ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2.9 Mb.
Strona2/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

POLE 6 - Liczba opakowań


Wpisać należy całkowitą liczbę opakowań, przez co należy rozumieć sumę:

Dla towarów nieopakowanych, opisanych w Polu 31, dla których podano dane identyfikacyjne opakowań wg kodu "NE" – w całkowitej sumie opakowań należy ująć liczbę sztuk tych towarów.

Dla towarów masowych, opisanych w Polu 31, dla których podano dane identyfikacyjne opakowań wg kodów: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" - w całkowitej sumie opakowań należy ująć liczbę tych kodów występujących w zgłoszeniu (bez podawania liczby opakowań/sztuk).


Jeżeli kontener zawiera więcej niż jedno opakowanie, należy wpisać liczbę tych opakowań.

POLE 7 - Numer referencyjny

Wypełnia się poprzez umieszczenie w tym polu handlowego numeru referencyjnego przydzielonego przez osobę danej przesyłce. Wypełnienie tego pola w przypadku zgłoszenia składanego z zastosowaniem metod informatycznych jest obowiązkowe (w przypadku zgłoszeń składanych bez zastosowania metod informatycznych pole to jest fakultatywne dla zgłaszających).
POLE 8 – Odbiorca1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji XML:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna odebrać towary;

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN,

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN). W przypadku odbiorcy atrybut EORI jest opcjonalny, niemniej jeżeli odbiorcy został nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem to powinien go zadeklarować w tym atrybucie.

W przypadku podania numeru EORI, zgłaszający pozostawia niewypełniony atrybut TIN.
Jeśli natomiast atrybut EORI pozostał niewypełniony (ew. jeśli został w nim podany wpis NATURAL PERSON specyficzny dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem EORI) należy w atrybucie TIN podać nr PLNIP lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. W odniesieniu do osoby zagranicznej (podmioty unijne i z krajów trzecich) nieposiadającej polskiego numeru NIP lub numeru PESEL podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np. RU5221862551), albo inny numer identyfikacyjny tej osoby. Podanie tego numeru jest obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia.


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), która powinna odebrać towary; oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami),

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

W przypadku odbiorcy podanie numeru EORI jest opcjonalne, niemniej jeżeli odbiorcy został nadany numer EORI i zgłaszający dysponuje tym numerem to powinien go zadeklarować w tym polu.

Jeśli nr EORI nie został podany należy w tym polu podać nr PLNIP lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. W odniesieniu do osoby zagranicznej (podmioty unijne i z krajów trzecich) nieposiadającej polskiego numeru NIP lub numeru PESEL podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np. RU5221862551), albo inny numer identyfikacyjny tej osoby. Podanie tego numeru jest obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia.
W wypadku, gdy przeznaczone do wywozu towary objęte systemem prefinansowania zostały wprowadzone do składu celnego, za odbiorcę uważa się osobę odpowiedzialną za prefinansowanie lub osobę ponoszącą odpowiedzialność za prowadzenie składu celnego, w którym towary są składowane.
W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez zastosowania metod informatycznych, należy wpisać „Różni - 00200” i załączyć listę odbiorców do zgłoszenia.

Jeżeli wymagany jest numer identyfikacyjny, zgłoszenie obejmuje elementy wywozowej deklaracji skróconej określone w Dodatku A Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, a ułatwienia zostały przyznane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, numer ten można podać w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Struktura tego niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« wyjaśnienia dotyczącego danych zatytułowanego »Nadawca« w ww. Dodatku A Załącznika 9 (treść załącznika w Części X niniejszej Instrukcji).


POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym nazwiskiem i adresem wpisać należy jeden z podanych poniżej kodów jednonumerycznych (n1):


 1. Zgłaszający,

 2. Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu art. 18 ust. 1 unijnego kodeksu celnego),

 3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu art. 18 ust. 1 unijnego kodeksu celnego).

W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać należy:


1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji XML:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, należy przy tym pamiętać, że w atrybucie „TIN” podać należy numer identyfikacyjny, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód tożsamości, itp.).

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer(14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami),

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają: • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeżeli:
 • przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez agenta celnego,

 • przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny, lub osoba, w imieniu której czynności dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

 • w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym,

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola (forma papierowa) należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Agenci celni zarejestrowani w Polsce powinni podać w zgłoszeniu celnym numer wpisu na listę agentów celnych w następujący sposób: kod kraju (a2) wraz z numerem składającym się z 6 cyfr (od 000001 do 999999), zgodnie ze strukturą numeru podaną w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55).

Przykład: PL019999

Agenci celni zarejestrowani w innym państwie niż Polska, powinni podać kod kraju rejestracji (a2) a następnie numer nadany im w państwie rejestracji, zgodnie ze strukturą numeru właściwą dla danego państwa.
Uwaga! W przypadku, gdy zgłaszający i nadawca/eksporter są tą samą osobą, w polu tym zamiast powyższych danych wpisać należy kod informacji dodatkowej :

a) w przypadku nadawcy - „Nadawca – 00300”,

b) w przypadku eksportera – „Eksporter – 00400”,

przy czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod np. „00300”.Przykłady :
Eksporter działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać należy:

[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Nadawca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać należy:

[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta celnego dane te obejmują także datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane są w lewym dolnym rogu pola.
Eksporter (firma) działa przez pracownika. Wpisać należy:

Eksporter – 00400.

Jeżeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.

Eksporter sam zgłasza. Wpisać należy:

Eksporter – 00400”.
POLE 15 -Kraj wysyłki /wywozu

Pole 15 wypełnia się tylko w procedurze tranzytu unijnego i tylko w przypadku, gdy zgłoszenie jest składane bez zastosowania metod informatycznych. Wpisać wtedy należy nazwę kraju unijnego, z którego towary zostały wysłane.

Natomiast w polu 15a wpisuje się podany w Części IV Instrukcji kod odpowiadający Państwu Członkowskiemu, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury. W procedurze tranzytu Pole 15a wypełnia się jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie jest składane z zastosowaniem metod informatycznych.

Jednakże w przypadku gdy wiadomo, że towary zostały przywiezione z innego Państwa Członkowskiego do Państwa Członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, należy zaznaczyć to drugie państwo członkowskie, pod warunkiem że:

(i) towary zostały przewiezione tylko w celu wywozu, oraz

(ii) eksporter nie ma siedziby w Państwie Członkowskim, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, i

(iii) wprowadzenie do Państwa Członkowskiego, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, nie ma charakteru wewnątrzunijnego nabycia towarów lub transakcji traktowanej jako takie nabycie, o których mowa w dyrektywie Rady 2006//112/WE.

Jednakże jeżeli towary są wywożone po zakończeniu procedury uszlachetniania czynnego, należy wskazać państwo członkowskie, w którym odbywał się ostatni etap przetwarzania.

Dla celów wywozu „Państwem Członkowskim rzeczywistego wywozu” jest Państwo Członkowskie, w którym towary wcześniej zostały załadowane w celu wywozu (inne niż Państwo Członkowskie wywozu), w sytuacji gdy eksporter nie ma siedziby w Państwie Członkowskim wywozu.

Przykład:

Jeśli towar zostaje załadowany do wywozu we Francji, lecz zgłoszenie wywozowe następuje w Polsce i jednocześnie eksporter nie ma siedziby w Polsce – w polu 15a wpisuje się kraj rzeczywistego wywozu tj. Francja (FR).

Jeśli w analogicznej sytuacji eksporter miałby siedzibę w kraju wywozu (kraju dokonywania zgłoszenia wywozowego) to w polu 15a wpisuje się kraj wywozu tj. Polska (PL).

Jeżeli załadunek do wywozu następuje w tym samym kraju, w którym dokonuje się zgłoszenia celnego do procedury wywozu, Państwo Członkowskie wywozu jest tożsame z Państwem Członkowskim rzeczywistego wywozu.Przykłady:
Wywóz (ostateczny) z Finlandii do Norwegii przez Szwecję:Wywóz (ostateczny) ze Szwecji do USA przez Holandię (towary transportowane są ciężarówką ze Szwecji do Holandii, tam następnie przeładowywane na statek do USA)


Powrotny wywóz z Polski do USA po procedurze uszlachetniania czynnego (IP - Inward Processing Procedure) via port w Rotterdamie: Towary pociągiem transportowane są do Rotterdamu a tam ładowane na statek do USA.
Polska firma wysyła towary do Grecji na wystawę. Towary zostają sprzedane kupcowi z Turcji. Zgłoszenie wywozowe sporządzane jest w Grecji na rzecz polskiego eksportera.


Transport z PL do GRWystawa w GR

Towary zostają sprzedane kupcowi z TR

Wprowa-dzenie do TR

Zgłoszenie wywozowe w GR

Pole 37(1) : 1000

Pole 15a: GR*


*W tym przypadku Polska nie jest krajem wywozu, gdyż towary z Polski nie były wywożone w celu eksportu tylko na wystawę, a dopiero wywóz z Grecji miał na celu ostateczne wyeksportowanie towarów poza Unię.
Pola 15b nie wypełnia się.Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna