ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona28/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

W przypadku przewożenia towarów unijnych drogą powietrzną z jednego miejsca na obszarze celnym UE do drugiego miejsca na obszarze celnym UE, wymagane jest potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych. Potwierdzenie to ma szczególną formę możliwą do stosowania do dnia wdrożenia systemu Proof of Union Status (PoUS), tj. do dnia 1.10.2019 r. - jest nią litera „C” widniejąca w manifeście cargo przedsiębiorstwa lotniczego przewożącego towary.

VI. Zasady wypełniania zgłoszenia zbiorczego w wywozie
Zasady dokonywania wywozowych zgłoszeń zbiorczych w obrocie pocztowym w systemie ECS zostały przedstawione w Części IX Instrukcji.
W procedurze awaryjnej dla systemu ECS można za zgodą organu celnego dokonać zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych zbiorczo na jednym dokumencie SAD, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1.000 euro.
Sposób wypełniania dokumentu SAD w takim wypadku podlega następującym modyfikacjom:
Pole 5 - wpisać "1",
Pole 6 - wpisać ilość paczek,
Pole 17a - podać kod kraju dominującego wartościowo w wysyłce ,
Pole 22 - w wywozie wpisać łączną wartość towarów w przesyłce, w walucie kraju dominującego wartościowo,
Pole 31 - wpisać kod informacji dodatkowej "Różne - 00200",
Pole 32 - wpisać "1",
Pola 33, 41, 47 - nie należy wypełniać,
Pole 37 (druga część) - wpisać należy kod krajowy „8PL”,
Pole 44 - pole tego nie wypełnia się w części dotyczącej wartości celnej (wpisuje się wymagane dokumenty oraz kody informacji dodatkowej),
Polu 46 - wartość statystyczną należy podać w odniesieniu do wszystkich towarów w przesyłce.

Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w Częściach II – IV niniejszej Instrukcji.
9. Przywóz towaru na obszar celny Unii po jego uprzednim powrotnym wywozie (art.  205 UKC).

Wypełnienie dokumentu SAD w opisanej powyżej sytuacji.


Pole 37 – „4051 F04”,

Poszczególne pola zgłoszenia (w tym Pola 33, 42, 46) wypełnia się w odniesieniu do towaru objętego zgłoszeniem, a więc do gotowego krzesła (szkieletu wraz z obiciem). Odmienności dotyczą zasad wypełniania Pola 47
Pole 44 – kod 10800 – jeżeli zgłaszający wnioskuje o zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC (elementy kalkulacyjne z dnia objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego). Brak tego kodu powoduje, że należności celne są obliczane według elementów kalkulacyjnych z dnia złożenia zgłoszenia do procedury 4051, zgodnie z art. 85 UKC.


10. Powrotny przywóz towarów w ramach uszlachetniania biernego z zastosowaniem obliczenia należności celnych na podstawie kosztów procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym Unii (art. 86 ust. 5 UKC)

Pole 22 - należy podać koszt przetworzenia wynikający z faktury,

Pole 37 - 6121B05,

Pole 42 - należy podać koszt przetworzenia odnoszący się do danej pozycji towarowej,Pole 44 - należy podać elementy dodawane do wartości z Pola 42, jeśli nie są w niej zawarte (np. kod 031W – koszty transportu przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Unii) lub elementy odejmowane od wartości z Pola 42, jeśli są w niej zawarte (np. kod 004W – koszty transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Unii).

Dodatkowo należy podać kod 080B („wartość towaru wywiezionego”) – kod ten ma charakter informacyjny i nie bierze udziału w obliczeniach należności.

Pole 46 – wartość wywiezionego towaru (wartość podana przy kodzie 080B) + koszt przetworzenia po korektach z Pola 44 (tj. wartość z II kolumny Pola 47),

Pole 47 – w zakresie należności celnych przywozowych w kolumnie „Podstawa opłaty” należy podać koszt przetworzenia z Pola 42 skorygowany o ewentualne elementy dodawane lub odejmowane wynikające z Pola 44.


11. Sposób wypełniania zgłoszenia celnego w procedurze uszlachetniania biernego oznaczonej w drugiej części Pola 37 specyficznymi kodami B02 i B03.

a) Produkty kompensacyjne przywożone po naprawie gwarancyjnej (B02)

Pole 37 – 6121B02;

Pole 42 – wartość produktu przetworzonego;

Pole 44 – wypełnia się standardowo. Dodatkowo, po kodzie „080B” należy podać wartość towaru wywiezionego;

Pole 46 – wartość przeniesiona z Pola 42 przeliczona na PLN (wartość produktu kompensacyjnego);

Pole 47 – w odniesieniu do należności celnych przywozowych pole to należy wypełnić jak przy dopuszczeniu do obrotu, lecz z zastosowaniem metody płatności „Z”.

b) Produkty zamienne przywożone po wymianie w ramach gwarancji (B03)


Pole 37 – 6121B03;

Pole 42 – wartość produktu zamiennego;Pole 44 – wypełnia się standardowo. Dodatkowo, po kodzie „080B” należy podać wartość towaru wywiezionego;

Pole 46 – wartość przeniesiona z Pola 42 przeliczona na PLN (wartość produktu zamiennego);

Pole 47 – w odniesieniu do należności celnych przywozowych pole to należy wypełnić jak przy dopuszczeniu do obrotu, lecz z zastosowaniem metody płatności „Z”.

12. Zasady wypełniania i stosowania zgłoszenia celnego w przypadku wywozu towarów do obszarów specjalnych będących częścią terytorium celnego Unii, które są jednocześnie wyłączone z obszaru VAT, tj. gdzie nie ma zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE {Wyspy Alandzkie (Finlandia), Wyspy Normandzkie (Wielka Brytania), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Góra Athos (Grecja), Martynika, Gujana Francuska, Reunion, Gwadelupa (Francuskie departamenty zamorskie)}.

Każdorazowo wymagane jest złożenie standardowego zgłoszenia wywozowego (w Polu 1 kod „CO”, w Polu 37 kod „10”).

Jeżeli nadawca wraz ze złożeniem zgłoszenia wywozowego w urzędzie wewnętrznym otwiera procedurę tranzytu (T2F), to urząd celny wyjścia (wywozu) potwierdza kartę 3 zgłoszenia wywozowego i wydaje ją zgłaszającemu. Jeżeli natomiast nadawca prosi jedynie o wystawienie dokumentu T2LF (potwierdzenie statusu unijnego), to ze względu na brak procedury tranzytu karta 3 SAD towarzyszy towarowi objętego procedurą wysyłki aż do momentu jej potwierdzenia przez urząd celny wyprowadzenia.
Należy przy tym zaznaczyć, iż wszelkie czasowe wywozy, czy też powrotne wywozy towarów do ww. terytoriów specjalnych, realizowane w ramach operacji gospodarczych analogicznych do procedur specjalnych - dokonywane są na zgłoszeniu z wpisanym w Polu 37 kodem procedury „10”.

Powrotny przywóz tych towarów na terytorium kraju powinien się odbywać z zastosowaniem zgłoszenia celnego z wpisanym w Polu 37 kodem „4910”.13. Zasady wypełniania Pola 44 zgłoszenia celnego w obrocie towarami strategicznymi (produkty podwójnego zastosowania  i uzbrojenie).
1.Grupa kodów CN, do których w bazie ISZTAR  przypisane są kody unijne X002 i Y901.
Kody te należy stosować alternatywnie.

a) Jeżeli do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na wywóz, wydane przez organ kontroli obrotu , należy umieścić kod X002, a po nim numer dołączonego zezwolenia. Numer posiada format E/DU/I/12345/12, gdzie DU oznacza, że przedmiotem licencjonowania jest produkt podwójnego zastosowania.


b) Jeżeli wywóz produktu podwójnego zastosowania dokonywany jest na podstawie jednego z sześciu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz, gdzie podmiotem wystawiającym zezwolenie jest Unia Europejska, należy  w Polu 44 umieścić kod X002, a po nim numer właściwego zezwolenia - EU001, EU002, EU003, EU004, EU005 lub EU006 - na podstawie którego wywożony jest towar.
c) Jeżeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 1.a, właściwy jest kod Y901, pod warunkiem, że towar nie spełnia wymogów określonych  w wykazie produktów podwójnego zastosowania.
Przypadek szczególny:

- jeśli towar nie jest produktem podwójnego zastosowania, a spełnia wymogi towaru z wykazu uzbrojenia, należy poza kodem unijnym Y901, umieścić  kod krajowy 7P16.


2.Grupa kodów CN odnosząca się do towarów z wykazu uzbrojenia, do których w bazie ISZTAR  nie zostały przypisane kody unijne X002 i Y901.


  1. W przypadku, gdy do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na wywóz, wydane przez organ kontroli obrotu, należy umieścić kod krajowy 7P16, a po nim numer dołączonego zezwolenia. Numer posiada format E/LU/I/12345/12, gdzie LU oznacza, że przedmiotem licencjonowania jest towar z wykazu uzbrojenia. Po numerze zezwolenia na wywóz  należy umieścić numer zezwolenia na świadczenie usługi realizowanej na rzecz danego wywozu. 

  2. Jeżeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 2.a, właściwy jest kod krajowy 2DK2, pod warunkiem, że towar nie spełnia wymogów określonych  w wykazie uzbrojenia.


Uwaga 1. Umieszczenie w Polu 44 zgłoszenia kodu Y901 albo kodu 2DK2 jest formą oświadczenia złożonego przez zgłaszającego, że towar nie jest towarem o znaczeniu strategicznym (odpowiednio produktem podwójnego zastosowania albo towarem z wykazu uzbrojenia). Umieszczenie wszystkich przedmiotowych kodów, stosownie do sytuacji, jest obligatoryjne, przy czym zgłaszający powinien mieć na uwadze postanowienia art. 15 ust. 1 UKC.
Uwaga 2. W przypadku wątpliwości organu celnego odnośnie statusu towaru, organ celny dąży do ustalenia, czy towar posiada cechy użytkowe i parametry techniczne określone w wykazie produktów podwójnego zastosowania lub wykazie uzbrojenia i w związku z tym, czy wymagane są stosowne zezwolenia.
Uwaga  3.   Przytoczone w punkcie 1 i 2 numery zezwoleń są oznaczeniami przykładowymi. W praktyce w ciągu znaków numeru zezwolenia mogą występować inne symbole stosownie do rodzaju licencji i realizowanego obrotu.

W miejscu, gdzie znajduje się symbol E mogą występować następujące oznaczenia:

- „ET” – w przypadku zezwoleń na wywóz towarów w ramach procedury uszlachetniania biernego lub na wystawy,

- „EZ” –  w przypadku zezwoleń na wywóz towarów po zakończeniu procedury odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego,

W miejscu symbolu  „I” oznaczającego zezwolenie indywidualne może występować symbol „G”  oznaczający zezwolenie globalne.”.
14. Objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem .
Zgłoszenie celne wypełnia się zgodnie z zakresem danych przy pkt b) na str. 6 Instrukcji (a więc nie stosuje się zestawu pól właściwego dla objęcia towaru procedurą składowania celnego ).

W Polu 1 podaje się kod "CO", w Polu 37 właściwy jest kod procedury wnioskowanej "76", a w Polu 29 kod przewidywanego urzędu wyprowadzenia. Podkreślić należy, że objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem jest procedurą składowania celnego (a nie wywozu), stąd nie będą tu znajdowały zastosowania przepisy z zakresu procedury wywozu.

Następnie składowanie to kończy się objęciem towaru standardową procedurą wywozu (a więc składa się standardowe zgłoszenie wywozowe z kodem "EX" w Polu 1 oraz w Polu 37 "1076"). Dopiero na etapie tego drugiego zgłoszenia właściwy organ celny dokonuje potwierdzenia wywozu towarów.

15. Uszlachetnianie czynne, o którym mowa w art. 258 UKC tzw. „czynne – bierne - czynne”.


Przykład

Materiał jeans przywożony jest do Polski w procedurze uszlachetniania czynnego, tutaj szyte są spodnie, które następnie są wywożone czasowo na Ukrainę celem wszycia dodatków (np. guzików i suwaków), a następnie znowu są przywożone w ramach uszlachetniania czynnego do Polski celem wszycia oznaczeń firmowych.

Przykład opisuje jeden, składający się z dwóch etapów, proces uszlachetniania czynnego połączony uszlachetnianiem biernym.

Jeżeli po drugim uszlachetnianiu czynnym towary zostaną powrotnie wywiezione to nie powstają żadne należności celno-podatkowe. Należności takie powstają jedynie w sytuacji, gdy cała ta operacja skończy się zgłoszeniem do dopuszczenia do obrotu.

Dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego nie można dokonać na jednym zgłoszeniu celnym, gdyż inne są elementy kalkulacyjne właściwe dla rozliczenia uszlachetniania biernego (moment dopuszczenia do obrotu), a inne dla całego, dwuetapowego uszlachetniania czynnego (objęcie pierwszym uszlachetnianiem czynnym).

Dwuetapowe uszlachetnianie czynne powinno być rozliczane w zgłoszeniu o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, a uszlachetnianie bierne w jednocześnie wydawanej z urzędu decyzji o powstaniu długu celnego (decyzja powinna zostać powiązana ze zgłoszeniem w systemie ZEFIR2).

Zgłoszenia do pierwszego etapu uszlachetniania czynnego oraz do uszlachetniania biernego wypełniane są standardowo.Zarówno zgłoszenie do drugiego etapu uszlachetniania czynnego jak również zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu kończące cały proces uszlachetnianie czynnego identyfikowane jest poprzez obligatoryjne wpisanie w Polu 44 krajowego kodu informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC” (w zgłoszeniu celnym o dopuszczenie do obrotu przedmiotowy kod wpisuje się obok obligatoryjnego w takiej sytuacji unijnego kodu 10200 bądź kodu 10400).

Wypełnienie zgłoszenia do drugiego etapu uszlachetniania czynnego przedstawia się następująco:


Pole 22 – cena ujęta w fakturze (o ile pole to w tej części jest wypełniane przez zgłaszającego),

Pole 37 – 5121


Uwaga! W drodze wyjątku dopuszczalne jest użycie w drugiej części pola kodów B05 lub 1B1 wskazujących na rodzaj wykorzystanej przez zgłaszającego metody wyliczenia należności (co do zasady kod 1B1 używany jest tylko dla procedury uszlachetniania biernego rozpoczętej przed dniem 1 maja 2016 r. i w ramach powrotnego przywozu „61”).

Pole 42 - wartość cząstkowa z objęcia pierwszym uszlachetnianiem czynnym (bez wartości dodanej w kraju), która została wywieziona czasowo na bierne (rzadko bowiem się zdarza, aby całość towaru przywiezionego w pierwszym etapie uszlachetniania czynnego została następnie na jednym zgłoszeniu celnym wywieziona w procedurze uszlachetniania biernego; raczej odbywa się to partiami).

Pole 44 – wspomniany już powyżej kod informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC”,

Pole 46 – standardowo „tak jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia tzn. należy podać wartość powierzonego materiału powiększoną o wartość wykonanej usługi” (wartość cząstkowa z objęcia pierwszym uszlachetnianiem czynnym + wartość ewentualnie dodana w kraju w ramach pierwszego etapu uszlachetniania czynnego + wartość dodana w uszlachetnianiu biernym),
Pole 47 – wylicza się należności właściwe dla uszlachetniania biernego. Opłata, stawka, metoda płatności wypełniane są standardowo, natomiast:


  • w kolumnie „podstawa” – wartość dodana w uszlachetnianiu biernym,

  • kolumna „kwota” – należności wyliczone dla wartości dodanej w biernym.

Dzięki takiemu wypełnieniu mamy w zgłoszeniu celnym w Polu 47 wszelkie dane przydatne do wydania z urzędu decyzji rozliczającej uszlachetnianie bierne.


16. Jednolita umowa przewozu


Jeżeli zgłaszający zawnioskuje o zastosowanie art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 formalności związane z wyprowadzeniem są obsługiwane w urzędzie celnym, w którym towary są przejmowane w ramach jednolitej umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Unii (tam też następuje potwierdzenie wyprowadzenia towarów )

Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym:

  • w Polu 25 dokumentu SAD „Rodzaj transportu na granicy” występują kody: 1, 2, 4, 5 tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy,

  • w Polu 44 zadeklarowany jest kod dokumentu załączonego do zgłoszenia „4DK1” przypisany do jednolitej umowy przewozu, a następnie po myślniku numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu.

Towary objęte tym zgłoszeniem celnym muszą zostać przedstawione w urzędzie celnym, w którym są one przejmowane w ramach jednolitej umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Unii.


Jednocześnie wyjaśnia się, że jeśli jednolitą umowę przewozu w konkretnej sytuacji stanowi dokument przewozowy posiadający swój specyficzny kod unijny (np. list przewozowy CIM lub konosament morski), to w przypadku wnioskowania o zastosowanie art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447należy podać zarówno kod krajowy 4DK1 jak i kod unijny dokumentu stanowiącego jednolitą umowę przewozu.

17. Status AEO w zgłoszeniu celnym


Uzyskanie przez podmiot statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) uprawnia go do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.
Upoważniony Przedsiębiorca (AEO) będzie mógł skorzystać z następujących ułatwień dotyczących kontroli celnej:  • będzie podlegał mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,

  • w przypadku wytypowania go do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,

  • będzie miał możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.


Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia:

a) upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego - AEOC; lub

b) upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony - AEOS.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS, organ celny wydaje w takiej sytuacji jedno łączne pozwolenie (zgodnie z art. 33 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. Świadectwo połączone zachowuje dotychczasowy znacznik literowy AEOF.


.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia podmiotowi, który uzyskał status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) możliwości identyfikacji tego statusu w zgłoszeniu celnym, tak aby mógł on tym samym skorzystać z ww. ułatwień, Komisja Europejska opracowała ogólnounijne zasady podawania numeru pozwolenia AEO w Polu 44 zgłoszenia celnego (dokument TAXUD/1421/2007). Zgodnie z obowiązującymi na gruncie rozporządzenia 2286/03, regułami podawania w Polu 44 oznaczeń dokumentów i pozwoleń stanowiących załączniki do zgłoszenia celnego, każdy dokument poprzedza stosowny 4-znakowy kod. W przypadku pozwolenia AEO Komisja wprowadziła do bazy TARIC następujące kody unijne, których zadaniem jest także wskazanie roli, jaką w konkretnym przypadku obrotu towarowego, pełni podmiot posługujący się statusem AEO:
Y022 – Nadawca/Eksporter,

Y023 – Odbiorca,

Y024 – Zgłaszający,

Y025 – Przedstawiciel,

Y026 – Osoba korzystająca z procedury tranzytu ,

Y027 – Prowadzący Skład Celny,

Y028 – Przewoźnik,

Y029 – Inny AEO (niż ww.),

Y031 kod przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem.
Dzięki temu w Polu 44 może zostać wskazany każdy z Upoważnionych Przedsiębiorców występujących w operacji handlowej będącej podstawą do złożenia konkretnego zgłoszenia celnego. I tak np. jeśli przedstawiciel pośredni, który sam jest Upoważnionym Przedsiębiorcą, wie, że także prowadzący skład celny, z którego towar jest wyprowadzany celem dopuszczenia do obrotu i odbiorca mają status AEO oraz zna ich numery pozwoleń, to może (nie jest to obligatoryjne) w Polu 44 zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu podać kody Y023, Y025 i Y027 wraz z numerami pozwoleń AEO.

Z kolei jeśli jeden i ten sam podmiot pełni w danej operacji handlowej będącej podstawą do złożenia konkretnego zgłoszenia celnego więcej niż jedną rolę np. jest jednocześnie zgłaszającym, odbiorcą i prowadzącym skład celny to może (nie jest to obligatoryjne) podać w Polu 44 wszystkie 3 kody odnoszące się do roli jaką pełni, wraz z numerem pozwolenia AEO. W tym przypadku, pomimo, że po każdym z 3 kodów będzie występował identyczny numer pozwolenia AEO, należy do każdego kodu oddzielnie podać ten sam numer pozwolenia – nie jest więc możliwy następujący wpis w Polu 44 „Y023, Y024, Y027 – numer pozwolenia”.

Jak najpełniejsze wykazanie statusu AEO związanego z konkretnym zgłoszeniem celnym, a więc wskazanie, że kilka różnych podmiotów występujących w operacji handlowej ma status AEO lub, że jedna i ta sama osoba posiadająca status AEO występuje w tej operacji w kilku rolach, leży w interesie zgłaszającego, gdyż może mieć wpływ na zakres i tempo czynności związanych z kontrolą celną.Przechodząc do unijnej struktury numeru pozwolenia to jest ona następująca:ISO symbol kraju, który wydaje pozwolenie (a2)

Typ pozwolenia AEO (a4)

Krajowy numer pozwolenia (an ..29)

IT

(pozwolenie wydane przez władze włoskie)

AEOS

(typ bezpieczeństwo i ochrona)

1A2B3C4D5E6F7G

(każda administracja celna ma dowolność w tym zakresie, z tym, że nie może on być dłuższy niż 29 znaków alfanumerycznych)

Mając na celu ujednolicenie numeracji pozwoleń wydawanych w Polsce, określa się następującą strukturę numeru polskich pozwoleń AEO:
1. symbol kraju - PL (a2),

2. typ świadectwa AEO (a4) - jeden z następujących: AEOC, AEOS, AEOF.

3. krajowy numer pozwolenia (n12), który w przypadku naszego kraju składa się z 3 następujących po sobie elementów:
- kod izby celnej, która wydała pozwolenie (n6),

- rok wydania pozwolenia (n2) np. rok 2008 należy wpisać „08”.

- wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę celną (n4),
Uwaga ! Na formularzu SAD jak i w zgłoszeniach elektronicznych numer pozwoleń wpisuje się bez użycia ukośników. Ewidencja prowadzona jest w sposób ciągły.
Przykład: PLAEOF440000080001 – pozwolenie AEO typu uproszczenia celne + bezpieczeństwo i ochrona, wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2008r., któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001.
Zgłaszający i zarazem odbiorca towaru, któremu wydano pozwolenie o nr PLAEOF440000080001, w zgłoszeniu do procedury dopuszczenia do obrotu, chcąc wykazać swój status AEO powinien w Polu 44 dokonać następującego wpisu:
„Y023PLAEOF440000080001

Y024PLAEOF440000080001”Korzystanie ze statusu AEO (z korzyści wiążących się z przyznaniem takiego statusu) jest uprawnieniem a nie obowiązkiem podmiotu, tak więc w przedmiotowym przypadku zgłaszający i zarazem odbiorca towaru, któremu wydano pozwolenie o nr PLAEOF44000008000, może w Polu 44 podać tylko jeden z obu ww. kodów lub nawet nie podać żadnego - pozostanie to bez wpływu na prawidłowość złożonego zgłoszenia.
W przypadku deklarowania kodu Y031, właściwego dla przedsiębiorców AEO z kraju trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem, po tym kodzie powinien być również podany numer identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego jest nr EORI a-like posiadający strukturę unijnego numeru EORI, tj. składa się maksymalnie z 17 znaków alfanumerycznych, pierwsze dwa znaki to kod ISO kraju trzeciego np. (US, JP).

Do zgłoszenia celnego nie załącza się pozwolenia AEO.18. Procedury 42 i 63 (odpowiednio import i re-import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową).
W zgłoszeniach celnych o objęcie towarów procedurą oznaczoną kodem „42” bądź „63” wprowadza się obowiązek deklarowania numeru VAT osób uczestniczących w obrocie towarowym (w transakcji). Zgodnie z przepisami podatkowymi w momencie importu konieczne jest podanie numerów identyfikacyjnych VAT zarówno podatnika przywożącego towary do państwa członkowskiego importu, jak i nabywcy w państwie członkowskim będącym miejscem przeznaczenia towarów. Obowiązek ten zgłaszający realizuje z wykorzystaniem następujących unijnych kodów podawanych w Polu 44 zgłoszenia celnego:
Y040 - numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT;
Y041 - numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie podatku VAT;
Y042 - numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie członkowskim importu.

Przykład: Y0xxPL1234578458 gdzie

Kod statusu osoby (roli, w jakiej osoba występuje w transakcji)

Kod kraju ISO alpha-2 państwa członkowskiego nadającego numer VAT

Numer VAT

Y0xx

PL

1234578458


Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna