Załącznik nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobPobieranie 42.5 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar42.5 Kb.

Załącznik nr 4

do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

służącym do przetwarzania danych osobowych

w Ministerstwie Środowiska

Nazwa i adres pracodawcy:
Ministerstwo Środowiska

w Warszawie

ul. Wawelska 52/54

00-911 Warszawa

INDYWIDUALNY ZAKRES CZYNNOŚCI

NR ____/______ OSOBY ZATRUDNIONEJ

PRZY PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko


Pracuje na stanowisku od dnia:

Nazwa komórki organizacyjnej:Bezpośredni przełożony:Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej
(art. 6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


 • Obowiązkiem każdego pracownika Ministerstwa Środowiska jest zachowanie tajemnicy państwowej
  i służbowej, również w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Ministerstwie Środowiska. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.

 • Dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 • Dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi osobowymi nie można pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym.

 • Dokumentacji z danymi nie wolno wykorzystywać do innych celów niż służbowe.

 • Dokumentacji z danymi nie wolno udostępniać osobom nieuprawnionym.

 • Pracownik musi dopilnować, aby monitor usytuowany był tak, by ekran był niewidoczny dla osób wchodzących do pomieszczenia.

 • Przy krótkotrwałych przerwach w pracy należy stosować blokady stacji roboczych.

 • Pracownik może uzyskać dostęp do systemu tylko i wyłącznie jako użytkownik na swoje hasło. Ustala się czas, po którym system wymusza zmianę hasła na 30 dni.

 • Oprogramowanie wgrywa tylko i wyłącznie administrator systemu informatycznego, nie wolno tego robić samodzielnie.

 • Pracownik odpowiada za wykonany wydruk, ponieważ jest jego właścicielem. W przypadku wykonania wydruku z użyciem drukarki sieciowej osoba po wydaniu po jest obowiązana udać się niezwłocznie
  do pomieszczenia drukarki i przejąć drukowany dokument.

 • Wydrukowane nadmiarowe, niepotrzebne lub błędne dokumenty należy niezwłocznie, trwale zniszczyć.

 • Wszelkie informacje, w tym w formie tradycyjnej lub na nośnikach przesyłanych pocztą, zawierające dane osobowe wysyłane poza Ministerstwo Środowiska przekazane mogą zostać tylko po zarejestrowaniu
  przez kancelarię.

1/2

 1. Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( Dz. U. 2002 r.101.926 z późn. zm.) w myśl, której za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 2. Zostałam/em zaznajomiona/y z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, z „Polityką bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Środowiska”, „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  w Ministerstwie Środowiska” oraz „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”, „Instrukcją określającą sposób rejestrowania i wyrejestrowania użytkownika, sposób przydziału haseł, komunikacji w sieci komputerowej osób pracujących przy przetwarzaniu danych osobowych
  w Ministerstwie Środowiska”.

 3. Zobowiązuję się, w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących
  na naruszenie ochrony danych osobowych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lokalnego administratora danych, Administratora systemu informatycznego, a po godzinach urzędowania również ochronę obiektu.

 4. Zobowiązuję, się przy przetwarzaniu danych osobowych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Ministerstwie Środowiska, także dotyczących danych osobowych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych.

 5. Zobowiązuję się przy przetwarzaniu danych, poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości
  o zachowanie poufności treści dokumentów, oraz przestrzegania zasad dostępu do danych osobowych.

Oświadczam, że treść niniejszego zakresu jest mi znana i zobowiązuję

się do jego przestrzegania.

Wykonano w 3 egzemplarzach

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza

Warszawa, dnia ...........................

...................................................


(czytelny podpis pracownika)

2/2


Pobieranie 42.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna