ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona6/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

POLE 6 - Liczba opakowań

Wpisać należy całkowitą liczbę opakowań, przez co należy rozumieć sumę :Dla towarów nieopakowanych, opisanych w Polu 31, dla których podano dane identyfikacyjne opakowań wg kodu "NE" – w całkowitej sumie opakowań należy ująć liczbę sztuk tych towarów.

Dla towarów masowych, opisanych w Polu 31, dla których podano dane identyfikacyjne opakowań wg kodów: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" - w całkowitej sumie opakowań należy ująć liczbę tych kodów występujących w zgłoszeniu (bez podawania liczby opakowań/sztuk).


Jeżeli kontener zawiera więcej niż jedno opakowanie, należy wpisać liczbę tych opakowań.


POLE 7 - Numer referencyjny
Wypełnia się poprzez umieszczenie w tym polu handlowego numeru referencyjnego przydzielonego przez osobę danej przesyłce. Wypełnienie tego pola w przypadku zgłoszenia

składanego z zastosowaniem metod informatycznych jest obowiązkowe (w przypadku zgłoszeń składanych bez zastosowania metod informatycznych pole to jest fakultatywne dla zgłaszających).
POLE 8 – Odbiorca
1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji XML:

 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna odebrać towary; w przypadku gdy w atrybucie „nazwa”  nie mieści się pełna nazwa firmy (35 znaków), to w tym atrybucie powinna być podana nazwa skrócona firmy w takim brzmieniu, w jakim jest to wpisane w nazwie skróconej w systemie EORI;

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN.

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie SAD
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna odebrać towary; oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku braku nr REGON należy wpisać „BR”. Jeżeli nazwa firmy przekracza 35 znaków, to jako „nazwa” podmiotu powinna być podana nazwa skrócona firmy w takim brzmieniu, w jakim jest to wpisane w nazwie skróconej w systemie EORI;

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają:

 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez zastosowania metod informatycznych, należy wpisać „Różni - 00200” i załączyć listę odbiorców do zgłoszenia.


W obu formach zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia towaru do procedury składowania celnego w prywatnym składzie celnym podać imię i nazwisko oraz adres korzystającego ze składu, w przypadku gdy nie jest on zgłaszającym.

POLE 12 - Szczegóły dotyczące wartościW tym polu należy podać kod:


Egdy dla ustalania wartości celnej niektórych towarów łatwo psujących się sprowadzanych do konsygnacji stosowane są ceny jednostkowe (art. 142 ust. 6 oraz załącznik 23-02 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) lub, gdy wartość celna niektórych owoców i warzyw ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011. Niezależnie od powyższego należy wpisać odpowiedni kod przewidziany w opisie Pola 37.
F - gdy w celu ustalania wartości celnej stosowana jest inna metoda, niż metoda wartości transakcyjnej.
G - gdy dla ustalenia wartości celnej zastosowano różne metody ustalenia wartości celnej. Kod „G” należy wpisać w przypadku, gdy na zgłoszeniu celnym występuje kilka pozycji towarowych, dla których zastosowano różne metody ustalania wartości celnej. Kod ten stosuje się również w przypadku, gdy różne metody ustalania wartości celnej zastosowano dla jednej pozycji towarowej.
Przykład 1: w przypadku zgłoszenia celnego zawierającego dwie pozycje towarowe, gdzie dla pozycji 1 zastosowano metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych, a dla pozycji 2 metodę wartości transakcyjnej, należy wpisać:
Pole 12 – „G’.

Pole 43 – „3” dla pozycji 1.

„1” dla pozycji 2.

Przykład 2: w przypadku zgłoszenia celnego zawierającego jedną pozycję towarową i zastosowania metody wartości transakcyjnej dla zakupionej części dostawy oraz metody wartości transakcyjnej towarów identycznych dla stwierdzonej nadwyżki w dostawie, należy wpisać:
Pole 12 – „G’.

Pole 43 – „1 i 2”


H - gdy stosowany jest art. 73 lit. b) UKC - dla przypadków, w których zainteresowany podmiot uzyskał pozwolenie na uproszczone określanie elementów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub elementów niewłączanych do wartości celnej
I - gdy stosowany jest sposób ustalenia wartości celnej, o którym mowa w art. 347 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447..

J - gdy stosowany jest art. 73 lit. a) UKC - dla przypadków, w których zainteresowany podmiot uzyskał pozwolenie na uproszczone określane elementów stanowiących część ceny faktycznie zapłaconej lub należnej
POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym nazwiskiem i adresem wpisać należy jeden z podanych poniżej kodów (n1):


 1. Zgłaszający,

 2. Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu w art. 18 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego),

 3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu art. 18 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego).

W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać należy:

1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy wypełniać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, należy przy tym pamiętać, że w atrybucie „TIN” podać należy numer identyfikacyjny, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód tożsamości, itp.),

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie SAD
W tym polu podać należy:

 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku braku nr REGON należy wpisać „BR”;

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają: • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeżeli:
 • przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez agenta celnego,

 • przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny lub osoba, w imieniu której czynności dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

 • w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola (forma papierowa) należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Agenci celni zarejestrowani w Polsce powinni podać w zgłoszeniu celnym numer wpisu na listę agentów celnych w następujący sposób: kod kraju (a2) wraz z numerem składającym się z 6 cyfr (od 000001 do 999999), zgodnie ze strukturą numeru podaną w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55).

Przykład: PL018999

Agenci celni zarejestrowani w innym państwie niż Polska, powinni podać kod kraju rejestracji (a2) a następnie numer nadany im w państwie rejestracji, zgodnie ze strukturą numeru właściwą dla danego państwa
W przypadku, gdy zgłaszający i odbiorca są tą samą osobą, w atrybucie/polu tym zamiast powyższych danych wpisać należy kod informacji dodatkowej „Odbiorca – 00500”, przy czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod „00500”.
Przykłady:
Odbiorca działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać należy:

[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.

Odbiorca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać należy:

[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta celnego dane te obejmują datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane są w lewym dolnym rogu pola.
Odbiorca (firma) działa przez pracownika.

Wpisać należy:

Odbiorca – 00500

Jeżeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Odbiorca sam zgłasza. Wpisać należy:

Odbiorca – 00500.
Uwaga! Należy pamiętać o wpisaniu w Polu 44 zgłoszenia kodu „4PL03” wraz z informacjami przewidzianymi w opisie tego kodu, w przypadkach, gdy w Polu 14 występuje:

 • przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8, albo

 • przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8.

Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna