Załącznik nr 3Pobieranie 0.59 Mb.
Strona1/5
Data26.10.2017
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI, ORAZ DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ


Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Dodatkowe warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

Personel

Lekarz: specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem we wszczepianiu stymulatora struktur głębokich mózgu – równoważnik co najmniej 1 etatu.


Wyposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną

 1. oprzyrządowanie stereotaktyczne z zastosowaniem ramy, kompatybilne z RM i TK,

 2. aparat RTG z ramieniem C,

 3. platforma do neuronawigacji i planowania zabiegu,

 4. stymulator wewnętrzny struktur głębokich mózgu oraz programator stymulatora wewnętrznego

 • w lokalizacji.
2


Leczenie udaru mózgu
w oddziale udarowymWymagania formalne

 1. oddział udarowy (stanowisko ordynatora może być łączone ze stanowiskiem ordynatora oddziału neurologii) albo

 2. zapewnienie warunków pozostałych wymagań w strukturze oddziału neurologii;

 3. w strukturze szpitala oddział neurologii co najmniej 12 łóżkowy.
Personel

  1. lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurologii;

  2. pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej opieki medycznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu na dwa łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej – nie mniej niż równoważnik 12 etatów;

  3. osoba, która:

 1. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub

 2. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

 3. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

 4. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

 5. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

 6. rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii,

zwana dalej „logopedą" – równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

  1. psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

  2. osoba prowadząca fizjoterapię – równoważnik co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Organizacja udzielania świadczeń

 1. co najmniej 1 sala intensywnego nadzoru udaru mózgu: co najmniej 4 łóżka (stanowiska) intensywnej opieki medycznej – przeznaczone dla krótkiego (1-3 dni) pobytu chorych
  w ciągu pierwszych dni po udarze;

 2. sale dla chorych z udarem mózgu w fazie „podostrej": nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej);

 3. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia
  w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii;

 4. stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii — w lokalizacji;

 5. udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym:

 1. lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

 2. lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii,

 3. lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji medycznej;

 1. udokumentowane zapewnienie konsultacji:

   1. lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,

   2. lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

 1. kontrola prowadzonych badań i interwencji terapeutycznych:

 1. karta obserwacji chorego (łóżka intensywnej opieki medycznej – co 4 godziny,
  w salach bez monitorowania – 2 razy na dobę),

 2. codzienna ocena stanu neurologicznego,

 3. codzienna ocena stanu internistycznego,

 4. karta działań pielęgniarskich,

 5. obowiązek udokumentowania co najmniej 2 konsultacji internistycznych – przy przyjęciu i przy wypisie;

 1. udokumentowane zapewnienie ciągłości leczenia w oddziale/ oddziale dziennym rehabilitacji neurologicznej, przy braku przeciwwskazań.
Wyposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną

 1. w miejscu udzielania świadczeń:

  1. Holter EKG,

  2. Holter ciśnieniowy (ABPM);

 2. w lokalizacji:

  1. aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

  2. TK.
Zapewnienie realizacji badań

 1. w lokalizacji:

 1. laboratoryjnych – co najmniej profil badań biochemicznych, hematologicznych i układu krzepnięcia (pobranie materiału),

 2. USG metodą Doppler duplex,

 3. TK;

  1. w miejscu udzielania świadczeń – USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera.
3

Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną
z zastosowaniem terapii fotodynamicznej


Wyposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną


W miejscu udzielania świadczeń:

 1. laser okulistyczny argonowy lub diodowy;

 2. retinofot (funduskamera z możliwością cyfrowej obróbki danych z angiografii fluoresceinowej i z możliwością stereoskopowego obrazowania angiografii fluoresceinowej).
Zapewnienie realizacji badań


W lokalizacji – angiografii fluoresceinowej lub indocyjaninowej.

4

Przeszczepienie rogówki

Personel

Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie okulistyki
z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki.


Wyposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

 1. mikroskop endotelialny;

 2. pachymetr;

 3. topograf rogówkowy;

 4. specjalistyczne instrumentarium mikrochirurgiczne do przeszczepiania rogówki
  (w tym trepany).

Zapewnienie realizacji badań

Laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych – dostęp.

5

Zabiegi związane
z leczeniem zaćmy i jaskry


Personel

 1. lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem
  w okulistycznych zabiegach operacyjnych;

 2. lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

 1. mikroskop operacyjny ze światłem osiowym;

 2. fakoemulsyfikator w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji, w operacjach
  do 3 roku życia – nóż do witrektomii przedniej;

 3. mikrodiatermia;

 4. fakoemulsyfikator z nożem do witrektomii przedniej lub opcjonalnie witrektom – w przypadku lentektomii;

 5. istotne materiały zużywalne:

 1. sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa – zwijalna – w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji,

 2. sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa z polimetylmetakrylatu (PMMA) – w przypadku zabiegów metodami innymi niż fakoemulsyfikacja,

 3. wiskoelastyk;

  1. laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG – w przypadku leczenia jaskry.
Pozostałe wymagania

 1. całość postępowania medycznego obejmuje kontrolną poradę specjalistyczną po zabiegu, w tym:

  1. ocenę ostrości wzroku do dali i bliży,

  2. badanie przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej,

  3. ocenę dna oka,

  4. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego;

 2. kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy odbywa się zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (nie dotyczy dzieci);

 3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy dostępny za pomocą aplikacji internetowej.
6


Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu
20.96 Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka – nieokreślone inaczej

20.98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka

20.991 Wszczepienie/wymiana implantu ucha środkowego

20.992 Wszczepienie/wymiana implantu pniowego

20.993 Wszczepienie/wymiana innego implantu słuchowego

20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy
I. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ślimakowych i pniowych

Personel

 1. Lekarze:

 1. równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii – posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w mikrochirurgii usznej;

 2. równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii,
  lub audiologii i foniatrii.

  1. Pozostali pracownicy:

   1. osoba posiadająca:

 1. udokumentowane doświadczenie w ustawianiu implantów ślimakowych
  i pniowych, zdobyte w jednostce wszczepiającej implanty,

 2. udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji obiektywnych badań słuchu;

  1. osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami
   z głębokimi zaburzeniami słuchu i udokumentowaną znajomość alternatywnych metod komunikacji oraz będąca:

   1. logopedą lub

   2. osobą posiadającą dyplom magistra pedagogiki specjalnej (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci);

  2. psycholog – posiadający udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami
   z głębokimi zaburzeniami słuchu.
Organizacja udzielania świadczeń

 1. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

 2. blok operacyjny;

 3. pracownia doboru aparatów słuchowych u małych dzieci (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci);

 4. pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych;

 5. pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań:

 1. audiogramu,

 2. otoemisji akustycznej,

 3. audiometrii impedancyjnej,

 4. słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR,

 5. audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym,

 6. audiometrii słownej

– w lokalizacji.


Zapewnienie wykonania badań

 1. ENG

– w lokalizacji;

 1. RM,

 2. TK

– dostęp.

II. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych

Personel

 1. Lekarze:

  1. równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolarygologii lub otorynolaryngologii – posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w operacjach tympanoplastycznych;

  2. równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii lub audiologii i foniatrii.

 2. Pozostali pracownicy:

  1. osoba posiadająca udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji obiektywnych badań słuchu;

  2. logopeda posiadający:

 1. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu,

 2. udokumentowaną znajomość alternatywnych metod komunikacji;

  1. psycholog – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami
   z głębokimi zaburzeniami słuchu.
Organizacja udzielania świadczeń

 1. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

 2. blok operacyjny;

 3. pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych;

 4. pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań:

 1. audiogramu,

 2. otoemisji akustycznej,

 3. audiometrii impedancyjnej,

 4. słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR,

 5. audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym,

 6. audiometrii słownej

– w lokalizacji;

  1. pracownia doboru aparatów słuchowych – dostęp.
Zapewnienie wykonania badań

   1. ENG

– w lokalizacji;

   1. RM,

   2. TK

– dostęp.


7

 1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW)

 2. Przezskórne zabiegi w zakresie serca

 1. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna

 2. Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka
  w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych
  u pacjentów
  z migotaniem przedsionków
A. Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia

Wymagania formalne

 1. oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w części: „Organizacja udzielania świadczeń” albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii;

 2. pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów):

 1. zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

 2. pracownia hemodynamiki, lub

 3. pracownia elektrofizjologii, lub

 4. inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania wyposażenia pracowni wymienionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń;

lub

 1. oddział kardiochirurgii (dotyczy przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka
  w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków).

Organizacja udzielania świadczeń


  1. OINKw lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):

 1. co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;

 2. personel:

 1. lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez:

   • specjalistę w dziedzinie kardiologii lub

   • specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji
    z kardiologii albo

 • lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii,

  1. pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT;

   1. wyposażenie – w miejscu udzielania świadczeń:

    1. kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) – co najmniej jeden
     na cztery łóżka,

    2. stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych – co najmniej jeden,

    3. zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą – co najmniej jeden,

    4. aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – co najmniej jeden,

    5. pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko,

    6. respirator – co najmniej jeden,

    7. elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa,

    8. zestaw do intubacji – co najmniej dwa,

    9. worek samorozprężalny – co najmniej dwa;

   2. w lokalizacji:

 1. hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,

 2. echokardiograf;

  1. pozostałe wymagania:

   1. punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych – w miejscu udzielania świadczeń,

   2. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji,

   3. w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ,

   4. możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii – w lokalizacji,

   5. blok operacyjny (całodobowy dostęp).

  1. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamikiw lokalizacji:

 1. personel:

 1. lekarze – (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym 1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografii, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,

 2. pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

 3. osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,

 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,

 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

zwana dalej „technikiem elektroradiologiem” – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

  1. wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA),

 2. strzykawka automatyczna,

 3. polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG,

 4. defibrylator,

 5. stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych,

 6. aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,

 7. zestaw resuscytacyjny

– w miejscu udzielania świadczeń,

 1. echokardiograf – w lokalizacji;

  1. pozostałe wymagania:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

 2. blok operacyjny (całodobowa gotowość)

– w lokalizacji,

 1. udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii – w lokalizacji,

 2. w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie
  z ustalonym planem miesięcznym dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.

  1. Zakład lub pracownia elektrofizjologiiw lokalizacji:

 1. pomieszczenia:

 1. sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych,

 2. sala opatrunkowa;

  1. personel:

 1. lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu – specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii,

 2. pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

 3. technik elektroradiolog – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

  1. wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

   1. stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°, LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci aparatu,

   2. zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw
    do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub

   3. zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,

   4. defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

   5. zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów
    w krótkotrwałej narkozie dożylnej,

   6. elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,

   7. zestaw do intubacji,

   8. worek samorozprężalny

– w miejscu udzielania świadczeń,

   1. echokardiograf

– w lokalizacji;

  1. pozostałe wymagania:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,

 2. blok operacyjny (całodobowa gotowość),

 3. pracownia urządzeń wszczepialnych serca, realizująca kontrolę stymulatorów
  i kardiowerterów- stymulatorów serca

– w lokalizacji,

 1. możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.

Pobieranie 0.59 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna