ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona31/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

A Płatność gotówką
B Płatność kartą kredytową
C Płatność czekiem
D Inna (np. bezpośrednie obciążenie rachunku gotówkowego)
H Przelew bankowy
Y Z konta założonego u przewoźnika
Z Nieopłacone z góry
Informację tę podaje się tylko wtedy, gdy jest dostępna.

Data zgłoszenia(*)
Data, kiedy odpowiednie zgłoszenia (deklaracje) zostały sporządzone oraz, w stosownych przypadkach, podpisane lub uwierzytelnione w inny sposób.

Dla procedury w miejscu określonej w art. 182 Kodeksu jest to data wpisu do rejestru.


[por. SAD pole 54]
Podpis/uwierzytelnienie(*)
[por. SAD pole 54]
Kod specyficznych okoliczności
Zakodowany jak poniżej element, który wskazuje, że w konkretnym przypadku zachodzą specyficzne okoliczności, na które powołuje się osoba dokonująca obrotu towarowego z zagranicą.
A Przesyłki pocztowe i ekspresowe


C Transport drogowy
D Transport kolejowy
E AEO (upoważniony przedsiębiorca)
Element ten jest wymagany jedynie w sytuacjach, gdy osoba składająca deklarację skróconą powołuje się na wyżej wymienione specyficzne okoliczności, inne niż wymienione w tabeli 1.
Informacja ta nie jest wymagana, jeśli może ona zostać uzyskana w sposób automatyczny i jednoznaczny z innych danych zadeklarowanych przez osobę dokonującą obrotu towarowego.

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia.
Identyfikacja kolejnych urzędów celnych wprowadzenia na obszar celny Unii.

Kod ten jest wymagany w przypadku, gdy kodem rodzaju transportu na granicy jest 1, 4 lub 8.

Kod ten jest zgodny z wzorem dotyczącym urzędu celnego wprowadzenia, określonym w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 29 dokumentu SAD.

C. Zakres danych w zgłoszeniach celnych, które pełnią rolę wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych.
Dane bezpieczeństwa mogą zostać przekazane organom celnym nie tylko w postaci odrębnego dokumentu (komunikatu) tj. deklaracji skróconej, lecz także w ramach przekazywanych zgłoszeń celnych. W takiej sytuacji składane zgłoszenie musi zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w Dodatku D1 i D2 do Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, zwanego dalej „PRD”, także elementy wymagane przez Dodatek C1 do Załącznika 9 do PRD dla deklaracji skróconych.


I.Zgłoszenie wywozowe powiększone o dane bezpieczeństwa

Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych jak również zmianę zasad wypełniania pól, które dotychczas były wypełniane w zgłoszeniu wywozowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Ewentualne zredukowanie danych należy do uprawnień a nie obowiązków zgłaszającego – tak więc w przypadku, gdy zgłaszający ma podstawy, aby np. zastosować zakres danych dla AEO, ale nie chce tego robić to może wysłać standardowy zakres danych z Tabeli nr 1 (poniżej pkt 1).

Zasady te należy stosować zarówno do wypełniania komunikatu IE 515 składanego do systemu ECS, jak i zgłoszenia celnego w formie wyłącznie papierowej, składanego poza systemem ECS na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo.

Uwzględnienie w zgłoszeniu wywozowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:1) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz inne rodzaje transportu lub przypadki inne niż przesyłki ekspresowe - Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać kod i numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) – w przypadku systemu ECS jest to atrybut CRN. Element ten wypełniany jest alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (transportowego), o ile ten drugi nie jest dostępny.
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – Pomimo tego, że przepis unijny w Dodatku A do Załącznika 9 do PRD jednoznacznie wskazuje, że podawane kraje przejazdu obejmują kraj wywozu i kraj przeznaczenia, to stosownie do unijnej reguły w specyfikacji systemu ECS (reguła 877) kody podawane w tym atrybucie muszą być inne niż podawane w Polach 15a i 17a. W związku z powyższym element ten jest obligatoryjny do wypełnienia za wyjątkiem sytuacji, gdy kody krajów podane w polach kraj wywozu i kraj przeznaczenia „wyczerpują” całą trasę przejazdu.

Np. Wywóz z Polski na Ukrainę przez polski urząd wyprowadzenia – pozostawiamy pole puste,

Wywóz z Polski przez Ukrainę do Kazachstanu – wpis „UA”,

Wywóz z Niemiec do Kazachstanu przez Polskę i Ukrainę – wpis „PL-UA”,

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA bez międzylądowania – pole puste

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA z międzylądowaniem w Holandii – wpis „NL”.
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Numery nałożonych zamknięć” (Pole S28) – dana podawana przez upoważnionego eksportera w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna.
Uwaga! Należy pamiętać, że w przypadku Tabeli 1 w wywozie nie wypełnia się Pola S32 „Kod specyficznych okoliczności” bo kody „C” i „D” są zarezerwowane tylko dla kierunku przywozowego.

2) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej przesyłki ekspresowe (nie dotyczy sytuacji AEO) - Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.

II.Zgłoszenie tranzytowe powiększone o dane bezpieczeństwa

Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych jak również zmianę zasad wypełniania pól, które dotychczas były wypełniane w zgłoszeniu tranzytowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Zasady i zakres deklarowania danych bezpieczeństwa w tranzycie są oparte na danych wymaganych w przywozowej deklaracji skróconej.

Uwzględnienie w zgłoszeniu tranzytowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:

1) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz innych rodzajów transportu lub przypadków do których nie mają zastosowania tabele 2-4, tj. Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu/przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,


- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,

- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,


- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13),

Uwaga ! W tranzycie unijnym mogą być podawane tylko kody krajów UE.

W tranzycie wspólnym (do krajów stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej) lub w operacjach TIR – można podać zarówno kody krajów UE jak i kody krajów trzecich.Przykłady:

Tranzyt T1 z PL do FR przez Niemcy i Belgię: należy zadeklarować „PL-DE-BE-FR” i bez znaczenia jest to, że w tym przypadku przewóz rozpoczął się w Rosji a kończy się w USA.

Tranzyt wspólny T2 z PL do CH przez Niemcy: należy zadeklarować „PL-DE-CH”. W tej sytuacji, jeżeli przewóz rozpoczął się w RU, to należy podać ”RU-PL-DE-CH”.

Operacja TIR z BY do DE przez Polskę: należy zadeklarować „BY-PL-DE”.
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18)– zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe.

2) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - przesyłki ekspresowe tj. Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.
3) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport drogowy, tj. Tabela nr 3 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) - objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,

- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,


- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
- Kod specyficznych okoliczności (Pole S32) – należy podać symbol „C”.


4) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport kolejowy, tj. Tabela nr 4 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,


- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,

- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,


- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „D”.

5) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa przez podmiot posiadający świadectwo AEO, tj. Tabela nr 5 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „E”.
D. Numer identyfikacyjny EORI w zgłoszeniach celnych
Z dniem 1 lipca 2009r. w Unii wdrożony został system EORI, którego założeniem jest przypisanie przedsiębiorcom dokonującym czynności przed organami celnymi UE unikalnego i ważnego na terenie całej Unii numeru identyfikacyjnego EORI.
W związku z implementacją w systemach ECS i CELINA automatycznej (systemowej) walidacji obowiązku podawania numeru EORI, tak osoby fizyczne, jak i inne kategorie podmiotów, nieobjętych w Polsce obowiązkiem posługiwania się numerem EORI, powinny w atrybucie EORI zgłoszenia celnego składanego do ww. systemów umieścić wpis: NATURAL PERSON - w ten sposób deklarując, że nie są objęte obowiązkiem EORI i w związku z tym takowego numeru nie posiadają. Wpisu należy dokonać z użyciem dużych, drukowanych liter.

Jako, że przepisy wspólnotowe pozwalają krajom członkowskim rozciągnąć obowiązek posługiwania się numerem EORI także na osoby fizyczne, dopuszczalne jest podawanie numeru EORI (zamiast ww. wpisu) przez osobę fizyczną, której taki numer został przypisany w innym kraju członkowskim, pomimo tego, że w Polsce nie jest objęta obowiązkiem rejestracyjnym.

W zgłoszeniach dokonywanych w formie papierowej (w formularzach SAD i ESS) wpis NATURAL PERSON nie powinien występować, a osobę tę w Polach 2, 8 i 14 identyfikuje się poprzez podanie nr PESEL.

Występowanie numeru EORI w zgłoszeniach celnych.


Przywóz

Zgłoszenie w systemie CELINA


Nadawca/Eksporter (Pole 2) - Numer EORI jest fakultatywny.
Odbiorca (Pole 8) – Numer EORI jest obligatoryjny.

Zgłaszający/Przedstawiciel (Pole 14) - Numer EORI jest obligatoryjny.

Uwaga ! W przypadku importu towarów, gdy mamy do czynienia z nielicznymi wypadkami, że przyjmowane jest zgłoszenie z wpisanym w Polu 8 podmiotem z kraju trzeciego to podmiot, ten nie musi posiadać i podawać numeru EORI.


Tranzyt

Zgłoszenie w systemie NCTS2 (bez danych bezpieczeństwa)

Zgłoszenie w systemie NCTS2 (z danymi bezpieczeństwa)


Nadawca - Numer EORI jest fakultatywny.


Odbiorca – Numer EORI jest fakultatywny.


Upoważniony Odbiorca - jeżeli informacja jest podawana przez zgłaszającego, stosuje się numer TIN.


Osoba korzystająca z procedury tranzytu /posiadacz karnetu TIR – Numer EORI jest obligatoryjny.


Uwaga! Z wyłączeniem głównych zobowiązanych ze Szwajcarii, Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN.Nadawca (bezpieczeństwo)

- Podanie numeru EORI jest obligatoryjne, jeśli urząd celny wyjścia jest na terytorium UE, a nadawca/eksporter jest AEO,

- W pozostałych przypadkach podanie numeru EORI jest fakultatywne (należy go podać, o ile jest znany zgłaszającemu).

Odbiorca (bezpieczeństwo)

– Podanie numeru EORI jest obligatoryjne jeśli urząd celny wyjścia jest poza terytorium UE, a odbiorca jest AEO,

- W pozostałych przypadkach podanie numeru EORI jest fakultatywne (należy go podać, o ile jest znany zgłaszającemu).

Upoważniony Odbiorca - jeżeli informacja jest podawana przez zgłaszającego, stosuje się numer TIN.


Osoba składająca deklarację skróconą (tj. osoba korzystająca z procedury tranzytu /posiadacz karnetu TIR) – Numer EORI jest obligatoryjny.

Uwaga! Z wyłączeniem głównych zobowiązanych ze Szwajcarii, Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN.

Przewoźnik – informację tę podaje się, jeśli podmiot nie jest jednocześnie „Osobą korzystającą z procedury tranzytu”. W takim przypadku podanie numer EORI przewoźnika jest fakultatywne.Uwaga! Powyższe zasady podawania numeru EORI dotyczą wszystkich rodzajów operacji tranzytowych w systemie NCTS2, w tym także NCTS2-TIR.
Wywóz


Zgłoszenie w ECS


Nadawca/Eksporter - Numer EORI jest obligatoryjny.

Odbiorca – Numer EORI jest fakultatywny.

Zgłaszający/Przedstawiciel - Numer EORI jest obligatoryjny.

Uwaga ! W przypadku eksportu towarów, gdy mamy do czynienia z nielicznymi wypadkami, że przyjmowane jest zgłoszenie z wpisanym w Polu 2 podmiotem z kraju trzeciego to podmiot, ten nie musi posiadać i podawać numeru EORI.
1  Użycie w niniejszym załączniku, wyrażeń „wywóz”, „powrotny wywóz”, „przywóz” i „powrotny przywóz” odnosi się również do wysyłki, powrotnej wysyłki, wprowadzenia i powrotnego wprowadzenia.

2Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23.

3 Dz. U. L 170 z 29.6.2002, str. 8.Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna