ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona25/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

A.Uwagi ogólne


Pola zgłoszenia celnego w procedurach uproszczonych stosowanych w poszczególnych procedurach wypełnia się według zasad określonych wcześniej w Częściach I-IV niniejszej Instrukcji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej części oraz przepisów unijnych i krajowych regulujących stosowanie procedur uproszczonych.

Stosowane są trzy rodzaje uproszczeń przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Rodzaj stosowanego uproszczenia zgłaszający określa w zgłoszeniu celnym w drugiej części Pola 1, której wypełnienie jest zawsze obowiązkowe. I tak, stosując uproszczenia zgłaszający zobowiązany jest podać:

B: dla zgłoszenia uproszczonego (uproszczenia, o których mowa w art. 166 ust. 1 UKC – bez uprzedniego pozwolenia),


C: dla zgłoszenia uproszczonego (uproszczenia, o których mowa w art. 166 ust. 2 UKC – na podstawie pozwolenia),

E: dla zgłoszenia celnego uproszczonego (o którym mowa przy kodzie B), w sytuacji, gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

F: dla uproszczonego zgłoszenia celnego (o którym mowa przy kodzie C, ) w sytuacji, gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

Natomiast w przypadku składania zgłoszenia uzupełniającego zgłaszający obowiązany jest w drugiej części Pola 1 wpisać:

X: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku uproszczenia określonego przy kodach B i E;

Y: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku uproszczenia określonego przy kodach C i F

Z: dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku wpisu do rejestru zgłaszającego, o którym mowa w art. 182 UKC.

Uwaga! W Polsce w chwili obecnej brak jest możliwości stosowania instytucji składania zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru przy formach procedury uproszczonej określonych wyżej przy kodach B i C - z tego też względu kody E i F nie mogą być umieszczane na formularzach SAD (kod „F” powinien być wpisany w Polu 1 jedynie w przypadku towarów, wywożonych luzem lub w jednostkach niestandardowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999).

Uwaga! Zgłoszenia uproszczone (powyżej kody B i C) w chwili obecnej w imporcie mogą być składane jedynie w formie pisemnej (poza systemem CELINA), natomiast zgłoszenia uzupełniające do tych zgłoszeń można, na ogólnych zasadach, przekazywać z zastosowaniem metod informatycznych.

Natomiast w systemie ECS została jest zaimplementowana obsługa zgłoszenia zgłoszenia uproszczonego.

B. Wypełnianie poszczególnych pól w procedurach uproszczonych

1. Zgłoszenie uproszczone, o którym mowa w art. 166 ust. 1 UKC nie wymagające wcześniejszego uzyskania pozwolenia

Ta forma procedury nie wymaga pozwolenia. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.Uwaga! Pole 49 wypełnia się w przypadku, gdy zgłoszenie o objęcie towarów procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego lub przeznaczenia wolnego obszaru celnego.

1.1 Zgłoszenie uproszczone w wywozie - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod B.

Uwaga!

Dokonywanie zgłoszeń niekompletnych oraz składanie zgłoszeń uzupełniających w procedurach wywozowych odbywa się w systemie ECS zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji dla eksporterów / zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS” udostępnianą na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgłoszenie uproszczone w wywozie powinno zostać wypełnione zgodnie ze specyfikacją techniczną – XML dla systemu ECS, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym, lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych, zgłoszenie uproszczone powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz, jak również dla określenia zabezpieczenia, od złożenia którego uzależniony jest wywóz.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający, o ile dysponuje niezbędnymi danymi, może wypełnić Pola: 22, 23, 46, 47.

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów, powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów, poprzez wpisanie kodu „WP-XXXX”, gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń, przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.

Organ celny, o ile stwierdzi, że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona, może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą, którą mogą zostać obciążone towary.W Polu E złożonego zgłoszenia uproszczonego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca złożenia zgłoszenia uzupełniającego (czyni to poprzez wpisanie adnotacji „Termin – RRRRMMDD”), oraz, gdy stwierdzi, że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona, czyni adnotację ”Korekta WP = XXXX” gdzie XXXX nowa, podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz, przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę, podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat.

Jeśli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie, funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E.

Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu E w następujący sposób „Zabezpieczenie=XXXX”, gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego, złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności.

Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt A Instrukcji).

1.2. Zgłoszenie uproszczone w przywozie - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod B.

a) dopuszczenie do obrotu

Pola, których wypełnienie jest niezbędne w przypadku zgłoszenia uproszczonego: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel + kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod), numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 47,

 • Pole 54.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów, powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów, poprzez wpisanie kodu „WP-XXXX”, gdzie XXXX oznacza prowizoryczną wartość celną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń, przyjmując za podstawę prowizoryczną wartość celną podaną przez siebie w Polu 31.

Organ celny, o ile stwierdzi, że podana prowizoryczna wartość celna jest zaniżona, może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości celnej prowizorycznej a kwotą, którą mogą zostać obciążone towary.

W Polu E złożonego zgłoszenia uproszczonego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca złożenia zgłoszenia uzupełniającego (czyni to poprzez wpisanie adnotacji

„Termin – RRRRMMDD”), oraz, gdy stwierdzi, że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona, czyni adnotację ”Korekta WP = XXXX” gdzie XXXX nowa, podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej oraz, przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę, podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat.

Jeśli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie, funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E.

Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu E w następujący sposób „Zabezpieczenie=XXXX”, gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego, złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności.

Ww. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia mają analogiczne zastosowanie, w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej – gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu E według stawki konwencyjnej).

Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).b) objęcie procedurą specjalną (inną niż , uszlachetniania biernego i składowania celnego) tj. procedurą uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod B.

Pola, których wypełnienie jest niezbędne w przypadku zgłoszenia uproszczonego: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod) numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 49,

 • Pole 54.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).c) objęcie procedurą uszlachetniania czynnego - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod B,

Pola, których wypełnienie jest niezbędne: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod) numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 47,

 • Pole 49

 • Pole 54.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów.

W pozostałej części stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt a) dla procedury dopuszczenia do obrotu.Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).d) objęcie towarów procedurą składu celnego - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod B,

Pola, których wypełnienie jest niezbędne: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod), numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 49

 • Pole 54.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów, których dotyczy zgłoszenie celne, włącznie z podaniem ich ilości.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).

2. Zgłoszenie uproszczone, o którym mowa w art. 166 ust. 2 UKC – wymagające wcześniejszego uzyskania pozwolenia

Ta forma uproszczeń zawsze wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia.

Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.

2.1 Zgłoszenie uproszczone w wywozie – w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod C (za wyjątkiem towarów WPR, wywożonych luzem lub w jednostkach niestandardowych, w których przypadku właściwy jest kod „F”).

Dokonywanie zgłoszeń uproszczonych oraz składanie zgłoszeń uzupełniających do zgłoszeń uproszczonych w procedurach wywozowych odbywa się w systemie ECS zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji dla eksporterów / zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS” udostępnianą na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.a) procedura wywozu

Zgłoszenie uproszczone w wywozie powinno zostać wypełnione zgodnie ze specyfikacją techniczną – XML dla systemu ECS, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Uwaga! W procedurze wywozu, powrotnego wywozu po zakończeniu procedur specjalnych innych niż procedura składowania celnego (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa) uszlachetniania biernego, dopuszczenia do obrotu oraz objęcia procedurą gospodarczą (inną niż uszlachetnianie bierne i składowanie celne) tj. uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, Pole 49 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie o objęcie towarów ww. procedurami wykorzystywane jest do zakończenia procedury składowania celnego lub wolnego obszaru celnego.

Przy obejmowaniu towarów procedurą składowania celnego wypełnienie Pola 49 jest obowiązkowe.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym, lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych, zgłoszenie uproszczone powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz, jak również dla określenia zabezpieczenia, od złożenia którego uzależniony jest wywóz.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów, powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów, poprzez wpisanie kodu „WP-XXXX”, gdzie XXXX oznacza wartość celną prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń, przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.

Organ celny, o ile stwierdzi, że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona, może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą, którą mogą zostać obciążone towary.W Polu E złożonego zgłoszenia uproszczonego funkcjonariusz celny, gdy stwierdzi, że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona, czyni adnotację ”Korekta WP = XXXX” gdzie XXXX nowa, podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz, przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę, podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E.

Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu E w następujący sposób „Zabezpieczenie=XXXX”, gdzie XXXX kwota zabezpieczenia.Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „Y”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt A Instrukcji).

Możliwe jest również złożenie jednego zgłoszenia uzupełniającego dla wielu zgłoszeń uproszczonych, ale nie więcej niż 9 na każdej pozycji towarowej, ze względu na ograniczenia Pola 40 zgłoszenia celnego wynikające ze specyfikacji XML.

b) powrotny wywóz po zakończeniu procedur specjalnych innych niż procedura składowania celnego (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa).

Stosuje się odpowiednio opisane powyżej w pkt a) zasady dotyczące procedury wywozu.c) powrotny wywóz po zakończeniu procedury składowania celnego.

Stosuje się odpowiednio opisane powyżej w pkt a) zasady dotyczące procedury wywozu.d) uszlachetnianie bierne

W stosunku do towarów zgłaszanych do wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego stosuje się odpowiednio opisane powyżej w pkt a) zasady dotyczące procedury wywozu.2.2 Zgłoszenie uproszczone w przywozie – w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod C.

a) dopuszczenia do obrotu - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod C,

Pola, których wypełnienie jest niezbędne w przypadku zgłoszenia uproszczonego: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod) numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, nr pozwolenia, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 47,

 • Pole 49

 • Pole 54.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów, powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów, poprzez wpisanie kodu „WP-XXXX”, gdzie XXXX oznacza wartość celną prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń, przyjmując za podstawę wartość celną prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.

Organ celny, o ile uważa, że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona, może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą, którą mogą zostać obciążone towary.

W Polu E złożonego zgłoszenia uproszczonego funkcjonariusz celny, gdy stwierdzi, że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona, czyni adnotację ”Korekta WP = XXXX” gdzie XXXX nowa, podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej oraz, przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę, podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E.

Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu E w następujący sposób „Zabezpieczenie=XXXX”, gdzie XXXX kwota zabezpieczenia.

Ww. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia mają analogiczne zastosowanie w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej – gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu E według stawki konwencyjnej).

Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „Y”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).b) objęcia procedurą specjalną (inną niż procedura uszlachetniania biernego i składowania celnego) tj. procedurą uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod C.

Pola, których wypełnienie jest niezbędne w przypadku zgłoszenia uproszczonego: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod) numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, nr pozwolenia, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 49,

 • Pole 54.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „Y”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz. Część II pkt C Instrukcji).

c) objęcie towarów procedurą składowania celnego - w drugiej części Pola 1 należy wpisać kod C.

Pola, których wypełnienie jest niezbędne: • Pole 1 (pierwsza i druga część),

 • Pole 5,

 • Pole 6

 • Pole 7 (niepowtarzalny nr przesyłki podaje się o ile jest dostępny),

 • Pole 8,

 • Pole 14 ( zgłaszający przedstawiciel oraz kod statusu przedstawiciela),

 • Pole 22 (w zakresie kodu waluty),

 • Pole 31 (opis towaru, liczba opakowań, oznaczenie opakowań, rodzaj opakowań (kod), numer kontenera w przypadku przesyłek kontenerowych),

 • Pole 32,

 • Pole 33,

 • Pole 35,

 • Pole 37,

 • Pole 38,

 • Pole 40

 • Pole 42,

 • Pole 44 (obligatoryjne jest podanie w tym polu informacji dodatkowych, nr pozwolenia, oraz kodu i numeru dokumentu przewozowego),

 • Pole 49

 • Pole 54.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów, których dotyczy zgłoszenie celne, włącznie z podaniem ich ilości.Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

Zgłoszenie uzupełniające nie jest wymagane. W przypadku, gdy zgłaszający nie składa zgłoszenia uzupełniającego to oprócz ww. zestawu danych dodatkowo w zgłoszeniu uproszczonym powinny zostać wypełnione Pole 22 (kod waluty) oraz Pole 42.
Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna