ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona24/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

C. Inne dokumenty:1DK7 – faktura za transport,
1ZC1 – dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako mienie osobiste na podstawie art. 3-11 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
1ZC2 - dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako przyrządy i aparatura naukowa na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych lub jako części zamienne składniki i akcesoria do tej aparatury na podstawie art. 45 tego rozporządzenia,
1ZC3 - dokumenty wymagane do zastosowania zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych jako towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych oraz jako artykuły przeznaczone dla niewidomych i innych osób niepełnosprawnych na podatnie art. 61 – 73 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
1ZC4 – dokumenty wymagane do innych, niż określone dla kodów 1ZC1 – 1ZC3 przypadków zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,

2DK1 –  wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem sporządzony na zgłoszeniu celnym (art. 163 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446),
2DK2 - towary, którym nadano kody taryfowe CN takie same jak towarom z wykazu uzbrojenia (lecz zarazem inne niż kody CN, do których przypisane są kody wspólnotowe X002 i Y901), które ze względu na swoje parametry i charakterystyki, nie kwalifikują się do kategorii uzbrojenia.

2DK3 – dokument zawierający opis planowanego procesu przetwarzania odnoszący się do kodu 0PL07, w przypadku gdy zgłoszenie celne jest wnioskiem o udzielnie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, albo końcowego przeznaczenia,

2DK7 – potwierdzenie złożenia zabezpieczenia jednorazowego kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone,
2DK9 – dokumenty, których przedłożenie nie jest wymagane przepisami prawa, lecz są dołączane do zgłoszenia np. celem wypełnienia zobowiązań kontrahenckich lub zabezpieczenia ogólnie rozumianego interesu zgłaszającego, eksportera/nadawcy lub odbiorcy (także innych osób powiązanych z transakcją lub innym zdarzeniem prawnym będącym podstawą konkretnej operacji handlowej W tej kategorii powinny być zgłaszane m.in. nie mające znaczenia dla klasyfikacji towarowej wszelkiego rodzaju certyfikaty jakości, masy oraz atestów, wystawiane przez producentów na potrzeby odbiorcy w kraju trzecim,
3DK1 - Formularz WPR1 (wniosek o refundację),
3DK3 - awaryjny dokument towarzyszący stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
3DK4 – pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania;

3DK5 - umowa ustanawiająca przedstawiciela podatkowego;

3DK5X - przedstawicielstwo podatkowe składane pierwszy raz;

3DK6 – dokumenty załączane do zbiorczego zgłoszenia celnego składanego przez operatorów kurierskich albo innego przedstawiciela, zawierające dane odnoszące się do Pól 31 i 44 zgłoszenia celnego, a także Pól 2 i 8, o ile dane nadawców i odbiorców przesyłek nie zostały podane w nagłówku zgłoszenia celnego.

Uwaga! Kod ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy do zbiorczego zgłoszenia kurierskiego załączane są zestawienia/dokumenty/specyfikacje, o których mowa w opisie pól 2, 8, 31 i 44, ale w formie dokumentu innego niż dokument mający w bazie TARIC przypisany im właściwy kod unijny. W przypadku gdy dokument z przypisanym do niego kodem unijnym pełni rolę takiego zestawienia/dokumentu/specyfikacji, to w polu 44 nie stosuje się kodu „3DK6”, ale wyłącznie kod unijny właściwy dla konkretnego dokumentu.

3DK7 – dokumenty potwierdzające złożenie do właściwego organu monitorującego (ABW) zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji. Po kodzie należy podać datę podpisania ww. dokumentu przez osobę dokonującą takiego zgłoszenia.

Przykład:

3DK7 – 20.06.2014”.
4DK1 – jednolita umowa przewozu,
5DK1 - specyfikacja towarów lub lista towarowa, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

5DK2 - upoważnienie do zgłoszenia towarów, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela,

5DK5 - potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone,

5DK6 - dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,

5DK7 - certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny do ustalenia i potwierdzenia klasyfikacji taryfowej towaru,

5DK8 - zaświadczenie urzędu celnego o wydaniu banderol podatkowych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, daty wydania banderol, ilości i wartości banderol, na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania,5DK9 - zaświadczenie o wpłaceniu kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych oraz kwoty stanowiącej 80 % kosztów wytworzenia banderol podatkowych,

6DK1 - poświadczenie gwarancji, poświadczenie zwolnienia z gwarancji lub gwarancja pojedyncza,
6DK5 – deklaracja celna CN22,
6DK6 – deklaracja celna CN23,
6DK8 – protokół zdawczo-odbiorczy w transporcie przesyłowym (gaz, ropa),
6DK9 – faktura dostawcy z wykazem poboru mocy, przy przywozie energii elektrycznej,
7DK2 – faktura wystawiona na podstawie uzgodnionych grafików wymiany mocy, przy wywozie energii elektrycznej,
7DK3 – konosament, przy przywozie ropy naftowej,
8DK9 – decyzja w sprawie zwrotu lub umorzenia należności,
9DK8 – inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C) jeżeli są wymagane na podstawie przepisów krajowych w związku z przywozem lub wywozem,
9DK9 – inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C) jeżeli są wymagane na podstawie przepisów unijnych w związku z przywozem lub wywozem.
Uwaga! W przypadku wpisywania w Polu 44 dokumentów z obu ww. kategorii „inne dokumenty”, po kodach 9DK8 i 9DK9 po myślniku podaje się nazwę dokumentu a następnie po kolejnym myślniku oznaczenie dokumentu.

Przykład:

9DK8 - certyfikat bezpieczeństwa – 11MG2334CB0002

POLE 47 - Obliczanie opłat
1. Pierwsza kolumna: Typ opłaty
Należy użyć następujących kodów:
A00 - należności celne dotyczące produktów przemysłowych (ten typ opłaty jest stosowany do wszystkich produktów, również produktów rolnych)
A20 - należności celne dodatkowe.

Uwaga! W typie opłaty A20 mieszczą się następujące kategorie opłat:

 • element rolny - EA,

 • dodatkowe cło za cukier – ADSZ,

 • dodatkowe cło za mąkę – ADFM,

 • opłata wyrównawcza – TC,

 • cło dodatkowe w oparciu o cenę CIF – ASUCI,

 • cło dodatkowe obliczone na podstawie ceny CIF, zmniejszone poprzez wykorzystanie kontyngentu taryfowego.


Przykład:

Stawka celna na dany towar wyrażona została w następujący sposób : 9% + EA.

Część należności celnych w wysokości odpowiadającej stawce ad valorem 9% powinna zostać podana przy typie opłaty A10 (cło rolne), natomiast pozostała część w wysokości odpowiadającej typowi środka EA powinna zostać podana przy typie opłaty A20 (należności celne dodatkowe).
1P1 – zabezpieczenie należności celnych dodatkowych

Uwaga! W typie opłaty 1P1 mieszczą się zabezpieczenia wynikające:

 • dla sektora zbóż – z przepisów art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2133/2001 z dnia 30 października 2001 r. oraz z przepisów art. 3, 6 i 7rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.,

 • dla rynku cukru i melasy - z przepisów art. 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,

 • dla rynku drobiu - z przepisów art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r.,

 • dla rynku owoców i warzyw - z przepisów art. 137 ust.2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 499/2014 z dnia 11 marca 2014.

1S1 – należności podatkowe (VAT i akcyza) podlegające zabezpieczeniu w odniesieniu do należności celnych dodatkowych podanych przy typie opłaty 1P1.

1T1 – należności podatkowe (VAT i akcyza) podlegające zabezpieczeniu w odniesieniu do tymczasowego cła antydumpingowego (A35) i tymczasowego cła wyrównawczego (A45) oraz dla cła antydumpingowego ostatecznego z zawieszonym poborem (A30 w połączeniu z typem środka 555) oraz dla cła wyrównawczego ostatecznego z zawieszonym poborem (A40 w połączeniu z typem środka 555).
A30 - ostateczne cła antydumpingowe
A35 - tymczasowe cła antydumpingowe
A40 - ostateczne opłaty wyrównawcze
A45 - tymczasowe opłaty wyrównawcze
B00 - podatek VAT
B10 - odsetki wyrównawcze (od VAT)
B20 - odsetki od zaległości (od VAT)
C00 - opłaty wywozowe
C10 - opłaty wywozowe dotyczące produktów rolnych
D00 - odsetki od zagłości (inne niż od VAT)
D10 - odsetki wyrównawcze (np. uszlachetnianie czynne)
E00 - należności celne pobierane na rzecz innych krajów
1A1podatek akcyzowy


1R1 - cło przywozowe erga omnes według stawki obowiązującej w dniu dopuszczenia do obrotu towarów dla towarów określonych w rozporządzeniach Komisji (WE):


 • Nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. o środkach przejściowych stosowanych względem obrotu handlu towarami rolnymi z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
 • Nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w związku z przystąpieniem (...)


1Z1 – podatek importowy (likwidacja odprawy czasowej).

2. Druga kolumna : Podstawa opłaty
Uwagi ogólne
Kwoty stanowiące podstawę do obliczenia cła, opłat i podatków należy podać w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu należności, jeżeli podstawą jej wyliczenia nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub masa, z wyjątkiem podstawy do naliczenia cła, którego sposób wypełnienia podano w pkt 2.1..

2.1. Podstawa naliczenia cła
W zależności od rodzaju stawki celnej, podstawą naliczenia cła może być:

 • wartość celna towarów określona na podstawie Rozdziału 3 Tytułu II Unijnego Kodeksu Celnego „Wartość Celna Towarów”,

 • wartość celna określona na podstawie unijnych przepisów szczególnych,

 • ilość towaru,

 • masa netto towaru.

Niezależnie od rodzaju stawki celnej w kolumnie "Podstawa opłaty", dla typu opłaty A00, należy wpisać wartość celną towaru.2.2. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu jest ilość wyrobów akcyzowych.

Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym.

Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów akcyzowych oraz maksymalna cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym. W przypadku nieoznaczenia opakowań jednostkowych papierosów lub tytoniu do palenia maksymalną ceną detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, przeliczanej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłaszana jest w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski (art. 99 ust. 13 ustawy o podatku akcyzowym).

Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło.

W wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest różnica pomiędzy wartością celną dopuszczonych do obrotu produktów przetworzonych lub zamiennych, a wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę, powiększona o należne cło.

W wypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli elementy te nie zostały do niej włączone, a już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

2.3. Podstawa naliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.
Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
Uwaga ! Do podstawy opodatkowania VAT wchodzi cały należny podatek akcyzowy, tak więc w przypadku, gdy wypełniając Pole 47 zgłaszający pomniejszył kwotę podatku akcyzowego o wartość banderol podatkowych wpłaconą w celu ich otrzymania (patrz kod 072X w opisie Pola 44 w Części II Instrukcji), to do podstawy opodatkowania VAT powinien wliczyć podatek akcyzowy w pełnej wysokości, uwzględniającej także wartość banderol podatkowych (kwota akcyzy wliczana do podstawy VAT, będzie równa sumie kwoty wpisanej w podpolu „Kwota” Pola 47 oraz kwoty obniżki podanej w Polu 44 przy kodzie wartościowym 072X).
W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonychdo obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.
Podstawa opodatkowania VAT obejmuje - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.
Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów (w tym także cło antydumpingowe).

3. Trzecia kolumna : Stawka
Należy podać wysokość stawki celnej (odpowiednio podatkowej lub innej) w procentach, która ma być zastosowana do towaru klasyfikowanego według deklarowanego kodu taryfy celnej, po ewentualnym uwzględnieniu preferencji lub obniżek celnych.
Do stawek specyficznych zalicza się następujące stawki:


 • gdy jako alternatywę stawki procentowej ustalono kwotę minimalną lub maksymalną należności,

 • gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność np. dodatkowy element rolny, od sztuki, od zawartości alkoholu itp.,

 • gdy stawkę należności ustalono kwotowo.

W przypadku gdy do naliczenia cła za towar klasyfikowany według danej pozycji taryfowej stosowana jest:


a) stawka celna specyficzna z dodatkowym elementem rolnym (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR), kod typu opłaty należy wpisać dwukrotnie, tj.

 • w typie opłaty A00 podać należy kwotę należności wynikającą ze stawki ad valorem, oraz

 • w typie opłaty A20 podać należy kwotę należności wynikającą z elementu rolnego (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR);

b) stawka celna specyficzna inna niż z elementem rolnym (np. na wyroby alkoholowe), kod typu opłaty należy wpisać jednokrotnie, a kwotę cła należy wpisać jako kwotę skumulowaną,


c) stawka należności ustalona kwotowo, kod typu opłaty należy wpisać jednokrotnie, a kwotę cła należy wpisać jako kwotę skumulowaną.
W przypadkach opisanych powyżej w pkt a), b), c) podpole „Stawka” powinno zostać niewypełnione.


4. Czwarta kolumna : Kwota
Wysokość naliczonej kwoty cła, podatku lub innych opłat podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W wypadku ustalenia podatku akcyzowego od towarów objętych obowiązkiem banderolowania, kwotę podatku akcyzowego należy pomniejszyć o wartość banderol podatkowych wpłaconą przez importera w celu ich otrzymania. Kwoty podatku akcyzowego należy pomniejszyć proporcjonalnie do ilości towarów banderolowanych znajdujących się w danej przesyłce. Uwaga! Nie należy odliczać odpłatności z tytułu kosztów wytworzenia banderol.

Na dołączonym do zgłoszenia celnego zaświadczeniu urzędu celnego o wydaniu banderol należy nanieść informacje o ilości odpowiednio wywożonych/przywożonych aktualnie banderol lub o ilości wykorzystanych banderol na przywożonych wyrobach akcyzowych oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego i pozycję ewidencji.

Oryginał należy zwrócić stronie, a w aktach pozostawić kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


Jeżeli jest zwolnienie z części podatku, to należy podać tylko kwotę podatku należnego.

5. Piąta kolumna : Metoda płatności
Należy wpisać kod jeden z podanych poniżej kodów (a1), właściwy dla określonej metody płatności:
A: Płatność gotówką
B: Płatność kartą kredytową
C: Płatność czekiem
D: Inne (np. bezpośrednie obciążenie rachunku agenta celnego)
Uwaga! Symbol D należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do długu celnego, który powstał, ale kwota należności wynikająca z tego długu nie została zaksięgowana lub w stosunku do potencjalnego długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych, a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia jeszcze nie powstał (np. w procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych), a także gdy dług celny jeszcze nie powstał i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie (np. w procedurze uszlachetniania czynnego).
E: Płatność odroczona lub z przesuniętym terminem
F: Płatność odroczona - system celny
G: Płatność z przesuniętym terminem - system VAT (art. 23 Szóstej Dyrektywy VAT).
H: Przelew bankowy
J: Płatność poprzez administrację urzędów pocztowych (przesyłki pocztowe) lub za pośrednictwem innego organu rządowego bądź sektora publicznego
K: Kredyt akcyzowy lub obniżenie kwoty akcyzy
M: Zabezpieczenie, włącznie z depozytem gotówkowym
Uwaga ! Symbol M należy podawać w przypadkach złożenia zabezpieczenia w stosunku do powstałego już długu celnego, tzn. gdy składane zabezpieczenie dotyczy należności celnych, a także innych opłat związanych z importem towarów, których obowiązek uiszczenia już powstał, a termin ich płatności wynosi 10 dni.
P: Z konta gotówkowego agenta celnego
R: Gwarancja
S: Gwarancja pojedyncza
T: Płatność z konta gwarancyjnego agenta celnego
U: Płatność z gwarancji na podstawie stałego upoważnienia agenta

V: Płatność z gwarancji na podstawie jednorazowego upoważnienia agenta


O: Gwarancja złożona przez Agencję Interwencyjną

Uwaga ! Na chwilę obecną w Polsce mogą być stosowane w zgłoszeniu celnym jedynie metody płatności wyboldowane i podkreślone powyżej.
W przypadku niekorzystania z ułatwień płatniczych, należy wpisać, w zależności od sposobu płatności, symbol "A", "H" lub "J".

Jeżeli dla danej pozycji zastosowano kilka sposobów płatności (np. część zobowiązania pokryto gotówką, a część przelewem), należy wpisać symbol metody płatności dominującej wartościowo.W przypadku korzystania z odroczenia terminu płatności należności na podstawie stosownego pozwolenia, niezależnie od przewidywanego sposobu dokonania płatności, należy wpisać symbol „F”.

Uwaga! Jeżeli ze zgłoszenia celnego nie wynika obowiązek uiszczenia należności (np. stawka zerowa lub w całości zawieszona, także zawieszony pobór akcyzy, procedura uszlachetniania czynnego , albo gdy posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej rozlicza w deklaracji podatkowej podatek VAT z tytułu importu zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług) i jeżeli nie towarzyszy temu zabezpieczenie składane na podstawie przepisów prawa celnego lub podatkowego, w zakresie w jakim przepisy prawa podatkowego odsyłają do prawa celnego, w kolumnie piątej należy wpisać kod „L”.

Metoda płatności „L” podawana jest zawsze w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy (dla której występuje zabezpieczenie akcyzowe), tzn. gdy w pierwszej części pola 37 zgłoszenia celnego występuje kod procedury „45” albo „68” albo w drugiej części pola 37 jako kod uszczegóławiający procedurę występuje kod „F06”.

Jednakże w wypadku, gdy brak obowiązku uiszczenia należności wynika z faktu zastosowania przewidzianego w prawie całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub podatkowych, w kolumnie tej należy wpisać kod „Z”.
Uwaga! W przypadku procedur specjalnych, dla których dług celny jeszcze nie powstał, kwestia złożenia, bądź niezłożenia zabezpieczenia na pokrycie kwot mogącego powstać długu celnego i należności podatkowych przesądza o zastosowaniu tej samej metody płatności dla typów opłat A00, 1A1 i B00, czyli wszędzie będzie „D”, albo wszędzie będzie „L”, bez możliwości ich wzajemnego mieszania, jak również mieszania z innymi kodami metod płatności. Jeżeli dla jednego z typów opłat A00, 1A1 i B00 jest metoda płatności „D”, to dla pozostałych ww. dwóch typów opłat również będzie metoda płatności „D” (nawet jeżeli dla typu opłaty A00 jest zerowa lub w całości zawieszona stawka celna albo dla konkretnej procedury specjalnej przewidziane jest zwolnienie z podatku). Podobnie, jeżeli dla jednego z typów opłat A00, 1A1 i B00 jest metoda płatności „L”, to dla pozostałych ww. dwóch typów opłat również będzie metoda płatności „L” - nawet jeżeli dla konkretnej procedury specjalnej przewidziane jest zwolnienie z podatku. Wyjątkiem jest procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych, bowiem w chwili objęcia towarów tą procedurą należności podatkowe są do zapłaty.

Uwaga! Jeżeli występuje tylko jedna pozycja towarowa, wiersza "Razem" nie wypełnia się. W przypadku zgłaszania kilku pozycji towarowych stosuje się zasady określone w Części III Instrukcji dotyczącej wypełniania formularzy uzupełniających SAD-BIS.

Pole 49: Oznaczenie składu

Kod, który należy wpisać w tym polu ma trzyczęściową strukturę:
 1. – Litera wskazująca na typ składu (a1)

R Publiczny skład celny typu I

S Publiczny skład celny typu II

T Publiczny skład celny typu III

U Prywatny skład celny

V Miejsca składowe przeznaczone do czasowego składowania towarów

Y Dla składu innego niż celny

Z Dla wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego
 1. Numer identyfikacyjny składu określony w pozwoleniu na jego prowadzenie. Numer ten ma następującą czteroczęściową strukturę:

a) symbol kraju (a2) – PL,

b) typ decyzji

- dla określenia typu składu celnego i magazynu czasowego składowania należy używać następujących oznaczeń (an3):
TST – pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do czasowego składowania towarów

CWP - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w prywatnym składzie celnym

CW1 - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w publicznym składzie celnym typu I

CW2 - pozwolenie na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów w publicznym składzie celnym typu II

- na określenie typu miejsca dla woc i swoc (ustanowionych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 maja 2016 r.) należy używać następujących oznaczeń (a2):
FZ – wolny obszar celny

FW - skład wolnocłowy


c) kod organu celnego, który wydał pozwolenie; w przypadku wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy podać kod izby celnej, na obszarze której jest zlokalizowany wolny obszar celny lub skład wolnocłowy (n6);
d) rok wydania pozwolenia (n2) – z wyłączeniem wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych;
e) wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez właściwy organ celny, za wyjątkiem wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych, w przypadku których ewidencja prowadzona jest centralnie przez Ministerstwo Finansów (n4)
Uwaga ! W przypadku wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych należy podać wyróżnik cyfrowy zgodnie z wykazami będącymi elementem opisu Pola 30.
Ponadto, aktualizowany na bieżąco wykaz woc i swoc publikowany jest na stronie podmiotowej Ministerstwa Fiansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/wolne-obszary-celne-i-sklady-wolnoclowe/-/asset_publisher/C1Cf/content/numery-identyfikacyjne-oraz-wykaz-wolnych-obszarow-celnych-i-skladow-wolnoclowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fclo%2Finformacje-dla-przedsiebiorcow%2Fprzeznaczenia-celne%2Fwolne-obszary-celne-i-sklady-wolnoclowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_C1Cf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_C1Cf_


 1. Składnik (a2) – przy użyciu kodów określonych przy Polu 15a wpisać należy kod kraju, który wydał pozwolenie na prowadzenie składu

Uwaga ! Oznaczenie składu w zgłoszeniu celnym wpisuje się bez użycia ukośników np.

Przykład: PLCW1451000160001


Uwaga! W przypadku składu podatkowego (akcyzowego) struktura numeru podawanego w Polu 49 odbiega od wyżej przedstawionych. W celu identyfikacji składu akcyzowego należy wykorzystywać 13-sto znakowy numer akcyzowy przypisany do podmiotów zarejestrowanych w bazie danych SEED.

Numer ten (an13) składa się z pięciu elementów:


 1. symbol kraju (a2) – PL,

 2. 4 cyfry (n4) – kod urzędu celnego, który wydał zezwolenie,

 3. 4 cyfry (n4) – wyróżnik cyfrowy przypisany do podmiotu,

 4. 2 cyfry (n2) – status podmiotu,

 5. 1 cyfra (n1) – cyfra kontrolna.


Przykład: PL44101662301 – skład akcyzowy prowadzony na podstawie zezwolenia wydanego przez Naczelnika UC I w Warszawie.
Tak więc podawane w Polu 49 oznaczenie składu akcyzowego wymienionego w powyższym przykładzie powinno wyglądać następująco: YPL44101662301PL.


Pole 51: Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraje)
Należy wypełnić, wykorzystując kody podane przy Polu 29.
Pole 52: Gwarancja
Kody gwarancji

Należy wpisać kod gwarancji (n1) zgodnie z poniższą tabelą:
Przypadek

Kod

Inne wymagane dane

Dla zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia (art. 95 ust. 2 UKC )

0


numer poświadczenia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia generalnego

1

 • numer poświadczenia zabezpieczenia generalnego,

 • urząd składania zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia pojedynczego składanego przez gwaranta

2

 • dane dotyczące zobowiązania z tytułu zabezpieczenia,

 • urząd składania zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia pojedynczego składanego w gotówce

3
Dla zabezpieczenia pojedynczego w formie karnetów

4


numer karnetu zabezpieczenia pojedynczego

Dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeśli zabezpieczona kwota nie przekracza progu wartości statystycznej dla zgłoszenia (art. 89 ust. 9 UKC)

5

Dla zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia (art. 89 ust. 9 UKC)

6

Dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia dla niektórych instytucji publicznych

8W części pola „nieważne na”:


Należy wpisać kod kraju zgodnie z opisem Pola 15a.
Pole 53: Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
Należy wypełnić, wykorzystując kody podane przy Polu 29.

Część V


Procedury uproszczone


Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna