Załącznik nr 3


Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcjąPobieranie 0.59 Mb.
Strona3/5
Data26.10.2017
Rozmiar0.59 Mb.
1   2   3   4   5

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją

 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego
  z neuroprotekcją • Wymagania formalne


  Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.

  Personel


   1. lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub angiologii, lub rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk naczyń obwodowych;

   2. pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.
  Organizacja udzielania świadczeń


     1. obecność w trakcie zabiegu:

      1. lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji,
       lub anestezjologii i intensywnej terapii,

  1. pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

  1. OAiIT – w lokalizacji;

  2. oddział chirurgii naczyniowej – w lokalizacji;

  3. blok operacyjny – w lokalizacji;

  4. zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość.
  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  1. angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

  2. strzykawka automatyczna,

  3. rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

  4. wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

  5. defibrylator, zestaw reanimacyjny,

  6. stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

  7. stanowisko znieczulenia

  – w lokalizacji.


  Zapewnienie realizacji badań


  1. arteriografia,

  2. USG z opcją kolorowego Dopplera,

  3. TK

  – w lokalizacji.


  Pozostałe wymagania


  1. zapewnienie kwalifikacji do zabiegów przez zespół z udziałem lekarza specjalisty chirurgii naczyniowej i neurologii;

  2. zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.
  14

  Leczenie zatruć średnich
  w oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym


  Organizacja udzielania świadczeń


  1. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

  2. co najmniej jedno łóżko (stanowisko) intensywnej opieki medycznej – w miejscu udzielania świadczeń;

  3. zapewnienie wykonania eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi – hemodializa – dostęp;

  4. zapewnienie wykonania zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby – dostęp.
  Zapewnienie realizacji badań


  1. analiz toksykologicznych materiału biologicznego – jakościowe i ilościowe,

  2. biochemicznych,

  3. mikrobiologicznych

  – dostęp.

  Pozostałe wymagania


  1. udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w oddziale toksykologii klinicznej;

  2. udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.
  15

  Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku

  Personel

  Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii
  z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu immunoablacji w nabytej aplazji szpiku.


  Pozostałe wymagania

  Co najmniej jedna izolatka wyposażona w urządzenia do oczyszczania powietrza – w miejscu udzielania świadczeń.


  16


  Dializa wątrobowa  Personel

  1. lekarze w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy świadczeniodawcy:

   1. specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej lub

   2. specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

   3. specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej, lub

   4. specjalista w dziedzinie nefrologii;

    1. pielęgniarki – po potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem przeszkoleniu w ośrodku dializoterapii wątrobowej – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka.
  Organizacja udzielania świadczeń

  1. monitorowanie podstawowych czynności życiowych w miejscu udzielania świadczeń;

  2. oddział toksykologii lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub transplantologii, lub nefrologii – w lokalizacji.
  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  W lokalizacji:

  1. sprzęt pozwalający na pozaustrojowe ciągłe oczyszczanie krwi, umożliwiające eliminację substancji toksycznych związanych z albuminami;

  2. USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu;

  3. RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu.
  17


  Oksygenacja hiperbaryczna


  Wymagania formalne


  1. OAiIT albo

  2. oddział intensywnej terapii

  – w lokalizacji.


  Personel

  1. lekarze specjaliści: w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny ratunkowej, lub toksykologii klinicznej, posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej;

  2. pielęgniarki: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub dwuletnie doświadczenie w pracy w OAiIT, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

   1. nie mniej niż 160 godzin szkolenia w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej,

   2. ukończony kurs medycyny nurkowej (40 godzin),

   3. ukończony kurs medycyny hiperbarycznej (40 godzin) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej,

   4. odbyte 2-tygodniowe szkolenie (80 godzin) w ośrodku hiperbarycznym pracującym zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej.
  Organizacja udzielania świadczeń


  Całodobowa możliwość wykonania świadczenia.

  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  1. komora hiperbaryczna typu „multiplace" z możliwością stosowania tlenu i sztucznych mieszanin oddechowych przez wbudowane układy oddychania (maska, hełm tlenowy, respirator), o ciśnieniu wyższym od 1,4 atm; z ewakuacją gazów oddechowych
   na zewnątrz,

  2. video do monitorowania terapii,

  3. sprzęt resuscytacyjny,

  4. pulsoksymetr,

  5. spirometr,

  6. audiometr

  – w miejscu udzielania świadczeń.


  Pozostałe wymagania


  Oksygenacja hiperbaryczna wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (European Committee for Hyperbaric Medicine – ECHM) – Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym, Gdańsk 2005 r. oraz zgodnie z konsensusem ustalonym na 7 Konferencji w Lille w 2004 r. (The ECHM Collection, Vol. 3, Best Publishing Company, 2008).


  18


  Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D

  92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry – promieniowanie X

  92.222 Teleradioterapia radykalna 2D – promieniowanie X

  92.223 Teleradioterapia paliatywna – promieniowanie X

  92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co – promieniowanie gamma

  92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co – promieniowanie gamma

  92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co – promieniowanie gamma

  92.240 Teleradioterapia radykalna 2D – fotony

  92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – fotony

  92.250 Teleradioterapia radykalna 2D – elektrony

  92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – elektrony

  92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – elektrony

  92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – elektrony

  92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D – IORT – ft)

  92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D – IORT – x)


  Wymagania formalne

  Pracownia lub zakład radioterapii.


  Personel

  1. lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 3 etatów;

  2. technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 4 etatów;

  3. osoby posiadające specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej, zwane dalej „fizykami medycznymi" – równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym jeden inspektor ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908);

  4. pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu.
  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  Co najmniej:

  1. dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie od 6 MeV wzwyż;

  2. symulator lub TK z opcją symulacji wirtualnej;

  3. system dwu- i trójwymiarowego planowania radioterapii co najmniej z 2 stacjami planowania;

  4. bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;

  5. dwa zestawy urządzeń do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;

  6. zestaw do unieruchamiania pacjenta;

  7. system stwarzający możliwość wykonywania osłon indywidualnych lub dwa zestawy bloków osłon standardowych (nie dotyczy teleradioterapii śródoperacyjnej);

  8. analizator pola napromieniania wiązkami fotonów i elektronów;

  9. dwa zestawy do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego
   z planowanym.

  Pozostałe wymagania

  Pracownia lub zakład radioterapii, posiadające system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, o którym mowa w art. 33d ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

  19  Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki

  92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) – fotony

  92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – fotony

  92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – fotony

  92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) – fotony

  92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) – fotony

  92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) –fotony

  92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) – fotony

  92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) – fotony

  92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) –elektrony

  92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) – elektrony

  92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) –elektrony

  92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) – elektrony

  92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) – fotony

  92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) – fotony

  92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne – fotony

  92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) – fotony

  99.85 Hipertermia w leczeniu nowotworów  Wymagania formalne

  Pracownia lub zakład radioterapii.


  Personel

  1. lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 6 etatów;

  2. technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 10 etatów;

  3. fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 3 etatów;

  4. pielęgniarki – równoważnik co najmniej 3 etatów;

  5. inspektor ochrony radiologicznej – równoważnik 1 etatu.
  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  Co najmniej:

  1. trzy przyspieszacze liniowe, w tym dwa generujące wiązki promieniowania fotonowego
   i elektronowego o szerokim zakresie energii z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID); wiązka fotonowa powinna posiadać
   co najmniej dwie energie nominalne, jedną pomiędzy 6 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie pomiędzy 6 MeV
   i 18 MeV, przy czym wskazane jest, aby energia najwyższa przekraczała nawet 18 MeV;

  2. dwa symulatory, w tym jeden przystosowany do trójwymiarowego planowania radioterapii lub TK symulator;

  3. dwa niezależne trójwymiarowe komputerowe systemy planowania radioterapii z opcją
   dla IMRT lub z opcją dla stereotaksji, każdy z co najmniej 3 stacjami do planowania radioterapii;

  4. zestawy do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom wodny;

  5. dwa systemy wizualizacji wiązki promieniowania (PVI);

  6. trzy systemy dozymetrii in vivo;

  7. modelarnia wyposażona w systemy do unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta oraz osłony indywidualne;

  8. komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych.
  Pozostałe wymagania

  Zakład radioterapii posiada system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.


  20

  92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)

  Wymagania formalne

  Pracownia lub zakład radioterapii.


  Personel

  1. lekarze:

   1. specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej – równoważnik
    co najmniej 1 etatu oraz

   2. specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii – z co najmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie neurochirurgii stereotaktycznej;

  2. technik elektroradiolog – równoważnik co najmniej 1 etatu z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie radioterapii stereotaktycznej;

  3. fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu;

  4. inspektor ochrony radiologicznej z uprawnieniami typu IOR – 3.
  Organizacja udzielania świadczeń


  Oddział szpitalny o profilu: neurochirurgia – w lokalizacji.

  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  1. aparat wyposażony w:

   1. mikroźródła izotopu kobaltu emitującego promieniowanie gamma o energii około
    1.25 MeV (niska energia megawoltowa),

   2. zestaw 3 kolimatorów (spośród: 4 mm, 8 mm, 14 mm, 16 mm i 18 mm) umożliwiających napromienianie z dokładnością geometryczną poniżej 1 mm lub kolimator automatyczny,

  1. komputerowy system planowania leczenia 3D,

  1. atestowany barometr,

  2. zestaw dozymetrii aparatury terapeutycznej,

  3. komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych,

  4. zestaw fantomowy do kontroli geometrii urządzenia terapeutycznego,

  5. zestaw fantomów do kontroli systemów diagnostycznych używanych w procesie planowania leczenia,

  6. RM

  – w miejscu udzielania świadczeń;

  1. TK,

  2. angiograf

  – w lokalizacji.


  Pozostałe wymagania

  1. kryteria kwalifikacji do OMSCMR:

   1. pierwotne złośliwe nowotwory mózgu,

   2. pojedyncze albo mnogie ogniska nowotworu mózgu lub jego wznowy,

   3. pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w mózgu nowotworów z różnej lokalizacji,

   4. łagodne zmiany naczyniowe (malformacje) mózgu,

   5. złośliwe albo łagodne guzy podstawy czaszki,

   6. łagodne guzy oczodołu,

   7. neuralgia nerwu trójdzielnego,

   8. leczenie bólu (uszkodzenie jąder tylnych wzgórza lub przysadki mózgowej)
    w przypadku nieskuteczności innych form zachowawczego i chirurgicznego leczenia,

   9. leczenie drżenia poprzez talamotomię radiochirurgiczną,

   10. leczenie choroby Parkinsona i dystonii wyłącznie u osób, u których nie można wykonać leczenia operacyjnego;

  1. posiadanie dokumentacji protokołów kontroli jakości radioterapii QA/QC zgodnie
   z wymogami IAEA (International Atomic Energy Agency); zalecane jest posiadanie audytowanego certyfikatu IAEA „Centrum Kompetencji w Radioterapii";

  2. posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych
   z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
  21

  Brachyterapia
  z planowaniem standardowym

  92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała

  92.412 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe

  92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe

  92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe

  92.451 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe  Wymagania formalne


  Pracownia lub zakład brachyterapii.

  Personel

  1. lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

  2. technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 2 etatów;

  3. fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu.

  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną

  1. urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem co najmniej standardowych aplikatorów;

  2. aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

  1. komputerowy system planowania brachyterapii;

  2. bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK, USG;

  3. dawkomierz z komorą jonizacyjną;

  4. system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

  5. aparat do znieczulania.
  Pozostałe warunki

  Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów).


  22


  Brachyterapia
  z planowaniem 3D

  92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D

  92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

  92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D

  92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

  92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D

  92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

  92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D

  92.46 Brachyterapia śródoperacyjna


  Wymagania formalne


  Pracownia lub zakład brachyterapii.

  Personel


  1. lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

  2. technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 2 etatów;

  3. fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu.
  Wyposażenie
  w sprzęt i aparaturę medyczną


  1. dwa aparaty do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);

  2. aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

  3. komputerowy system trójwymiarowego planowania brachyterapii;

  4. dawkomierz z komorą jonizacyjną;

  5. system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

  6. aparat do znieczulania.
  Pozostałe wymagania

  Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów).

  23  Pobieranie 0.59 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna