla towaru dominującego wartościowo.

POLE 21 - Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę
Pierwszej części pola (oznakowanie) nie należy wypełniać.
W części drugiej pola podać należy, przy pomocy odpowiednich kodów określonych w Części IV Instrukcji, przynależność państwową (kraj rejestracji) aktywnego środka transportu przekraczającego zewnętrzną granicę Unii, w oparciu o informacje dostępne w momencie spełniania formalności.
W wymianie towarowej z zagranicą w obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów koleją lub stałymi urządzeniami przesyłowymi nie podaje się ani oznakowania środka transportu ani kraju przynależności państwowej (rejestracji).
W przypadku transportu kombinowanego lub, jeżeli wykorzystywanych jest kilka środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw. Na przykład w przypadku „samochodu ciężarowego na statku morskim” aktywnym środkiem transportu jest statek; w przypadku „ciągnika z naczepą” aktywnym środkiem transportu jest ciągnik.
POLE 22 - Waluta i ogólna wartość faktury
W pierwszej części pola podać należy, przy pomocy odpowiednich kodów określonych w Części IV Instrukcji, symbol waluty, w której faktura (inny dokument określający wartość towaru) została sporządzona.
Druga część pola do fakultatywnego wykorzystania przez zgłaszających. W tej części pola należy wpisać cenę ujętą na fakturze (innym dokumencie określającym wartość towaru) dla całości zgłaszanych towarów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jeżeli są to liczby całkowite, należy po przecinku wpisać 00).
Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju upusty (rabaty) na cenie, podawane w Polu 44.

Polu 23 – Kurs waluty
Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy do wyliczania należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.

POLE 24 - Rodzaj transakcji
Przy pomocy odpowiednich pozycji i kodów określonych w Części IV Instrukcji, należy określić rodzaj transakcji.

POLE 25 - Rodzaj transportu na granicy
Przy pomocy odpowiednich kodów określonych w Części IV Instrukcji wpisać należy kod określający rodzaj środka transportu (odpowiadający aktywnemu środkowi transportu z Pola 21), który jest wykorzystywany przy wprowadzeniu towaru na obszar celny Unii.

POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego

Pole wypełnia się poprzez wpisanie właściwego kodu odpowiadającemu rodzajowi transportu w miejscu przeznaczenia. Kody dla poszczególnych typów transportu zostały określone w Części IV Instrukcji.


Pola nie wypełnia się, gdy formalności przywozowe dokonywane są w punkcie wprowadzenia towaru na obszar celny Unii (unijny urząd graniczny przy wejściu).
POLE 29 - Urząd wprowadzenia
Przy użyciu odpowiedniego kodu określonego w Części IV Instrukcji, podać należy urząd celny, przez który towary zostały wprowadzone na obszar celny Unii.
POLE 30 - Lokalizacja towaru
Należy podać dokładną lokalizację towaru. W tym celu należy podać kod identyfikacyjny miejsca, w którym towary mogą zostać poddane badaniu. Struktura tego kodu podana została w Części IV Instrukcji.
W sytuacji, gdy towar zgłaszany jest w urzędzie (oddziale) należy wpisać tylko kod urzędu (oddziału) poprzedzony symbolem PL.
W sytuacji, gdy towar przedstawiany jest w miejscu wyznaczonym lub uznanym w celu jednorazowego dokonania czynności (miejsca te nie posiadają numeru własnego), w polu tym należy podać kod oddziału celnego dokonującego odprawy celnej, poprzedzony symbolem PL i jednocześnie na końcu uzupełniony kodem „J” (np. PL401030J).
W przypadku, gdy w drugiej części Pola 1 wpisano kod D (zgłoszenie przed przedstawieniem towaru) należy podać kod urzędu (oddziału) lub nr identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub uznanego, w którym zgłaszający zamierza przedstawić towar.
POLE 31 - Opakowania i opis towaru; znaki i numery; numer(-y) kontenera (-ów); Liczba i rodzaj
W polu tym podać należy znaki, numery, liczbę i rodzaj opakowań lub, w przypadku towarów niezapakowanych, ilość takich towarów ujętych w zgłoszeniu wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji. Przez „Opis towarów”, który należy umieścić w tym polu, rozumie się zwykły opis handlowy towarów. Za wyjątkiem towarów nieunijnych objętych procedurą składowania celnego opis ten musi być na tyle dokładny, aby było możliwe dokonanie niezwłocznej oraz jednoznacznej identyfikacji i klasyfikacji taryfowej towarów. W polu tym muszą być również podane dane wymagane przepisami szczególnymi. Używając odpowiedniego kodu zamieszczonego w Części IV Instrukcji, podać także należy rodzaj użytego opakowania.
Uwaga! W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych, zwłaszcza do działów: 2-4, 7-13, 15, 16-24, 25-27, 28-38, 39-40, 41-43, 44-46, 47-48, 50-63, 64-67, 68-70, 71, 72-76, 78-81 Taryfy celnej, zgłaszający powinien być w posiadaniu certyfikatu wystawionego przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, jeżeli dokument taki jest niezbędny do ustalenia i potwierdzenia klasyfikacji taryfowej towaru. Certyfikat ten powinien, zawierającego zawierać skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej. W polu 44 zgłoszenia celnego nalezy wpisać kod dokumentu 5DK7. Wymóg podawania w polu 31 dokładnego opisu towaru umożliwiającego dokonanie jednoznacznej identyfikacji i klasyfikacji towaru nie oznacza, że zgłaszający skopiuje do Pola 31 brzmienie danego kodu z Taryfy celnej, gdyż. opis towaru w Polu 31 powinien odzwierciedlać opisutowaru zawartego w certyfikacie.

W przypadku użycia kontenerów, w polu tym należy wpisać również ich znaki identyfikacyjne.Uwaga ! W przypadku wypełnienia Pola 39 (Kontyngent) należy dodać zapis: „Kontyngent: n; s” (w przypadku kontyngentu) lub/i „Plafon: n; s” (w przypadku plafonu), gdzie „n” to liczba określająca wnioskowaną ilość lub wartość towaru, a „s” to kod jednostki miary, w której został wyrażony kontyngent lub/i plafon.

Stosuje się zasady zaokrąglania podane w opisie Pola 35. Wartości całkowitych można nie uzupełniać po przecinku zerami.Przykład: Zgłaszający wnioskuje o objęcie procedurą celną 22000 sztuk np. jaj indyczych wylęgowych pochodzących z Izraela, objętych kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 091362.

W Polu 31 powinien wpisać:
Kontyngent: 22000; NAR

Przypadek, gdy zgłaszający wnioskuje o dwa kontyngenty (ewentualnie o kontyngent i plafon).Dwa zapisy powinny być w tej samej kolejności jak numery porządkowe kontyngentów w Polu 39.

Dla każdego z kontyngentów (plafonów) wpisać należy pełną wnioskowaną ilość lub wartość oraz kod jednostki miary.

Przykładowo, zgłaszający wnioskuje o objęcie procedurą celną 675 litrów np. wina pochodzącego z Mołdawii, objętego kontyngentami taryfowymi o numerach porządkowych 090514 (kontyngent preferencyjny) lub 090097 (kontyngent niepreferencyjny).
Kontyngent: 675; LTR

Kontyngent: 675; LTR

Jako kody jednostek miar stosowanych w ramach kontyngentów i plafonów obowiązują trzyliterowe kody jednostek miar używane w formułach TARIC.
Uwaga ! Należy przy tym pamiętać, iż wskazany powyżej sposób opisu kontyngentów i plafonów dokonywany jest w Polu 31 jedynie w papierowej formie zgłoszenia – natomiast w zgłoszeniach elektronicznych, zgodnie ze specyfikacją XML opisu kontyngentów i plafonów dokonuje się w ww. sposób w Polu 39.

Dodatkowe elementy podawane w przypadku importu niektórych środków transportu.
1. W przypadku procedur przywozowych, gdy zgłaszany jest pojazd samochodowy (a zasadą jest, iż w jednej pozycji towarowej może być zgłaszany tylko jeden pojazd), umieszczany w Polu 31 zgłoszenia celnego opis towaru powinien składać się z kolejno następujących po sobie elementów:


 • marka,

 • numer identyfikacyjny VIN/ nadwozia (podwozia),

 • numer silnika (chyba, że brak jest możliwości jego ustalenia),

 • pojemność silnika w cm3 (za wyjątkiem pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym),

 • rodzaj paliwa,

 • rok produkcji (np. 2004).

Wykaz marek pojazdów samochodowych, które można podawać w Polu 31, został umieszczony pod adresem:http://e-clo.pl/slowniki/slownik110.xml

2. W przypadku gdy zgłaszane są skutery śnieżne, skutery wodne, samoloty, helikoptery, szybowce, łodzie z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocykle, quady, przyczepy samochodowe, lotnie lub motolotnie, umieszczany w Polu 31 opis towaru powinien składać się, co do zasady, z kolejno następujących po sobie elementów, jednakże uwzględniając specyfikę danego rodzaju środka transportu niektóre elementy opisu nie będą występowały:

 • rodzaj,

 • marka/typ/model,

 • numer identyfikacyjny (np. numer VIN, fabryczny, seryjny, numer widniejący na tabliczce znamionowej),

 • rok produkcji/budowy (np. 2004),

 • dodatkowo może być inny wyróżnik charakterystyczny dla danego rodzaju środka transportu (np. łodzie - długość, samoloty – masa własna).

Do decyzji zgłaszającego pozostawiono, czy wszystkie towary z danego rodzaju środka transportu (np. wszystkie quady) zostaną zgłoszone w jednej pozycji zgłoszenia celnego albo w kilku pozycjach tego zgłoszenia albo każda sztuka z danego rodzaju środka transportu zostanie zgłoszona w oddzielnej pozycji zgłoszenia celnego.

Powyższe zasady mają również zastosowanie w odniesieniu do specjalnych kodów CN 9905 00 00 i 9919 00 00, co oznacza, że pomimo zastosowania jednego kodu taryfowego wobec różnych rodzajów środków transportu, nie jest możliwe zgłoszenie w jednej pozycji zgłoszenia celnego kilku rodzajów środków transportu.Uwaga! Dane w Polu 31 wpisuje się w następującej kolejności:

1. Opis towaru a ponadto ilość, jednostka miary, kwalifikator jednostki miary, o ile te dodatkowe informacje wymagane są do obliczenia opłat zgodnie z formułami dotyczącymi poszczególnych kodów Taric. Wykazy, występujących z formułach Taric, kodów jednostek miar i kwalifikatorów jednostek miar podane zostały przy opisie tego pola w Części IV Istrukcji.

2. Od następnego wiersza: rodzaj, znaki, liczba opakowań (liczba sztuk towarów nieopakowanych).

3. Od następnego wiersza: informacja o kontyngentach.

4. Od następnego wiersza: informacja o nr kontenerów (przedzielać przecinkami).

 Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna