ZałĄcznik nr 6(85)


Pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów na podstawie art. 73 UKC oraz art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446Pobieranie 2.9 Mb.
Strona23/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

7. Pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów na podstawie art. 73 UKC oraz art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

a) 5SP5 – pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów (tzw. pozwolenie ryczałtowe) wydane przed 1 maja 2016 r. na podstawie art. 156a RWKC.

Struktura numeru identyczna jak przy pozwoleniach na stosowanie procedur specjalnych z tym, że w miejscu przeznaczonym dla kodu procedury należy wpisać literę „R”. Przykład: 04PL445000R0001.


W przypadku pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów ewidencja prowadzona jest przez urząd celny w sposób ciągły tj. kolejne pozwolenie otrzymuje kolejny numer ewidencyjny.

b) C504 – pozwolenie na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów na podstawie art. 73 UKC oraz art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.


Na strukturę numeru pozwolenia, składają się kolejno następujące po sobie elementy:

- Symbol PL (a2);

- kod rodzaju decyzji – CVA (a3);

- kod urzędu celnego, który wydał decyzję (n6);

- rok wydania decyzji (n2);

- wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) decyzji wydanych przez daną izbę celną

(n4)

Przykład: PLCVA400000160001

7. Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę


C511 - Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę (art. 128 rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446).

Dla pozwoleń wydanych na podstawie UKC, obowiązujących po dniu 1 maja 2016 r. na strukturę numeru pozwolenia (an17) składają się kolejno następujące po sobie elementy:

– kod kraju – PL (a2)

– typ decyzji – ACP (an3)

kod izby celnej, która wydała pozwolenie (n6);

– rok wydania pozwolenia (n2);

– wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydanych przez daną izbę celną (n4)

Przykład: PLACP400000160001.

Dla pozwoleń wydanych na podstawie WKC obowiązują dotychczasowe zasady, czyli struktura numeru identyczna jak przy pozwoleniach na stosowanie procedur specjalnych, z tym że w miejscu przeznaczonym dla kodu procedury należy wpisać literę „S”, a zamiast kodu urzędu celnego, kod izby celnej, która pozwolenie wydała.Przykład: 06PL440000S0001.
W przypadku przedmiotowego pozwolenia ewidencja prowadzona jest przez izbę celną w sposób ciągły tj. kolejne pozwolenie otrzymuje kolejny numer ewidencyjny.
9. Zasady wykazywania pozwoleń w zgłoszeniu celnym na stosowanie procedury specjalnej oraz zgłoszenie celne jako pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej
W przypadku procedur specjalnych (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie) zgłaszający nie dołącza do zgłoszenia celnego pozwolenia na korzystanie z procedury.
W zależności od formy pozwolenia, w Polu 44 zgłoszenia powinny zostać wpisane następujące dane:

  1. w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane z wykorzystaniem wzoru z załącznika nr 12 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, konieczne jest podanie w Polu 44 zgłoszenia, zarówno unijnego kodu pozwolenia właściwego dla konkretnej procedury (o ile taki istnieje), jak i krajowego kodu przewidzianego dla poszczególnych rodzajów pozwoleń.

Kody wspólnotowe zostały przewidziane dla pozwoleń na stosowanie procedury:

- uszlachetniania biernego - kod C019,

-uszlachetniania czynnego – kod C601,

odprawy czasowej – C516

- procedury końcowego przeznaczenia (end-use) - kod N990.

W związku z powyższym, jeżeli zgłoszenie celne dotyczy objęcia towaru jedną z ww. procedur celnych lub zakończenia jednej z ww. procedur, to w Polu 44 powinien wystąpić jeden z kodów dokumentu unijnego: C019, C601, C516 lub N990 w następującej konfiguracji z kodami krajowymi:

C019 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4,

C600 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4,

C601 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4,

C516 - jeden z kodów 1PG1, 1PG2, 1PG4,

N990 – jeden z kodów 3SP3, , 4SP4, 7SP7.

Jednocześnie po kodzie krajowym musi zostać podany numer pozwolenia.


Przykładowy zapis w Polu 44:

C019 – 1PG1”

1PG1-XXXXXXXXXXXXXXX”, gdzie XXXXXXXXXXXXXXX to numer pozwolenia.
2) W sytuacji, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, o których mowa w art. 211 ust. 1 UKC ma formę zgłoszenia celnego (tj. wniosek skrócony), przyjęcie tego zgłoszenia przez organ celny jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia skróconego.

W przypadku wniosku skróconego dla procedury końcowego przeznaczenia (end-use) w Polu 44 należy podać kod „N990 - OGL” oraz krajowy kod „2DK1 – Pozwolenie uproszczone” (w specyfikacji XML opisy „OGL” i „Pozwolenie uproszczone” wpisywane są w atrybucie przeznaczonym dla numeru dokumentu). Należy przy tym pamiętać, że podanie kodu 2DK1 skutkuje koniecznością zadeklarowania co najmniej jednego z krajowych kodów informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL10.

Natomiast w przypadku wniosku skróconego dla procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego lub odprawy czasowej należy podać kod informacji dodatkowej: „00100 – Pozwolenie uproszczone”. Należy przy tym pamiętać, że podanie kodu „00100” skutkuje koniecznością zadeklarowania co najmniej jednego z krajowych kodów informacji dodatkowej 0PL05 – 0PL10.Mając na uwadze, że przyjęte zgłoszenie jest jednocześnie pozwoleniem na stosowanie procedury, przyjmuje się, że numerem pozwolenia skróconego jest nr OGL zgłoszenia. Tak więc dla celów ewidencyjnych należy przyjąć, iż numer pozwolenia skróconego, to: N990 albo 00100 + nr OGL nadany zgłoszeniu, które stanowiło wniosek skrócony np. „N990OGL/351010/00/123456/2012”, bądź „00100OGL/351010/00/123456/2012”.

B. Kody dokumentów, których obowiązek dołączenia do zgłoszenia wynika z przepisów dotyczących środków i ograniczeń pozataryfowych:
7P01 – dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
7P02 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;
7P03 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o środkach odurzających, substancjach psychotropowych i prekursorach;
7P04 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o nawozach;
7P05 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o broni i amunicji;
7P06 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów weterynaryjnych;
7P07 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów fitosanitarnych;
7P08 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o dozorze technicznym;
7P09 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o odpadach;
7P10 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o zabytkach (dobrach kultury);
7P11 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o substancjach zubożających warstwę ozonową;
7P12 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych;
7P13 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o farmaceutykach;
7P14 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o środkach żywienia zwierząt;
7P15 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.
7P16 - zezwolenia indywidualne na obrót towarami z Listy uzbrojenia na podstawie przepisów o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym oraz zezwolenia generalne wydane w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku zezwolenia generalnego w Polu 44 należy wpisać: 7P16 – ZG-PL-U-2
7P17 - Dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o kontroli zgodności z normami handlowymi.
7P18 - dokumenty wymagane w związku z obrotem komórkami, tkankami i narządami,
7P19 - dokumenty wymagane w obrocie materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi takie źródła, odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
7P20 - dokumenty związane z obrotem środkami ochrony roślin,
7P21 - deklaracja/certyfikat zgodności.
7P22 - koncesja MSW (MSWiA) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna